Multilingual Turkish Dictionary

TAM

TAM : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < > tap).
iradə. istək. istənc. arzı. tiksin, üz, giriş. quraş. başlaq. daban. əsas. dib. təməl. dayaq.
tam kişi: quraş adam.
tamlı: iradəli.
sənin tamınca olsun: sənə görə olsun.
tov. isti. qızqın. sıcaq. qaynar.
odun tamına düşdüm: odun alovuna yandım.
sağlıq. güc. quvvət. yetgi. yetgə. yeti.
tamlı: güclü. zorlu. dözümlü.
heç. əslən.
tam gedməyəcəğəm: əslən gedmiyəcəğəm.
tam dinmə: heç dinmə.
tam aldırmadan: tam görsətmədən: tam bildirmədən: gizlicə. sezdirmədən.
idman ( < edə edə öğrəşmək). vərziş. alışma. alışdırma. öldürmə.
tamlı: idmanlı. yaraqlı. qızqın. öğrənmiş. hazır.
tamlanmış: öğrəşmiş. alışmış.
tamına gəlmək: idman görmək.
bərkidən, vurqulayan yansıma söz.
tam taqır: dümdüz.
tam taza: yep yeni.
yetərli. orta. ortaca. aşağı yuxarı. nə az nə çox.
tam yaxşı.
tam ətli.
tam boyunda.
tam sürəkli.
becid. çabıq. çalıq. yetli. yetti. ciddi.
tam davranış.
tam sözlər.
tam qılış.
bet. üz. qabaq.
tama tam: tam tama: üz üzə.
tam burmaq: üz çevirmək.
tam açmaq: üz açmaq.
tam gəldi: qarşılaşdı.
tamlamaq: yığmaq.
tam almaq: yönəlmək. yollanmaq. üz tutmaq.
tam aldırmaq: yönətmək.
yanaq.
sağ tamından öpdü.
ev tavanlarında dirəklər üzərinə qoyulan taxdalar, silmə taxdası.
uyqun. oranlı. güc. zor. quvvət.
ləkə. bən. man.
doğru. yerinə, oruna (or: yer), sırasına, çağına uğruna uyqun.
tam düşmək: tam gəlmək: uyqun gəlmək.
dal çağında: lap, tam zamanında.- tamına: lap yerində, çağında, vaxtında olan nərsə.
tamır. tamırtı. tamrı. arxa. ard. iz. dalı. art.
tamıma düşüblər: tə’qib edirlər.
tamına düş: izinə düş.
tamından ged: dalından ged.
tamımı takıp ed: izimnən gəl.
diqqət. lap. tap. düz. yetər. kafi. doğru. sağ. tam özüdü: lap özüdü.
tam gücüylə: tap canıyla. tam adam: xətasız.
tam qızıl: xalis qızıl.
tam yol: düz yol. tam ucuyla. tap ucuynan.
tam qara: qap qara.
çox. tam olsun.
tam değil
tam ötmüş.
bu qədər söz tamdır: bəsdir.
tam dedi: bəs dedi.
tov. yağday. hal. şərait.
nə tama qaldın: nə hala qaldın.
tamlı tovlı gəldi getdi: yeyin. hızlı.
yük. tamın artmaq: yükləmək.
həmən: elə. indi. dayanmadan.
tam ged.
tam gəl.
tamın gəl.
bərabər. bab: tay. dəng. dəş. əşit. tibgi. eynən. əş. qoşa. qoşut. özdəş. paralel. musavi.
huri tam.
bir birinə tamdır: babdır.
iki çətuk (pişik) bir aslana tamdır.
yoldaşın tam elə \\ görən desin habelə.
tamınla gəz \\ tamınla öl.
tamın görüb, tayına düşdüm.
tam gəlmək: bərabərlik edmək.
tamlanmaq. tablaşmaq: gərəyincə yetər olmaq.
saf. sap.
tam tam: taplaq taplaq: sambalam sap. dümbələm düz. dəb. öğrənilmiş bayağı nərsə.
tap tap, tam tam, yap yap, yassı qalın, incə yoğun olmayan səs.
dəm. qılıq. fürsət. uyqun. dək. dəng.
tam bulsam: fürsət tapsam.
dəm. zaman. çağ. an.
bu tamda: bu çağda.
neçə tam qabaq.
keçən tamda: keçmişlərdə.
qocalıq tamında: yaşlı çağda.
sevgilər tamında.
şan. şöhrət.
tamlanmaq: ad qazanmaq.
tamam. tüm. bütün. doluq. tutuş. xap. çap. həp. lap.
tam yadan: bezar. arğın
yorğun. aran.
duvar.
dan. səhər.
danğla: danda. dan çağı.
yapının üst örtüsü. evbaş. çatı. çatır. cədir. çətir. şatır (çatır). çardaq. sarlaq. çatrat. çatılmış neçə nərsədən oluşan üstlük. üçək. töbə. qıyıq. tınıke. üçək. öqüzə. səqf.
dam. otaq. ev. otaq. oda.
bir dam bulsadıq, yaxcı olaydı.
kiçik oda. baca.
bir damda yoxdu barınaq.
ambar.
sütü qoy dama.
dam altı. türmə. tutsaq. qapalı yer. ağ. kələk. nəqşə.
dama düşüdü.
havax damdan çıxıb.
axır. ağıl.
sarayın duvarı.
damcı. qətrə.
bir dam: bir damcı.
duvar.
dama. ümüd. arzu. istək. güdülən, gözlənən nərsə.
dam qoymaq: göz tikmək.
tan. dan. gələcək.
iz. nişan.
< > dad ( < > dart. dartmaq: çəkmək).
dartmasan dadı çıxmaz.
tamsınmaq: dadını almaq.
damağ < dad + maq. dadmağın yeri damağdi, yanı damağsız heç bir dad bəllənməz.
damcı. nəm. ıslaqlıq.
tamsız aşamaq: quru boğazla yemək.
yeməyə qatılan sulu dadlıq. sos. salça.
böyük, ışıqsız, qaranlıq, boş dam.
duvar.
damnan düşdü: damnan endi, aşağı yıxıldı.
tüqüz. tüküz. düz. əksiksiz. mükəmməl.
yonat. bütün. əksiksiz. qusursuz.
andağ. bir nəsnənin üst yanı. yuxarı. (# endək: tavan. alt)
örtmən. çatı.
türk. olqun. olquş. kamil.
ayıbsız. qusursuz. əksiksiz. mükəmməl. çınğ. ən.
dad. ləzzət.
dam. baş. çatı. sağ. sağlam. bütün. üybaş. evbaş. çatı.
çatıyı (damı) qaplayan incə uzun ağaclar: ardış.
tam olaraq: tamamiylə. tolusunlay. tamamən. tolusu bilə. təfərrüatı ilə.
dam duvar: tufağ. tıfaq.- tama tama: damlaya damlaya.
tam yarşı: duvar bir qonşu.- tam olaraq. bütün olaraq:savdan ( < sağ: bütün).
tam olaraq: tolusuca. ayrıntısıyla.
tam özü: tıbqı. tabqa. tibqi. tap özü.
tamını çıxarmaq

TAM : Arin Turkish Etimology Dictionary

dam.
bam. yapı, başqasının örtüsü.
örtülü yer. qapıs. küməs. qodıs. ambar.
tuzaq. duzaq ( tutsaq < tutmaq). tələ. qapan. duzaq. tələ.- qapana düşmək.
qapana tutulmaq.- duzağa düşdük.
dam. talvır. tam duvar. qala.
tam duvar: talvır. dam. qala.
çap. xap. həp. lap.
tüm. köb. həp. bütün. cümlətən.
dar yer. kütəs. tutsaq. türmə.
kötükə.
duzaq. arğdal. qaptan. xaftan. dam. tor. salma. ağ. tələ. şəbəkə.
bütün. tolum.
çatı (ç < > s ) satı. satu. örtük. orta. ortaq.
savuq. səqf.
ham. tüqüzütqir. tamam. barna.
tam tam: dam dam. dan dan. tim tim. tım tım. dən dən.
dam dam: tim tim. təm təm. damcı damcı.- qamış dam: qamışla örtülü dam.
qabağı açıq dam, çatı: sundırı: sundurma.- bir yerin döşənmiş damı: gögərtə.
üç gögərtəli gəmi: üç qatlı gəmi.
tam sürətlə: dolu dizgin.
dama atmaq: dustaqlamaq.
damdan düşmək: yersiz yurdsuz söz açmaq. habbadan şabbadan, göydən düşmək.
qapışı (ayaqqabı) dama atılmaq: güvəndən, e;tibardan düşmək.
damı ağtarmaq: damı onarmaq, tə;mir edmək.- damı almaq: duvarı, dirəkləri tikib, dam basırmağa çatmaq

TAM : Arin Turkish Etimology Dictionary

dam.
qapanca. qapan. axır.
tələ. qaqma. daxma. duzaq. qazamat.
qap. qab. bütün. büsbütün.
təmmət. qapa. xətm.
damla. damlıq.
bam. yapan.
baca. çatı.
qorav. qorva. ev. sığıncaq.
türmə. tutuqev. dutsaq. dustaq. dam. zindan.
bütün. birtikə. birparça. təkpara. əksiz.
kəmsiz. kəmiz. kəsirsiz. əksiksiz. bütün.
kəsin. mütləq. bütün. əksiksiz.
kamil. tuqal.
dustaq. türmə.
yapı örtüsü. ev vrtüsü.
barıncaq. ev.
bir dam tapmaq.
kiçik ev.
axır. küməs.
sandıxana.
tələ. kələk. əğrib. giriz. gizir. girişim.
birəbir. uyqun. uyuşlu. uyşuqlu. münasib. birə bir.
ev.
aşdam.
işdam.
çörəkdamı.
yatdam.
çaydam.
damdan düşmək: pis duruma uğramaq.
damdan düşər kimi: birdən yersiz oluşan nərsə.
damdan çardağa atlamaq: sürəkli söz, qərar dəğişdirmək.
dam üstündə sağsağan, vur belinə qazmayı: yersiz, uyarsız, saçma söz.
dam altı: qapalı yer.
dam ağdarmaq: damın sökük, çatlaqların tutmaq.
tam çağında: günü gününə: tam günündə. vaxtı vaxtında.
tam günündə: çağıçağına. çağıçağında. günügünündə. sürüsüründə. vaxtıvatında. sözlü gündə. sözü verilmiş gündə.
təkdam: daldam: diboda. dibotaq. yanavıl. xəlvətxana. yanev. yanoda. yandam. qırağ yer, dam, otaq. qurna.
sufal dam: saqsı qapaq.
(ambarlıq, tövləlik kimi nərsə üçün) bir yerdə ayrılmış dam: qaruq. qarıq. dalda. dulda.
dama çıxmağa, çıxacaq var, damdan enməyə, enəcək.
dadı, tamı, qoxusu çönmək: dadıqsamaq. qatıqsamaq. acınmaq. acınsamaq.- dam uça bilər, sevgi sına bilər. damı dayaq saxlar, sevgini sığal yağlar. (sığal: oxşama. nazlama).
dam üsdə qoyulan qubba biçimində, pəncərəli baca: qarnaquş.
evdə, avluda (həyətdə), daldada, qırağda olan dam, yer: dulda. duldaq. dalda. daldağ. qoşağ. qoşlaq. (
(< qoşmaq. )
(< kav. kov).
topraq dam, çat: qara örtü.
yapıların üstündə bıraxılan düz dam, düzlük: taraça. daraça. sərəcə. girbət. çirbət. çırbat. yetmə. yermə

TAM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif [ər.]
Başdan-başa, bütünlükle, tamam, bütöv. Tam qaranlıq. // Mütleq, tama-mile, en yüksek, en mükemmel. Tam qələbə.
[çingiz:] Tam bir müvəffəqiyyət əldə etmək üçün bütün tələblərimiz işə cəlb olunmalıdır. çemenzeminli.
Vaxt bildiren saylardan evvel gelerek vaxtın bütövlüyünü, qalığı, kesiri, eskiyi ol-madığını bildirir; düz. Tam bir saat göz-lədim.
Məmmədbağır tam üç il olardı ki, Əsmərlə evlənmişdi. S.Hüseyn.
Bütöv, bitmiş, qurtarmış, tamamlanmış (natamam eksi)
Tam əsər. // Heç bir şeyle mehdud edilmeyen; qeyri-mehdud. Tam ha-kimiyyət. Tam azadlıq vermək. Tam (z.) sahib olmaq.
Müeyyen, lazımi ölçüde, normada olan. Tam metr. Tam iş günü.
riyaz. Kesri olmayan, kesrlerden ibaret olmayan. Tamı tama bölmək. Tamdan kəsri çıxmaq. □ Tam ədəd riyaz.
kesri olmayan, yalnız tam(lar)dan ibaret eded. Say prosesi ancaq tam ədədləri verir. Z.Xelilov.
0 Tam mənasında (mənasilə)
tamamile, bütünlükle. Dil tam mənasilə canlı bir orqa-nizmdir. M.İbrahimov. Fərmanı sözün tam mənasında gülərüz və xoşsifət adlandırmaq olardı. Ə.Sadıq. Tam məsuliyyətlə
1) bü-tün mesuliyyeti, cavabdehliyi öz üzerine gö-türerek. Tam məsuliyyətlə demək; 2) bütün bacarığı ile, bütün qüvvesini serf ederek. Gənc oğlan bu etimadı yüksək qiymətləndirdi və tam məsuliyyətlə işə girişdi. Ə.Sadıq. Sözün tam mənasında
bax tam mənasında (mənasilə).

TAM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[ər.] bax dad
ci menada. Telli kimi dadlı, ətirli, tamından doymaq olmayan xörək bişirən nəinki çiçəklidə yox idi, hətta rayon mərkəzi Işıqlıda da bu barədə ara-sıra söhbət gedirdi. Ə.Veliyev.

TAM : Turuz Dictionary

dam. üst örtük. qasbanaq. qapsanaq. qapsmaq. qasmaq. çatı. girmit. girəmit.
{ tam (olqun) lar yığını} bütün. qop. əksiksiz. onğ. önğ. onat. onuq. oluq. olqun. olqunlaşmış. olmuş. olqac. olqaş. qurcaq. qoyasa. dolqun. doluq. yetgin. yetişgin. yetmiş

TAM : Turuz Dictionary

dam.
töpə. səqf.
yer töpəsi göy
çatqı. çatı.¶-tam edinmiş, olmuş, tam pişmiş: tam edik. tam hazır

TAM : Turuz Dictionary

tum. tüm. düm. büsbütün. tamamən.
tüm ağ.
tüm qara.
tum doruq: lap alqara (ala qara).
tüm qara: qap qara

TAM : Turuz Dictionary


bıkı. dibdən.
bıkı doymaq: tam doymaq.
dam. çatı. təvan (dabanın qarşıtı).
damdan düşmək.
dama çıxmaq.
dam. nərsənin ən üst tutağı, örtüyü, qabığı. bağdatı. bağı. çatı. qorun.
əyri azar doğru uzar demişlər, tam tərsinə, üzüldü doğru, uzaldı oğru.
tam sevincin tökmə sevginə, gedirsə sevəcin, sınar qolun qanadın.
dam dirək üsdə durar.
alışqanlıq köləsi, tam yaddışın kölgəsi. (yaddışın: özgənin)
qadın erkək, birbirinin can yoldaşı, iç dayağı, kit sevincin tam ortağı. ( kit
kədər)
gecə dam suvarılmaz.
gəlin doğsa ana çıxır, tam gecəlәr dana çıxır
çatı, dam döşəməsi altına qoyulan yatayı (üfüqi) kiriş, ağac: cəğ. cağ. ciğ. çit. tik. kit. qabırqa. qapırqa. qol ağacı.
tam umutlarım, bir göz qıpımında əridi. (əridi: qutuldu)
neçə çubuğ birbirinə çalınıb, üzərinə sarmaşıq, dal yaprağ sarılarağ qurulan dam, kölgəlik: çardax. sardax. çaldax. (> çardaq (fars)). sınlığ. sındığ.
tam tamına: tam çağında. çalqat. çalçağ

TAM : Turuz Dictionary

doluq. dolıq. bütün. kamil.
bu toplum öz aldına bir doluq el qalıplaşdırır. (öz aldına: öz alnına. öz başına. tək başına. təkliginə). (qalıplaşdırır: təşgil verir).
dam. qat. örtülü yerin üstü.
qatı çürük.
ağırlıq edsə qatı, çökər damı.
qatı yüngül, altı yoğun çox durar.
qatdan qata
damdan dama.
duvar tapmır qatın qoya: palan tapıb eşşək arır, ovsar taspıb atın arır. işləri tərsə mallaq aparmaq.
yağınlıqda dəlik qatlar damcılar.
qatdan düşmək: damdan düşmək.
qata çıxmaq
dama çıxmaq.
qatdan baxan dərin görür. (qatdan: damdan. ucadan)

TAM : Turuz Dictionary

ləzzət.
çox tamlı: çox ləzzətli.
tamam. var. bar.
bar diləyim: tam arzum.
tüm. çin. çin.
çin ürəkdən: çın ürəkdən: tüm ürəkdən.
doluq. bütöv. kamil. mükəmməl.
doluq söz: bütün söz.
doluq sözləri doluğu: kamil sözlərin kamili.
doluq bir kişi.
doluq bir iş.
toç. tus. tut.
toçun yemə.
toçun vermə.
toçun: hamısın.
dad. tə'm. qoxtay. məzə. keşin (çaşnı).
doluq. kamil.
doluq doğru..¶-damın iç üzü: gövərtə. səqf

TAM : Turuz Dictionary

dam.başçat. qalma, durma üçün yer..¶-damar damar dam yıxar, damcı damcı göl yığar..¶-it yaza çıxsam sümükdən dam salarım deyərmiş..¶-soyuq girsə arıya, ipək sular qat olur, tam istilər yad olur..¶-yırtıq ələk, yıxıq dam

TAM : Turuz Dictionary


damağ. dad damağ. qaymağ. həzz. uğur. ləzzət. kam.
dam. otaq. çatılı, hörülü yer. oluq. oyuq. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq.
olanca. olan. olduğu. bütün.
olanca gücüylə vurdu, atdı.
olanca varımı verdim yolçuya, oldum eldə dilənçi. (yolçu:
yola çıxan. musafir.
dilənçi).
olumlu. qaçınılmaz.
işin sonunda olumlu bir soruya rasladıq.
tamqıl. dolun. dolum. doluq. onqun. onqul. yoğqul. qoysal. kitiksiz. qıtıqsız. qırıqsız. qısırsız. qusursuz. əksiksiz. qurcaq. çox yaxcı, iyi. olcağı kimi. gərəyi kimi. kamil. mükəmməl.
dilək səndə qapnıqı çalmaqdır, açılmasa dam duvar aşmaqdır. (qapnıqı: qapınğı. qapını)
nə kimin mənə gərəyi, nə mənim kimə gərəyim, özgürlük tam anlamında.
yırtıq ələk, yıxıq dam.
irkətam: tamirkəl. tümirkəl. tammulixtiyar

TAM : Turuz Dictionary

çağ. qusursuz. xətasız. doğru. doğra. dürüst. səhih..¶-tam tamına: qırıq qırığına..¶-tam uyğun: dən dərək.
sözü işinə dən dərək

TAM : Turuz Dictionary

çağ. tax. lap.
çağ öylə oldu.¶-bir dam durur qapısız (tapmca) (qarpız)

TAM : Turuz Dictionary

dam.
avağ. daxma.
çatdal. çatının dal üzü. (çatı: səqf)

TAM : Turuz Dictionary

dam.
çatal. çatı. bağdat.
örtmən.
tübək. tüpək.
ev tübəyi.
dal. lap.
dal ortasında.
duvağ. ev.
duvağı dağılası.
tüpə.
tüpə çıxma.
tap. lap.
tap indi: tam indi: lap indi: elə indi.
ardal. arğı. (arğdal). (< arx. ard). bastırma.
tusağ. duzağ. (< tusmaq. tutmaq).
bastırma. ardal. arğı.
örtmən. götəri.
təmr.
çatma. külbə. bark.
yuxar (# töm. aşağ. alt)..¶-oğru dam deşər, qaraqçı yol kesər..¶-yatdam. yatam yatma damı, otağı. bedroom..¶-dam qırağlarına düzülən önlük: aldığ. alığ. herə.
dam qırağlarına yapılan sınğır, konqirə: aldığ. alığ..¶-tamam gün: gün boyu

TAM : Turuz Dictionary

oq. təkmil.
oq özüdür: tam özüdür.
oq mənə tay: tam mənə tay.
oq mənə oxşur: tam mənə oxşur.
oq doyduq: tam doyduq.
bu qıyından oq bitmədən, oq bıqmadan çəkdi özün dışarı. ¶-dam üstü: üçək.
üçəğə çıxmış.
üçəkdən düşdü

TAM : Turuz Dictionary

edil.
edil bir ulduz yalı: tam bir ulduz kimi

TAM : Turuz Dictionary

dam. ocağ. təndir.
bir yerə (dam. ocağ. təndir) atılan kiriş, ağac: gərnəc. gərnə.
bir nəyin tam yönlərin özü yapmaq: kəndi çalıb kəndi oynamaq.
dam saçağı: kən. gən. ken. gen. hər nədən dışarı yapan çıxıntı.
kərpiç ev, dam: kərpişdə. girmit. girəmit.
tam uyqun, yaraşqan, munasib: gərəl. gəril. gərəkil. uyqun. dəng. sınar. sınğar. oytun. uytun. bəğənilən. göztağ. gözbağ. yaraşıqlı. yaxışıqlı. yarağlı.
bu köynək mənə çox gəril gəlir.
oytun ovalar yamyaşıl.
çatı, dam dirəyi: kərən. gərən. qaran. otağın təməl dirəyi.
gərdə dam: gəlin odası.
gərdə dam: girdə dam: gəlin odası. (gərdə: girdə. girət. girdəl).
bir yanı açıq, tam həlqə olmayan əğri ağac: gənduruq. genduruq. boyunduruq. geyv. geyəv. ciğ. cik. yuğ.
oyularaq yapılan dam, girmit, girəmit: kəvər

TAM : Turuz Dictionary

toplam. bütün. tutar.
əksiksiz. tutal. total. küllən. kompilet.
tutal qaranlıq: qapqaranlıq. zilqaranlıq.
dam. ev.
lap.
tam doldurulmuş: lap doldurulmuş.
mütləq.
dam. ağ. ağı. av. avı. ( < avmaq: almaq). tələ.
dam. dal. çal. tələ. çilə.
dam. tapuş. tağuşun, çatının dış üzü.
tavan. səqf. (# tavan: taban. daban. kəf).
anlamı bütün, tam olan tümlə, birikmiş söz: söyləm. qoylam. qoydam. cümlə. ibarət.
tam cümlə: sürə. sözləm. ibarət.
dam örtüsünün dışarı çıxan bölümü: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə. sürdürüm. (> sundurma. sündürmə).
tam tutmamış yoğurt: sütümən. sütəmən.
nərsənin tam çağında, vaxtında bulunmaq: uğurlamaq. uyğurlamaq.
gecikdik heç bir işimi uğurlayamadım.
işlərimizin hamısın uğurladıq.
tam çağında olunan iş: uğurluq. (behinqam).
uçunmuş əsgi yapıdan qalan boş uçuğ dam dirək: danğ. dan. çanğ. çan. bastani, tarixi xaraba.
yan dam: yantay. (yanlıq: yanda olan). təməl tikinti yanında olan dam. (ambarlığ kimidə işlənir).
hər nəyi işlətmirsən yandama qoy.
qış zumarın yantaqda basırmışıq

TAM : Turuz Dictionary

dam. üst örtük. qasbanaq. qapsanaq. qapsmaq. qasmaq. çatı. girmit. girəmit.
{ tam (olqun) lar yığını} bütün. qop. əksiksiz. onğ. önğ. onat. onuq. oluq. olqun. olqunlaşmış. olmuş. olqac. olqaş. qurcaq. qoyasa. dolqun. doluq. yetgin. yetişgin. yetmiş

TAM : Turuz Dictionary

dam.
töpə. səqf.
yer töpəsi göy
çatqı. çatı.¶-tam edinmiş, olmuş, tam pişmiş: tam edik. tam hazır

TAM : Turuz Dictionary

tum. tüm. düm. büsbütün. tamamən.
tüm ağ.
tüm qara.
tum doruq: lap alqara (ala qara).
tüm qara: qap qara

TAM : Turuz Dictionary


bıkı. dibdən.
bıkı doymaq: tam doymaq.
dam. çatı. təvan (dabanın qarşıtı).
damdan düşmək.
dama çıxmaq.
dam. nərsənin ən üst tutağı, örtüyü, qabığı. bağdatı. bağı. çatı. qorun.
əyri azar doğru uzar demişlər, tam tərsinə, üzüldü doğru, uzaldı oğru.
tam sevincin tökmə sevginə, gedirsə sevəcin, sınar qolun qanadın.
dam dirək üsdə durar.
alışqanlıq köləsi, tam yaddışın kölgəsi. (yaddışın: özgənin)
qadın erkək, birbirinin can yoldaşı, iç dayağı, kit sevincin tam ortağı. ( kit
kədər)
gecə dam suvarılmaz.
gəlin doğsa ana çıxır, tam gecəlәr dana çıxır
çatı, dam döşəməsi altına qoyulan yatayı (üfüqi) kiriş, ağac: cəğ. cağ. ciğ. çit. tik. kit. qabırqa. qapırqa. qol ağacı.
tam umutlarım, bir göz qıpımında əridi. (əridi: qutuldu)
neçə çubuğ birbirinə çalınıb, üzərinə sarmaşıq, dal yaprağ sarılarağ qurulan dam, kölgəlik: çardax. sardax. çaldax. (> çardaq (fars)). sınlığ. sındığ.
tam tamına: tam çağında. çalqat. çalçağ

TAM : Turuz Dictionary

doluq. dolıq. bütün. kamil.
bu toplum öz aldına bir doluq el qalıplaşdırır. (öz aldına: öz alnına. öz başına. tək başına. təkliginə). (qalıplaşdırır: təşgil verir).
dam. qat. örtülü yerin üstü.
qatı çürük.
ağırlıq edsə qatı, çökər damı.
qatı yüngül, altı yoğun çox durar.
qatdan qata
damdan dama.
duvar tapmır qatın qoya: palan tapıb eşşək arır, ovsar taspıb atın arır. işləri tərsə mallaq aparmaq.
yağınlıqda dəlik qatlar damcılar.
qatdan düşmək: damdan düşmək.
qata çıxmaq
dama çıxmaq.
qatdan baxan dərin görür. (qatdan: damdan. ucadan)

TAM : Turuz Dictionary

ləzzət.
çox tamlı: çox ləzzətli.
tamam. var. bar.
bar diləyim: tam arzum.
tüm. çin. çin.
çin ürəkdən: çın ürəkdən: tüm ürəkdən.
doluq. bütöv. kamil. mükəmməl.
doluq söz: bütün söz.
doluq sözləri doluğu: kamil sözlərin kamili.
doluq bir kişi.
doluq bir iş.
toç. tus. tut.
toçun yemə.
toçun vermə.
toçun: hamısın.
dad. tə'm. qoxtay. məzə. keşin (çaşnı).
doluq. kamil.
doluq doğru..¶-damın iç üzü: gövərtə. səqf

TAM : Turuz Dictionary

dam.başçat. qalma, durma üçün yer..¶-damar damar dam yıxar, damcı damcı göl yığar..¶-it yaza çıxsam sümükdən dam salarım deyərmiş..¶-soyuq girsə arıya, ipək sular qat olur, tam istilər yad olur..¶-yırtıq ələk, yıxıq dam

TAM : Turuz Dictionary


damağ. dad damağ. qaymağ. həzz. uğur. ləzzət. kam.
dam. otaq. çatılı, hörülü yer. oluq. oyuq. sarnıc. sarnaç. sarnaq. sarnıq. sarqaq.
olanca. olan. olduğu. bütün.
olanca gücüylə vurdu, atdı.
olanca varımı verdim yolçuya, oldum eldə dilənçi. (yolçu:
yola çıxan. musafir.
dilənçi).
olumlu. qaçınılmaz.
işin sonunda olumlu bir soruya rasladıq.
tamqıl. dolun. dolum. doluq. onqun. onqul. yoğqul. qoysal. kitiksiz. qıtıqsız. qırıqsız. qısırsız. qusursuz. əksiksiz. qurcaq. çox yaxcı, iyi. olcağı kimi. gərəyi kimi. kamil. mükəmməl.
dilək səndə qapnıqı çalmaqdır, açılmasa dam duvar aşmaqdır. (qapnıqı: qapınğı. qapını)
nə kimin mənə gərəyi, nə mənim kimə gərəyim, özgürlük tam anlamında.
yırtıq ələk, yıxıq dam.
irkətam: tamirkəl. tümirkəl. tammulixtiyar

TAM : Turuz Dictionary

çağ. qusursuz. xətasız. doğru. doğra. dürüst. səhih..¶-tam tamına: qırıq qırığına..¶-tam uyğun: dən dərək.
sözü işinə dən dərək

TAM : Turuz Dictionary

çağ. tax. lap.
çağ öylə oldu.¶-bir dam durur qapısız (tapmca) (qarpız)

TAM : Turuz Dictionary

dam.
avağ. daxma.
çatdal. çatının dal üzü. (çatı: səqf)

TAM : Turuz Dictionary

dam.
çatal. çatı. bağdat.
örtmən.
tübək. tüpək.
ev tübəyi.
dal. lap.
dal ortasında.
duvağ. ev.
duvağı dağılası.
tüpə.
tüpə çıxma.
tap. lap.
tap indi: tam indi: lap indi: elə indi.
ardal. arğı. (arğdal). (< arx. ard). bastırma.
tusağ. duzağ. (< tusmaq. tutmaq).
bastırma. ardal. arğı.
örtmən. götəri.
təmr.
çatma. külbə. bark.
yuxar (# töm. aşağ. alt)..¶-oğru dam deşər, qaraqçı yol kesər..¶-yatdam. yatam yatma damı, otağı. bedroom..¶-dam qırağlarına düzülən önlük: aldığ. alığ. herə.
dam qırağlarına yapılan sınğır, konqirə: aldığ. alığ..¶-tamam gün: gün boyu

TAM : Turuz Dictionary

oq. təkmil.
oq özüdür: tam özüdür.
oq mənə tay: tam mənə tay.
oq mənə oxşur: tam mənə oxşur.
oq doyduq: tam doyduq.
bu qıyından oq bitmədən, oq bıqmadan çəkdi özün dışarı. ¶-dam üstü: üçək.
üçəğə çıxmış.
üçəkdən düşdü

TAM : Turuz Dictionary

edil.
edil bir ulduz yalı: tam bir ulduz kimi

TAM : Turuz Dictionary

dam. ocağ. təndir.
bir yerə (dam. ocağ. təndir) atılan kiriş, ağac: gərnəc. gərnə.
bir nəyin tam yönlərin özü yapmaq: kəndi çalıb kəndi oynamaq.
dam saçağı: kən. gən. ken. gen. hər nədən dışarı yapan çıxıntı.
kərpiç ev, dam: kərpişdə. girmit. girəmit.
tam uyqun, yaraşqan, munasib: gərəl. gəril. gərəkil. uyqun. dəng. sınar. sınğar. oytun. uytun. bəğənilən. göztağ. gözbağ. yaraşıqlı. yaxışıqlı. yarağlı.
bu köynək mənə çox gəril gəlir.
oytun ovalar yamyaşıl.
çatı, dam dirəyi: kərən. gərən. qaran. otağın təməl dirəyi.
gərdə dam: gəlin odası.
gərdə dam: girdə dam: gəlin odası. (gərdə: girdə. girət. girdəl).
bir yanı açıq, tam həlqə olmayan əğri ağac: gənduruq. genduruq. boyunduruq. geyv. geyəv. ciğ. cik. yuğ.
oyularaq yapılan dam, girmit, girəmit: kəvər

TAM : Turuz Dictionary

toplam. bütün. tutar.
əksiksiz. tutal. total. küllən. kompilet.
tutal qaranlıq: qapqaranlıq. zilqaranlıq.
dam. ev.
lap.
tam doldurulmuş: lap doldurulmuş.
mütləq.
dam. ağ. ağı. av. avı. ( < avmaq: almaq). tələ.
dam. dal. çal. tələ. çilə.
dam. tapuş. tağuşun, çatının dış üzü.
tavan. səqf. (# tavan: taban. daban. kəf).
anlamı bütün, tam olan tümlə, birikmiş söz: söyləm. qoylam. qoydam. cümlə. ibarət.
tam cümlə: sürə. sözləm. ibarət.
dam örtüsünün dışarı çıxan bölümü: sürtürüt. sürdürük. sürdürüm. sürdürmə. sürdürüm. (> sundurma. sündürmə).
tam tutmamış yoğurt: sütümən. sütəmən.
nərsənin tam çağında, vaxtında bulunmaq: uğurlamaq. uyğurlamaq.
gecikdik heç bir işimi uğurlayamadım.
işlərimizin hamısın uğurladıq.
tam çağında olunan iş: uğurluq. (behinqam).
uçunmuş əsgi yapıdan qalan boş uçuğ dam dirək: danğ. dan. çanğ. çan. bastani, tarixi xaraba.
yan dam: yantay. (yanlıq: yanda olan). təməl tikinti yanında olan dam. (ambarlığ kimidə işlənir).
hər nəyi işlətmirsən yandama qoy.
qış zumarın yantaqda basırmışıq

TAM : Azerbaijani English Dictionary

s.
whole; tam ədədlər whole numbers; tam bir saat a whole hour;
complete, perfect, total; absolute; tam qələbə complete victory; tam müstəqillik complete independence; tam tutulma [günəş, ay] total eclipse; tam sakitlik absolute stillness; tam təhlükəsizlik perfect security;
riyaz. integer [ˌintɪdʒə];
[dad] smack, touch; savour; sarımsaq tamı a smack / a touch of garlic; Şorbada balıq tamı var The soup has a savour of fish;
just, sharp; tam vaxtında just in time; on time sharp

TAM : Az Turkish Farsi

ص.[عر]تام. تمام. کامل. کمال. پر. مملو. مطلق. کل. واحد. سرموقع. درست. صحیح. غیراعشاری و کسر (ریاضی)

TAM : Turkish Turkish

eksiksiz, kesintisiz

TAM : Turkish Turkish

tüm, bütün

TAM : Turkish Turkish

gerçek, yetkin, kusursuz

TAM : Turkish Turkish

(zaman ve yer için) anlamı kesinleştirir

TAM : Turkish Turkish

uygun olarak

TAM : Turkish German

ganz, voll; genau, gerade

TAM : Turkish French

complet/ète, entier/ière, total/e, sonné/e, (saat) sonnant/e, accompli/e, adéquat/te, exact/e, parfait/e