Multilingual Turkish Dictionary

UCALIQ

UCALIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ucluq.
ucaqarlıq. tiklik. diklik. böyüklük. ululuq. qurumluq. görkəmlik. taptapaqlıq. çalımlıq. əzəmət. ehtişam. kibarlıq. yaşlılıq. böyüklük. qocalıq. ululuq. yuxarlıq. böyüklük. yüksəklik. üstünlük. ülviyyət.
irtifa. qala

UCALIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

turq. boy. boyut.
ucalığı olmayan:. yastım. yassı. yayvan. alçaq. əğik

UCALIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ucaqlıq. yücəlik.
boy. boyuqluq. yuxarlıq. yüksəklik. irtifa;. mürtəfe;lik.
yücəklik. üstünlük. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. uluğluq. ululuq. böyüklük. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük. şərəf. e’tibar

UCALIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Yükseklik, hündürlük. Da- ğın ucalığı. Boyun ucalığı. Tavanın ucalığı.
Siz öləsiz, elədi, bax, odu, Hacı Namazalı özüdü, papağının ucalığı burdan da görsənir. C.Memmedquluzade. // Ətraf saheye nisbe-ten daha hündür olan sahe, yer; tepe. ölçüsüz ucalıqda; Qorxunc bir külək qopar; Kəsərdi yollarını qanadlarımın. R.Rza.
məc. Yüksek ictimai mövqe, veziyyet. Əzalar isə süst olub indi qocalıqdan; Bir dad-rəsim yox, görməzmisən əhvalımı, düşdüm ucalıqdan. M.Ə.Sabir. [Sekine:] Yox, Rüs-təm, sən heç şeyə aldanma, nə elə ucalığını istəyirəm ki, əl çatmasın, nə də elə yıxılma-ğını ki, ayaqlar altına düşəsən. M.İbrahimov.
məc. Menevi yükseklik, temizlik, ne-ciblik, alicenablıq; şeref. İstəyim xalqıma hər an ucalıqdır, ucalıq; Mənə yaddır qocalıq. S.Rüstem. [Tahir] yenə də bu xüsusda düşü-nür, Lətifənin mənəvi ucalığı ilə fəxr eləyirdi. M.Hüseyn.

UCALIQ : Turuz Dictionary

-nərsənin gücünün ucalığ alçağlığını, çoxluğ azlığını göstərir: çağ. ayağ. xod < od. öt. öc.
radyonun xodun al.
səsinə xod ver.
odun xodun al.
ışığın ötün al.
öc ver

UCALIQ : Turuz Dictionary

(# uçalıq). kümsək (# kəmsək). tümsək. sümsək. çıxıntı. qabartı.
bu yolun çoxlu tümsəyi var

UCALIQ : Turuz Dictionary

ağım. irtifa'.
bu ağımdan düşən qalxmaz geyin.
ağımlı: uca. irtifalı.
ağış. qalxış. (# axış: eniş. alçaqlıq).
boy.
urğalıq

UCALIQ : Turuz Dictionary

çalım. irtifa'. irtiqa'

UCALIQ : Turuz Dictionary

-ucalıq boyda, dərinlik soyda. (ucalıq boydadır, dərinlik soyda)

UCALIQ : Turuz Dictionary

-ucalıq boydadır, dərinlik soyda. (ucalıq boydan, dərinlik soydan)

UCALIQ : Turuz Dictionary

töp. təpə. ata. ada.
ucaqlıq. yücəlik. yücəklik. tap. tapaq. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. uluğluq. ululuq. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük.
boy, dikəlik, ucalıq ölçüsü: nərsənin boyu. durum. duşum (# düşüm: ən. en. ərz).
güdə durumlu kişi.
kişi durumu su

UÇALIQ : Turuz Dictionary

{# ucalıq. kümsək (# kəmsək). tümsək. sümsək. çıxıntı. qabartı.
bu yolun çoxlu tümsəyi var}

UCALIQ : Turuz Dictionary

-nərsənin gücünün ucalığ alçağlığını, çoxluğ azlığını göstərir: çağ. ayağ. xod < od. öt. öc.
radyonun xodun al.
səsinə xod ver.
odun xodun al.
ışığın ötün al.
öc ver

UCALIQ : Turuz Dictionary

(# uçalıq). kümsək (# kəmsək). tümsək. sümsək. çıxıntı. qabartı.
bu yolun çoxlu tümsəyi var

UCALIQ : Turuz Dictionary

ağım. irtifa'.
bu ağımdan düşən qalxmaz geyin.
ağımlı: uca. irtifalı.
ağış. qalxış. (# axış: eniş. alçaqlıq).
boy.
urğalıq

UCALIQ : Turuz Dictionary

çalım. irtifa'. irtiqa'

UCALIQ : Turuz Dictionary

-ucalıq boyda, dərinlik soyda. (ucalıq boydadır, dərinlik soyda)

UCALIQ : Turuz Dictionary

-ucalıq boydadır, dərinlik soyda. (ucalıq boydan, dərinlik soydan)

UCALIQ : Turuz Dictionary

töp. təpə. ata. ada.
ucaqlıq. yücəlik. yücəklik. tap. tapaq. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. uluğluq. ululuq. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük.
boy, dikəlik, ucalıq ölçüsü: nərsənin boyu. durum. duşum (# düşüm: ən. en. ərz).
güdə durumlu kişi.
kişi durumu su

UÇALIQ : Turuz Dictionary

{# ucalıq. kümsək (# kəmsək). tümsək. sümsək. çıxıntı. qabartı.
bu yolun çoxlu tümsəyi var}

UCALIQ : Azerbaijani English Dictionary

i.
tallness; [səs haq.] loudness; height; pitch;
məc. authority; loftiness, elevation; eminence, ridge; dağ ucalığı mountain heights; 100 metr ucalığında a hundred metres high; ucalıq gətirmək / qazandırmaq to gain / to get* authority / prestige; Bu, ona böyük ucalıq qazandırdı This earned / won him / her immense prestige

UCALIQ : Az Turkish Farsi

بلندی
ارتفاع
ارتقاء
رسایی
سربلندی
اعتبار