Multilingual Turkish Dictionary

ƏSƏR

ƏSƏR : Arin Turkish Etimology Dictionary

(< əsmək).
yel. soğuq.
duman. tüstü. tütsü. neşə. əsrar. muxəddirə. narxod.
izər. kölgə. etgi. təpgi

ƏSƏR : Arin Turkish Etimology Dictionary

{bax > əsrə.}.
iz. salıq. damğa. nişan.
iz. nişan. qalıq.
yaranın əki.
əksiz cərrahlıq.
əkli yanaq: nərsədən qalmış iz.
ək bəlli yama.
əki bəlirsiz.
yazıq olsun ki bir iz buraxamadı.
əsərsiz: etgisiz. işsiz. işləməz. atıl. atqıl. atqın. yatıl. yatqıl. yatqın.
əsər edmək: etgiləmək. işləmək. keçmək. toxunmaq.
mənə onun sözü toxunmaz.
sizə eləbil çox toxundu bu

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

amac

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

arıntı

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

atış

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

ayıt

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

ələk

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

əlgi nişan

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

əlgilik

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

əllik

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

əllik
çıxarma. təlif.
işarət.iz. nişanə

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

ilgə

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

ilgilik

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

ilqu

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

ulqa

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

ulqama imarə. mark. arm. əlamət

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

ükət bəsdə. composition

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

çaqma

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

çaqmaca

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

çaltıq

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

çantıq

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

çapa işarə

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

çəntik

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

çıxarma

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

çizgi

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

damğa nişan. əlamət. möhür

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

dərək iz. nişan.
dərək qalmaz.
dərəki silinmiş.
dərək qoymuş.
eli çökmüş, dərəki darğamış (dağılmış): iz nişanı qalmamış

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

dizəlti

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

edin

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

endik əlamət

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

etgi təpgi

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

əmək

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

ərk qudrət. iqtidar

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

əsi

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

əsmə

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

geridə qalan iz

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

gəliri

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

girilti

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

görək

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

him

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

im iz

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

istək

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce


özənlə yapılmayıb, gobud düşən iş, əsər: ələki. qaba qavşaq.
qaba qavşaq bir işdir: əsərdir.
bu darılar (> davalar) burda işləməz

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

işçilik

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

iz enik (< enmək)
kəsəli keçmiş, enikləri qalmış.buruq (bir nərsədən, aralıqda, nərsədə qalan iz, iy) (havada buran, havanı büryən iy). sorağ. əlamət.nişan.
açılmamış cığırda işlənən iz, əsər, nərsə: qural. tuqal. bədii. orijinal

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

izdək

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

izək

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

izlək

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

kantıq

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

kəntik

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

kərtik

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

köçəlti

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

köçənti

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

qalıq

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

qalıntı iz. endik. nişan

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

qama

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

qantıq

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

oxluq

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

önüm iş. yaratcılıq.
önümsüz yaşam, yaşamğı yansılayıb, ən doğru ölümdür.
onun ən önəmli önümü: ən böyük işi

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

sərpinti bəqaya

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

simgə

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

sınırlada qoyulan əsər

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

sürəğ iz. nişanə.
sürəğ sormaq

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

sürüt iz

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

taxım

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

tap

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

uğrı

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

uğur

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

um

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

umac (< ummaq)

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

ustalıq
işi ağır bir yapı.
güzgüsü işdir kişinin

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

yabıt bina

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

yanğı nifuz

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

yanıs

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

yansı

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

yapı

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

yapıt

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

yapıt

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

yaratçılıq

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

yaratıcılıq sənət

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

yaratma

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

yaratuv yaratıv. yaratçılıq, hünər əsəri

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

yavuq

ƏSƏR : Turuz Farsca - Türkce

yer

ƏSƏR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
İz, nişane, elamet, bir şeyin varlığına delalet eden hal. Əsər qalmamaq. Yorğunluqdan əsər yox idi. Uzündə həya əsəri yoxdur.
Cırıldayan arabanın çərxləri; Qazmış yolu, yerdə qalmış əsəri. A.Sehhet. Könlündə qalmadı insaf əsəri; Dürdanənin qəlbi sal buza döndü. M.Rahim.
İnsan emeyi, insan yaradıcılığı, icadi mehsulu. Incəsənət əsərləri. Heykəltəraşlıq əsərləri. Memarlıq əsərləri. Ixtiraçıların əsərləri. Musiqi əsərləri. // Yazılı emek mehsulu; edebi, elmi kitab, meqale ve s. Bədii əsər. Füzulinin əsərləri. Kimyaya dair əsər. Əsərlər külliyyatı. Elmi əsərlərin nəşri.
Buna görə də sizin mənə tövsiyə etdiyiniz "Məmunun xülasələri" adlı əsəri açıb məşğul oldum. M.S.Ordubadi.
Tesir. Bu hadisənin ona heç bir əsəri olmadı.
Bunlar hamısı qohumluğun əsərləridir! C.Memmedquluzade. □ Əsər eləmək (etmək)
tesir etmek. Nə üçün söz sənə əsər eləmir.
Ol səngdilə naleyi-zarım əsər etmiş. Füzuli. Sənin də başında məhəbbət beyni; Əgər olsa, eylər əsər, ağlarsan. M.V.Vidadi. Sözün ona etməz əsər; Aralıqda başın gedər. A.Şaiq.
B a x asar.
Yadigar menasında. Yaxşı övlad ata-
ana üçün ən əziz bir əsərdir.
0 Əsəri gəlmək dan.
isitme dayanan-dan sonra, yüngülce ve az zaman titremek. Əsəri gəlmiş, indi ötəcək.

ƏŞƏR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] tar. Keçmişde müeyyen meqsedler üçün gelirin onda biri miqda-rında verilen vergi.

ƏSƏR : Turuz Dictionary

-əsər yellər hürər itlər karvan keçər yolunu. (hər işin öz gedişi var)

ƏSƏR : Turuz Dictionary

çıxarma. yaradcılıq.¶-göz görər, ürək əsər, baş tələsər!

ƏSƏR : Turuz Dictionary


ölümü yaxlaşan quşun əsər qanadı.
çağ ötmədən gör işin, igit ikən yaraqlan, var gücünlə, tam ərdəmlə işlə qıl, ağız əğrər, dişlər düşər, dil gedər, huşda çaşar, başın titrər diz əsər.
yel təpər, yapraq əsər

ƏSƏR : Turuz Dictionary

-əsər yellər hürər itlər karvan keçər yolunu. (hər işin öz gedişi var)

ƏSƏR : Turuz Dictionary

çıxarma. yaradcılıq.¶-göz görər, ürək əsər, baş tələsər!

ƏSƏR : Turuz Dictionary


ölümü yaxlaşan quşun əsər qanadı.
çağ ötmədən gör işin, igit ikən yaraqlan, var gücünlə, tam ərdəmlə işlə qıl, ağız əğrər, dişlər düşər, dil gedər, huşda çaşar, başın titrər diz əsər.
yel təpər, yapraq əsər

ƏSƏR : Azerbaijani English Dictionary

I. i.
[iz, nişanə, əlamət] trace; sign, vestige; Onun əvvəlki gözəlliyindən heç bir əsər qalmamışdı There was / remained no trace / sign of her former beauty; Biz orada qədim qəsrdən həç bir əsər görmədik There we could see no traces / vestige of the ancient castle;
[tə?`sir] effect; əsər etmək to affect [d.], to have* an effect [on, upon], to act [upon]; Bu xəbər ona bərk əsər elədi The news affected him / her very much II. i. [yaradıcılıq məhsulu] work; production; elmi əsər scientific work; sənət əsəri work of art; musiqi əsəri musical composition; şah əsər masterpiece; kiçik əsərlər short / minor works; ədəbi əsər literary work, work of literature; Nizaminin əsərləri works by / of Nizami, Nizami;s works; seçilmiş əsərlər selected works