Multilingual Turkish Dictionary

DAŞINMAQ

DAŞINMAQ : Azerbaijani English Dictionary

d.
to be* carried / transported / conveyed;
[yeni mənzilə] to move; yeni mənzilə daşınmaq to move to / in a new flat, to change one;s lodgings; fikrindən daşınmaq to change one;s mind [about +
ing]; qərarından daşınmaq to change one;s decision, to decide not [+to inf.]; Mən ora getmək fikrindən daşınmışam I have changed my mind about going there, I;ve decided not to go there

DAŞINMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch. Bir yerden başqa bir yere aparılmaq, neql edilmek. Yüklər da-şındı. Taylar gəmiyə daşındı.
Ət bazardan daşınıb mənzilə zənbil-zənbil; Etmədi mə-dələri yağlı qidanı təhlil. S.Ə.Şirvani. Fay-ton qoşulub balkonun qabağına sürüldü. Bəylə xanımın çamadanı və yol tədarükü da-şındı. Ə.Veliyev.
qayıd. Şeylerini başqa yere daşıyıb apar-maq; köçmek. Yusifi çay vaxtı vədə qoydu ki, Bahadır sabahdan daşınsın. N.Nerimanov. Student xanımla vidalaşaraq, iki gündən sonra daşınacağını bildirdi. çemenzeminli. Baldızımın etirazına və narazılığına bax-mayaraq, oraya daşındım. S.Hüseyn.

DAŞINMAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

fi.
Meqsedinden, fikrin-den ve ya etmek istediyi bir işden ve s.-den vaz keçmek, el çekmek (adeten "fikrinden" sözü ile). Yeni əliiba iikrindən daşınmaq mənim qüvvəmdən xaricdir. M.F.Axund-zade. [Mehriban] axşam çocuqlarını yanına alıb bulvara çıxmaq istəmişdisə də, sonra bu iikrindən nədənsə, daşınmışdı. S.Hüseyn.
Fikirleşmek (çox vaxt "düşünmek" sözü ile birge işlenir). Bəlli Əhməd çox dü-şündü, çox daşındı. "Koroğlu". Qulu Aslan bəydən ayrıldıqdan sonra çox düşündü, da-şındı. A.Şaiq.

DAŞINMAQ : Az Turkish Farsi

اسباب کشی کردن
حمل و نقل کردن
نقل مکان کردن
جابجا شدن
رخت بربستن
منصرف شدن
احتراز کردن