Multilingual Turkish Dictionary

UÇURUM

UÇURUM : Arin Turkish Etimology Dictionary

aqibət.
qaçavan. qaçağan.
uçurumdan düşüb param parça oldu.
qandağ. yalçın qaya.
qapız.
uçurum başı, uçmaq öğrətir, dənizə dalma, üzmək öğrətir.
uçurum, sarp qayalıq yerlər: qağşaq. qavşaq. qayşaq

UÇURUM : Arin Turkish Etimology Dictionary

çınqıl. sarp qayalıq. qadama. sarp. ulaşılması zor.
səkirtmə. gədik.
son. uzaq. uçulan. yüksək, dərin dağ yamacı. yar. uçut. kaskas: qaşqaq. kəsik. kərt.
yar. yaran. yarqan. çuxurdan

UÇURUM : Turuz Dictionary

yar

UÇURUM : Turuz Dictionary

yar.
{dəhlənməmiş (tapdanıb bərkinməmiş) yerdə dəğirman qurdursan, gözlənilməzdən yar (uçurum) ortaya çıxır. (işi çağında, əti yağında gör)}.
dənğsizdə dəğirman durqursan, yarağsızda yar barır. (yarağsız: gözlənilməz. qeyri müntəzirə)

UÇURUM : Turuz Dictionary


sonsuz arzular uçurum yolu. (sonsuz arzular ölümlə bitir).
kəminməklə uçuruq, mənmənlikdir uçurum.(kəminmək: alçaq könüllük edmək). (uçurum: zavallıq). (əroğlu alçaq könüllüklə ucalır, özün donlardan, aldağçı görnüşlərdən qurtarır, qurralıqla zavallığa uğrur)

UÇURUM : Turuz Dictionary

aşım. aşırım. aşıntı.
kərit. (< kərtmək).
burdağ.
yarkavaq. yarqabaq.
yaşamı qolay deyib daşınman (düşünmən), ol yerir yarkavaq (uçurum) qaşınnan (yanından), ol yüngül uçan üpələk, ol ağır, dağlar daşından.
yar. yarman.
fəlakət.
avqurun. çuxurun. dibsiz, dərin oyuq, boşluq, yer. muğak..¶-uçurum başı: yar yaxa

UÇURUM : Turuz Dictionary

uçma. çökürük. çökrük. qat. qata. qatı. iki təpənin, duvarın, arası. yar.
yar. yarıq.
yar qaşı: uçurum, yarıq başı.
uçma. qayrın. qırqı. çökürük. çökrük. yarğan. yar. oyraq. oyruq. oğraq. oğruq.
çökürük. çökrük. gav. qırqı. yar. saldırım. sa

UÇURUM : Turuz Dictionary

qayır. qırtaq. qırlaq. qırqı. çökürük. çökrük. uçqar. ucqar. uça. yar.
seyrək otlu yar, uçurum:. qarsax.
qarsaxlar keçi otlağı

UÇURUM : Turuz Dictionary

yar

UÇURUM : Turuz Dictionary

yar.
{dəhlənməmiş (tapdanıb bərkinməmiş) yerdə dəğirman qurdursan, gözlənilməzdən yar (uçurum) ortaya çıxır. (işi çağında, əti yağında gör)}.
dənğsizdə dəğirman durqursan, yarağsızda yar barır. (yarağsız: gözlənilməz. qeyri müntəzirə)

UÇURUM : Turuz Dictionary


sonsuz arzular uçurum yolu. (sonsuz arzular ölümlə bitir).
kəminməklə uçuruq, mənmənlikdir uçurum.(kəminmək: alçaq könüllük edmək). (uçurum: zavallıq). (əroğlu alçaq könüllüklə ucalır, özün donlardan, aldağçı görnüşlərdən qurtarır, qurralıqla zavallığa uğrur)

UÇURUM : Turuz Dictionary

aşım. aşırım. aşıntı.
kərit. (< kərtmək).
burdağ.
yarkavaq. yarqabaq.
yaşamı qolay deyib daşınman (düşünmən), ol yerir yarkavaq (uçurum) qaşınnan (yanından), ol yüngül uçan üpələk, ol ağır, dağlar daşından.
yar. yarman.
fəlakət.
avqurun. çuxurun. dibsiz, dərin oyuq, boşluq, yer. muğak..¶-uçurum başı: yar yaxa

UÇURUM : Turuz Dictionary

uçma. çökürük. çökrük. qat. qata. qatı. iki təpənin, duvarın, arası. yar.
yar. yarıq.
yar qaşı: uçurum, yarıq başı.
uçma. qayrın. qırqı. çökürük. çökrük. yarğan. yar. oyraq. oyruq. oğraq. oğruq.
çökürük. çökrük. gav. qırqı. yar. saldırım. sa

UÇURUM : Turuz Dictionary

qayır. qırtaq. qırlaq. qırqı. çökürük. çökrük. uçqar. ucqar. uça. yar.
seyrək otlu yar, uçurum:. qarsax.
qarsaxlar keçi otlağı

UÇURUM : Azerbaijani English Dictionary

I. i. [həm də məc.] precipice, abyss, [yerin səthində] gulf; [yarğan] ravine; cleft; cəmiyyətdə dövlətlilərlə kasıblar arasında kəskin uçurum a sharp cleft in society between the rich and the poor; keçilməz uçurum unbridgeable gulf; məc. uçurumun başında on the verge of disaster / ruin; uçurumda dayanmaq məc. to stand* on the edge of a precipice; yüksək dağın / qayanın uçurumu a precipice / steep of a high rock / mountain; Uçurumun dibi yox idi The abyss had no bottom; Yer titrədi və qəflətən qarşımızda böyük uçurum əmələ gəldi The ground trembled, and suddenly a great gulf opened before us; Fikirləriniz arasında uçurum var There is a gulf between your opinions II. s. steep, precipitous, abrupt; uçurum sahil steep bank

UÇURUM : Az Turkish Farsi

پرتگاه
مغاک
ورطه
سراشیبی
تند
خطر
فاجعه

UÇURUM : Turkish Turkish

dik ve derin yamaç

UÇURUM : Turkish Turkish

üyük fark, ayrılık

UÇURUM : Turkish Turkish

felaketli sonuç

UÇURUM : Turkish English

n. cliff, gap, precipice, abyss, abysm, bluff, chasm, crag, gulf, scarp, steep

UÇURUM : Turkish German

Abgrund, Absturz, Abhang

UÇURUM : Turkish French

gouffre [le], précipice [le]