Multilingual Turkish Dictionary

XANIM

XANIM : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < kan. gen).
xanım qadın: bir qadının tam qılıqların, sifətlərin daşıyan qadın. tamam
baykaç. bəykəc. bəqim. bəyim. türkan. ulu xatın. ayım. ağaca. bibi. qoçın. quçın. qadın.
əş. yoldaş. qolqa.- xanım qız: kiçik xanım. bəy xatun. bəyim. subay xanım qız.
evin xanımı: üybiyçə. xanım. arvad.- xanım əfəndi: bibi. nənə. böyük nənə. ata ananın anasına verilən ad.
xanım əfəndi: tarım. bəyim. böyük qadın. təyzə.
xanım:ların baş işçisi. keyvanı.
türkan xatun.
xanım nənə:
böyük nənə.
qayın ana.
qız xanım: xanım qız: xan qılığı, tərbiyəsi görən gənc qız. madmazel.
böyük xanım: dudu. tutu. tuti.
keçmişdə qadın, xanımlara söylənirdi: tuti

XANIM : Arin Turkish Etimology Dictionary

qadın. abay. xatın. əçə. əcə. tutu. qayğız. qadın. bəyim. bayan. özəlliklə erməni qadınlarına söylənir. xanıməfəndi. bacı.
xanım əfəndi: ağabayan.- xanım qız: duşizə.
xanım innə: xaminnə. xamnənə. xanımnənə. ağ birçək yaşlı qadınlara verilən ad.- qaravaşdan xanım olmaz, çiçəkgildən, odun olmaz. (çiçəkgildən: gül ağacından).
xanım xanımcıq: ev eşiyinə, iş gücünə, uşağ ərinə yaxcı baxıb yetişən qaqın, qız.
içxanımı: evxanımı.
keyxanım: keybayan. böyükxanım.
bir qızgəlinə, xanıma sayqıyla səslənmə deyimi: qəlinaba. gəlinabla. gəlinana. gəlinbacı. gəlingə. gəncə.
gəlinxanım: gəlinbəyim. gəlinqız. qızgəlin. qızoğlan. duşizə.
xanıməfəndi. ağırbaşlı, ərdəmli, yörətli, yönətli xanım: qadın qadıncıq. xanıməfəndi.
kiçik xanım, qadın: qadıncağız. qadıncıq.
acınaqlı, zavallı xanım, qadın: qadıncağız. qadıncıq.- xanım budu: qadın budu: uzun biçimli qarpız, qabaq çeşiti.
xanım özəlliyi qazanma: xanımsılıq. qadınsılıq.- xanım, qadın davranışlı, bənzərli ərkək: xanımsı. qadınsı.- xanıma özgü, yaraşır, ilişik: xanımsı. qadınsı.- xanımın baldızı: görümcə. görüm. qadıncıq. xanımın ərinin bacısı.- xanımlara, qadınlara özük, xass: arvadçıl. qadınçıl.
könlüyenik, yumuşaq, yoğuşlu, mütəvaze; xanım, qadın: qadıncağız. qadıncıq.- sınavlı, yaşlı, sayqı göstərilən qadın, xanım: qadana. qadınana.
yaşlı xanım: böyük ana, nənə. ağsaçlı ana.- yoxsul, güclü sıxıntılı, yersiz xanımlara keçici barıncaq: qadınevi

XANIM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Hörmet ve şeref üçün qa-drnlara verilen ad; beyim. [Murad:] Ah, xa-nım, bir sənsən mənim pənahım; Mən qərib kimsəyəm, yox bir günahım. H.Cavid. Dəli-lər, xanımlar Koroğludan çox nigaran idilər. "Koroğlu". çərşənbə günündə çeşmə başında; Gözüm bir alagöz xanıma düşdü. Aşrq Əlesger. // Tanrş olmayan qadrna hör-metle müraciet. Xanım, məni dinləyin. // Hörmet üçün qadrn adlarrna elave edilir. Nizami, Məhsəti xanıma ürək və təsəlli ver-mək üçün uzun-uzadı danışdı. M.S.Ordu-badi. Ağa Murad bəyin Reyhan xanımla rəftarı
. get-gedə sərtləşirdi. T.Ş.Simurq. [Şeyda Kengerli:] Davamlı olun, Sənubər xanım, lazımlı fikri həyata keçirmək çətin olduğu kimi, həm də şərəflidir. B.Bayra-mov. // Qadrnlrğrn bütün gözel sifetlerini özünde cemleşdiren qadrn haqqrnda; alice-nab, necib. çox xanım adamdır (bu menada xanrm-xatrn şeklinde de işlenir).
Qadrn, arvad, zövce. Yoldaşım öz xa-nımı ilə gəlmişdi.
Bu vaxt evin xanımı uzun, yekə məcməyidə buğlanan plovu gətirib, stolun üstünə qoydu. M.Hüseyn.
Bezi mürekkeb qadrn adlarrnrn ikinci terkib hissesi; mes.: Minaxanrm, Beyim-xanrm, Balacaxanrm, Xrrdaxanrm ve s.

XANIM : Turuz Dictionary

-sayın, ircili xanım: türkən. türkan. turkan. törkən. bəgim.
bir evdə qalan, bir evə düşüb qalan, oturan, anut (hazir) bulunan qız, xanım: yengə.
ev yengəsiz, yol döngəsiz olmaz.
yengə var qada (bəla. yamanlıq) alası, yengə var qada salası

XANIM : Turuz Dictionary

qadın. qadınqa. qutın. qutınqa. (< qut: qutun: qayın: gözəl).
oxşağu. gözəl. göyçək. qolçaq. lö'bət

XANIM : Turuz Dictionary

-böyük xanım: xanımcan. xamcan

XANIM : Turuz Dictionary

-xanım betin yaşırar, sözün dağdan aşırar. (betin yaşırar: üzün tutar, örtər)

XANIM : Turuz Dictionary

-xanım xatınlıq..¶-sındırırsa qab xanım, səsi çıxmaz daş dələr..¶-xanım tayfası: yoşaq. zənən xəyləyi. zəifə

XANIM : Turuz Dictionary

-xanım, qadın bacılar!.heç olmasa noyabrın igirmi beşində yumşaq danışın..¶-xanın sözü, sözlərin xanı deyil. (şahın sözü, sözlərin şahı deyil)

XANIM : Turuz Dictionary

ev. arvad.
ev necədir

XANIM : Turuz Dictionary


xanım qızın kəsməsi, axşam əsin əsməsi. (kəsmə: birçək. pərçəm). (qızın: duşizə) (kəsmə: birçək. pərçəm). (əsin: nəsim)

XANIM : Turuz Dictionary


daş çəkisiz tükan yox, yoxsa xanım ev eşiyi quran yox.
oğul yaşlıqdan, xanım başlıqdan

XANIM : Turuz Dictionary


ər ev yapır, xanım oda.
yüyən görməz, yəhər minməz, arpa yeməz at olmaz, pul qazanmaz, xanım gəlməz, ev olmaz

XANIM : Turuz Dictionary

-sayın, ircili xanım: türkən. türkan. turkan. törkən. bəgim.
bir evdə qalan, bir evə düşüb qalan, oturan, anut (hazir) bulunan qız, xanım: yengə.
ev yengəsiz, yol döngəsiz olmaz.
yengə var qada (bəla. yamanlıq) alası, yengə var qada salası

XANIM : Turuz Dictionary

qadın. qadınqa. qutın. qutınqa. (< qut: qutun: qayın: gözəl).
oxşağu. gözəl. göyçək. qolçaq. lö'bət

XANIM : Turuz Dictionary

-böyük xanım: xanımcan. xamcan

XANIM : Turuz Dictionary

-xanım betin yaşırar, sözün dağdan aşırar. (betin yaşırar: üzün tutar, örtər)

XANIM : Turuz Dictionary

-xanım xatınlıq..¶-sındırırsa qab xanım, səsi çıxmaz daş dələr..¶-xanım tayfası: yoşaq. zənən xəyləyi. zəifə

XANIM : Turuz Dictionary

-xanım, qadın bacılar!.heç olmasa noyabrın igirmi beşində yumşaq danışın..¶-xanın sözü, sözlərin xanı deyil. (şahın sözü, sözlərin şahı deyil)

XANIM : Turuz Dictionary

ev. arvad.
ev necədir

XANIM : Turuz Dictionary


xanım qızın kəsməsi, axşam əsin əsməsi. (kəsmə: birçək. pərçəm). (qızın: duşizə) (kəsmə: birçək. pərçəm). (əsin: nəsim)

XANIM : Turuz Dictionary


daş çəkisiz tükan yox, yoxsa xanım ev eşiyi quran yox.
oğul yaşlıqdan, xanım başlıqdan

XANIM : Turuz Dictionary


ər ev yapır, xanım oda.
yüyən görməz, yəhər minməz, arpa yeməz at olmaz, pul qazanmaz, xanım gəlməz, ev olmaz

XANIM : Azerbaijani English Dictionary

i.
lady; mistress; [müraciət zamanı] madam;
khanim [polite address to women and girls]

XANIM : Az Turkish Farsi

زن
بزرگزاده و نجیب
خاتون
عنوانی احترام آمیز که به اول و آخر نام زنان می افزایند. زوجه
به صورت خانم وارد زبان فارسی شده است