Multilingual Turkish Dictionary

XƏZƏL

XƏZƏL : Arin Turkish Etimology Dictionary

(
< kavşal. xəşəl. xaşal. qaqşal. qaşal. kavraq. kavqaz). (
< közəl).
qazal. kavzal. kəvzəl. quru, çürük yapraq. yapraq qurusu. qaracacıq. güzdə (payızda) sarı qızımtıl boyalı, közə düşmüş otu andıran yapraq.
xəzəl, güz, payız çağı: közələk. közələ.
qazul. qazuq.
quru çör çöp, yapraq

XƏZƏL : Arin Turkish Etimology Dictionary

< qəzəl. ağac üstə quruyan yapraq

XƏZƏL : Turuz Farsca - Türkce

kavcar

XƏZƏL : Turuz Farsca - Türkce

kavqaz

XƏZƏL : Turuz Farsca - Türkce

kavlıq

XƏZƏL : Turuz Farsca - Türkce

kavraq

XƏZƏL : Turuz Farsca - Türkce

kovlıq

XƏZƏL : Turuz Farsca - Türkce

qalıq

XƏZƏL : Turuz Farsca - Türkce

qavraq

XƏZƏL : Turuz Farsca - Türkce

qavruq

XƏZƏL : Turuz Farsca - Türkce

qolıq

XƏZƏL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Payrz feslinde budaqlardan tökülen (saralmrş) quru yarpaqlar. Qara-toyuq tutmaq üçün at qılından cələ hörüb bağda ağaclar altında çox xəzəl olan yerdə qurardıq. S.S.Axundov. İlyas qızın ayaqları yanında, keçənilki quru xəzəllər üstündə oturub qolunu daşa söykədi. Ə.Memmed-xanlr. □ Xəzəl olmaq xəzələ dönmək
saralrb-solmaq, qurumaq. Payızdır, bağçalar xəzələ dönmüş; Təbiət bir solğun gözələ dön-müş. M.Müşfiq. Niyə xəzəl oldu salxım söyüd-lər; Harda görüşəcək sevənlər indi? N.Xezri. // Mec. menada. Ozü xəzəl olub vaxtsız tökül-dü; Omrün baharını duymadı, getdi. S.Vur-ğun. Səni görmədən ölsəm; Xəzəl olub tökül-səm; Dadlı bahar çağımda. M.Müşfiq. Om-rünün bağçası döndü xəzələ. Biinsaf, bivəfa, yar dedi, getdi. M.Rahim. Xəzəl kimi
sol-ğun, solğunlaşmrş, teravetini itirmiş. [Fer-man Meleye:] Bir-iki ildən sonra da xəzəl kimi saralıb solacaqsan. M.Ibrahimov. Əj-dərin üzü xəzəl kimi saralmış və solmuşdu. S.Rehman. Budaqda titrəyən son xəzəl kimi; Elə bil ümiddən asılıb ürək... N.Kesemenli.
Müqayiselerde çoxluq, hedsizlik, say-srzlrq bildirir. [Bibixanrm:] Pul əlində elə bil Şüvəlan bağlarının xəzəlidir. B.Bayra-mov. □ Xəzəl kimi yağdırmaq (səpələ-mək tökmək)
sağa-sola xerclemek, israfçrlrq etmek. [Fatmanise Seyide:]
.Dua yazdıran kimdir, ruh tutduran kimdir, nəzir də ki xəzəl kimi başından aşağı pulu yağdı-rırlar. R.Əfendiyev. Xəzəl kimi yağmaq (səpələnmək tökülmək)
heddinden artrq, çoxlu, saysrz-hesabsrz gelen pul haqqrnda. Onluqdan tutmuş yüzlüyə qədərpullar sazın üstünə xəzəl kimi töküldü. B.Bayramov.

XƏZƏL : Turuz Dictionary

kavlıq. qolıq. kovlıq. qalıq.
kavraq. kavqaz. kavcar.
kavzal

XƏZƏL : Turuz Dictionary

qıvıl. ağacın tökülən quru yapraqları

XƏZƏL : Turuz Dictionary

xəzəlağac. qızal ağac. qızıl ağac

XƏZƏL : Turuz Dictionary

kavlıq. qolıq. kovlıq. qalıq.
kavraq. kavqaz. kavcar.
kavzal

XƏZƏL : Turuz Dictionary

qıvıl. ağacın tökülən quru yapraqları

XƏZƏL : Turuz Dictionary

xəzəlağac. qızal ağac. qızıl ağac

XƏZƏL : Azerbaijani English Dictionary

i. autumn leaves, falling leaves in autumn, dry leaves

XƏZƏL : Az Turkish Farsi

برگهای ریخته شده در پاییز
برگ ریزی
برگ ریزان
پژمرده