Multilingual Turkish Dictionary

TAL

TAL : Arin Turkish Etimology Dictionary

incə dal: dalac. dalas. məftul

TAL : Arin Turkish Etimology Dictionary

dal. {dal # çal}.
(qapı dalı). tamba. təm. tirqaz
tirqavıc.
dal boylu: dik uca boylu olan.
tal boyluq: boyu düzgüncə kişi. (ən çoq) incə uzun qızlar üçün kullanılır.
arxa. göt.
dalı: götü. tala vurmaq: dala vurmaq. talqamaq. dalqamaq. dalamaq. itmək. qaqmaq. dəf edmək. savmaq. rədd edmək.
dala salmaq: qecirmək. yubatmaq.
tala vurulmaq: dala vurulmaq. talqılmaq. dalqılmaq. dalınmaq. itilmək. qaqılmaq. dəf edilmək. savulmaq. rədd edilmək.
ayrı, bölünmüş.
tal tal: dal dal: tel tel: ayrı ayrı. dənə dənə.
< metatez ( y < > r ) > ard. arxa. artıq.
< > dar. tar. tel. dil. sap. darmağ. qol. budaq.
lüt. açıq. çıplaq. dazlaq. lüt. yalın.
daldaban ( < dal: lüt. açıq. yalın + daban: təpən yer). yalınayaq. lüt ayağlı.
yalınlıq. çıplaqlıq.
sürgün. pülüş. pürüz. qoş.
budaq. şaxa. sağa. qol. dirək. ağac.
dal. boy. qəd.
saldırı. büyüme. yayılma.
batma. # çıxma.
tək. uca. təkəlmiş > dalay.
anğır. andır. kök. soy. ata baba. cəddabad.
dəli. dalmış. vurqun. ölüməri. fədayi.
təl. şişik. qabarıq (# dal: tar. tel. sap. qol).
ön ək olaraq sözün başında gəlib. anlamı gücəldən ək:
;tam. lap. öz. uzun. böyük. key. çox. teyxa.;; ön əklər kimi:
dal axşam: tam axşa.
dal yanar: günün qızqın vaxdı.
dal ortasında: tam ortasında.
dal öylən: tam nahar vaxdı.
dallüt (dalüt): lümbələm lüt.
dalgündüz: lap gündüz. dalqılınc: lüt qılınc.
söğüt ağacı.
lap. tam.
dal özüdü.
tal düşdə: gün orta çağı.
tirim. dirim. başaqbaşaq. dal. parça. külçə.
çıplaq. yalın. sadə. arı. düz.
dal daban: dal ayağ: ayağ yalın.
dal qılınc: qılıncı qınsız. qınsız qılınc. qılıncı çıxarmış.
dal börk, dal qavuq: sarıqsız.
( > tul). uzun. tirək. tirlənmiş.
dal boylum.
dal vermək: uzanmaq.
dal verib gəlib çıxdı buraya.
dal. dalı. əgin. sırt.
dal ba dal: arxası sıra. ardı sıra. mütəaqibən. geridən bağlı, müttəsil.
söğüt ağacı.
sürgün. boğdaq. tomurcuq. budaq. buqdaq. çubuq. dəğənək. hər nəyin şişən yeri. düğün. uğdə.
çıplaq. lüt. üzüək. üzük. ari. düz.
dalu. çiyin. omuz. yağrı.
sağrı. arxa. sırt.
təqəq. təkək. taqaq. qol. bələk. asma (möv. üzüm ağacı), xiyar, qoğun, qıya kimi yemişlərin sürdükləri uzun qollar.
təriq. tirək. qovaq. sərv.
tar. iriş. əriş. boy. uzunluq. budaq. budaq. bölük. takım. qısım. qaç. şö;bə.
sögət. söğüt.
ağac budağı. quşqamış. söğüt ağacı. çıbıq. çubuq. sopa. qol. sanaqat. barnaş.
daldan dala: qərarsız.
dal basdı: yemişin bolluğundan əğrilmiş budağ.
dal salmaq: budalanmaq. budaqı çoxalmaq.
dal dal edmək: talqamaq. talğamaq. açmaq. təfriq, təcziyə edmək.
dalları kəsilmiş ağac kötüyü: qabran.- dalda, arxada qalmış: sırtlan.
dalına düşmək: qıypalamaq. izərləmək. qovalamaq. tə;qib edmək. gerisinə qoymaq.
kiçik dal: xımça. xınça. qınça. incə dəyənək.
qapı tayı, dalı: qaptal. qıptal. qapdal. yanbaş.
dallanmış, budalmış budalar, sürgünlər: budal.- tal basdı:
dal basdı: çoxluğu iriliyi göstərən deyim.
dal basdı kiraz, albalı, alça.- dallanıb budaqlanmaq: çetəqlənmək. uzamaq. qollara ayrılmaq.
tal budaq: çetək. boğun. sürgün. uzantı. filiz.
quru dal parçası: çımırtla.
quru dal: çıbırdaq. odun.
suv tal: söğüt

TAL : Arin Turkish Etimology Dictionary

dal.
arxa. kürək.
dalına minmək: sıxışdırmaq. gücəşdirmək. üstələmək.
burdaq. suç. pozaç. pozuç. qabart. batqa. sapaq. azma. günah. doğru yoldan sapma.
art. ard. geri. arxa. iz.
çanqal. çəngəl. budaq.
dar. dirək.
dar ağacı.
qol. sağa. sığa. şaxə.
qol. şaxə. bölüm. şö;bə.
sop < sap. soy.
yengsə. ənğsə. ənsə. iz. arxa. sırt.
qol. uzantı. sö;bə.
dal budaq edmək: parçalamaq.
dal budaq salmaq, atmaq: dallanmaq. dallanıb budaqlanmaq. yayqınlaşmaq. genişlənmək.
dal kimi: incə uzun yaxışıq.
daldan dala qonmaq: sıx sıx iş dəğişmək
dalları basmaq: çoxalmaq.
dalına basmaq: damarına basmaq. sınırlandırmaq.
lüt. yalın. çıplaq. sadə.
dalüz: dələduz:
sarıqsız üz.
budaq. oxra. oxraq.
dalı. göt. geri.
əklənti. quyruq. artırılıq. əlavəlik. izafələnən nərsə. qatqıc. artqıc. mindirik. yapşıc.
qaradal: barsız ağac.
qarqıdal. (< üstü dənələrlə qarıqmış, tutulmuş dal).
üzü açıq.
sırtıq. sürtük. çalqaq. çalpaq. yalpaq. yalqaq. qatılqan. qatığan. fizul.
dalqılıc: qınsız, yalın qılıc.
dalqavıq: yağçı. çaplus. yaltaq.
daldaban: ayaqyalın.
dal budaq saldırmaq: dallandırmaq.
dalı, ağacdan qoparmadan, topraqa daldlırıb, basdırıb kökləşdirmək.
çox dallı ballı: dalbudaq. daldırmaq.
dal parçası ilə yapılan ağac aşısı: çəlik aşısı.
dalı qalmış: gerik.
dal qalmış: gecişmiş. əqəbmandə.
qoşunun arxacı, dal qaravulu: gerik.
hammımız bir kökün barı, bir qolun dalıyıq.
bir dalı, nərsəni əğib, bükərək qırmaq, qoparmaq: qanğırmaq. qanqırtmaq.
qarqıdalı sapı: qaruq. qarıq. qapsdal. qasdal.
çərçivə dalları: dilmə. diləm.
üz, dal çevirmək: dirsək çevirmək. gərəkli duyulmayan kimsəni özündən uzaqlaşdırmaq.
bir dalda durmamaq: dinc oturmamaq. qərarsız olmaq.
dal dal olmuş: dərbədər < > dalbadal. dallaq. dallaş. salğasür < > sərsəri. başıboş. baybaş. qayta. eveşiksiz. qılıqsız. qırbal. qırban. işgücsüz.
dal dalı: arxa arxa. gerisin geri. geriyə doğru.
dal qaş: dik qaş.
dal dalına: əksiksiz.
dal qırığı, parçası: çırpı.
çırpı kimi: çix quru, düşük, zayıf.
dalı sıra: ardınca. ardından.
dalına baxmamaq: ardına baxmamaq. aldırmamaq. iti qaçmaq.
dalına düşmək: izləmək. tə;qib edmək.
dolamadal: qıvrımış dal, yapraqla yapılmış süs.
geri, dalda qalmış: gəlişməmiş. yetinməmiş.
həlqə biçimində düzənlənmiş çiçək, dal: çələng.
dalda qoymaq: geçmək. qazanmaq. aşmaq. üstələmək.
üst qata, sıraya, kilasa keçdi.
dal ba dal: artılan. artılanaraq. ard arda. qırılmadan. sürəkli. əksilmədən.
artlan qazanır.
artlan gəl ged varıdı.
artılan gəlişmə.
artılan şişinmə, şişmanlama.
dal dalı: götün götün. geri geri. qıçın qıçın.
dal qoymaq: dala qoymaq: keçilmək. ilərilmək. aşılmaq. yerilmək.
dal qoyulamaq. dala qoyulamaq: (nərsənin bolluğundan, sıxlığından, girginliyindən, gərginliyindən) ilərilməmək. aşılamamaq. keçiləməmək. yeriləməmək. bıraxılamamaq. göz yumamaq, yumammamaq. vazkeçiləməmək.
ağacın qurumağa başlamış dalları: qaracaq.
bitgilərin dibində olan əsgi dallar: qaraqol.
ağacları gəliştirib, gəncləşdirmək üçün dalların budamaq: qavaqlamaq. qabaqlamaq. dallamaq.- dal qabaq balta: iki ağızlı balta. iki üzlü. yaltaq. yalağçı. yantaq. çaldaq. çandağ. çapaz. qaçaz. söz daşıyan. arapozan. arapozac. arapozucu. münafiq. o daldan budağa, o dağdan bu dağa

TAL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [holl.] Yükqaldıran mexanizmlerin bir növü.

TAL : Turuz Dictionary

dal.
ağac. (.
dalbudaq: (şax o bərg).
qələmə ağacı.
ucu sivri, biz nərsə.
uca, boylu qamətli kimsə.
doğru. düz. dik. (müstəqim. rast).
burulmadan dal keçdi sözə.
boynuvu dal tut.
öylə.
dal vurdu ki, birdə qalxanmadı.
tay. lap. eynən.
dal özüdü.
doğru. həqq. ədl. ədalət. insaf.
dal deyil böylə davranmağın.
dal qazanmaq: həx qazanmaq.
budaq. budal. qol. çaxa. haça. (rəstə. riştə. bəxş. şəqqə) {tak. aftakking (alman) }.
bölmə. şöbə. filyal.
fər.
dal sözlərə girişməyin.
sinf. sınıf.
başmaqçılar dalı.
səhm.
bir dal sizə düşər.
soy. boy. göbək. silsilə. şəcərə.
didik.
dal dal: didik didik.
cəvanə. tomurcuq.
çal. dam. tələ. çilə.
çal. kələk. hilə. oyun.
çal. iz. nişan. sorağ. xəbər.
o gedəndən bəri heç bir çalı dərəgi yox biləsindən.
geri. dalı atmaq.
dəl. yox.
dal! ayrıl. çıx. qop.
(yanağ) qanat. kəpə. qapı, pəncərənin açılıb qapanan qolları.
iki yanağlı qapı.
bir yanağlı qapı.
dal. dala. tərəf.
tal (üzbək) tar. tel.
tala. dala. çox. cüda (özbək).
dal gözəl.
dala sayır: çox kəsil.
dala ağır.
lüt. boş. çıplaq.
dal qabağ: sarığsız qabağ, kədu.
dal qoç: buynuzsuz qoyun.
dal bacaq: tumançaq.
dal söz: iti söz.
dal ot: gülsüz ot.
dal qılıc: salıq, çəkilmiş qılıc.
dal üzük: qaşsız üzük.
saya. sadə.
dal yaşam: süssüz durmuş.
dal don: bəzəksiz geyim.
dal bəzək: sadə süs.
dal şal: saçağsız atqı.
dal ışıq: sadə ışıq.
dal boşqab: sadə boşqab.
dal parça: nəxşəsiz parça.
dal çay: acı çay.
dal pənir: yağsız pənir.
dal biçi: qara yazı. nəsr.
son. (# al).
dal yaz: payız. (# alyaz: qara yaz. ilk yaz. bahar).
o dallara basmamaq: bəlli konulara toxunmamaq.
dal budağın, qol qıçın açıb sərilmək, yatmaq: daldaymaq. dalbaymaq.
dal çevirmək: tərsəkmək. xəyanət edmək.
dal oturmaq: dalzınmaq.
darağ darağ, dal dal, yalağ yalağ dərmək: təraşidən. daraşırmaq. dalaşurmaq. yalandalamaq. rəndəmək.
qabırqanın kürək, dal bölümündəki sümükləri: dəlırqa. kürək gəmiyi.
tübülə dal: tünbə tün ol. (tünbə: dübül. son duraq. qəbir. gor. sin).
dal dal edmək: dalğatmaq. dallatmaq. bir bütünü tikələrə ayırmaq, əzmək.
dal dala gəlir: artaşur.
yaz yay, güzün qışın artaşur (dal dala gəlir), gələn gedir, gedən gəlmir, qalan qamığ çalğaşur

TAL : Turuz Dictionary

dal.
arxa. qıyc. qıç. qıc. qıyç.
göt. qıç. quç. arxa.
ger. geri. dalı.
gerdən gələn daş, topuğa dəğər.
qıç. arxa.
yapraqlı quru dal: qığış. qağış.
ger, dal qoymaq: geri, dala qoymaq. qeçmək.
dal palçası: dalcıq. qılcıq. qımcıq. qıncıqçalıq. çubux.
aşılama üçün ağacdan dal kəsmək: kəlləmək. qağlamaq.
dal, sürgünün kəsmək: kəlləmək. qağlamaq. budamaq.
yük arabalarının dal qapıları: kələbə.
nərsənin alt, dal başı, ucu: qıç. ayaq.
soyuqdan qıçlarım dondu.
çox illər öncə qıçımın başbarmağın soyuq vurdu.
çılpaq, lüt dal, sap: qarqıdalı sapı. kəvük. kəvik.
çör çöp, çıpıq, ağac dal: qırıq quruq. kəsələk. kəsilək. kösələk. kosalaq. qocalaq.
quru dal: gəvük

TAL : Turuz Dictionary

dal. qaynaq. qol. salağ.
alt qaynağları kəsdə, üst qaynağlar böyüsün.
bitgilərin yeni cücərən dal ucları: püsür. pusur.
söğüt püsürlərindən qır davara ver.
kəsəl basmış püsürlər solub qurudu.
bu ağacın kök püsürləri daşa çıxmış, böyümür daha.
ye

TAL : Turuz Dictionary

dal.
çıxıntı. qol.
bölüm. pay. parça.
çörəyi ikiyə dal, bir dalı mənim, bir dalı sənin. (dalmaq: bölmək. ayırmaq).
böl. ayır.
çörəyi ikiyə dal, bir dalı mənim, bir dalı sənin. (dalı: bölümü. payı).
yeni cücərmiş səğə, dal, budaq: çağan. çavğan. çavan. (> cəvanə (fars)).
ilgisiz sanmışıdınsa baxışım, düzülür dalba dala anba anı
kölgə salar ağaclar, yapraqilə dal ilə. (kötük gücü yaldızı, gövdə gücü qolları. (yaldızı: yıldızı: ildizi: kök sapları).
quş qorxmayıb qonduğu dal qırılsın, quş öğrənib öz qoluna güvənsin.
budaq budaq, buraq buraq, dal dal tel tel araşdırılmaq: budanmaq. budağınmaq. (budaq). incələnmək.
iki qaıçın arası, apışı, ağı: çarpılı iki dal arası. haça. çatanağ.
quş çatanağda yuva edinmiş.
nə keçmiş ara, nə keçmişə dal, indivi yaşa. (çağıvı yaşa).
boşqanın dal qabağı bəllənməz. (boşqanın: boşqafanın). (kütük dedin dal qabağı bəllənməz, başdan oxu dibdən oxu dəğişməz). (kütük sözün başdan oxu dibdənsə anlamı heç dəğişməz). (kütük: kötük. kündə).
gözyaşın sevda üçündürsə salıt , leyla üçünsə dal alıt. (salıt: axıt).
qırılsa dal, yoxdu quşun qorxusu, güvəndiyi dal deyil güvən alar qanatdan

TAL : Turuz Dictionary

(bir kündədən, kütdən, kotdan, tənədən ayrılmış olan). qol. şaxa. səğə. çatal. çatallar üç üç bağlanmış.
çatalları sağa sola dağılmış.
saçlarının ucu çatallanmış: neçə qol olmuş

TAL : Turuz Dictionary

dal {< metatez > lat}.
dal ( yal).
yarı.
əş. yar. bir cütün hər biri.
qoşa olan nərsənin ikidən biri. tay. (tək. bir).
dal qanatlı: bir qanatlı.
dal qol: bir qol.
dal ayaq: bir ayaq.
dal yana: bir yana.
iki dal: iki tay.
səfhə. səfə. vərəq.
iki dallı.
cinah.
qoşun dalları.
cüz.
üzv.
yön. cənb.
ötə daldan: o yandan.
bir dalda bu, bir daldanda o.
(: iti)dəli. vəhşi.
dal dünya.
dal kişi.
iti. tünd.
dal acı.
ucsuz bucaqsız.
dalay: çöl.
dərin.
dal bilgili: dərin elmli.
dal sular.
uca.
dal qaya.
nim. nisfə. nimi. şərik.
dalmıq. darmıq.
dalmıq dalmıq dərilmək: dal dal yayılmaq.
lap. tam.
dal ortasında.
yayrı. qol.
yayrıları: qolları. dalları.
bir kök iki yayrı.
budaq. çalba. şaxə. səğə.
yemişin bolluğundan ağac çalbaları sınasıydı.
iki güllü çalba.
ardal. (art dal).
ard. sırada arxaya qalan, arxada duran.
aln. qalıq (qalxıq). üst (duran).
dalqan: üstələyən.
ald. irəli. qabaq.
budal. budağ. qol. tayfa.
hançı butulun, hançı budalındansan: hançı millətin, hançı budağındasan (qolundan, tayfasındansan).
butuq (iki budun bitişik bölümü). göt.
qol. yan. dura. tərəf. səmt. cəhət.
geridal: arxa.
öndal: ön yan.
rişdə.
pay. parça. cüz'.
arx.
as. dəvam.
darmaq. qol. şaxə. bölüm. parça. qism. gil (xil). tür. çeşit.
pes.
pesə, dala qalmaq: pesinmək gecikmək.
pesi: dalı.
pesində: dalında.
pesini gör: dalını gör..¶-dal dal edmək: taramaq. daramaq..¶-dal dalı: gey geyin..¶-dalısın tutmaq: ayağ vermək..¶-dalına düşmək: ardına qoymaq. ardından izləmək.¶-dal dürtük: altıncı sezi (hiss)..¶-dal toxa: yarım dayirə. yarım çəmbər..¶-dal bükə: yarım tənə..¶-dal danqa: yarım quruş..¶-dal topaç: yarım kürə..¶-dalına minmək: dalmaq..¶-dalıya qabağa: ardala irdələ..¶-dala vurmaq: artalatmaq..¶-dallı, qollu. şö'bəli olan nərsə: çatal.
çatal saqqal.
çatal qurum (təşgilat)..¶-geçi can hayında (vayında. qayında. dərdində), qəssab yağ izində (peşində. dalında)..¶-nərsənin dalıca olmaq: nərsənin dalıca düşmək: barıqalmaq..¶-dal qabağ edmə: ağdarış. yerbə yer edmə..¶-dalba dal: izli izilə..¶-birdal: (bir + dal: yarım). bir yarım. bir buçuk..¶-dal ada: yarımada..¶-yaşarmış ağac dalları: oğlaq..¶-dalqabaqdan: aldarxadan..¶-hər nəyin dal üzü: tərs. əvər evər. (çevirmək).
işin əvəri: işin dal üzü..¶-dal bölüm: ardın..¶-dal oturmaq: çəkişmək

TAL : Turuz Dictionary

dal.
dal.{yal. ( y ç d). çal}. şırıq, sırıq, dil biçimində olan nərsə.
xətt. kəsim.¶-dal qabağ qılı: utqılı. uyqılı. qıçqılı. (həya, şərm yerlərinin tükü)

TAL : Turuz Dictionary

dal. buta. buda. qol. bir bütünə bağlı.
bizlər ötünlü buta, təki, butun dursun!. (ötünlü: köçəri. keçəri. ölümlü. müvəqqəti duran) (butun
bodun: el. millət)¶-dal qabağa: iz önə

TAL : Turuz Dictionary

dal. çön.
onun çönünə keçmə.
işlərimiz çönə qaldı.
önü çönü: dalı qabağı..¶-dal qabağı: dalı qabağı: önü çönü

TAL : Turuz Dictionary

-iç dal: yutdal. daxili şö'bə

TAL : Turuz Dictionary

-qatı dal, iti baltasar. (baltasar: balta istər)..¶-çatının dal üzü: çatdal. dam. (çatı: səqf)

TAL : Turuz Dictionary

-incə dal: çıb. çıbıq. çubuğ. ¶-dol dal: dolğu dalğı. doluq dalıq. cəzr o mədd

TAL : Turuz Dictionary

dal. oca. uca. göt. bel. kürək.
darağ darağ, dal dal olmaq: tarmıtlamaq. dərmitlənmək. qollanmaq. qollara ayrılmaq.
yeni cücərmiş körpə ot, sürgü, dal: olduruq. onlduruq

TAL : Turuz Dictionary

dal.
qol. fər'.
qol soru.
qol çıxıntıvı (xərcivi) azalt, qalağına gəlirin yetsin.
qalı ötürüb qolun tutub.
qol qal: fər' əsl.
qanat. qapı tayı. don, tuman kimi geyimlərin aynlan hər qolu, ətəyi. yeng. astin.
sağ dal sol dal.¶-gümançılıq gur gəlsə, inamçılıq dal basar, güvənçilik sarsılar. (yaşamda oranı saxla). ( oranı: çəki. həddi. ölçünü).¶-yel olmasa dal əsməz

TAL : Turuz Dictionary

dal.
ağac. (.
dalbudaq: (şax o bərg).
qələmə ağacı.
ucu sivri, biz nərsə.
uca, boylu qamətli kimsə.
doğru. düz. dik. (müstəqim. rast).
burulmadan dal keçdi sözə.
boynuvu dal tut.
öylə.
dal vurdu ki, birdə qalxanmadı.
tay. lap. eynən.
dal özüdü.
doğru. həqq. ədl. ədalət. insaf.
dal deyil böylə davranmağın.
dal qazanmaq: həx qazanmaq.
budaq. budal. qol. çaxa. haça. (rəstə. riştə. bəxş. şəqqə) {tak. aftakking (alman) }.
bölmə. şöbə. filyal.
fər.
dal sözlərə girişməyin.
sinf. sınıf.
başmaqçılar dalı.
səhm.
bir dal sizə düşər.
soy. boy. göbək. silsilə. şəcərə.
didik.
dal dal: didik didik.
cəvanə. tomurcuq.
çal. dam. tələ. çilə.
çal. kələk. hilə. oyun.
çal. iz. nişan. sorağ. xəbər.
o gedəndən bəri heç bir çalı dərəgi yox biləsindən.
geri. dalı atmaq.
dəl. yox.
dal! ayrıl. çıx. qop.
(yanağ) qanat. kəpə. qapı, pəncərənin açılıb qapanan qolları.
iki yanağlı qapı.
bir yanağlı qapı.
dal. dala. tərəf.
tal (üzbək) tar. tel.
tala. dala. çox. cüda (özbək).
dal gözəl.
dala sayır: çox kəsil.
dala ağır.
lüt. boş. çıplaq.
dal qabağ: sarığsız qabağ, kədu.
dal qoç: buynuzsuz qoyun.
dal bacaq: tumançaq.
dal söz: iti söz.
dal ot: gülsüz ot.
dal qılıc: salıq, çəkilmiş qılıc.
dal üzük: qaşsız üzük.
saya. sadə.
dal yaşam: süssüz durmuş.
dal don: bəzəksiz geyim.
dal bəzək: sadə süs.
dal şal: saçağsız atqı.
dal ışıq: sadə ışıq.
dal boşqab: sadə boşqab.
dal parça: nəxşəsiz parça.
dal çay: acı çay.
dal pənir: yağsız pənir.
dal biçi: qara yazı. nəsr.
son. (# al).
dal yaz: payız. (# alyaz: qara yaz. ilk yaz. bahar).
o dallara basmamaq: bəlli konulara toxunmamaq.
dal budağın, qol qıçın açıb sərilmək, yatmaq: daldaymaq. dalbaymaq.
dal çevirmək: tərsəkmək. xəyanət edmək.
dal oturmaq: dalzınmaq.
darağ darağ, dal dal, yalağ yalağ dərmək: təraşidən. daraşırmaq. dalaşurmaq. yalandalamaq. rəndəmək.
qabırqanın kürək, dal bölümündəki sümükləri: dəlırqa. kürək gəmiyi.
tübülə dal: tünbə tün ol. (tünbə: dübül. son duraq. qəbir. gor. sin).
dal dal edmək: dalğatmaq. dallatmaq. bir bütünü tikələrə ayırmaq, əzmək.
dal dala gəlir: artaşur.
yaz yay, güzün qışın artaşur (dal dala gəlir), gələn gedir, gedən gəlmir, qalan qamığ çalğaşur

TAL : Turuz Dictionary

dal.
arxa. qıyc. qıç. qıc. qıyç.
göt. qıç. quç. arxa.
ger. geri. dalı.
gerdən gələn daş, topuğa dəğər.
qıç. arxa.
yapraqlı quru dal: qığış. qağış.
ger, dal qoymaq: geri, dala qoymaq. qeçmək.
dal palçası: dalcıq. qılcıq. qımcıq. qıncıqçalıq. çubux.
aşılama üçün ağacdan dal kəsmək: kəlləmək. qağlamaq.
dal, sürgünün kəsmək: kəlləmək. qağlamaq. budamaq.
yük arabalarının dal qapıları: kələbə.
nərsənin alt, dal başı, ucu: qıç. ayaq.
soyuqdan qıçlarım dondu.
çox illər öncə qıçımın başbarmağın soyuq vurdu.
çılpaq, lüt dal, sap: qarqıdalı sapı. kəvük. kəvik.
çör çöp, çıpıq, ağac dal: qırıq quruq. kəsələk. kəsilək. kösələk. kosalaq. qocalaq.
quru dal: gəvük

TAL : Turuz Dictionary

dal. qaynaq. qol. salağ.
alt qaynağları kəsdə, üst qaynağlar böyüsün.
bitgilərin yeni cücərən dal ucları: püsür. pusur.
söğüt püsürlərindən qır davara ver.
kəsəl basmış püsürlər solub qurudu.
bu ağacın kök püsürləri daşa çıxmış, böyümür daha.
ye

TAL : Turuz Dictionary

dal.
çıxıntı. qol.
bölüm. pay. parça.
çörəyi ikiyə dal, bir dalı mənim, bir dalı sənin. (dalmaq: bölmək. ayırmaq).
böl. ayır.
çörəyi ikiyə dal, bir dalı mənim, bir dalı sənin. (dalı: bölümü. payı).
yeni cücərmiş səğə, dal, budaq: çağan. çavğan. çavan. (> cəvanə (fars)).
ilgisiz sanmışıdınsa baxışım, düzülür dalba dala anba anı
kölgə salar ağaclar, yapraqilə dal ilə. (kötük gücü yaldızı, gövdə gücü qolları. (yaldızı: yıldızı: ildizi: kök sapları).
quş qorxmayıb qonduğu dal qırılsın, quş öğrənib öz qoluna güvənsin.
budaq budaq, buraq buraq, dal dal tel tel araşdırılmaq: budanmaq. budağınmaq. (budaq). incələnmək.
iki qaıçın arası, apışı, ağı: çarpılı iki dal arası. haça. çatanağ.
quş çatanağda yuva edinmiş.
nə keçmiş ara, nə keçmişə dal, indivi yaşa. (çağıvı yaşa).
boşqanın dal qabağı bəllənməz. (boşqanın: boşqafanın). (kütük dedin dal qabağı bəllənməz, başdan oxu dibdən oxu dəğişməz). (kütük sözün başdan oxu dibdənsə anlamı heç dəğişməz). (kütük: kötük. kündə).
gözyaşın sevda üçündürsə salıt , leyla üçünsə dal alıt. (salıt: axıt).
qırılsa dal, yoxdu quşun qorxusu, güvəndiyi dal deyil güvən alar qanatdan

TAL : Turuz Dictionary

(bir kündədən, kütdən, kotdan, tənədən ayrılmış olan). qol. şaxa. səğə. çatal. çatallar üç üç bağlanmış.
çatalları sağa sola dağılmış.
saçlarının ucu çatallanmış: neçə qol olmuş

TAL : Turuz Dictionary

dal {< metatez > lat}.
dal ( yal).
yarı.
əş. yar. bir cütün hər biri.
qoşa olan nərsənin ikidən biri. tay. (tək. bir).
dal qanatlı: bir qanatlı.
dal qol: bir qol.
dal ayaq: bir ayaq.
dal yana: bir yana.
iki dal: iki tay.
səfhə. səfə. vərəq.
iki dallı.
cinah.
qoşun dalları.
cüz.
üzv.
yön. cənb.
ötə daldan: o yandan.
bir dalda bu, bir daldanda o.
(: iti)dəli. vəhşi.
dal dünya.
dal kişi.
iti. tünd.
dal acı.
ucsuz bucaqsız.
dalay: çöl.
dərin.
dal bilgili: dərin elmli.
dal sular.
uca.
dal qaya.
nim. nisfə. nimi. şərik.
dalmıq. darmıq.
dalmıq dalmıq dərilmək: dal dal yayılmaq.
lap. tam.
dal ortasında.
yayrı. qol.
yayrıları: qolları. dalları.
bir kök iki yayrı.
budaq. çalba. şaxə. səğə.
yemişin bolluğundan ağac çalbaları sınasıydı.
iki güllü çalba.
ardal. (art dal).
ard. sırada arxaya qalan, arxada duran.
aln. qalıq (qalxıq). üst (duran).
dalqan: üstələyən.
ald. irəli. qabaq.
budal. budağ. qol. tayfa.
hançı butulun, hançı budalındansan: hançı millətin, hançı budağındasan (qolundan, tayfasındansan).
butuq (iki budun bitişik bölümü). göt.
qol. yan. dura. tərəf. səmt. cəhət.
geridal: arxa.
öndal: ön yan.
rişdə.
pay. parça. cüz'.
arx.
as. dəvam.
darmaq. qol. şaxə. bölüm. parça. qism. gil (xil). tür. çeşit.
pes.
pesə, dala qalmaq: pesinmək gecikmək.
pesi: dalı.
pesində: dalında.
pesini gör: dalını gör..¶-dal dal edmək: taramaq. daramaq..¶-dal dalı: gey geyin..¶-dalısın tutmaq: ayağ vermək..¶-dalına düşmək: ardına qoymaq. ardından izləmək.¶-dal dürtük: altıncı sezi (hiss)..¶-dal toxa: yarım dayirə. yarım çəmbər..¶-dal bükə: yarım tənə..¶-dal danqa: yarım quruş..¶-dal topaç: yarım kürə..¶-dalına minmək: dalmaq..¶-dalıya qabağa: ardala irdələ..¶-dala vurmaq: artalatmaq..¶-dallı, qollu. şö'bəli olan nərsə: çatal.
çatal saqqal.
çatal qurum (təşgilat)..¶-geçi can hayında (vayında. qayında. dərdində), qəssab yağ izində (peşində. dalında)..¶-nərsənin dalıca olmaq: nərsənin dalıca düşmək: barıqalmaq..¶-dal qabağ edmə: ağdarış. yerbə yer edmə..¶-dalba dal: izli izilə..¶-birdal: (bir + dal: yarım). bir yarım. bir buçuk..¶-dal ada: yarımada..¶-yaşarmış ağac dalları: oğlaq..¶-dalqabaqdan: aldarxadan..¶-hər nəyin dal üzü: tərs. əvər evər. (çevirmək).
işin əvəri: işin dal üzü..¶-dal bölüm: ardın..¶-dal oturmaq: çəkişmək

TAL : Turuz Dictionary

dal.
dal.{yal. ( y ç d). çal}. şırıq, sırıq, dil biçimində olan nərsə.
xətt. kəsim.¶-dal qabağ qılı: utqılı. uyqılı. qıçqılı. (həya, şərm yerlərinin tükü)

TAL : Turuz Dictionary

dal. buta. buda. qol. bir bütünə bağlı.
bizlər ötünlü buta, təki, butun dursun!. (ötünlü: köçəri. keçəri. ölümlü. müvəqqəti duran) (butun
bodun: el. millət)¶-dal qabağa: iz önə

TAL : Turuz Dictionary

dal. çön.
onun çönünə keçmə.
işlərimiz çönə qaldı.
önü çönü: dalı qabağı..¶-dal qabağı: dalı qabağı: önü çönü

TAL : Turuz Dictionary

-iç dal: yutdal. daxili şö'bə

TAL : Turuz Dictionary

-qatı dal, iti baltasar. (baltasar: balta istər)..¶-çatının dal üzü: çatdal. dam. (çatı: səqf)

TAL : Turuz Dictionary

-incə dal: çıb. çıbıq. çubuğ. ¶-dol dal: dolğu dalğı. doluq dalıq. cəzr o mədd

TAL : Turuz Dictionary

dal. oca. uca. göt. bel. kürək.
darağ darağ, dal dal olmaq: tarmıtlamaq. dərmitlənmək. qollanmaq. qollara ayrılmaq.
yeni cücərmiş körpə ot, sürgü, dal: olduruq. onlduruq

TAL : Turuz Dictionary

dal.
qol. fər'.
qol soru.
qol çıxıntıvı (xərcivi) azalt, qalağına gəlirin yetsin.
qalı ötürüb qolun tutub.
qol qal: fər' əsl.
qanat. qapı tayı. don, tuman kimi geyimlərin aynlan hər qolu, ətəyi. yeng. astin.
sağ dal sol dal.¶-gümançılıq gur gəlsə, inamçılıq dal basar, güvənçilik sarsılar. (yaşamda oranı saxla). ( oranı: çəki. həddi. ölçünü).¶-yel olmasa dal əsməz

TAL : Turkish Turkish

kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı

TAL : Turkish Risale

f. Bakır veya gümüş tepsi. * (Parmaklara takılan) zil

TAL : Ottoman Turkish

f. Bakır veya gümüş tepsi. * (Parmaklara takılan) zil

TAL : English Turkish

n. bir erkek veya bir bayan ismi (İbranice)
bir soyadı (İbranice)

TAL : German Turkish

n vadi, derey, dere, koyak; zu ^ stürzen (Lawine) uc-mak Sabwärts nehir asagi

TAL : German Turkish

er {ta:l} s vadi, koyak

TAL : German Turkish

[das] vadi, koyak

TAL : German Turkish

vadi, koyak