Multilingual Turkish Dictionary

XAÇ

XAÇ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ata. atanağ. çalaq. çaqla. çaqal. çarpıq. çapraz.
xaça gərmək: çarvuğa çəkmək.
haç. çalaq çaqla. çaqal. ( > səlib). {1 < aç. aça. açıq açmaq (aça: çatal). 1 < qaç. kaç. qaçamaq: bölmək}. çarpıq olan. çapraz olan. ata. atanağ.
üçağac. dar ağacı. səlib kimi çarpaz ayqıtlar

XAÇ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalba.
qızıl xaç: səlibe sorx.
xaç çıxarmaq: xaç çəkmək

XAÇ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Xristianlrğrn remzi sayrlan ve bir-birini perpendikulyar olaraq qet eden iki milden ibaret sitayiş obyekti. Kilsələrin xaç-ları. Ağac xaç.
[Xanrm] soyuq əlləri ilə
boğazındakı xaçından bərk-bərk yapışdı, dua oxudu, Allahı çağırdı... Lakin ruhuna sükun gəlmədi. çemenzeminli. □ (Boy-nundan) xaç asmaq (boynuna) xaç sal-maq
dönüb xristian olmaq, xristianlrğr qebul etmek. [Müridler:] Şeyximiz satdı dini, imanı; öncə islama bir mürəvvic ikən; Xaç asıb çıxdı dinü məzhəbdən. H.Cavid. Dinin-dən əl çəkib o Şeyx Sənan; Boynuna bir anda xaç salmadımı? B.Vahabzade. Xaç vurma (çəkmə)
xristianlarda: icra edilen dini ayin. Bu zaman yanımdan ötən bir qarı; Uz tutub qəbrə baxır, xaç vurur. M.Rahim. Bacıların hər ikisi ayağa durub xaç çəkdi. Mir Celal. Xaç yürüşləri
bax səlib müharibələri ("səlib"de). Xaç suya salma
İsanrn dara çekilmesi xatiresine olaraq xristianlarrn yanvarrn 6(19)-da xaçr suya salmaq şek-linde icra etdikleri dini ayin (merasim).
Xaç şeklinde olan nişan, orden ve s.
◊ Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara cə-miyyəti
müharibeden ve tebii felaketden zerer çekmiş ehaliye yardrm göstermek üçün teşkilat.

XAÇ : Turuz Dictionary

çalba (> çəlipa). (haçavarı, çarpaz qoyulan iki çubuğun durumu). çarmıx. çatış. səlib.
çalba. çəlipa (< çalbağ). iki qolun çalpaz (birbirinə qarşı) qoyulan durumu. səlib

XAÇ : Turuz Dictionary

atanaq. səlib. iki nərsə birbirin dik kəsişən durum. (iki nərsə birbirin yan kəsişən durumuna ''çarpaz'' deyilir)

XAÇ : Turuz Dictionary

çalmıq. çalmıx (> çar mıx). çalba (> çəlipa). səlib

XAÇ : Turuz Dictionary

səlib. çarmıx

XAÇ : Turuz Dictionary

çalba (> çəlipa). (haçavarı, çarpaz qoyulan iki çubuğun durumu). çarmıx. çatış. səlib.
çalba. çəlipa (< çalbağ). iki qolun çalpaz (birbirinə qarşı) qoyulan durumu. səlib

XAÇ : Turuz Dictionary

atanaq. səlib. iki nərsə birbirin dik kəsişən durum. (iki nərsə birbirin yan kəsişən durumuna ''çarpaz'' deyilir)

XAÇ : Turuz Dictionary

çalmıq. çalmıx (> çar mıx). çalba (> çəlipa). səlib

XAÇ : Turuz Dictionary

səlib. çarmıx

XAÇ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. [müx. mə`nalarda] cross; xaç qoymaq [imza əvəzinə] to make* one;s cross, to sign with a cross; Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyəti International! Red Cross Organization II. s. xaç yürüşü tar. crusade; xaç atası [kirvə] godfather; xaç anası godmother; xaç oğulluğu godson; xaç qızlığı goddaughter

XAÇ : Az Turkish Farsi

ا.[ارمنی]صلیب. چلیپا