Multilingual Turkish Dictionary

SACAQ

SACAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

sucaq. barac. müttəhim edən vəkil

SAÇAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

( saç < > aç ) sıçaq.
dağınıq. tağınıq. pərişan. pərakəndə.
oturaqlı, duraqlı yerdən açılan, saçılan, qalxan prsük. süs. bəzək. saruq. sarıq. sarquq. sayvan. seyvan. çıxıntı. damla. tamla. oyma.
çaçaq. püsgül. çoğ. çuğ. saç topuzu. püsgül. çorbat. qalivan. çatının çıxıntısı. sundurma. tuqtük. püsgül.
səfeh ( < səpək < sapaq) şaşqın. çaşqın.
saçqi. israf. saçu.
bəzl. bağış.
açıq. faş.
dağnıq. pərişan.
saçma. püsgül.
qapı qaşı: qapıl. əğri. doma. damlıq. damalıq. mərtək. püskül. üprək. ürpək. üpürcük.
bərk yağış. sürfə. sərik. kado.
saçağına bərəkət: surfava bərəkət.
açıq. iki barmaq arası.
salxım.
gen dar saçaq: açıqları geniş sıx olan şırıx.
salqım saçaq: qurma qurma, püskül püskül arxan saçaq

SAÇAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çaçaq.çandağ. çaldağ.
qaçaq. qaşaq. əriştə. riştə.
saçıq. saçlıq. yaylıq. qonu. süfrə.
yaylığın kiçit, kəndivi kiçtmə.
sapaq.
parça, nərsənin üzərində olan incə, yumşaq tük, saçaq, sapaq: kov. hov. hav.
yahalış. yahalma. yanılış. qaf. kaf. gaf. (< kav). səhv. iştibah. qələt. xəta.
açıq saçaq: baldır bacaq.
samanlıqların önündə tınazı (toplanmış taxılı) yağmurdan qoraqlıq, böyük saçağ: qarapan. qaraban. qaravan

SAÇAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Bir şeyin (adeten perdenin, paltarın ve s.-nin) kenarları boyunca tikilen çox sıx, sallanan sap telleri. Xalçanın saçaq-larını düzəltmək. Şalın saçaqları. Pərdəyə sa-çaq tikmək.
Libasın əlvandır, çarqat narıncı; Saçaqlar yaraşır qıraqlarından. M.P.Vaqif. [Sona]
.başından sıyrılıb çiyninə düşən ağ torunun ipək saçaqları ilə oynayırdı. Ə.Əbül-hesen.
bot. Bezi bitkilerde uzun nazik teller. Qarğıdalı saçağı.
[Hurizadın]
.tükləri mə-zəli bir rəng alar
gah qarğıdalı saçağına, gah da kal qarpıza bənzər. çemenzeminli. [Semenderin] gözünə ancaq söyüdün soyuq saçaqları göründü. B.Bayramov.
məc. Şüa. Günün saçaqları yayılır düzə; çünki təslim olur gecə gündüzə. S.Vurğun. Günəşin enerji ilə dolu qızıl saçaqlarının tə-siri altında yarpaqlarda bütün canlıların hə-yatının əsasını təşkil edən qidalar, üzvi mad-dələr hazırlanmağa başlayır. M.Axundov.

SAÇAQ : Turuz Dictionary

saçağ.
keşəvət. mərcər. mə'cər.
gərəç. gərəççə. qatıl. kitil. kəsənik. kəsənək. gərəkli olan. gərəkən. nərsə üçün qaçınılmaz olan nərsə. iməsalaq. əməsalaq. yamasalaq. qoşqu. quşam. yarac. yaraq. sürsat. çapdığ. yapdığ. səp. sapsat. boyuq. ədəvat. ləvazim. məsalih. vəsayil. vəsilə. lazimə. məlzəmə. əfzar.
ev çapdığları.
çapduğ sapurmaq: atı, nərsəni yaraqlamaq.
qoşuq. qoşqu. quşam. yarac. yaraq. boyuq. vəsayil.
özgük qoşuq: şəxsi qoşqu, saçağ, quşam, yarac, yaraq, boyuq, vəsayil

SAÇAQ : Turuz Dictionary

saçağ.
saçıq. saçlıq. yayıq. yay. qonu. süfrə.
ortasaçıq: hammıya açıq süfrə.
dəsdərxan. dasdarxan < yastırğan. yayırğan. yayaq. yayıq. süfrə

SAÇAQ : Turuz Dictionary

süfrə.
saçaqlar (süfrələr) yazılmış, qonaqlar düzülmüş.
desktab..¶-salxım saçaq: biçrəş

SAÇAQ : Turuz Dictionary

-sallam saçaq: yırtıq yoltuq olub, şırıq şırıq sallanan.
sallam saçaq könəkləri heç yerin artıq örtməyirdi. ¶-yağla dügü olmasa, açıq saçaq boş qalar. (saçaq: süfrə). ¶-dansaçaq: dantoran (dan toran). danertə alaqaranlığı

SAÇAQ : Turuz Dictionary

-təpədə yuvarsı yığılan saç, saçağ: çatqı. qotaz

SAÇAQ : Turuz Dictionary

saçağ. sancağ. çağaq. iğnə.¶-arxdan su kəsilməsə saçaq çörəksiz qalmaz. (saçaq: sü'frə)

SAÇAQ : Turuz Dictionary

süfrə.
çimlər toprağa göy saçaq yazar. (çimlər: çəmənlər). (saçaq yazar: süfrə açar)

SAÇAQ : Turuz Dictionary

saçağ.
süfrə. yemək astarlığı. asdarğan > dəsdərxan.
saçağı güdən dosd olmaz.
(bolçuq, səxi kişidən söz gedəndə deyilir).
bolçuluqla saçaq yapar nən (nənğ) tökər, könlü yalı ısığ alar malından. (bolçuluqla: covmətliklə. səxiliklə) (saçaq yapmaq: süfrə sərmək). (nənğ: ne'mət). (könlü yalı: ürəyicə). (ısığ almaq: faydalanmaq).
yuxlama yoxdur oyaqlar çün, ölümdür son duraq, biz oyaqlıqdandır olmuş əsrəqüş, kül gerindən közgərib sönməz oduq, dan atan yollar üzə yağtu saçaq. (əsrəqüş: kefli). (yağtu: ışıq).
bir kişilik saçaq: (bir kişilik süfrə). damqalıq. saçaq (süfrə)
saçaq salıb, dərgit yayıb qonaqladı. (dərgit: dərit. süfrə. bəsat).
saçaq tapar öz dəğərin çevrəsini tutandan. (saçaq
süfrə)

SAÇAQ : Turuz Dictionary


ehsan. bəxşiş.
süfrə.
kişi oldun işsiz yok, saçaq oldu dişsiz yok

SAÇAQ : Turuz Dictionary

saçağ.
qat. qata. qatı. burq. dayirə. şö'bə.
sarıç. saraç. bəzək. süs. qat. qata. qatı. qurnuq. qoynıq. qurqa. qurqanc. qurqac. qurqaş. qurqat. qurqu. qurqunc. qurquc. qurquş. qurqut. arayiş.
saçıq. saçlıq. xan < gən. yayıq. uyma. qonu. süfrə.

SAÇAQ : Turuz Dictionary

saçağ.
keşəvət. mərcər. mə'cər.
gərəç. gərəççə. qatıl. kitil. kəsənik. kəsənək. gərəkli olan. gərəkən. nərsə üçün qaçınılmaz olan nərsə. iməsalaq. əməsalaq. yamasalaq. qoşqu. quşam. yarac. yaraq. sürsat. çapdığ. yapdığ. səp. sapsat. boyuq. ədəvat. ləvazim. məsalih. vəsayil. vəsilə. lazimə. məlzəmə. əfzar.
ev çapdığları.
çapduğ sapurmaq: atı, nərsəni yaraqlamaq.
qoşuq. qoşqu. quşam. yarac. yaraq. boyuq. vəsayil.
özgük qoşuq: şəxsi qoşqu, saçağ, quşam, yarac, yaraq, boyuq, vəsayil

SAÇAQ : Turuz Dictionary

saçağ.
saçıq. saçlıq. yayıq. yay. qonu. süfrə.
ortasaçıq: hammıya açıq süfrə.
dəsdərxan. dasdarxan < yastırğan. yayırğan. yayaq. yayıq. süfrə

SAÇAQ : Turuz Dictionary

süfrə.
saçaqlar (süfrələr) yazılmış, qonaqlar düzülmüş.
desktab..¶-salxım saçaq: biçrəş

SAÇAQ : Turuz Dictionary

-sallam saçaq: yırtıq yoltuq olub, şırıq şırıq sallanan.
sallam saçaq könəkləri heç yerin artıq örtməyirdi. ¶-yağla dügü olmasa, açıq saçaq boş qalar. (saçaq: süfrə). ¶-dansaçaq: dantoran (dan toran). danertə alaqaranlığı

SAÇAQ : Turuz Dictionary

-təpədə yuvarsı yığılan saç, saçağ: çatqı. qotaz

SAÇAQ : Turuz Dictionary

saçağ. sancağ. çağaq. iğnə.¶-arxdan su kəsilməsə saçaq çörəksiz qalmaz. (saçaq: sü'frə)

SAÇAQ : Turuz Dictionary

süfrə.
çimlər toprağa göy saçaq yazar. (çimlər: çəmənlər). (saçaq yazar: süfrə açar)

SAÇAQ : Turuz Dictionary

saçağ.
süfrə. yemək astarlığı. asdarğan > dəsdərxan.
saçağı güdən dosd olmaz.
(bolçuq, səxi kişidən söz gedəndə deyilir).
bolçuluqla saçaq yapar nən (nənğ) tökər, könlü yalı ısığ alar malından. (bolçuluqla: covmətliklə. səxiliklə) (saçaq yapmaq: süfrə sərmək). (nənğ: ne'mət). (könlü yalı: ürəyicə). (ısığ almaq: faydalanmaq).
yuxlama yoxdur oyaqlar çün, ölümdür son duraq, biz oyaqlıqdandır olmuş əsrəqüş, kül gerindən közgərib sönməz oduq, dan atan yollar üzə yağtu saçaq. (əsrəqüş: kefli). (yağtu: ışıq).
bir kişilik saçaq: (bir kişilik süfrə). damqalıq. saçaq (süfrə)
saçaq salıb, dərgit yayıb qonaqladı. (dərgit: dərit. süfrə. bəsat).
saçaq tapar öz dəğərin çevrəsini tutandan. (saçaq
süfrə)

SAÇAQ : Turuz Dictionary


ehsan. bəxşiş.
süfrə.
kişi oldun işsiz yok, saçaq oldu dişsiz yok

SAÇAQ : Turuz Dictionary

saçağ.
qat. qata. qatı. burq. dayirə. şö'bə.
sarıç. saraç. bəzək. süs. qat. qata. qatı. qurnuq. qoynıq. qurqa. qurqanc. qurqac. qurqaş. qurqat. qurqu. qurqunc. qurquc. qurquş. qurqut. arayiş.
saçıq. saçlıq. xan < gən. yayıq. uyma. qonu. süfrə.

SAÇAQ : Azerbaijani English Dictionary

i. fringe; saçaqla bəzəmək to fringe [d.]

SAÇAQ : Az Turkish Farsi

شعاع
منگوله
شرابه
حاشیه
سجاف
کناره