Multilingual Turkish Dictionary

TAMAH

TAMAH : Arin Turkish Etimology Dictionary

təmə;. yapas. qılas. atış. utuş. oduş. alşıq. qızıq. qoruq. qızım. qısıq. qınıq. coşuq. yaxış. yanğı. qaraç. qapıs. qaplıc. azman < acman. aclıq. göz. acgözlük. tutqu. tutmac. dalvas. talvas. gərik. çəkiş. dalqıç. obrıq. hoprıq. öprük. yumuq. umaq. umuq. əmik. yerik. yenik. dadıq. çaylıq. araş. arzıq. marağ. seviş. iştah. istək. əsmə. əsi. əslik. istəş. özənc. özəniş. islaq. islat. ıslaq. ıslat. qaplıca. qapcıq. həvəs

TAMAH : Turuz Farsca - Türkce

salağ salıq.
salığ salmaq: tamah sallamaq

TAMAH : Turuz Farsca - Türkce

yanğı
artıq yanğı baş yarar. (yanğı: tamah). {yanğarıq baş yarıq (yanğarıq: tamahkarlıq edən)}

TAMAH : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər. teme] Bir şeyi elde et-meye gösterilen hedsiz arzu; herislik, acgöz- lük, bir şeyde gözü qalma. Artıq tamah baş yarar. (Ata. sözü). [Əliqulu:]
.Mənim dünya malına tamahım yoxdur. S.S.Axundov.
0 Tamah dişini çəkmək
vaz keçmek, gözünü çekmek, elini üzmek, ümidini kes-mek. Tamaha düşmək
acgözlükle istemek, heris olmaq. Əyləşənlərin hamısı tamaha düş-dü. B.Bayramov. Tamahı güc gətirmək (zor eləmək)
tamahını, nefsini saxlaya bilme-mek, özünü saxlaya bilmemek, heddinden artıq tamahkarlıq göstermek. [Keremeli:] De-mədimmi yoldaşlarından ayrılma, tamahın güc gətirdi, gəldim. M.F.Axundzade. [Hacı Qara:] Əlacım kəsildi, tamah zor elədi, dedim, bu bəylər ilə gedərəm Təbrizə. Ə.Haqverdiyev.

TAMAH : Azerbaijani English Dictionary

i.
greediness [of, for], stinginess;
temptation; seduction; tamahı düşmək to be* tempted / seduced / enticed; tamaha salmaq to entice [d.+ to inf.], to tempt [d.+ to inf.], to seduce [d.]; tamah etmək to covet; Artıq tamah baş yarar at. söz.
- A little greed may cause much harm; Grasp all, lose all

TAMAH : Az Turkish Farsi

ا.[عر.طمع]حرص. آز. شره

TAMAH : Turkish Turkish

açgözlülük, hırs

TAMAH : Turkish Risale

(Tımah
Tumuh) Bir şeye göz dikip bakma

TAMAH : Ottoman Turkish

(Tımah
Tumuh) Bir şeye göz dikip bakma

TAMAH : Ottoman Turkish

açgözlülük

TAMAH : Turkish Turkish Hukuk

Doymazlık, açgözlülük, daha da isteme