Multilingual Turkish Dictionary

AÇAN

AÇAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

(çiçək kimi) açmada olan.
ərəfə.
haçan. kaçan. o çağ. o vax. o zaman

AÇAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

açıcı.
yarıcı. yarcı. ayıran. yaran. paralayan. kəsən.
çözən (> suzan). yaxan. əridən. çözər. qodaz. çözərtən. közərtən. çökürtən.
açar. nəştər.
ötgür. müshil. isala salan nərsə.
yarutqaç. ışıqlatan.
sahibəzzəman.
ərişdirən. qurtaran. qutaran. əkidən. götürən. qoparan. sökən. çıxaran. çıxarıcı. çözən. nəcat verən.
açıqladan. aydınlatan. aytlatan. ışıqçı. ışıq tutan. təhliliçi.
fateh.
çözən. həll edən.
genlədən. gənəldən.
çözən. həll edən.
yayan. yayıcı.
doğan. bais. toxuş. töküş. səbəb.
açıcı.
iç açan: dincəldən.
oynaq gəmiklərin aralarında olan əsnəkliyi sağlayan (tə;min edən) qas, balça, mahiçə.
açqan. yaran. yarqan. ayran. çözənmək. çözgən. dağdan. sökən. sökgən. savan. savqan. sovan. sovqan. parçayan. balçayan. gəvşədən. əridən. boşadan. pozan. yıxan. həll edən.
qaldıran. biçən. həll edən. həllal.
verici. yayan. yayıcı. gərzək. paylayan. payxaşlayan. payxaşçı. pəxşçi. pəxş edən. payıcı. paylac. taylayan. tayıçı. aydaçı. dağıdan. dağıtıcı. dağıtımcı.
açan varsa, bükəndə var.
könül açan: iç açan. dincəldən.
açana inanmıyan, bükəndən qorxmaz.
yol açan, göstərən: yolçu. ışıqçı. ışıq tutan. bağçı. sapçı. ipçi. qıcırçı. qılavuz. öndər. yöndər.
fal açan: fala baxan.
qaqan kimdir, açan kim.
toxuma ayqıtında iplərin yolun açan arac: qarqa. qarqı. qarqu.
əkində, baxcada kiçik arx, oyuq açan qazıqbelçə ( bir yanı bel olub, bir yanı qazmaolan arac): qarağı. kavağı.
güzün soyuğunda açan çiçək çeşiti: qarçiçəyi.
yeraçan: imkan yaradan.
alaya, gülüncə, suçlanmağa, qınanmağa, yanmağa yeraçan, imkan yaradan söz, davranış: işgi. inci. bara.
inci, işgi bıraqmaq, qoymaq, düşürmək, salmaq: bara qoymaq.
əlaçan: avucaçan: ovucaçan: dilənən. dilənçi. yalçu > yolçu.
ara açan: aralaşdıran. ayrışladan. ayrışdıran. pozucu. pozutcu. münafiq. müfsid.
könül açan: dincəldən.
ürəyə yol açan: könül uğrusu.
açan ayqıt: açacaq.
konserv açacağı.
açan olsa, dövülü qapı açılır. dövülü (döğülmuş).
açan varsa, bükəndə var.
ağzın açan tutuldu, başı olan qurtuldu.
yazdı topraq açan, yapraq tökən, beli bükən qış olur

ACAN : Turuz Farsca - Türkce

gəzmə pasıvan. milis

ACAN : Turuz Dictionary

(acğan) (acırmaq: nərsiyə qarşı acılıq, ititlik göstərmək). acıqlı. hirsli. əsəbi.
acanlığa qapılmaq.
onu acanlığa itmiş.
acanısan göz qızarar, aranısan üz qızarar.
acığan. öfkəli. qəzəbli. fəna. əsəbi. bədrəftar.
acanın biridir.
acala alver qolay keçməz..¶-orucunan neylisiz.
vallah elə azannan azana yiyirik, acandan-acana!.
bəh-bəh nə gözəl

ACAN : Turuz Dictionary

acıyan. ayağan.
yağıya ayağan, yaralı, qadını qaralı. (düşmana acıyanın kəndisi yaralı, qarısı yaslı olur. (qaralı: yaslı). ¶-yağıya acan , yaralqın. (düşmana acıyan kəndisi yaralanır)

ACAN : Turuz Dictionary


acan qazan asmağa, donan ocaq yaxmağa, yanan içim tapmağa

AÇAN : Turuz Dictionary

-bir yerdə yarıq, baca açan arac: direl çeşiti. yaraçar. yaracar. yaraca.
direlə tay hər çeşit dəlik açan, deşici arac: sürgüc. eşəç. (eşaç. işaç) uşqan ( < eşqan)

AÇAN : Turuz Dictionary

-boru başında iv açan arac: kavrama. ivələ. cıvata. boru haçarı.
gövdədə əlin təprəşməsinə yol açan bölüm: bilək. qayrı. qayru. qatrı. qatru-ayağ açan: ötrük. müshil.
savaşa, kötülüyə, pis qarşılığa sap verən, salığan, yol açan, quşqurtan: qaşındıran. q

AÇAN : Turuz Dictionary


qaynanadan dadlı söz, könül açan olasılıq gözləmə.
yarış işdir, tüm barışa yol açan. (barışa. çatağa. ərişə. nailiyyətə).
olan dögül mənlik sənlik bu evrən, açan solmuş, çıxan gömmüş, duran çönmüş evrəndə

AÇAN : Turuz Dictionary


başı açan dil olar, qay başlayan söz olar. (qay: bəla)
başlanışı bəllənməz, gələn gedər, duran qalmaz, bu bir bükü, bu bürküsün açan yox. (duran: yaşayan). (bükü: müəmma). (bürküsün
müəmmasın).
gözdən axan bir damla yaş, gül tək açan dodaqda qaç, minlərcə sir gizlədiri, min gömükə izlədiri. (gömükə: içdə qalan nərsəyə). (izlədiri: nişan verir. yol açırı)
qardaşından ər olmaz, könlün açan gəp olmaz. (təkligi seçən qıza söylənir)
gözün açan hər kim, parapul deyir, gözün görür, hər nə parapul deyil.
gizim çox, açan yox, ölüm sondur qaçan yox. (qarrılar deyimi).
könül açan, qayğı qavan qəm savan.
qapını açan öğrətçi, qapıdan yürən öğrənçi

AÇAN : Turuz Dictionary

açar. açurğan. iştah, meyl gətirən.
açar. açıcı. çözən. başatan. miftah.
açar. qurtaran. götürən. rəhabəxş.
boşutan. yola, işə salan. ötürən. azad edən.
ayağ boşutan: isala salan.
fatih.
qalalar açan: şehirlər fatihi.
yurd açan: kişvər qoşa. ¶-bağı açan: bəndi qıran.
könül açan: ürəyi dincəldən.
qulaq açan: oyaq salan.
yol açan: qılavuz.
açan gün: doğan gün.
iş açan: tədbir görən.
iz açan: yol qoyan.
iv açan: cığır qoyan.
qıv açan: könül, düğün, bükük açan. ¶
göz gəzdirən, qulağ açan, ağız yuman itirməz.¶-ara açan. araçan. uzaqlaşan. ¶
beyni qapayan tiryakdur, gözləri açan tiraktur!.¶-ösüşüşgə yol açan. (ilərləyişə yol açan).¶-işdah açan: boğaz qızıdan.
açar ( turşu) boğaz qızıdar. (açar: turşu) (boğaz qızıdar: iştah açar).¶
könül dincəldən, açan: ürək genədən..¶-hacattdan açan: eytiyacın gidərən

AÇAN : Turuz Dictionary

açğan. fəttah.
yazan.
könül yazan sözlər.
yazan. həll edən. həllal.
işləri yazan tanrı.
aləm. kayinat.
yartan.
yonan.
qələm açan: qələm yonan: midadtiraş

AÇAN : Turuz Dictionary

aça.
qələmrov.
dövrə.
nahiyə. orun. bölgə.
aran. möhlət. macal. fürsət

AÇAN : Turuz Dictionary

çözən. sökən. (# çotan: tikən)

AÇAN : Turuz Dictionary


gəldəc. gələcək.
onun gəldəyi çox iyi görünür.
gələr. gələcək. ertə.
yarın, açan yazılmamış, ölməmiş, sini (qəbri) qazılmamış.
gələr kəz: gələn kərə, dəfə.
gələr bayram: gələn bayram.
gələr gün: gələn gün. ertəsi gün.
gələr öy: gələn çağ, zaman.
gələr gəlin uğurlu olsun: gələn gəlin ayağı qutlu olsun.
lülənin içinə dışına iv, oyuq, diş açan arac: qılavuz.
xaqanın, xanın, başqanın alaylarında yol açan qurup başı: qılavuz çavuş.
qılavuz qadın: muşata.
yol açan: yol açıcı. açıcı. qılavuz. qılavız.
yazda açan, gecələrin gözəl qoxan çiçək türü: gecəgündüz çiçəyi

ACAN : Turuz Dictionary

(acğan) (acırmaq: nərsiyə qarşı acılıq, ititlik göstərmək). acıqlı. hirsli. əsəbi.
acanlığa qapılmaq.
onu acanlığa itmiş.
acanısan göz qızarar, aranısan üz qızarar.
acığan. öfkəli. qəzəbli. fəna. əsəbi. bədrəftar.
acanın biridir.
acala alver qolay keçməz..¶-orucunan neylisiz.
vallah elə azannan azana yiyirik, acandan-acana!.
bəh-bəh nə gözəl

ACAN : Turuz Dictionary

acıyan. ayağan.
yağıya ayağan, yaralı, qadını qaralı. (düşmana acıyanın kəndisi yaralı, qarısı yaslı olur. (qaralı: yaslı). ¶-yağıya acan , yaralqın. (düşmana acıyan kəndisi yaralanır)

ACAN : Turuz Dictionary


acan qazan asmağa, donan ocaq yaxmağa, yanan içim tapmağa

AÇAN : Turuz Dictionary

-bir yerdə yarıq, baca açan arac: direl çeşiti. yaraçar. yaracar. yaraca.
direlə tay hər çeşit dəlik açan, deşici arac: sürgüc. eşəç. (eşaç. işaç) uşqan ( < eşqan)

AÇAN : Turuz Dictionary

-boru başında iv açan arac: kavrama. ivələ. cıvata. boru haçarı.
gövdədə əlin təprəşməsinə yol açan bölüm: bilək. qayrı. qayru. qatrı. qatru-ayağ açan: ötrük. müshil.
savaşa, kötülüyə, pis qarşılığa sap verən, salığan, yol açan, quşqurtan: qaşındıran. q

AÇAN : Turuz Dictionary


qaynanadan dadlı söz, könül açan olasılıq gözləmə.
yarış işdir, tüm barışa yol açan. (barışa. çatağa. ərişə. nailiyyətə).
olan dögül mənlik sənlik bu evrən, açan solmuş, çıxan gömmüş, duran çönmüş evrəndə

AÇAN : Turuz Dictionary


başı açan dil olar, qay başlayan söz olar. (qay: bəla)
başlanışı bəllənməz, gələn gedər, duran qalmaz, bu bir bükü, bu bürküsün açan yox. (duran: yaşayan). (bükü: müəmma). (bürküsün
müəmmasın).
gözdən axan bir damla yaş, gül tək açan dodaqda qaç, minlərcə sir gizlədiri, min gömükə izlədiri. (gömükə: içdə qalan nərsəyə). (izlədiri: nişan verir. yol açırı)
qardaşından ər olmaz, könlün açan gəp olmaz. (təkligi seçən qıza söylənir)
gözün açan hər kim, parapul deyir, gözün görür, hər nə parapul deyil.
gizim çox, açan yox, ölüm sondur qaçan yox. (qarrılar deyimi).
könül açan, qayğı qavan qəm savan.
qapını açan öğrətçi, qapıdan yürən öğrənçi

AÇAN : Turuz Dictionary

açar. açurğan. iştah, meyl gətirən.
açar. açıcı. çözən. başatan. miftah.
açar. qurtaran. götürən. rəhabəxş.
boşutan. yola, işə salan. ötürən. azad edən.
ayağ boşutan: isala salan.
fatih.
qalalar açan: şehirlər fatihi.
yurd açan: kişvər qoşa. ¶-bağı açan: bəndi qıran.
könül açan: ürəyi dincəldən.
qulaq açan: oyaq salan.
yol açan: qılavuz.
açan gün: doğan gün.
iş açan: tədbir görən.
iz açan: yol qoyan.
iv açan: cığır qoyan.
qıv açan: könül, düğün, bükük açan. ¶
göz gəzdirən, qulağ açan, ağız yuman itirməz.¶-ara açan. araçan. uzaqlaşan. ¶
beyni qapayan tiryakdur, gözləri açan tiraktur!.¶-ösüşüşgə yol açan. (ilərləyişə yol açan).¶-işdah açan: boğaz qızıdan.
açar ( turşu) boğaz qızıdar. (açar: turşu) (boğaz qızıdar: iştah açar).¶
könül dincəldən, açan: ürək genədən..¶-hacattdan açan: eytiyacın gidərən

AÇAN : Turuz Dictionary

açğan. fəttah.
yazan.
könül yazan sözlər.
yazan. həll edən. həllal.
işləri yazan tanrı.
aləm. kayinat.
yartan.
yonan.
qələm açan: qələm yonan: midadtiraş

AÇAN : Turuz Dictionary

aça.
qələmrov.
dövrə.
nahiyə. orun. bölgə.
aran. möhlət. macal. fürsət

AÇAN : Turuz Dictionary

çözən. sökən. (# çotan: tikən)

AÇAN : Turuz Dictionary


gəldəc. gələcək.
onun gəldəyi çox iyi görünür.
gələr. gələcək. ertə.
yarın, açan yazılmamış, ölməmiş, sini (qəbri) qazılmamış.
gələr kəz: gələn kərə, dəfə.
gələr bayram: gələn bayram.
gələr gün: gələn gün. ertəsi gün.
gələr öy: gələn çağ, zaman.
gələr gəlin uğurlu olsun: gələn gəlin ayağı qutlu olsun.
lülənin içinə dışına iv, oyuq, diş açan arac: qılavuz.
xaqanın, xanın, başqanın alaylarında yol açan qurup başı: qılavuz çavuş.
qılavuz qadın: muşata.
yol açan: yol açıcı. açıcı. qılavuz. qılavız.
yazda açan, gecələrin gözəl qoxan çiçək türü: gecəgündüz çiçəyi

AÇAN : Az Turkish Farsi

باز کننده.در نانوایی به کسی گفته می شود که چانه ی خمیر را با وردنه ی نازک خود باز می کند

AÇAN : Turkish Turkish

açmak işini yapan

AÇAN : Turkish Turkish

oynak kemiklerin arasındaki açıları genişletmeye yarayan kasların genel adı, "büken" karşıtı

ACAN : Turkish Risale

f. Polis: Emniyet mensubu

ACAN : Ottoman Turkish

f. Polis: Emniyet mensubu