Multilingual Turkish Dictionary

UÇMAQ

UÇMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalxmaq. ağmaq. ağışmaq.
bağ. cənnət. behişt.
bet bəniz uçmaq: üz rəngi dəğişmək.
qazlamaq. qaçmaq. foslamaq. püsləmək. basıb gedmək.
qazla!: uç!: qaç!. sürüş!.
qaçmaq. qoşmaq. sönmək.
qaxmaq. qalxmaq ağmaq.
behişt.
uçmağa gedən (behişt istəyən.)., ölümə tablaşır.- göyə uçmaq: çox sevinmək.- bənzi uçmaq: rəngi sararmaq: bənzi atmaq.
gəmikləri fırlamaq, uçmaq, laxlamaq: qanğıldamaq. qaqnıldamaq. cılızlamaq. taxda tabağlaşmaq. ətsizişmək. arığlamaq.
gün uçmaq: gün uçunmaq: gün dinlənmək. gün dinənmək. gün enimək. gün ənmək. gün aşmaq. gün gümünmək. gömünmək. gün batınmaq. gün batmaq.
gün batmaq, uçmaq, yaşmaq: gün anasına qavuşmaq. gün anaya qavuşmaq. gün anaya enmək.
uçmaq yolları: cənnət yolları: miftahül cinan. özgürlük dərsləri. qurtuluş öğütləri.- uçurum başı, uçmaq öğrətir, dənizə dalma, üzmək öğrətir

UÇMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ucada olan (# tamu: aşağıda olan). uçumaq. cənnət.
bu evdən əsdi əsən yellər \\ sanasın verdi uçmaqdan imgələr.
bu gerçəktir yalançı görməz uçmaq \\ yalançıya gərəkməz huri qoşmaq.
bu məqami gər görsələr hurilər uçmağdan \\ qoya o uçmağı, bu uçmağa, uçmağ istəyə.
əcəlsiz ölən uçmağa dalır.
əsirinəm qaqmağı neylərəm \\ odundayam uçmağı neylərəm.
görüm səni uçmağa düşəsən dərd əlindən.
iynə yurdundan dəvə keçməyincə \\ uçmağa girəməzsin.
necəki hurilər uçmağ içi \\ ağaclar həp donandı bağ içi \\ rəhmət qılıp mənə, sıratı keçəm, uçmağa girib şarabından içəm.
soyunup uçdum girəli qoynuva yar sənin \\ uçmağın nə olduğun onda gördüm mən.
sözdən oldu uğrumuz (xeyr) həm şərrimiz \\ sözdən oldu uçmağu yeddi tamu.
tamu ayrılıq, uçmağ birlikin olsun.
tamudan tamuya yol var, uçmaqdan uçmaqa.
tanrım bizi uçmaqa dürüştür, iriştir (əriştür).
uçmağı bəzir. tamuyu qızdırır

UÇMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

uçqunmaq. öçmək.
gedmək. gedilmək.
ayrılmaq. qıraqlanmaq. düşmək. sönmək. yatmaq.
uçdu ərin öpgəsi.
tının uçsun: nəfəsin kəsilsin.
onu vurdu tinin uçurdu: vurub nəfəsin kəsdi.
od odğuc bilə uçurmaz: od alov bla sönməz.
od uçdu.
öpkəni uçur: hirsivi at.
tinin uçsun:
nəfəsin kəsilsin.
rəngin solusun.
göyə uç: havaya qalx.
quzu uçurdu: yerə saldı.
ər atdan yerə uçdu.
otuq, otğuc ilə uçmaz: od, odu söndürməz.
uçmaq. cənnət.
təprəşmək. titrəşmək. səkrimək. sərimək.
gözüm uçur.
ürəyim uçdu: ürəyim töküldü.
dalqınlanmaq. müztərib olmaq.
yox olmaq. ölmək. aradan çıxmaq.
yuxum uçdu: qaçdı.
sönmək.
şam uçdu.
səkrəmək.
istəmək. tələb edmək.
buğlamaq.
sıcaq yeməklər süyşə qabları uçutmuş: buğlatmış.
qaçmaq.
yuxusu uçdu.
əsmək.
zağ zağ uçur.
saldırmaq. çatmaq.
gizlicə yaxlaşmaq. yavaş yavaş yaxlaşmaq.
oyun edmək.
qaymaq.
uçup gedmək. uçqalamaq. qaymaq. uçup gedmək.
buzda uçmaq: buzda qaymaq.
çana bilə uçmaq: qızaqla qaymaq.
sənqilçəkdə uçmaq: salıncaqda sallanmaq.
uçdu küydü: yerində yellər əsən.
uçqan ulduz: qayan ulduz. meteor.
gözün uçurması: göz qıymaq.
ürəyin uçması: çırpınmaq.
odun uçması: odun sönməsi.
yardan uçmaq: aldanıb bəlayə düşmək.
bənzi uçmaq: bənzi atmaq: bənzi pozulmaq: sararmaq

UCMAQ : Turuz Dictionary

ucalmaq. osmaq. ozmaq. otmaq. böyümək

UÇMAQ : Turuz Dictionary

yelmək. yeləmək. yel gücü ilə qırpılmaq.
göğə uçmaq: yellənmək

UÇMAQ : Turuz Dictionary

itmək.
gəncliyim uçdu.
gedmək. sərf olmaq. xərclənmək.
əlimdəki pullar uçubdur.
qurtulmaq.
bu dardan uçmaq çağı gəlmiş.
qanatlanmaq.
çoxda belə uçma!.
çökmək. yıxılmaq.
evi uçmuş, eli köçmüş.
öçmək. sönmək.
hər tutabağdan boşalmaq, azad olmaq.
ölmək. yox olmaq.
iti davranmaq.
eşidib uçub gəldi.
göyləz. cənnət..¶-uçub düşmək: birdən düşmək. birdən yıxılmaq.
qoxusunda uçub düşdü..¶-kuf uçmaq: toğan atınmaq..¶-dadı uçdu: dadı qaçdı, getdi.
boyası uçmuş: rəngi sarığmış, ağarmış, açılmış.
hara uçdun: hara getdi

UÇMAQ : Turuz Dictionary

-gün uçmaq: qaranlıq qavuşmaq. axşam düşmək. tünərmək..¶-kuf uçmaq: çalğulu yalğulu gedmək

UÇMAQ : Turuz Dictionary

qanatlanmaq

UÇMAQ : Turuz Dictionary


{nədən herkes cennete gitmek ister; ama kimse ölmek istemez, çünki}.
olanlara ölmək işi danılmaz, edik ürə uçmaq ümidi qalmaz. (edik ürə: ə'malın nəticəsi. edik ediyi. iş sonucu). (uçmaq
cənnət). {kişioğlu köçməyinə bilkinər, nərə düşə bəllənməz. (bilkinər: yəqin edər)}.
açıq könül səggiz uçmaq eşigin açar. (vardı könül kömür qarası, vardı könül könül alası)

UÇMAQ : Turuz Dictionary

götürülmək

UÇMAQ : Turuz Dictionary

gedmək. batmaq. yox olmaq. qeyb olmaq.
elləri köçmüş, səsləri gedmiş.
ac gəlib, ac gedən dünya

UCMAQ : Turuz Dictionary

ucalmaq. osmaq. ozmaq. otmaq. böyümək

UÇMAQ : Turuz Dictionary

yelmək. yeləmək. yel gücü ilə qırpılmaq.
göğə uçmaq: yellənmək

UÇMAQ : Turuz Dictionary

itmək.
gəncliyim uçdu.
gedmək. sərf olmaq. xərclənmək.
əlimdəki pullar uçubdur.
qurtulmaq.
bu dardan uçmaq çağı gəlmiş.
qanatlanmaq.
çoxda belə uçma!.
çökmək. yıxılmaq.
evi uçmuş, eli köçmüş.
öçmək. sönmək.
hər tutabağdan boşalmaq, azad olmaq.
ölmək. yox olmaq.
iti davranmaq.
eşidib uçub gəldi.
göyləz. cənnət..¶-uçub düşmək: birdən düşmək. birdən yıxılmaq.
qoxusunda uçub düşdü..¶-kuf uçmaq: toğan atınmaq..¶-dadı uçdu: dadı qaçdı, getdi.
boyası uçmuş: rəngi sarığmış, ağarmış, açılmış.
hara uçdun: hara getdi

UÇMAQ : Turuz Dictionary

-gün uçmaq: qaranlıq qavuşmaq. axşam düşmək. tünərmək..¶-kuf uçmaq: çalğulu yalğulu gedmək

UÇMAQ : Turuz Dictionary

qanatlanmaq

UÇMAQ : Turuz Dictionary


{nədən herkes cennete gitmek ister; ama kimse ölmek istemez, çünki}.
olanlara ölmək işi danılmaz, edik ürə uçmaq ümidi qalmaz. (edik ürə: ə'malın nəticəsi. edik ediyi. iş sonucu). (uçmaq
cənnət). {kişioğlu köçməyinə bilkinər, nərə düşə bəllənməz. (bilkinər: yəqin edər)}.
açıq könül səggiz uçmaq eşigin açar. (vardı könül kömür qarası, vardı könül könül alası)

UÇMAQ : Turuz Dictionary

götürülmək

UÇMAQ : Turuz Dictionary

gedmək. batmaq. yox olmaq. qeyb olmaq.
elləri köçmüş, səsləri gedmiş.
ac gəlib, ac gedən dünya

UÇMAQ : Azerbaijani English Dictionary

I. f. to fly*; [uçub getmək] to fly* away; [təyyarə] to take* off, to fly* up; [quş] to take* wing; [kəpənək] to flutter; [göylərdə, havada] to soar; [cəld yerimək, çövlan eləmək] to swing*; təyyarədə uçmaq to have* a fly in an aeroplane; ox kimi uçmaq to fly* like an arrow from the bow; [sürətlə qaçmaq, getmək] to run* at full / top speed, to tear* / to rush along; Vaxt uçur Time flies II. f. [buxarlanmaq] to evaporate, to volatilize; məc. d.d.[yox olmaq] to vanish [into thin air]; havaya uçmaq [partlamaq] to blow* up III. f. to fall*, to slide*, to crash down, to tumble [down], to collapse; to come* down; to go* to ruin; to fall* [upon]; to be* destroyed, to fall* to the ground; to go* / to fall* to pieces; Baxımsız binalar uçur Deserted buildings tumble into ruins

UÇMAQ : Az Turkish Farsi

بهشت
پریدن
پرش کردن
رنگ باختن
ناپدید شدن
پرش کردن
رنگ باختن
ناپدید شدن
پریدن و فرار کردن(گاز)
خراب شدن
ریزش کردن کوه و افتادن
پرواز کردن

uçmaq : تورکجه تورکجه

[آد]جنّت،اوُچموق (فا:بهشت). paradise {دیوان لغات تورک ده ایشله نیبدیر، سنگلاخ سؤزلویونده ایشله نیبدیر؛ باخ: اوُج}