Multilingual Turkish Dictionary

DAN

DAN : Azerbaijani English Dictionary

i. dawn [dɔn], daybreak [-breik]; dan yeri the place in the firmament / sky where day breaks and the sun rises; dan söküləndə at dawn, at daybreak; dan yeri ağaranda when dawn is coming, at first light; dan yeri sökülməzdən / ağarmazdan əvvəl before dawn / daybreak; dan yeri qızaranda when day is breaking

DAN : Az Turkish Farsi

سپیده
صبح
سپیده ی سحر
با ارزش
فوق العاده

DAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Günün doğmasına azca qalmış havanın işıqlanması, sabah açılarken güne-şin üfüqde ilk ağarması. Dan işığı.
Axşa-mın sirrini dan bilər. (Ata. sözü). Sübhün xəbərini gətirəndə dan; Yorğun dost gözləri halsız qapandı. M.Dilbazi. □ Dan atmaq
bax dan yeri ağarmaq. Dan atdı, şəfəq sökdü, günəş yaqut tacı ilə firuzə taxtına oturdu. A.Şaiq. Səhərlər dan atanda, qıp-qırmızı buludlar; Sancılır bu binanın qüllə-sinə qatarlar. R.Rza. Gecə yarı onlar qoşa çox söhbət etdi; Dan atanda qəhrəmanım yu-xuya getdi. M.Rahim. Dan atmamış
sübh açılmamış. çıxmamış gün, atmamışdan; Qanlı bir toz qalxdı yoldan. Ə.Cavad. Tan-rının Pərinisası yuxu yatmır, dan atmamış zəmidə
. olur.. Mir Celal. Dan atmamış hər tərəfdən alovlandı sıx meşə. Ə.Cemil. Dan ulduzu
1) Zöhre ulduzu, Venera. Evində, eşiyində; Yat, quzum, beşiyində; Dan ulduzu, bir də mən; Durmuşuq keşiyində. (Bayatı). Xoş meh əsir sərin-sərin; Baxır göydən dan ulduzu. S.Rüstem; 2) məc. gözele işare. Qa-ranlıq gecədə səni gözləyib; Durmaqdan yoruldum, ey dan ulduzu! C.Cabbarlı. [Gö-yerçin:] Mən bir ailənin dan ulduzuyam; Ata-nın, ananın bircə qızıyam. M.Rahim. Dan üzü
- dan vaxtı, sübh tezden, ala-qaranlıq. Dan üzü idi. Hələ dan ulduzu batmayıb ərşi-fələkdə öz dövrünü edirdi. A.Divanbeyoğlu. Hücum səhər dan üzü başlanmışdı. Ə.Mem-medxanlı. Biz hərbiyəlilər dan üzü durmağı öyrənmişik. Mir Celal. Dan vaxtı
dan sökü-len vaxt, sübh tezden, gün görünmeye başla-yanda, erteden. Hər gün dan vaxtı yuxudan duran qardaşların heç biriyataqdan çıxmaq istəmirdi. Mir Celal. Dan yeli
seher küleyi, nesim. Dan yeli hər yana ətir dağıdır; çöl-lərə çəkilir bir yaşıl pərdə. A.Şaiq. Dan yeri
- dan işığının göründüyü yer; üfüq. Səhərin dan yeridir; Sübh yeri, dan yeridir; Bulaq başı hər axşam; Bir dəstə can yeridir. (Baya-tı). Görünür dan yeri qıpqırmızı qan rəngin-də. S.Rüstem. Açılır yuxudan aləmin gözü; Dan yeri can verir yenə insana. O.Sarıvelli. Qızla oğlan fərəh və həyəcan içində qalxıb dan yerində lalə tək qızarmış buludlara baxa-raq
. düşünürdülər. İ.Əfendiyev. Dan yeri ağarmaq (açılmaq, qızarmaq, sökülmək)
- sübh açılmağa başlamaq. Səhər dan yeri ağarmağa başlar-başlamaz mağaradan çıxıb dünən maral ovladığım yerə gəldim. A.Şaiq. Qızardı dan yeri, səhər açıldı; Günəş doğdu, dünyaya nur saçıldı. A.Sehhet. Gecə özpər-dəsini yığıb gedir, dan yeri sökülür. M.İbra-himov. Alt dan
heqiqi dan sökme, sabah açılma, sübh. Alt dan ağaranda muzdur oya-nıb durdu, gərnəşib əsnədi. S.Rehimov.

DAN : Turkish Risale

f. Tane

DAN : Ottoman Turkish

Arabca, Farsça veya bazı Türkçe kelimelerin sonuna takılarak, âlet ismi veya sıfat yapılır. Meselâ: Ateş-dan $
Mangal. Cüz-dan $
Cüz kabı, çanta

DAN : English Turkish

n. judo kuşak derecesi, Dan

DAN : English Turkish military

ŞAMANDIRA:Bir mevkii ya da deniz sahasını işaret şamandıraları ile belirlemek