Multilingual Turkish Dictionary

YABANCI

YABANCI : Arin Turkish Etimology Dictionary

dış. eşikli. başqa. yabancı. tışlı.
yaban. yad. el. dəğişik.
yat. baz. sap. sapaq. adnaqu.
yabancı dil ilə söylətmək: sümlütmək.
yabancı dil qonuşmaq: sümlüşməyə. sümlüşmək.
yabancı kimi sağına. soluna baxan adam: inğəs kişi.
yabancı saymaq: yatlamaq

YABANÇI : Arin Turkish Etimology Dictionary

yaban. yabani.
dışsal. xarici.
yadırqan. yadırqı. yad.
el. özgə. yad. başqaq.
yabanı. qara.
qara ölkələr.
dışarılı.daşralı. dışqır. xarici.
el oğlu.
qara. tanımadıq. biləmədik. qərib. əcnəbi.
yırtıcı. qaracavar. qaraccavar. qaracanavar. qara acanaq. qaracanaq. qaracnaq. qaraböcü. qarapürcək.
içində yabançı öğə olan dəğərli daş: qarıncalı.
yabançı öğə, maddəli: çin, xalis olmayan. sapal. sapıl.çəpəl. çapal. çapıl.
yabancı dildə danışmaq: dilləşmək.
yabançı işçi: köçmən işçi

YABANÇI : Arin Turkish Etimology Dictionary

ayrığ. yad. yava. yağı. düşman. başqa. qeyr.
çət. çet. çit. sit. şetel. qıraq. çətəl. yad. kəsəki. öcman. düşman.
çet kişi: yad adam.
çet yurd: yad ölkə.
yabanı. yad. el oğlu. yat. yad. qərib. uzqaq. yavı. yav. yava. yağı. qərib. yatlı. yadlı. yatlu. məchul. namə;lum.
yabancı dildə qonuşmaq: dilləşmək

YABANÇI : Turuz Dictionary


gəldi. yad. qərib. qırlı.
gəldi var susun.
gərib. qərib. qırlı. yad. yadqır. yadırğan. yadıran. olduğu, bulunduğu yerdən uzaq düşənin durumu.
gərtə. qırlı. xarici. biqanə.
kəsəçi. xarici.
qırlıq. kərtə. kərit. (qırıq. kəsilmiş). (< kər. kəs) xarici. biqanə.
gələn. gəlic. yad. el. qırlı

YABANÇI : Turuz Dictionary

-yabançı nərsə ilə qarışmamış: qatıqsız.
qatıqsız süt.
yabançı otlardan ayıqlamaq:. kağanlamaq. otalağlamaq

YABANÇI : Turuz Dictionary

-yabançı öğə, ötdək, maddə: qatıntı.
nərsiyə qatılan yabançı ötdək, maddə: qatqı

YABANÇI : Turuz Dictionary

çalın. qərib.
çalın ulus: yad el

YABANÇI : Turuz Dictionary

çantıras. çaltıras. yantıras. sapa

YABANÇI : Turuz Dictionary

-yabançı ölkə: çetel. yad ölkə. xaricə.
çetel yaşaş xoş gəlməy.
çetelgə yürüş başladı. (yad ölkəyı köçuş başladı).
çeteldə işləş koşulları qolay, gəlir artuq.
çetelə düşəli. (çetelqə düşəli)

YABANÇI : Turuz Dictionary


toy. tat. naşı. caylaq. qaraquş. qara. tanımadıq. biləmədik. qərib. əcəmi.
öğür

YABANÇI : Turuz Dictionary


gəldi. yad. qərib. qırlı.
gəldi var susun.
gərib. qərib. qırlı. yad. yadqır. yadırğan. yadıran. olduğu, bulunduğu yerdən uzaq düşənin durumu.
gərtə. qırlı. xarici. biqanə.
kəsəçi. xarici.
qırlıq. kərtə. kərit. (qırıq. kəsilmiş). (< kər. kəs) xarici. biqanə.
gələn. gəlic. yad. el. qırlı

YABANÇI : Turuz Dictionary

-yabançı nərsə ilə qarışmamış: qatıqsız.
qatıqsız süt.
yabançı otlardan ayıqlamaq:. kağanlamaq. otalağlamaq

YABANÇI : Turuz Dictionary

-yabançı öğə, ötdək, maddə: qatıntı.
nərsiyə qatılan yabançı ötdək, maddə: qatqı

YABANÇI : Turuz Dictionary

çalın. qərib.
çalın ulus: yad el

YABANÇI : Turuz Dictionary

çantıras. çaltıras. yantıras. sapa

YABANÇI : Turuz Dictionary

-yabançı ölkə: çetel. yad ölkə. xaricə.
çetel yaşaş xoş gəlməy.
çetelgə yürüş başladı. (yad ölkəyı köçuş başladı).
çeteldə işləş koşulları qolay, gəlir artuq.
çetelə düşəli. (çetelqə düşəli)

YABANÇI : Turuz Dictionary


toy. tat. naşı. caylaq. qaraquş. qara. tanımadıq. biləmədik. qərib. əcəmi.
öğür

YABANÇI : Azerbaijani English Dictionary

I. i. stranger, alien; foreigner II. s. strange; alien, foreign yabançı adam a strange man, a foreigner; yabançı olmaq to be* strange / alien; yabançı elementlər alien elements; yabançı məfkurə alien ideology; Bu mənə yabançıdır It is alien to me

YABANÇI : Az Turkish Farsi

بیگانه
غریب
غیر

YABANCI : Turkish Turkish

aşka bir ulustan olan, başka bir ulusla ilgili olan (kimse), °ecnebi

YABANCI : Turkish Turkish

aileden, çevreden olmayan (kimse ya da şey), özge

YABANCI : Turkish Turkish

tanınmayan, bilinmeyen

YABANCI : Turkish Turkish

aynı türden, aynı çeşitten olmayan

YABANCI : Turkish Turkish

ir konuda bilgisi, deneyimi olmayan

YABANCI : Turkish Turkish

elli bir yere ya da kimseye özgü olmayan

YABANCI : Turkish German

fremd; Fremde, Ausländer

YABANCI : Turkish French

allogène, étranger/ère