Multilingual Turkish Dictionary

XOŞBƏXT

XOŞBƏXT : Arin Turkish Etimology Dictionary

eygin. ayğun. eygin. yaragün. ağgün. yaxgün. günyanıx. gün görmüş. qutlu. mutlu

XOŞBƏXT : Arin Turkish Etimology Dictionary

olcaylı. baxlı. bəxli. bəxtli. bəxtəvər. bəyüş. bayuş (< bəy. bay). varqıl. barqıl. varıqlı. barıqlı. qarqıl. qaruqlu. qarıqlı. düşülü. düşürlü. yazılı. yazqılı. inginli. enginli. nəgələli. uğurlu. uğruq. mutlu. qutlu. güngör. güngür. güngür. üstüngül. kefi çağ. yetginçaq. yaragün. ağgün. aygün. yaxgün. günyanıx. gün görmüş. şanslı. talehli. tale;li.
qutlu, mutlu, xoşbəxt yaşamaq: gün görmək

XOŞBƏXT : Arin Turkish Etimology Dictionary

onqan. bunsuz. mutlu. olqun. yollu. ərgin. urazlı. ərən. çatmış. bəxtiyar. huzurlu. bəxdi açıq. talehli. ülüqlü. buyruqlu. qismətli.
xoşbəxlik: onqa.
tanrıdan onqa dilə.
xoşbəxt olmaq: qutlanmaq. uğurlanmaq

XOŞBƏXT : Turuz Farsca - Türkce

ax> xoşbəx

XOŞBƏXT : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. [fars.] Bexti getirmiş, taleli, bextli, sevinc ve rifah içinde yaşayan. [Ağca xanrm Qaraca qrza:] Ah, sən xoşbəxt uşaqsan. Mənim kimi dustaq olmayıb özün üçün bağda azad gəzirsən. S.S.Axundov. [Hacr:] Bir övrət, bir qızım, iki cavan oğlum, özüm xoşbəxt. C.Cabbarlr. Dünyada sanar-dım əbədi ömrümü xoşbəxt; Opsəydim əgər bir də mübarək qədəmindən. Ə.Vahid. // Bexti getiren, uğurlu. Xoşbəxt oyunçu. Xoşbəxt adamdır. // Mesud, bextever, seadetli. [Xaqani:] Mən sənin eşqinlə qanadlanıram; Səninlə özümü xoşbəxt sanıram. M.Rahim □ Xoşbəxt etmək
xoşbextliye, seadete çatdrrmaq, seadet ver-mek, mesud elemek. Uşaqlarını xoşbəxt eləmək.
[Lütfeli:] Gözəl Şəfiqə, səni sevi-rəm, məni xoşbəxt elə. İ.Musabeyov. [Muxtar Firengize:] Mən heç güman eləmirəm ki,
. böyük vəzifədə olan arvad ərini xoşbəxt eləyə bilsin. B.Bayramov. □ Xoşbəxt ol-maq
isteyine çatmaq, arzusu yerine yet-mek, mesud olmaq, üreyinde nisgil qalma-maq. Xoşbəxt ol (olsun olsunlar)
xoş-bextlik, seadet arzusu bildirir. [Behram:] Sara üçün də bir yaxşı ər tapmağa səy edərəm ki, o da xoşbəxt olsun. C.Cabbarlr. [Vaqif:] Allah başa versin, xoşbəxt olun siz! Belə, kəklik kimi cüt gəzəsiniz. S.Vurğun. [Ana:] Hamının yanında qızlarımı təriflədi:
Ağıllı uşaqlardır. Xoşbəxt olsunlar! M.Hüseyn. Allah xoşbəxt eləsin!
seadet, xoşbextlik arzusu. Şükufələnmiş güllər nə-simin dəyməsindən enib-qalxdıqca Gülsü-mün vidasına cavabən "Get, Allah səni xoşbəxt eləsin!"
deyirdilər. Ə.Haqverdi-yev. [Selim qrzrna:] Get, qızım, Allah səni xoşbəxt eləsin. C.Cabbarlr.
Xoş, uğurlu. [Dürretülbağdad:]
.Hazır-da möhtərəm Fəxrəddinin gəlməsi ilə özümü
Bağdadın ən xoşbəxt qadını hesab edirəm.
M.S.Ordubadi. XOŞBƏXTLIK is.
Heyatrndan son
derece memnunluq, derin razrlrq ve sevinc hissi, seadet. Ailə xoşbəxtliyi. Xalqın xoş-bəxtliyi. // Bu hissin bu ve ya başqa bir şekilde tezahürü. Əziz balalar!
.Mində birimizin üzünə xoşbəxtlik günü doğub min-min bəlalərdən xilas olub da hazırdakı dərəcəyə çatdıq. N.Nerimanov. Ağabalanın bu xoşbəxtliyinə bütün şagirdlər həsəd apa-rardı. çemenzeminli. [Qetibe:] Bugünkü vəziyyətin şəklini dəyişmədən xoşbəxtlik məsələsini meydana atmaq xəyalpərəstlik-dir, hissiyyatpərvərlikdir, bunların heç biri-sindən xoşbəxtlik ummaq olmaz. M.S.Ordu-badi. □ Xoşbəxtlik üz vermək
taleyi getirmek, bexti getirmek, bexti üzüne gülmek. [Tapdrq:] Bəlkə yenə xoşbəxtlik üz verdi. Ə.Əbülhesen. Qafar Xəlilova
ci ildə böyük xoşbəxtlik üz verdi. Ə.Sadrq.
Xoşbəxtlikdən şeklinde ara s. mena-srnda
memnunluq ifade edir. Xoşbəxt-likdən, heç kəsə xətər toxunmadı.
Kosa yerə çöküb o tərəf-bu tərəfə boylandı, xoşbəxtlikdən, heç kəs onu görməmişdi. S.Rehimov. Xoşbəxtlikdən, gəmidə mama tapıldı. S.Veliyev. Bu dəfə, xoşbəxtlikdən, Zərqələmin anası da qızının uşaq evinə getməsinə razılıq verdi. Ə.Sadrq.

XOŞBƏXT : Turuz Dictionary


xoşbəxt olsun: qut bulsun

XOŞBƏXT : Turuz Dictionary

ağgünlü

XOŞBƏXT : Turuz Dictionary

-xoşbəxt olduq: qut bulduq

XOŞBƏXT : Turuz Dictionary

uyuş. uyğuş

XOŞBƏXT : Turuz Dictionary

-xoşbəxt olmaq: qutalmaq. qutanmaq. mutalmaq. mutanmaq. butalmaq. butanmaq. mutlu olmaq. gönənmək. gönənikmək. günənmək. günənikmək. olcaymaq. bolcaymaq. ulcaymaq. bulcaymaq. kamran olmaq. səadətə uğramaq

XOŞBƏXT : Turuz Dictionary

yoşbax.alagün. bayqal. günük. qutuq. qutlu. səa'dətmənd.
günük yaşam. (# qayqal bədbəxt)..¶-xoş bəxdə: qutluğa. qutluya. şansılıya.
qutluya qoşa yağar: şansılıya cüt cüt yağar, düşər..¶-xoşbəxt olmaq: qut bulmaq uğur bulmaq: bəxt tapmaq

XOŞBƏXT : Turuz Dictionary

xoşbəx. qut. mut. but. qutay. mutay. butay. qutun. mutun. butun. qutöy. günük. gönən. günən

XOŞBƏXT : Turuz Dictionary


xoşbəxt olsun: qut bulsun

XOŞBƏXT : Turuz Dictionary

ağgünlü

XOŞBƏXT : Turuz Dictionary

-xoşbəxt olduq: qut bulduq

XOŞBƏXT : Turuz Dictionary

uyuş. uyğuş

XOŞBƏXT : Turuz Dictionary

-xoşbəxt olmaq: qutalmaq. qutanmaq. mutalmaq. mutanmaq. butalmaq. butanmaq. mutlu olmaq. gönənmək. gönənikmək. günənmək. günənikmək. olcaymaq. bolcaymaq. ulcaymaq. bulcaymaq. kamran olmaq. səadətə uğramaq

XOŞBƏXT : Turuz Dictionary

yoşbax.alagün. bayqal. günük. qutuq. qutlu. səa'dətmənd.
günük yaşam. (# qayqal bədbəxt)..¶-xoş bəxdə: qutluğa. qutluya. şansılıya.
qutluya qoşa yağar: şansılıya cüt cüt yağar, düşər..¶-xoşbəxt olmaq: qut bulmaq uğur bulmaq: bəxt tapmaq

XOŞBƏXT : Turuz Dictionary

xoşbəx. qut. mut. but. qutay. mutay. butay. qutun. mutun. butun. qutöy. günük. gönən. günən

XOŞBƏXT : Azerbaijani English Dictionary

s. happy; lucky; xoşbəxt təsadüf lucky chance; xoşbəxt adam happy man*; O, xoşbəxtdir He / She is happy