Multilingual Turkish Dictionary

UCUN

UCUN : Arin Turkish Etimology Dictionary

acun. dünya.
ucda. sınırda. qıraqda. ucbəyi

UCUN : Arin Turkish Etimology Dictionary

acı. ağrı. sancı.
ucun ucun: bala bala. yavaş yavaş

UÇUN : Arin Turkish Etimology Dictionary

< uçuq. solqun.
həyəcan. coşu. qızın.
için. səbəb bildirən bir ılgəc

UÇUN : Arin Turkish Etimology Dictionary

acun. evrən. dünya. yeryüzü.
arğuc ajun. yalancı, aldatıcı dünya

ÜÇÜN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əgər (< əğmək).diyə. deyə.
ötürü. ötür. ötəri. dolayı. dolayısiylə. yana. illətə görə. səbəbilə. nərsədən ötürü. bağlantısıyla. tutnuşiylə. munasibətiylə.
sizdən yana yaranmış aldatmaq, yox içizdə, zərrəcə qanmaq

ÜÇÜN : Arin Turkish Etimology Dictionary

için. içün. < ucun.
təpər. tərəf. üz.
ucun tutmaq: yönəlmək.
bilən. bəllənmiş. həsr olmuş.
bu onun üçündür.
ötürü.
bayram üçün (ötrü. bayramçılıq bilən).
doğum günü üçün.
evlənmək üçün (ötür. bilən) qutuqlar (: təbriklər).
üçlük qoşma.- alay bolğanı üçün: fəqət. ama.
ötür. illət. səbəb. için. xatir.
onun üçün: ona xatir.
nə içün gəldiz.
bir içün tapdıda getdi.
bahana. bağana.
içünsüz gələn içünsüzdə gedər.
içün tapılsa, işlərin görər.
çalış ona bir içün vermə.
yolunda. uğrunda.
oğul içün.
yurd içün.
andı göstərir.
tanrı içün.
başın içün.
ötgərü

UCUN : Turuz Dictionary

üçün. amacla.
nə ucun: nə üçün.
dəlil. sürgüt. gəzək. mahana. üzr.
bir ucun tasar: bir mahana yonar.
uçun. uçqar. ucqar. uca. sarp. yüksək. dik.
nərsənin ucun basmaq, batırmaq: soxlamaq. soxulamaq. six barmaq ucuyla itələmək.
nərsənin ucun incədib uzatmaq: sübütmək. (sübi. sobi. sivi. uclu, uc uzun, iti, biz tiz nərsə.
sobu baş: biz baş. başı girdə olmayıb, uzunsov olan). sabıtmaq. sovrutmaq. soğrutmaq. sivitmək. sıypıtmaq. süngütmək. ititmək.
qələmin ucun çox soğrutsanız, tez sınar.
qovuşan nərsələrdə incə ağızın, ucun, gen yana keçdiyi yer, birləşmə yeri: sürət. sirət.
ucun başın bilmək: (uc: göt). işin için bilmək

UCUN : Turuz Dictionary

sonunda. axirdə. aqibət. dər nəhayət.
ucun, qonan köçər.
nərsənin sonu. xatimə. (nəhayət. axər. intaha. payan. ğayət).
toy açını saat beş, ucunu yeddidir. (açın: beş-ucunu: yeddi)

UCUN : Turuz Dictionary

nədən. səbəb
onun üzüklüyünə ucun oldu (səbəb oldu)

UCUN : Turuz Dictionary

-nərsənin ucun ititmə:: şişləmək. şüşləmək. sixləmək

UCUN : Turuz Dictionary


bitgilərdə köklərin ucun qoruyan bölüm: çalasva. qalasva. çalsova. qalsova. çalsövə. qalsövə. yüksük. üsgük. oymıq

UCUN : Turuz Dictionary

-axar, sivri nərsənin ucun korlatmaq: pəxmək.
ox daşa dəğib tıxdı

UÇUN : Turuz Dictionary

ucun. uçqar. ucqar. uca. sarp. yüksək. dik

UÇUN : Turuz Dictionary

fani. xəraba.
uçğun. qıvılcım. cırıqqa.
rəvan. ruh.
ruhani

UÇUN : Turuz Dictionary

cənnət

UÇUN : Turuz Dictionary

cənnət.
əməyi keçənlərə uçun süycüləri yasbarsın. (süycüləri: şərabları) (yasbarsın: nəsib olsun)

ÜÇÜN : Turuz Dictionary

ucun. amacla.
nə ucun: nə üçün.
yana. ötəri.
pulan yana.
gəlməmişdən yana, əlində kin itirmək.
siz yana gəldim.
nədən yana

ÜÇÜN : Turuz Dictionary

geyri. geyli. qaylı. gərli. geri. dolayı.
məndən qaylı darıxma.
onun üçün: gən. gənğ. gen. genğ. yen. yenğ. yən. yənğ.
üşüyür də gen, ocağ arır, kimsə qarşı durmur da gen, gələni yarır.
gecə düşdü gen, gələnmədik.
içi yanır da gen, başı dumanlıdır

ÜÇÜN : Turuz Dictionary


yapdın iyi, kəndin üçün, yapdın kötü, kəndi için
nə üçün: nəlük. nəcük. niyə.
nəlük onla bilişdim: tanışdım

ÜÇÜN : Turuz Dictionary


biri üçün olmayınca olmayır, dolmayınca dolmayır, biri üçün solmayınca solmayır.
dünün ötmüş, günün gəlmiş əlində, yarın üçün bəklənməz, gələr gəlməz bəllənməz

ÜÇÜN : Turuz Dictionary

ötər. ötəri.
bir saman ötər, bir saray yıxalar.
ötün. için. uğun.
nə uğun gəldi: nə üçün gəldi

ÜÇÜN : Turuz Dictionary

-qazaş üçün bilim gücü, yaşam üçün, sözün gücü.¶-sevmək üçün yürək, sürmək üçün əmək. (əmək: iş. çaba. ağrıq. zəhmət). (sevənə, yürək, sürənə, əmək gərək).¶-qorumaq üçün topraqla daş, güclü istək, güvənli baş.¶-qurur başqalar üçün şişinməkdir, güvən kəndi kəndivi yetirməkdir

ÜÇÜN : Turuz Dictionary

-qonşu üçün ev satılır, ev alınmır

ÜÇÜN : Turuz Dictionary

-pişik kimsə üçün xoruldamaz!..¶-yanılış üçün ötüş sora: iştibah ötür üzr istə..¶-uruş söğüş olsada, görüş üçün yer saxla

ÜÇÜN : Turuz Dictionary

-pul üçün hər iş yapan, pulada hər nəyi satar

ÜÇÜN : Turuz Dictionary

üzündən. ötürü.
qaracaları. qarasanki. barasanki. (quyaki). qoyaxki. tutaxki. deməliki. deyəsənki. deyəzəki. deyəsiki. diyəsənki. diyəzəki. diyəsiki. yanaşı. misal. məsələn. fərzənki.
qaracaları, buranı sən iyi tanırsın ha.
qaracaları, mənim yer

UCUN : Turuz Dictionary

üçün. amacla.
nə ucun: nə üçün.
dəlil. sürgüt. gəzək. mahana. üzr.
bir ucun tasar: bir mahana yonar.
uçun. uçqar. ucqar. uca. sarp. yüksək. dik.
nərsənin ucun basmaq, batırmaq: soxlamaq. soxulamaq. six barmaq ucuyla itələmək.
nərsənin ucun incədib uzatmaq: sübütmək. (sübi. sobi. sivi. uclu, uc uzun, iti, biz tiz nərsə.
sobu baş: biz baş. başı girdə olmayıb, uzunsov olan). sabıtmaq. sovrutmaq. soğrutmaq. sivitmək. sıypıtmaq. süngütmək. ititmək.
qələmin ucun çox soğrutsanız, tez sınar.
qovuşan nərsələrdə incə ağızın, ucun, gen yana keçdiyi yer, birləşmə yeri: sürət. sirət.
ucun başın bilmək: (uc: göt). işin için bilmək

UCUN : Turuz Dictionary

sonunda. axirdə. aqibət. dər nəhayət.
ucun, qonan köçər.
nərsənin sonu. xatimə. (nəhayət. axər. intaha. payan. ğayət).
toy açını saat beş, ucunu yeddidir. (açın: beş-ucunu: yeddi)

UCUN : Turuz Dictionary

nədən. səbəb
onun üzüklüyünə ucun oldu (səbəb oldu)

UCUN : Turuz Dictionary

-nərsənin ucun ititmə:: şişləmək. şüşləmək. sixləmək

UCUN : Turuz Dictionary


bitgilərdə köklərin ucun qoruyan bölüm: çalasva. qalasva. çalsova. qalsova. çalsövə. qalsövə. yüksük. üsgük. oymıq

UCUN : Turuz Dictionary

-axar, sivri nərsənin ucun korlatmaq: pəxmək.
ox daşa dəğib tıxdı

UÇUN : Turuz Dictionary

ucun. uçqar. ucqar. uca. sarp. yüksək. dik

UÇUN : Turuz Dictionary

fani. xəraba.
uçğun. qıvılcım. cırıqqa.
rəvan. ruh.
ruhani

UÇUN : Turuz Dictionary

cənnət

UÇUN : Turuz Dictionary

cənnət.
əməyi keçənlərə uçun süycüləri yasbarsın. (süycüləri: şərabları) (yasbarsın: nəsib olsun)

ÜÇÜN : Turuz Dictionary

ucun. amacla.
nə ucun: nə üçün.
yana. ötəri.
pulan yana.
gəlməmişdən yana, əlində kin itirmək.
siz yana gəldim.
nədən yana

ÜÇÜN : Turuz Dictionary

geyri. geyli. qaylı. gərli. geri. dolayı.
məndən qaylı darıxma.
onun üçün: gən. gənğ. gen. genğ. yen. yenğ. yən. yənğ.
üşüyür də gen, ocağ arır, kimsə qarşı durmur da gen, gələni yarır.
gecə düşdü gen, gələnmədik.
içi yanır da gen, başı dumanlıdır

ÜÇÜN : Turuz Dictionary


yapdın iyi, kəndin üçün, yapdın kötü, kəndi için
nə üçün: nəlük. nəcük. niyə.
nəlük onla bilişdim: tanışdım

ÜÇÜN : Turuz Dictionary


biri üçün olmayınca olmayır, dolmayınca dolmayır, biri üçün solmayınca solmayır.
dünün ötmüş, günün gəlmiş əlində, yarın üçün bəklənməz, gələr gəlməz bəllənməz

ÜÇÜN : Turuz Dictionary

ötər. ötəri.
bir saman ötər, bir saray yıxalar.
ötün. için. uğun.
nə uğun gəldi: nə üçün gəldi

ÜÇÜN : Turuz Dictionary

-qazaş üçün bilim gücü, yaşam üçün, sözün gücü.¶-sevmək üçün yürək, sürmək üçün əmək. (əmək: iş. çaba. ağrıq. zəhmət). (sevənə, yürək, sürənə, əmək gərək).¶-qorumaq üçün topraqla daş, güclü istək, güvənli baş.¶-qurur başqalar üçün şişinməkdir, güvən kəndi kəndivi yetirməkdir

ÜÇÜN : Turuz Dictionary

-qonşu üçün ev satılır, ev alınmır

ÜÇÜN : Turuz Dictionary

-pişik kimsə üçün xoruldamaz!..¶-yanılış üçün ötüş sora: iştibah ötür üzr istə..¶-uruş söğüş olsada, görüş üçün yer saxla

ÜÇÜN : Turuz Dictionary

-pul üçün hər iş yapan, pulada hər nəyi satar

ÜÇÜN : Turuz Dictionary

üzündən. ötürü.
qaracaları. qarasanki. barasanki. (quyaki). qoyaxki. tutaxki. deməliki. deyəsənki. deyəzəki. deyəsiki. diyəsənki. diyəzəki. diyəsiki. yanaşı. misal. məsələn. fərzənki.
qaracaları, buranı sən iyi tanırsın ha.
qaracaları, mənim yer

UÇUN : Turkish Turkish

ayrağın uçkurluk karşısındaki kenarı

ÜCUN : Turkish Risale

Suyun renginin ve tadının bozulması

ÜCUN : Ottoman Turkish

Suyun renginin ve tadının bozulması

üçün : تورکجه تورکجه

[باغلاییجی سؤز]گؤره، سببی ایله، اوٌغروندا، یولوندا، اؤترو، گؤره، اوْ اوٌزدن، اوْ سببله، «سنین اوچون گلدیم»، آند بیلدیرن سؤزدوٌر «تانری‏اوٌچون، سنین‏اوچون» (فا:چون،برای). for {سوُمرجه ‹ائس›؛ ت‹اوُچون›؛ بو کلمه اوُج سؤزونه باغلی اولاراق «اوٌچون و ایچین» بیچیمینه گلیب،بوکلمه فارسجا چوُن سؤزونون کؤکودور}