Multilingual Turkish Dictionary

English Azerbaijani Turkish

English Azerbaijani Turkish
ABOLITION : English Azerbaijani Turkish

aradan qaldırma, ləğv etmə

ABOMINABLE : English Azerbaijani Turkish

çox pis, iyrənc, xoşagəlməyən

ABOMINATION : English Azerbaijani Turkish

nifrət, həqarət

ABORIGINAL : English Azerbaijani Turkish

a. yerli, əsas [əhali]
n. yerli

ABORTION : English Azerbaijani Turkish

abort, uşaq salma

ABORTIVE : English Azerbaijani Turkish

uğursuz, səmərəsiz

ABOUND : English Azerbaijani Turkish

bol olmaq, çox olmaq [in]; qaynaşmaq, vıcıldaşmaq [with]

ABOUT : English Azerbaijani Turkish

prep. 1] [yerlə əlaqədar] ətrafında, yanında; they crowded about the old man onlar qocanın ətrafında toplaşmışdı; run about the garden bağ boyu qaçmaq; I have no money about my üstümdə, yanımda pul yoxdur 2] barəsində, haqqında he was much troubled about his work o öz işi barəsində çox narahat idi; there is no doubt what ever about that buna heç bir şübhə yoxdur; I;ll see about it mən onun qayğısına qalaram;
1] adv. təxminən, yaxın, təqribən; for about fifteen minutes təxminən on beş dəqiqəyə qədər; he is about thirty onun təxminən otuz yaşı var; 2] [ölçü və tarix] yaxın; təxminən we walked about miles xeyli gəzdik; he must be somewhere about; be about toplaşmaq, yığışmaq; just the other way about demək olar ki, tam əksinə; rumours are about dedi-qodu, söz-söhbət gəzir, baş alıb gedir
prep haqqında, dair, üzrə
adv ətraf[d]a; yaxınlıqda; təxminən; to look about \[ə;bɑut\] ətrafa boylanmaq; he is somewhere about \[ə;bɑut\] o haradasa buralardadır; it;s about \[ə;bɑut\] 5 o;clock saat təxminən
dir

ABOVE : English Azerbaijani Turkish

prep. 1] üstündə; yuxarı; yüksək; the sun rose above the mountain tops gün dağların zirvəsinə qalxdı; it was five degrees above freezing-point müsbət beş dərəcə olmuşdur; above criticism tənqiddən artıq 2] [ölçü, tarix mənasında] yuxarı, yüksək; above 300 persons perished 300 nəfərdən çox adam həlak olub

ABOVE ALL : English Azerbaijani Turkish

hər şeydən əvvəl, hər şeydən öncə

ABRASION : English Azerbaijani Turkish

1] sıyrıntı, cırmaq yeri 2] geyib köhnəltmə, yırtma

ABREAST : English Azerbaijani Turkish

cərgəyə, sıraya; keep abreast of [yaxud be abreast with] the times ayaqlaşmaq, geri qalmamaq [zəmanədən və s.]

ABRIDGE : English Azerbaijani Turkish

ixtisar etmək, müxtəsər etmək

ABRIDGEMENT : English Azerbaijani Turkish

ixtisar, qısaltma

ABROAD : English Azerbaijani Turkish

1] xaricə; xaricdə 2] geniş, hər yerdə; there are rumours abroad dedi-qodu, söz-söhbət gəzir

ABROGATE : English Azerbaijani Turkish

ləğv etmək [qanunu və s.]

ABROGATION : English Azerbaijani Turkish

ləğv olunma [qanun və s.]

ABRUPT : English Azerbaijani Turkish

1] gözlənilməz, qəfil 2] sıldırımlı, uçurumlu 3] kobud; qırıq-qırıq [səs]

ABRUPTNESS : English Azerbaijani Turkish

1] diklik, sıldırım 2] qırıqlıq; qabalıq

ABSCISSION : English Azerbaijani Turkish

tib. kəsib atma, amputasiya

ABSENCE : English Azerbaijani Turkish

yoxluq, olmama, gəlməmə

ABSENCE OF : English Azerbaijani Turkish

huşsuzluq

ABSENT : English Azerbaijani Turkish

adj yerində olmayan; to be absent \[;æbsənt\] yerində olmamaq

ABSENT-MINDED : English Azerbaijani Turkish

huşsuz, yaddaşı zəif

ADJ HUŞSUZ : English Azerbaijani Turkish

absentee