Multilingual Turkish Dictionary

HAÇA

HAÇA : Arin Turkish Etimology Dictionary

aça.
qaça. faça. açığlıq. gədik.
haçatlıq. maşa.
həçəl. çatallı. çatal.
əğri vurulmuş haça, dəsdək: əliböğründə.
haça vurma: haçalama. göğüsləmə.- iki haça, iki daban üzrə atılan, qoyulan atqı, atı, ağac: qarqa.
tikişləri sökmədə işlənən, haça biçimli, haça qovşağı (iki qolunun arası) iti arac: açqa. aşqa

HAÇA : Arin Turkish Etimology Dictionary

{ (1 < aç. aça. açıq açmaq (aça: çatal. 1 < qaç. kaç. qaçamaq: bölmək)}.
azrı. ayrı.
haça ağac: azrı ağac: ayrısı, ayrıntısı olan ağac.
qorxmuş quş, qır il azrı ağac üzə qonmaz.
qıyşıq. burma. çatal. çatallı. haçallı

HAÇA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. ve sif. Ağacrn bucaq şeklinde ayrrlmrş gövdesi ve ya budağr, habele ha-çalanmanrn başlandrğr yer. Alçaq əncir ağa-cının əyri haçasında oturan iki nəfər qara, yanıq oğlan uşağı bir-birinə püstə qabığı atırdı. Mir Celal. Tut ağacının balkona enmiş haça budağı arasından sayrışan ulduzlar görünürdü. I.Hüseynov. // Umumiyyetle, haça şeklinde olan. Dağın haça zirvəsi.

- Giziroğlu Mustafa bəyin bir şeşpəri var idi ucu haça. "Koroğlu". Sinə dümağ, quy-ruq haça; Bir quş qondu bir ağaca. M.Dil-bazi. // məc. Ustüörtülü, ikibaşlr. Ataş [Mir-zenin suallarrndakr] haça mənanın fərqinə varmadan cavab verdi. Ə.Veliyev.

HAÇA : Turuz Dictionary

-bir yerdə yük iplərin bərkitmək üçün işlənən ağzı açıq qısqaç, haça:. geçəcik. geçəcük. doğanaq. dolanaq

HAÇA : Turuz Dictionary

çarpılı iki dal arası. iki qıçın arası, apışı, ağı. çatanağ.
quş çatanağda yuva edinmiş

HAÇA : Turuz Dictionary

{qaça. (< qaçmaq)}.
hica.
iki qaçalı sözlər.
ayrı.
əçov. açov. iki qollu nərsə.
azır ayır > ağız. qol.
iki ağızlı qamçı.
azırlı yol: ağızlı yol: yan qollara ayrılan yol.
azırlı yol: ağızsız yol: yyan qollara ayrılmayan yol.
aça.
aça dırqanlar: iki parça dırnaqlılar..¶-haça çivi yerə keçməz

HAÇA : Turuz Dictionary

aça. baqara. bağara. olum. olcum. bolcum. süzcə. sürcə. (əlik: ələ düşmüş). çalım. açıqlıq. açılıq. boşluq. girəvə (.
bir girəvə güdür). giriz. girizmə. girvə. koful. koğluq. koğul. kovluq. kovul. koz. göz. qoğuq. qaçaq. kəsəmən. kəsmən (.
kəsmənini bulursam alırım). kofluq. qaraçux. qırıq. qırıs. qopuq. qıv. qıy. tapuş. ucur. uğur. imkan. fürsət. macal. məcal. imkan. opurtünitə. məfərr.
oxun dibində olan haça: soxar.
oxu atmaq üçün soxarı (oxun dibində olan haçanı) gəzə qoyarlar. (gəzləmək: oxu atmağa anıtlamaq, hazırlamaq)}. {yay çilləsinin ortasına yerləşdirilən kiçik xam dəri, tikə: gəz. (< kəs)}.
haça bulmaq: əli ərmək. fürsət bulmaq. çağ bulmaq. imkan bulmaq

HAÇA : Turuz Dictionary

çaxa. dal. budaq. budal. qol. (rəstə. riştə. bəxş. şəqqə) {tak. aftakking (alman) }.
aça (haça) qunça: törə. tumurcuk. tomurcuk

HAÇA : Turuz Dictionary

çatal. gəvzi. gəviz. gəvzə

HAÇA : Turuz Dictionary

-bir yerdə yük iplərin bərkitmək üçün işlənən ağzı açıq qısqaç, haça:. geçəcik. geçəcük. doğanaq. dolanaq

HAÇA : Turuz Dictionary

çarpılı iki dal arası. iki qıçın arası, apışı, ağı. çatanağ.
quş çatanağda yuva edinmiş

HAÇA : Turuz Dictionary

{qaça. (< qaçmaq)}.
hica.
iki qaçalı sözlər.
ayrı.
əçov. açov. iki qollu nərsə.
azır ayır > ağız. qol.
iki ağızlı qamçı.
azırlı yol: ağızlı yol: yan qollara ayrılan yol.
azırlı yol: ağızsız yol: yyan qollara ayrılmayan yol.
aça.
aça dırqanlar: iki parça dırnaqlılar..¶-haça çivi yerə keçməz

HAÇA : Turuz Dictionary

aça. baqara. bağara. olum. olcum. bolcum. süzcə. sürcə. (əlik: ələ düşmüş). çalım. açıqlıq. açılıq. boşluq. girəvə (.
bir girəvə güdür). giriz. girizmə. girvə. koful. koğluq. koğul. kovluq. kovul. koz. göz. qoğuq. qaçaq. kəsəmən. kəsmən (.
kəsmənini bulursam alırım). kofluq. qaraçux. qırıq. qırıs. qopuq. qıv. qıy. tapuş. ucur. uğur. imkan. fürsət. macal. məcal. imkan. opurtünitə. məfərr.
oxun dibində olan haça: soxar.
oxu atmaq üçün soxarı (oxun dibində olan haçanı) gəzə qoyarlar. (gəzləmək: oxu atmağa anıtlamaq, hazırlamaq)}. {yay çilləsinin ortasına yerləşdirilən kiçik xam dəri, tikə: gəz. (< kəs)}.
haça bulmaq: əli ərmək. fürsət bulmaq. çağ bulmaq. imkan bulmaq

HAÇA : Turuz Dictionary

çaxa. dal. budaq. budal. qol. (rəstə. riştə. bəxş. şəqqə) {tak. aftakking (alman) }.
aça (haça) qunça: törə. tumurcuk. tomurcuk

HAÇA : Turuz Dictionary

çatal. gəvzi. gəviz. gəvzə

HAÇA : Azerbaijani English Dictionary

I. i. fork II. s. forked; haça yol a forked road

HAÇA : Az Turkish Farsi

ا.دو راهی. انشعاب شاخة فرعی از اصلی و شکل آن، شاخه، شکافدار و دوراهه

HACA : Turkish Risale

Haris olmak. * Akıllı

HACA : Ottoman Turkish

Haris olmak. * Akıllı