Multilingual Turkish Dictionary

UÇA

UÇA : Arin Turkish Etimology Dictionary

< uçra.
çara. çarə. ot. darı. dərman.
neşə. uydurucu, uçurducu, uçdurucu, muxəddirə öğələr, maddələr

UÇA : Arin Turkish Etimology Dictionary

gövdə. tamamən qızarmış qoyun gövdəsi

UCA : Arin Turkish Etimology Dictionary

asğa. başqa

UCA : Arin Turkish Etimology Dictionary

ur. ür. ör. or. ürük. uzaq. uzun. bax > uz.
oca. dik > tiğ (fars). hər nəyin ucu, yüksək yeri. göütün üstündəki uclu olan sümük. quyruq soxumu. uclı. uclu. sivir. ərsənğ. sevincək. şad. fərəhli. sivrilib, itilib duran. ağta. ağıt. adaq. adax. yüksək. ula. ulu. yura. yoxuş. dik bayır. çox hündür yer. ataq. hündür.- ərsənğ gülüş: qıs qıs. ucadan gülüş.
ərsənğli ərsənğlə: sevinə sevinə. fərəhli. fərəhlə.
ucalığın ölçmək: durqulamaq.
ağız. hündür. asuq. ısuq. hündür.
incə. ulac. alça. yumuşaq xuylu. uslu. yüküm. həlim. bilən.
arxa.
yücə. ilun. ulu. yük. yuxarı. hündür. asqa. asqala. çıxıntılı. yanaşılmaz. qayalıq dağ.
uca daş: asqa taş.
uca dağ: asqalan: göylərə doğru yüksələn.
göt. almacıq. pöçlük. omaca. arxa. pöç. oturaq yeri. sağrı. kalça. uyluğun üstü.
beli incə, ucası uca, alnı açıq, qaşı çatıq.
uca gəmiyi: qalça sümüyü. qıynaq. yumru gəmik. omca gəmiyi.
daras. yüksək. ərsək. dik. çıxıntılı. yoğarı. kəttə. egizbiyik. qoca. qovzaq. düz. unqınqırğa sümükü.
sivri. kəsgin. ərsənğ: fərəhli. şad. sivri uclarıyla duran.
uca gül: ərsənğ gül. qıs qıs.
sivri uclu: iti. çivri.
qoruma. himayə. arxa.
uc. sınır. hədd. limit.
kəndini aşmış. yüksək. ulu.
əmzik.
ara. göt.
onurqa gəmiyi. bel gəmiyi.
boy. kökşün. qoca. yaşlı. oc. uçaraq. yüksək.
sivri.
kəslin. uzun.
soba. yüksək boylu. daylaq.
çatır. çatarlı. rəsa. yüksək ( y) üksək. uksək. hündür.
taq. baştaq. eyvan. yapının yüksək yeri. yapıda yüksəklikdə tikilən yer.
quyruq.
uca şişman:. bodur boylu.- ucamda dur: dalımda dur. arxamda dur. mənə sığın.
görən kim durub onun ucasında: arxasında.
ucasız: arxasız.
uca yer: ur.
alçaq uca: çaqırçuqur. atar tutar

UCA : Arin Turkish Etimology Dictionary

yücə.
ucaq. yücə. yücək. sayqıq. sayqılı. uluğ. ulu. böyük. üstün. üstüş. üstüc. üstüq. şərəfli. e’tibarlı. izzətli. izzəti nəfsli.
ucaqlı. boylu. boyqul. yuxar. yüksək. irtifa;lı. mürtəfe;.
qala. mürtəfe;.
tiras. duras. yuxar. yoxuş. yüksək. çıxış. ulu. böyük. əzəmətli. yal. yorğa. ücə. yücə. yüksək. ala (# bala). böyük. büyük. ulu. başıq. uzun. al. yüksək. ali. boy vermiş baş çəkmiş. ulu.- uca divan: ali divan.
dik, uca yer: kətil kötül.- uca tanrı: böük tanrı.
yüksək, uca səslə: açıqdan səsli.
uca yer: qopa. təpə. yuxqar.
bilməmişdə, bilirmiş kimi ucadan danışmaq: qarından, qursaqdan atmaq.- çox uzun, uca: qatı boylu.
yüksək, uca, sarp, qaylıq yer: qaşqar. qaçqar.
uca yer: ucut. ucuv. ovc.
uzun, uca səğəli ayaqqab: qalxıc. qalxuc. qalıxlı. qalıvlı. qalıc. qalış. qalınc

UCA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif.
Yüksek, hündür. Uca boy. Uca bina. Uca ağac.
Buludlara dəyir uca dağ-ları; Cənnət guşəsidir gözəl bağları. A.Seh-het. Xudayar bəyin ancaq otuz yeddi-otuz səkkiz sinni olar. Boyu ucadı, çox ucadı. C.Memmedquluzade. // Ucaboylu, boylu-buxunlu. Uca oğlan. Uca kişi.
Heç yadım-dan çıxmır, konsul özü bir uca adamdır, amma mən alçaq adam. C.Memmedqulu-zade. // çox hündürde, çox yüksekde yerleş-miş. Uca yer. Uca ulduzlar. Dağlıq rayonun ən uca kəndi. // is. Uca yer. çıxım gədiklər-nən, izin izləyim; Ucalardan alçaqları göz-ləyim. "Koroğlu".
məc. Yüksek, ali, ülvi.
.Min cürə uca fikirlər və müqəddəs hisslər şairin silsileyi-təbinə hərəkət versə, daha [gözel] olmazdımı? F.Köçerli. Gözəldir bir uca əməl bəsləyib; Bu əməl uğrunda qan-tərə batmaq. M.Müşfiq.
Yüksek, yuxarı, zil; ucadan, berkden. Günorta idi. Müəzzin uca səslə azan verirdi. çemenzeminli. [Böyükxanım] axırda uca səslə ağlayaraq... durub genə əlini Rzaqulu-xanın çiyninə qoyub deyirdi. M.S.Ordubadi.
0 Ozünü uca tutmaq
tekebbür satmaq, başqalarına xor baxmaq, özünü hamıdan yük-sek saymaq. [Serdar Reşid] özünü çox uca tutur. M.S.Ordubadi. Uca tutmaq
yüksek tutmaq, yükseklere qaldırmaq, şereflendir-mek. [Hidayet Mürşide:] İnsanlıq ləyaqətini uca tutduğunuza görə sizə təşəkkür edirəm. B.Bayramov.

UCA : Turuz Dictionary

-uca səslə gülmək: qatqırmaq.
bir yüksək, uca, sel tutmaz yeri: qayıl

UCA : Turuz Dictionary

oxsun. yoğşun. yüksün. yoxuş. yüksək.
yüksün yer: yoxuş yer.
oxsun ağac.
ulu. yüksək. oğur. uğur. yoğur. yuğur. doğur.
yücə. qazaçatlı. qotan. kotan. böyük. kökərək. kökələk. ulu. qalvat. qalavat.
uca, yüksək olmayan: oturağ. alçaq.
oturağ

UCA : Turuz Dictionary


alp.
idiz. atuz. yüksək.
oca. göt. bel. kürək. dal.
oca. ütə. orat. günorta. günün ən yüksəkdə, ucada, ucda olan (satğalda. savqalda) çağı. nahar çağı.
oca. om. op. qop. oma. opa. qopa. gopa. omca. opca. qopca. gopca. girdə, şişik biçimli olan.
keçmişi bırax, ötmüşü unut, yaşamaq üçün boyun uca tut.
uca dağlar qarsız, uca başlar qaysız olmaz. (qaysız: qayğısız. ağrısız)
istək gücün yaratsan, uca dağlar alçalar, istək gücün qalmasa, təpə dərə dağçalar

UCA : Turuz Dictionary


hündür. öndür. üksək. yüksək.
al.
algöylərə çıxdı, uçub sonsuza batdı.
aluca: çox uca.
ulca. bulanğ. ulanğ. > bolənd. qalvat. qalavat.
uca başlar enmiş olar ayağa, ağ günündə qara günün qarağa. (qarağa:
bax. önləm, tədbir qıl.
qara ağa: bax ağa). (necə uca olsa baş, günü gələr yerə düşər)
necə uca olsa baş, günü gələr yerə düşər.{uca başlar enmiş olar ayağa, ağ günündə qara günün qarağa. (qarağa:
bax. önləm, tədbir qıl.
qara ağa: bax ağa)}.
topraq səndən uca dursun. (qarqış).
ucu itgin düğün: kor düğün. açmaz düğün. ucusuz düğün.
uca dağlar min yamacdan bir amaca yol verir.
alçaq uca: yuş yış. (< yoxuş yıxış). art yış. art yırt. fəraz nəşib.
salxım saçlı qılça belli sevgilim, öğlə çağı çıx kövşənə görüm bir , çağım keçir verməz mənə qardaşın, uca boyun allıq donda süzüm bir.
başı düm düz, sıldırım, uca dağ: çıpataq. çıppadağ. sobadağ. sivədağ.
duru, aydın, uca səs: çınğıraq ün
kəndi üçün dəğişdirən özünü, yerdə qalmaz , çatar sanılmaz uca.
yağan yağış uca dama tez düşər.
dosluğu uca tut.
sözün dosd ağzına dadlısı, düşmanlara ağrısı gəlsin.
çıqqan dağ uca olsa, yırğıtan daşın ıraq düşər. (çıxdığın dağ yüksək isə, attığın daş uzağ gedər).
hər nə desən bulunur, sevgidə uc sunulmaz, çoxda gəzib dolaşma, eşq uca ulunmaz, sonsuz yolu sonulmaz. (sonulmaz: son bulmaz).
orta yoxsa alçaq uca bəllənməz.
basaq basaq çıxalı, uca yerlər alalı. (pillə pillə çıxıb ucalıqlaları qapsayar).
uca göylər qapısı yerdə durur, yer üzündə könlülər al qapısın.
güdə damda otursanda, uca başlı kişi qal!.
elsiz qalan uca dağlar başından, ağac itər, yollar gedər iz qalmaz. (hər yurdun dəyərin yaşaycıları verir).
alçaq könül uca başı qoruyar.
alçaq uca: en yok. eniş oxuş. pəsti boləndi

UCA : Turuz Dictionary

-uca dağın başı qar olur, qutlu elin başı sağ. (qutlu: baxlı. (başı sağ: sağ duyulu. huşlu).¶-dili uca tutan baş əğrilməz. (dil: söz).¶-olursa uca ağacın dalı, yetişdikdə yerdədir barı

UCA : Turuz Dictionary

boyuq.
onat.
ulğat. alğat. yüksək.
dal.
dal qaya.
qota. yuka.
böyük.
böyük dağ: uca dağ.
urğa..¶-çox uca uçan: ay qanat..¶-uca uc: ucma uc.¶-alçaq uca: enə yükə..¶-alçaq uca: yen yaxa. (pəst o bülənd).
yaşam yolları yen yaxa burulğan..¶-astanası çox uca: çox göydən gedən..¶-uca səggi: götrüm.(# kütrüm: alçaq səggi).¶
göydür uca qartal durağı. (uçaqçılar sözü).¶-uca tut düşüncəni, ələ al təcrübəni, yansıma, heç kimsəni.¶
nərsənin ən yüksək, uca yeri: atırqal. atqal. uca.
dağın atqalı, yatqalı: dağın n uca, ən alçaq yeriə. ¶
ucdan uca: sərəsər
ucdan uca qurumuş..¶-ən uca: ən böyük. butuq.
güc yaratmaq, kişinin, butuq ərdəmidir..¶-altı dolu, uca danışar. (altı dolu, gumbuldar).¶-uca dağların, dərin dərələri olur..¶-uca dilek: böyük amac..¶-uca, hündür yer: atur. atuz. utur (# uçur).¶
uzun, uca: darız. dəriz. minarə..¶-haq odur, haq ondadır, ondan uca yokdur uluc. (uluc:ən ulu)

UCA : Turuz Dictionary

qalavat. yuxarı. ¶-bara bara yaşırdı, uca dağlar boyların. (boyların: sinlərin. gövdələrin. vicudların. cismlərin). (ged gedə gizlətdi uca dağlar gövdələrin). ¶-uca dağdan duman durub əylənməz. (əylənməz: əsgilməz). {kətə (qata. ağır) işlərin yüküdə ağır olur. böyük işlərin qorunma qoşuluda yüngül olmur)

UCA : Turuz Dictionary

uluğ. böyük. güclü. (şukuhlu. hişmətli. alirütbə. aliməqam. qabil. bərcəstə). ¶-uca oğan burğanı, türlü dərdlər dərmanı. (uca oğan burğanı: böyük tanrı buyruğu)

UCA : Turuz Dictionary

uça.
bel, qalça bölümü yan.
uçana qıstırdı: qurşağına soxdu.
heyvanların bud, sağır, bel bölümü.
uca yağsız olur.
uçqar. ucqar. ucun. uçun. sarp. yüksək. dik.
yekə < yükə.
yekə aqan: uca hökmdar.
yücə. yuxarı. yuxqarı. yuquş. (yücəlmək. ucalmaq. yüksəlmək).
üstündə durub işləyəcək düz yeri olan uca nərdüvan: iki qıçlı nərdüvan. tapcanğ. tovcan. üzüm qanasnda işlənən uca çarpaya.
dağ nə təkin uca olsada, yol üstündən aşar. (nə dəğin, kişi nə qədər çətinliklə, güclüklə qarşılaşırsa da, onu yenər). (nə təkin: nə qədər).
uca sivri dağ: sümər(altay). süvər. sivər.
cılız, arığ uca boy: yalağ. çalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm. sirmə. ucubınıq.
uca, boylu qamətli kimsə: dal. (ucca (sanskirit) udhata (sanskirit) usa (zen). hoş (alman). oki (japon)) usa (sinqal) uş (qaelik). hay (high) (ingilis)

UÇA : Turuz Dictionary


sürünə bilsən oturma, dura bilsən sürünmə, yüryə bilsən dayanma. qaça bilsən yürünmə,. uça bilsən qoşunma

UÇA : Turuz Dictionary

uçqar. ucqar. gav. qırqı. çökürük. çökrük. uçurum. yar. saldırım. salış. sıldırım.
uçqar. ucqar. yar. qayır. qırtaq. qırlaq. qırqı. çökürük. çökrük. uçurum

UÇA : Turuz Dictionary

uca.
bel, qalça bölümü yan.
uçana qıstırdı: qurşağına soxdu.
heyvanların bud, sağır, bel bölümü.
uca yağsız olur

UCA : Turuz Dictionary

-uca səslə gülmək: qatqırmaq.
bir yüksək, uca, sel tutmaz yeri: qayıl

UCA : Turuz Dictionary

oxsun. yoğşun. yüksün. yoxuş. yüksək.
yüksün yer: yoxuş yer.
oxsun ağac.
ulu. yüksək. oğur. uğur. yoğur. yuğur. doğur.
yücə. qazaçatlı. qotan. kotan. böyük. kökərək. kökələk. ulu. qalvat. qalavat.
uca, yüksək olmayan: oturağ. alçaq.
oturağ

UCA : Turuz Dictionary


alp.
idiz. atuz. yüksək.
oca. göt. bel. kürək. dal.
oca. ütə. orat. günorta. günün ən yüksəkdə, ucada, ucda olan (satğalda. savqalda) çağı. nahar çağı.
oca. om. op. qop. oma. opa. qopa. gopa. omca. opca. qopca. gopca. girdə, şişik biçimli olan.
keçmişi bırax, ötmüşü unut, yaşamaq üçün boyun uca tut.
uca dağlar qarsız, uca başlar qaysız olmaz. (qaysız: qayğısız. ağrısız)
istək gücün yaratsan, uca dağlar alçalar, istək gücün qalmasa, təpə dərə dağçalar

UCA : Turuz Dictionary


hündür. öndür. üksək. yüksək.
al.
algöylərə çıxdı, uçub sonsuza batdı.
aluca: çox uca.
ulca. bulanğ. ulanğ. > bolənd. qalvat. qalavat.
uca başlar enmiş olar ayağa, ağ günündə qara günün qarağa. (qarağa:
bax. önləm, tədbir qıl.
qara ağa: bax ağa). (necə uca olsa baş, günü gələr yerə düşər)
necə uca olsa baş, günü gələr yerə düşər.{uca başlar enmiş olar ayağa, ağ günündə qara günün qarağa. (qarağa:
bax. önləm, tədbir qıl.
qara ağa: bax ağa)}.
topraq səndən uca dursun. (qarqış).
ucu itgin düğün: kor düğün. açmaz düğün. ucusuz düğün.
uca dağlar min yamacdan bir amaca yol verir.
alçaq uca: yuş yış. (< yoxuş yıxış). art yış. art yırt. fəraz nəşib.
salxım saçlı qılça belli sevgilim, öğlə çağı çıx kövşənə görüm bir , çağım keçir verməz mənə qardaşın, uca boyun allıq donda süzüm bir.
başı düm düz, sıldırım, uca dağ: çıpataq. çıppadağ. sobadağ. sivədağ.
duru, aydın, uca səs: çınğıraq ün
kəndi üçün dəğişdirən özünü, yerdə qalmaz , çatar sanılmaz uca.
yağan yağış uca dama tez düşər.
dosluğu uca tut.
sözün dosd ağzına dadlısı, düşmanlara ağrısı gəlsin.
çıqqan dağ uca olsa, yırğıtan daşın ıraq düşər. (çıxdığın dağ yüksək isə, attığın daş uzağ gedər).
hər nə desən bulunur, sevgidə uc sunulmaz, çoxda gəzib dolaşma, eşq uca ulunmaz, sonsuz yolu sonulmaz. (sonulmaz: son bulmaz).
orta yoxsa alçaq uca bəllənməz.
basaq basaq çıxalı, uca yerlər alalı. (pillə pillə çıxıb ucalıqlaları qapsayar).
uca göylər qapısı yerdə durur, yer üzündə könlülər al qapısın.
güdə damda otursanda, uca başlı kişi qal!.
elsiz qalan uca dağlar başından, ağac itər, yollar gedər iz qalmaz. (hər yurdun dəyərin yaşaycıları verir).
alçaq könül uca başı qoruyar.
alçaq uca: en yok. eniş oxuş. pəsti boləndi

UCA : Turuz Dictionary

-uca dağın başı qar olur, qutlu elin başı sağ. (qutlu: baxlı. (başı sağ: sağ duyulu. huşlu).¶-dili uca tutan baş əğrilməz. (dil: söz).¶-olursa uca ağacın dalı, yetişdikdə yerdədir barı

UCA : Turuz Dictionary

boyuq.
onat.
ulğat. alğat. yüksək.
dal.
dal qaya.
qota. yuka.
böyük.
böyük dağ: uca dağ.
urğa..¶-çox uca uçan: ay qanat..¶-uca uc: ucma uc.¶-alçaq uca: enə yükə..¶-alçaq uca: yen yaxa. (pəst o bülənd).
yaşam yolları yen yaxa burulğan..¶-astanası çox uca: çox göydən gedən..¶-uca səggi: götrüm.(# kütrüm: alçaq səggi).¶
göydür uca qartal durağı. (uçaqçılar sözü).¶-uca tut düşüncəni, ələ al təcrübəni, yansıma, heç kimsəni.¶
nərsənin ən yüksək, uca yeri: atırqal. atqal. uca.
dağın atqalı, yatqalı: dağın n uca, ən alçaq yeriə. ¶
ucdan uca: sərəsər
ucdan uca qurumuş..¶-ən uca: ən böyük. butuq.
güc yaratmaq, kişinin, butuq ərdəmidir..¶-altı dolu, uca danışar. (altı dolu, gumbuldar).¶-uca dağların, dərin dərələri olur..¶-uca dilek: böyük amac..¶-uca, hündür yer: atur. atuz. utur (# uçur).¶
uzun, uca: darız. dəriz. minarə..¶-haq odur, haq ondadır, ondan uca yokdur uluc. (uluc:ən ulu)

UCA : Turuz Dictionary

qalavat. yuxarı. ¶-bara bara yaşırdı, uca dağlar boyların. (boyların: sinlərin. gövdələrin. vicudların. cismlərin). (ged gedə gizlətdi uca dağlar gövdələrin). ¶-uca dağdan duman durub əylənməz. (əylənməz: əsgilməz). {kətə (qata. ağır) işlərin yüküdə ağır olur. böyük işlərin qorunma qoşuluda yüngül olmur)

UCA : Turuz Dictionary

uluğ. böyük. güclü. (şukuhlu. hişmətli. alirütbə. aliməqam. qabil. bərcəstə). ¶-uca oğan burğanı, türlü dərdlər dərmanı. (uca oğan burğanı: böyük tanrı buyruğu)

UCA : Turuz Dictionary

uça.
bel, qalça bölümü yan.
uçana qıstırdı: qurşağına soxdu.
heyvanların bud, sağır, bel bölümü.
uca yağsız olur.
uçqar. ucqar. ucun. uçun. sarp. yüksək. dik.
yekə < yükə.
yekə aqan: uca hökmdar.
yücə. yuxarı. yuxqarı. yuquş. (yücəlmək. ucalmaq. yüksəlmək).
üstündə durub işləyəcək düz yeri olan uca nərdüvan: iki qıçlı nərdüvan. tapcanğ. tovcan. üzüm qanasnda işlənən uca çarpaya.
dağ nə təkin uca olsada, yol üstündən aşar. (nə dəğin, kişi nə qədər çətinliklə, güclüklə qarşılaşırsa da, onu yenər). (nə təkin: nə qədər).
uca sivri dağ: sümər(altay). süvər. sivər.
cılız, arığ uca boy: yalağ. çalağ. sırma. sırım. sıyım. sıyrım. siyrim. siyrəm. sirmə. ucubınıq.
uca, boylu qamətli kimsə: dal. (ucca (sanskirit) udhata (sanskirit) usa (zen). hoş (alman). oki (japon)) usa (sinqal) uş (qaelik). hay (high) (ingilis)

UÇA : Turuz Dictionary


sürünə bilsən oturma, dura bilsən sürünmə, yüryə bilsən dayanma. qaça bilsən yürünmə,. uça bilsən qoşunma

UÇA : Turuz Dictionary

uçqar. ucqar. gav. qırqı. çökürük. çökrük. uçurum. yar. saldırım. salış. sıldırım.
uçqar. ucqar. yar. qayır. qırtaq. qırlaq. qırqı. çökürük. çökrük. uçurum

UÇA : Turuz Dictionary

uca.
bel, qalça bölümü yan.
uçana qıstırdı: qurşağına soxdu.
heyvanların bud, sağır, bel bölümü.
uca yağsız olur

UCA : Azerbaijani English Dictionary

I. s.
[müx. mənada] high; [insan və heyvan] tall; [dağ, ev və s.] high / lofty; uca ev lofty / high house; uca dağ lofty / high mountain; uca bina / ağac a tall building / tree; şəhərin uca divarları the lofty walls of the city; çox uca adam a very tall man*; boyca başqalarından uca olmaq to tower [above]; O, camaatın arasında hamıdan uca idi He towered above the crowd;
loud, high; uca səs a high voice; uca səsi olmaq to have* a high voice; Onun çox uca səsi var She / He has a very high voice II. z. high; uca tutmaq to hold* high; to raise aloft the standard [of d.]; başını uca tutmaq to hold* one;s head high

UCA : Az Turkish Farsi

پشت
در میان ترکان رسم بر این بود که اسب و گوسفند را درست پخته ، پشت آن را برای احترام میهمان در پیش میهمان می گذاشتند
پناه
ملجأ
سرین
امروزه بیشتر به معنای بلند استفاده می شود

UCA : Turkish Turkish

kuyruksokumu kemiği, pöç

UCA : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: TürkçeCinsiyeti: ErkekAnlamı: Yüksek, Yüce

uca : تورکجه تورکجه

[صفت]یوٌکسک، اوُلو، بؤیوک (فا:بلند). tall {دیوان لغات تورک ده ایشله نیبدیر؛ باخ: اوج}