Multilingual Turkish Dictionary

XEYİR

XEYİR : Azerbaijani English Dictionary

i.
gain, profit, benefit, favour; Bununla heç bir xeyir əldə etmək olmaz Nothing is gained by it; kiminsə xeyrinə həll etmək to decide in smb.;s favour; Bu ona xeyir gətirmədi He / She derived no benefit from it;
well*, good*; O, sizə xeyir arzu edir He / She wishes you well; Bundan xeyir gəlməz No good will come of it; Bu xeyir deyil It is a bad sign / omen; xeyir etmək to be* useful; to be* helpful

XEYİR : Turuz Farsca - Türkce

eyku qutuq. yaxcı. incə.
eyku geyku. yaxcı pis. yaxcı yaman. qutuq kötük. incə yoğun. xeyir şərr.
eyku geyku ayrılsın. (incə yoğun seçilsin)

XEYİR : Turuz Farsca - Türkce

eyku qutuq. yaxcı. incə.
eyku geyku. yaxcı pis. yaxcı yaman. qutuq kötük. incə yoğun. xeyir şərr.
eyku geyku ayrılsın. (incə yoğun seçilsin)

XEYİR : Turuz Farsca - Türkce

qut

XEYİR : Turuz Farsca - Türkce

oğur uğur. yaxcı. niku.
çox oğur çox oğur: çox yaxcı çox yaxcı.
oğur oğur: yaxcı yaxcı

XEYİR : Turuz Farsca - Türkce

onur onğur. unğur. uğur

XEYİR : Turuz Farsca - Türkce

uğr
uğr ola: xeyr ola

XEYİR : Turuz Farsca - Türkce

uğur
dosdun yaman? bəkləmə uğur, yoğur ha yoğur. (yoğur!: yasa. yağla ).
uğur işi ertələsən yeğ durur. ( xeyir işi yubatmasan yaxcıdır). (ertələsən: yubatmasan)

XEYİR : Turuz Farsca - Türkce

uyğ
uyğundan keçmək: xeyrindən) keçmək

XEYİR : Turuz Farsca - Türkce

yoka yox.
yaka yoka: hən yox. bəli xeyir

XEYİR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Fayda, menfeet. Bağın, əkinin xeyrini bəylər görəcəkmiş; Toxm ək-məyə dehqanları neylərdin, ilahi?! M.Ə.Sabir. Atalar, babalar əkiblər, tər töküb becərib-lər, xeyrini biz görürük. Mir Celal. □ Xeyir dəymək (gəlmək)
faydasr olmaq, xeyri olmaq. Axı, düzünü bilsəm, bundan mənə xeyir gələr ki, ziyan gəlməz. M.Hüseyn. [Qoş-qar:] Soyuqqanlı fikir mübadiləsi olmayan yerdə heç vaxt ümumi işə xeyir dəyməz, yoldaş Əmirli. İ.Hüseynov. Xeyir eləmək
bax xeyir görmək. Eşqin məni gündən-günə qeyr elər; Səni sevən, əlbəttə ki, xeyr elər. M.V.Vidadi. Xeyir gətirməmək
heç bir xeyri olmamaq, ziyan vermek, zereri olmaq. [Rehim xan Sitareye:] Dilin çox itidir. Hər halda ziyandan başqa sənə bir xeyir gətirməz. C.Cabbarlr. Xeyir görmək
menfeet götürmek, xeyri olmaq, fayda-lanmaq. [Hacr Əhmed Almaza:] Biz dedik ki, biz də rahat qalaq, sən də bu kənddən xeyir görəsən. C.Cabbarlr. [Perinin eri:] Qızı nə qədər tez ərə versən, bir o qədər xeyir görərsən, canın rahat olar. Ə.Veliyev. Xeyir vermək
menfeet vermek, fayda vermek. [Qurban:] Molla, mənə bir məktub yaz. Bilirsən ki, hər il sənə nə qədər xeyir verirəm. A.Şaiq. Biz hələ bundan sonra ça-lışıb insanlara xeyir verə bilərik. M.Hüseyn. Xeyri qalmamaq
daha heç bir faydasr olmamaq, artrq işe yaramamaq, işlenmez, yararsrz hala gelmek. Xeyri yox
artrq işe yaramrr, faydasrzdrr. Sığallı, səksəkəli, sətirləri ləkəli; yüz eyhamlı, kölgəli; tənqi-din həm şairə, həm də onu yazana; vallah, bir xeyri yoxdur. R.Rza. Oz xeyrini güd-mək
ancaq öz menafeyi üçün çalrşmaq. Dövlətlilər ancaq öz xeyirlərini güdürdülər. Ə.Sadrq. // Qazanc, fayda. [Hacr Qara:]
..Yüz manat xeyir hardan yetişəcək? Bu xeyri yetirən kimdir? M.F.Axundzade.
Yaxşrlrq, yaxşr iş. □ Xeyir iş görmək
- yaxşrlrq elemek. ◊ Xeyir xəbər
xoş xeber, ürekaçan
xeber, yaxşr xeber, sevindirici xeber. [Hacr Kamyab:] çox mübarək və böyük səadətdir. Bu saat gedim bu xeyir xəbəri qızın anasına da yetirim. Mürəxxəs olum. Ə.Haqverdiyev. Xeyir iş
1) evlenme, nikah, toy, nişan, düyün. [Əfife:] Zəhmət haqqı olmasa da, mən bu vəzifəni bitirə bilərəm. Madam ki, xanımın xeyir işi vardır, haman xeyir işdə iştirak etmək lazımdır. M.S.Ordubadi; 2) fay-dalr, sevindirici. Bir kəndin ki koxası Mür-şüd ola, heç olar ki, orada xeyir iş ola? (Ata. sözü). Qəzetləri də bir-birinə vurdum, heç bir yerdə Sultan tərəfindən bir xeyir iş baş verdiyini görmədim. C.Memmedqu-luzade. Xeyir ola? Xeyir olsun? Xeyir xəbər ola?
heyret, maraq, teeccüb meqa-mrnda işlenen sual ifadesi. [Asya:]
.Görə-sən bu bizə nəyə gəlir, xeyir xəbər ola?.. ü.Hacrbeyov. Usta Zeynal xəbər aldı:
A mirzə, gözümə bikef dəyirsən, nə olub, xeyir ola? Ə.Haqverdiyev. Xeyrini görəsən!
yeni alrnan, elde edilen şey haqqrnda xoş arzu bildirir (bezen istehza yolu ile deyilir). Xeyrini görmək
istifade etmek, fayda-lanmaq. Axşamın (sabahın) xeyir!
seher (axşam) görüşüb salamlaşdrqda işlenen ifade. Sabahınız xeyir, Səmirə xanım! M.Hüseyn. Allah xeyrə calasın! Allah xeyir versin!
xoş arzu, uğur arzusu bildiren ifade. [Cahan:] Nə deyirəm, Allah xeyir versin! ü.Hacrbeyov. [Meşedi Sefder:] Arvad, Allah xeyrə calasın, bu genə nə qırmızı kəsim-biçimdir? M.Əliyev. Başıma xeyir!
- teeccüb, heyret ifadesi. Boy, başıma xeyir, buna bax, buna; Elə bil borcluyam zalım oğluna. S.Vurğun.

XEYİR : Turuz Dictionary

-günortaz xeyir: tuşuğra. tuşğur

XEYİR : Turuz Dictionary

-xeyir dua: alqış

XEYİR : Turuz Dictionary

-günortaz xeyir: tuşuğra. tuşğur

XEYİR : Turuz Dictionary

-xeyir dua: alqış