Multilingual Turkish Dictionary

TALA

TALA : Arin Turkish Etimology Dictionary

dala. dalaq.
talan. dalan. kərə. dəfə.
tala !: dala !: düşün !. oylan !. uslan !.
çayır. otlağ.
ğəvvaslıq işi.
dalaş. taraş. dallanq, yonatıq. yonta. qırıq. oğaq.
çöl. qır. kıyı. dış. səhra. boş, əkinsiz yer.
düz. tala. bozkır. tarla. ova. otlağ. səhra. çöl. boşluq. çöl. qır. sivir. sıbır (sibir). istep.
( < dalamaq). ayrılmış, qopmuş, boş, səbəs tikə. tikə. bölük. ağacın qamışın sınmasından olan tıraşa. dalaşa. dalaş.
tala bulut: bulut tikələri.
qutb.
tünlük tala: quzey qutbu.
{
( < artırmaq: çoxaltmaq). daha.
# ( < ard: dalı. arxa. ardamaq: geri qoymaq). geri. qıraq. }.
yel.
iri cüssəli. heybətli.
seçgin. gözdək ( > güzide (fars)).
dalı. dalay. darya.
qutb.
tarla.
qıçın. gerisin. gerisin geri. arxaya doğru.
qayıq qıçın qıçın yanaşdı.
ətək öpüb (arxasını çevirməyib) qıçın qıçın çıxıb getdi.
qıçın qıçın gəlmək: sümsük sümsük, yavaş yavaş birinin yanına soxulmaq, yanaşmaq.
tarla

TALA : Arin Turkish Etimology Dictionary

dala. əğri. kələk. (daladüz > dələdüz)

TALA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Meşede ağacsız, çılpaq yer, sahe; açıqlıq. Kiçikbəyim fındıq və yemişan kollarını əyərək otlaq bir talaya çıxdı. çemenzeminli. Meşə qurtarırkən qarşılarında kiçik bir tala açıldı. Ə.Memmedxanlı.

TALA : Turuz Dictionary

dal. dala. tərəf.
dala. dal. çox. cüda (özbək).
dal gözəl.
dala sayır: çox kəsil.
dala ağır

TALA : Turuz Dictionary

dala. dalısı. qıycım. qıcım. qıçım. qıyçım. qıcın. qıycın. qıyçın. arxal. arxası. giri. geri. sonra. sonrası.
indi çalışsan, qıçına dinc edərsin.
geri, dala qoymaq: ger, dal qoymaq. qeçmək

TALA : Turuz Dictionary

-sevən könül unutmaz, sevən sevincin atmaz, sevən quşa sevgi dal, sınıq dala quş qonmaz

TALA : Turuz Dictionary

dala.
cala. qat. qoş.
uşağları dala dib otağa səsləri gəlməsin.
izə. gecə.
uğrau izə qoyma. (uğrau: xeyr işi). (xeyr işi gecikdirmə).
osdurub önə düşdük, sıçıb dala qaldıq. (osdurub: şişib).
dala vurmaq: daldurmaq. boşaltmaq (# doldurmaq).
bu yandan dolar, o yandan dalar dünya.
dala qayıtmaq: qayıtmaq. qeyitmək. daltırmaq. geyinmək. qeytinmək.
top dəğib daldırdı.
dala, tə'xirə sal: dalğıt!. dalıt!. yubat. bayut.
onun işin dalğıt.
dalğıtıt!: yubandır. bayundur. dalğıtmadan.
calanmış su yığılmaz qaba, ötən ötük qayıtmaz dala. (ötük: çağ. zaman)

TALA : Turuz Dictionary

-dala aparmaz:ardırmaz.
donun geni oprulmaz, gəngəş bilik, ardırmaz
(oprulmaz: telləri çəkilib, gücə düşüb tez aşınmaz). (gəngəş: danışıq)

TALA : Turuz Dictionary

dala.
> dərə. çaba (< kov). iki yoxuşun, dağın arasındaki dalıq, çuxur, govud.
dala soğanı: buz çiçəyi.
dalayın altda qalır: dərya olan altda qalır.
çöl. ova.
çiçək doğdu dağ dala: dağ ova.
dalay. çöl. dəşt. səhra. ova.
çöl..¶-sap sapırsız gen dalalar..¶-dalaya: çölə.
daladan: çöldən.
dala tay: çölə tay. çöləyin.
dalalar: çöllər..¶-gen dala. gen ova. geniş ova, yazı

TALA : Turuz Dictionary

dala.
izə.
izə qaldı: dala qaldı.
uvada izdə: qabaqda arxada..¶-dala vermək. izə vermək. qaytarmaq.
sevməsəz izə verin. ¶-dala dönmək: dala gedmək. izə çəkilmək. ¶-dala düş. izə qon. keç dala. izal ol. çəkil. ¶-dala ged: dala qayıt. izə çəkil. izə dur. izə çək. qayra (qıraq) dur. qırağ ol. ¶-dala gedər: izə basar. ¶-dala gedmək: dalunğa gedmək. izə gedmək. izinğə gedmək. geri gedmək. gerinğə gedmək. ¶-dala keçdi: iz qaldı. götə keçdi. ¶-keç dala. izə qon. dala düş. izal ol. çəkil. ¶-dala qomaq, aşmaq, keçmək: izə qomaq. üstəmək. qələbə çalmaq

TALA : Turuz Dictionary

dala.
dav dala: dağ bərə. dağ dərə. ¶-dala yala: > talov talov. dürtünə sürtünə. dığırlana yığırlana

TALA : Turuz Dictionary

dala.-dala düşənlərdə nərsə çatmır, kölgə olub heçin dala düşmə. ¶-dala düşənlərdə nərsə çatmır, kölgə olub heçin dala düşmə. ¶-atıb dala vurmaq: tipəkləmək

TALA : Turuz Dictionary

-düz üz üzmür işi, dala üz, keçər işi

TALA : Turuz Dictionary


düşən yapraq birdə dala yapışmaz, duysa yalan birdə könül inanmaz.
quş biliri dala güvənc olanmaz, odur qılar qanadına güvəncin. (kəndivə güvən).
osdurdub qabağa düşdük, sıçıb dala düşdük. (osdurdub: şişirdib)

TALA : Turuz Dictionary

dal. dala. tərəf.
dala. dal. çox. cüda (özbək).
dal gözəl.
dala sayır: çox kəsil.
dala ağır

TALA : Turuz Dictionary

dala. dalısı. qıycım. qıcım. qıçım. qıyçım. qıcın. qıycın. qıyçın. arxal. arxası. giri. geri. sonra. sonrası.
indi çalışsan, qıçına dinc edərsin.
geri, dala qoymaq: ger, dal qoymaq. qeçmək

TALA : Turuz Dictionary

-sevən könül unutmaz, sevən sevincin atmaz, sevən quşa sevgi dal, sınıq dala quş qonmaz

TALA : Turuz Dictionary

dala.
cala. qat. qoş.
uşağları dala dib otağa səsləri gəlməsin.
izə. gecə.
uğrau izə qoyma. (uğrau: xeyr işi). (xeyr işi gecikdirmə).
osdurub önə düşdük, sıçıb dala qaldıq. (osdurub: şişib).
dala vurmaq: daldurmaq. boşaltmaq (# doldurmaq).
bu yandan dolar, o yandan dalar dünya.
dala qayıtmaq: qayıtmaq. qeyitmək. daltırmaq. geyinmək. qeytinmək.
top dəğib daldırdı.
dala, tə'xirə sal: dalğıt!. dalıt!. yubat. bayut.
onun işin dalğıt.
dalğıtıt!: yubandır. bayundur. dalğıtmadan.
calanmış su yığılmaz qaba, ötən ötük qayıtmaz dala. (ötük: çağ. zaman)

TALA : Turuz Dictionary

-dala aparmaz:ardırmaz.
donun geni oprulmaz, gəngəş bilik, ardırmaz
(oprulmaz: telləri çəkilib, gücə düşüb tez aşınmaz). (gəngəş: danışıq)

TALA : Turuz Dictionary

dala.
> dərə. çaba (< kov). iki yoxuşun, dağın arasındaki dalıq, çuxur, govud.
dala soğanı: buz çiçəyi.
dalayın altda qalır: dərya olan altda qalır.
çöl. ova.
çiçək doğdu dağ dala: dağ ova.
dalay. çöl. dəşt. səhra. ova.
çöl..¶-sap sapırsız gen dalalar..¶-dalaya: çölə.
daladan: çöldən.
dala tay: çölə tay. çöləyin.
dalalar: çöllər..¶-gen dala. gen ova. geniş ova, yazı

TALA : Turuz Dictionary

dala.
izə.
izə qaldı: dala qaldı.
uvada izdə: qabaqda arxada..¶-dala vermək. izə vermək. qaytarmaq.
sevməsəz izə verin. ¶-dala dönmək: dala gedmək. izə çəkilmək. ¶-dala düş. izə qon. keç dala. izal ol. çəkil. ¶-dala ged: dala qayıt. izə çəkil. izə dur. izə çək. qayra (qıraq) dur. qırağ ol. ¶-dala gedər: izə basar. ¶-dala gedmək: dalunğa gedmək. izə gedmək. izinğə gedmək. geri gedmək. gerinğə gedmək. ¶-dala keçdi: iz qaldı. götə keçdi. ¶-keç dala. izə qon. dala düş. izal ol. çəkil. ¶-dala qomaq, aşmaq, keçmək: izə qomaq. üstəmək. qələbə çalmaq

TALA : Turuz Dictionary

dala.
dav dala: dağ bərə. dağ dərə. ¶-dala yala: > talov talov. dürtünə sürtünə. dığırlana yığırlana

TALA : Turuz Dictionary

dala.-dala düşənlərdə nərsə çatmır, kölgə olub heçin dala düşmə. ¶-dala düşənlərdə nərsə çatmır, kölgə olub heçin dala düşmə. ¶-atıb dala vurmaq: tipəkləmək

TALA : Turuz Dictionary

-düz üz üzmür işi, dala üz, keçər işi

TALA : Turuz Dictionary


düşən yapraq birdə dala yapışmaz, duysa yalan birdə könül inanmaz.
quş biliri dala güvənc olanmaz, odur qılar qanadına güvəncin. (kəndivə güvən).
osdurdub qabağa düşdük, sıçıb dala düşdük. (osdurdub: şişirdib)

TALA : Az Turkish Farsi

مرتع جنگلی
مرغ زار کوچک در جنگل
فضای باز در جنگل
سبزه