Multilingual Turkish Dictionary

UMAY

UMAY : Arin Turkish Etimology Dictionary

buğdayıq. anqa quşu. simürğ. qaraquş. anqa. devlət quşu.
cüt.
omay. seçgin. ulu. əşraf. qoruyucu. şəfqətli. iyiliksevər. cocuqların qoruyucu ruhudur.
uma. gözlər. müntəzir.
qoyma uma: qoyma gözlər.
qaldım uma: gözlər qaldım.

UMAY : Turuz Dictionary

umağ. çalaçı. günü.
ümid.
doğaç (açılış). bəx quşu. qaraçuxa. bəxt eniştəsi.
bulay. ümid olunmuş

UMAY : Turuz Dictionary

-umay ana: umana. mama. əbə. anaçı. (uşaq doğuran). qındıq ana. (göbək ana)

UMAY : Turuz Dictionary


umay quşun qonaru, tutanmasan uçaru

UMAY : Turuz Dictionary


umat. bəxt.
daşlanaram tüm sevgilər yönündən, yalqız qalıb umat çönmüş yazım var. (daşlanaram
atılaram). (umat: umay. bəxt).
devlət. dövlət. baxt. bəxt.
yoxsul oldun varın yoxun bir bolar, heçkim sözən işən qılmaz, kar bolar, uğur deyib tutan işin, qay bolar, qoldan uçub, umay adlı quş gedsə. (varın yoxun: varlığın yoxluğun ). (sözən: sözüvə). (uğur
xeyir). (qay
şərr). (misgin qılıc)
umay quşu dimdiyindən bəslənir, çağrı versən səslənir. (baxt quşu öz başına ösüşməz, böyüməz. baxt quşu ilə uğraşmalısan, onu sayıb güdməlisən, baxmalısan).
yatmış umay, uzun ömür neyləsin. (şansı yatmış yaşamın uzunu yaramaz)

UMAY : Turuz Dictionary

tanrı payı. şans.
(umay: baxt. şans).
umay bir quş durur seçimsiz, dili yox deyə, ərki yox seçə. tapdın dilin yapın, odur sənin umayun.(umay: baxt. şans). ( ərki: ixtiyarı).
bax. tale'. iqbal. şans.
uca umay: uca bax. uca tale'.
umaynız gəlişik: baxtız müsaid.
umay yardımın olsun: bax köməyin olsun.
umayı çönmüş: baxtı çönmüş.
umayı başına qonmuş. (bax quşu başına qonmuş)

UMAY : Turuz Dictionary

qomay.
birgəş. qoşay. cüt.
günü

UMAY : Turuz Dictionary

umağ. çalaçı. günü.
ümid.
doğaç (açılış). bəx quşu. qaraçuxa. bəxt eniştəsi.
bulay. ümid olunmuş

UMAY : Turuz Dictionary

-umay ana: umana. mama. əbə. anaçı. (uşaq doğuran). qındıq ana. (göbək ana)

UMAY : Turuz Dictionary


umay quşun qonaru, tutanmasan uçaru

UMAY : Turuz Dictionary


umat. bəxt.
daşlanaram tüm sevgilər yönündən, yalqız qalıb umat çönmüş yazım var. (daşlanaram
atılaram). (umat: umay. bəxt).
devlət. dövlət. baxt. bəxt.
yoxsul oldun varın yoxun bir bolar, heçkim sözən işən qılmaz, kar bolar, uğur deyib tutan işin, qay bolar, qoldan uçub, umay adlı quş gedsə. (varın yoxun: varlığın yoxluğun ). (sözən: sözüvə). (uğur
xeyir). (qay
şərr). (misgin qılıc)
umay quşu dimdiyindən bəslənir, çağrı versən səslənir. (baxt quşu öz başına ösüşməz, böyüməz. baxt quşu ilə uğraşmalısan, onu sayıb güdməlisən, baxmalısan).
yatmış umay, uzun ömür neyləsin. (şansı yatmış yaşamın uzunu yaramaz)

UMAY : Turuz Dictionary

tanrı payı. şans.
(umay: baxt. şans).
umay bir quş durur seçimsiz, dili yox deyə, ərki yox seçə. tapdın dilin yapın, odur sənin umayun.(umay: baxt. şans). ( ərki: ixtiyarı).
bax. tale'. iqbal. şans.
uca umay: uca bax. uca tale'.
umaynız gəlişik: baxtız müsaid.
umay yardımın olsun: bax köməyin olsun.
umayı çönmüş: baxtı çönmüş.
umayı başına qonmuş. (bax quşu başına qonmuş)

UMAY : Turuz Dictionary

qomay.
birgəş. qoşay. cüt.
günü

UMAY : Az Turkish Farsi

الهه ی مهربانی و نگهدارنده ی کودکان

UMAY : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: TürkçeCinsiyeti: KızAnlamı: Orhun yazıtlarında geçen, çocukları ve hayvanları koruduğuna inanılan Tanrıça. Devlet kuşu

UMAY : Turkish Turkish Ansiklopedik

(tür.)
orhun yazıtlarında geçen, çocukları ve hayvanları koruduğuna inanılan tanrıça.
devlet kuşu.
isim olarak kullanılmaz