Multilingual Turkish Dictionary

BACARIQ

BACARIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

vergi.
bilgi. bilik. edcək. (ip. yip. yep). (ada. adaq). (< edmək). məharət.
çıxar. uzluq. müvəffəqiyyət. uğur.
bacarıqlıq. başarıq. başarıqlıq. yetər. yetərlik. yeti. yetilik. yetnək. yetənək. yetnəklik. çıxar. çıxarlıq. sığış. sığışlıq. sığmal. sığmallıq. dişlək. dişəlik. aşım. aşımlıq. bəsi. bəsilik. bəsim. bəsimlik. dayınaq. dayınıq. dayınım. dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. dayanım. dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. dayanaqlıq. dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. ləyaqət. layiqliq. qabil. qabillik. səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə. qabiliyyət.
edərmənlik. uqib. ləyaqət.
ustalıq. önər. hünər. uğraq. uğruq. onar. yonar. sənət

BACARIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Bilik, tecrübe, verdiş neti-cesinde elde edilmiş işgörme qabiliyyeti, tecrübe. Hər işdə bacarıq lazımdır. Onun heç bir bacarığı yoxdur.
Insan öz səyi və bacarığı sayəsində istədiyi məqsədə nail ola bilər. S.S.Axundov.

BACARIQ : Turuz Dictionary

edin. ərdəm. çıxar.
edin qazan keçir yaş, bu gün yarın axar baş. ərdəm qazan yaş keçmədən, baş axıb ölmədən)

BACARIQ : Turuz Dictionary

-əl ilən görülən çəpərlik, bacarıq: qolğat. sənət. sanat

BACARIQ : Turuz Dictionary

ilik. ilmək. tovan. ləyaqət.
ilik gücü, bilikdən. (bilik: bilim. ilim)

BACARIQ : Turuz Dictionary


alqu.
barça ondan alqu bular, öznü aldan ıraq qılar, qara günün sonu çatar, danlar atar yollar açar. (alqu: boya. rəng. güc. tovan. bacarıq). (aldan: hamıdan). (barça: hərnə)
ilik.
mutluq edinməz əldə, dilənçilik edinsə, ilik bilək varınkən armanların edinsən. (bilək: tovan. güc). (armanların: çatınmamış, edinməmiş arzuların).
bacarıq başla gəlir, qocalıq yaşla.
bacarıq, siz görən deyil, siz yaradandır. (görən: qılan). (yaradandır: qayırandır. düzəldəndir).
bacarıq çıxarı: başarmışı. bacarıq qabiliyyəti.
başarmışı qalmamış.
könüldə sevginiz var olmalıdır, seçimlə bacarıq qovuşmalıdır, böylə bir durmuşun yaşanmalıdır. (durmuşun: yaşamın)

BACARIQ : Turuz Dictionary


bacarıq yoxsa çözə bir sorunu, yemə qayğı bırak olsun başına, gücüvü istəyivi yığ başıva

BACARIQ : Turuz Dictionary

acarıq.ilim.-bilim, ilim, ilik: elm, bacarıq, mə'nəviyyat. (elm, bacarıq, mə'nəviyyat). (bilim: elm). (ilim:bacarıq). (ilik. mə'nəviyyat)

BACARIQ : Turuz Dictionary

aşarıq. ilmik.
ilmikdən düşmüş: bacarığın itirmiş.
biliklidə, ilik gücərər: ilimlidə, başarıq budaqlanar.
bilik, yol açar ilikə.
ilik yürüşər, bilik olan yerdə

BACARIQ : Turuz Dictionary

aşarıq.
başarıqlıq. bacarıqlıq. sığım. sığa. sındal. qapsam. yarar. yaral. yarqa. yarqal. fərə. törgən. törgənlik. törəkən. törəkənlik. osmanlıq. ötmənlik. ötəmənlik. qabiliyyət.
qaparat. çıxar. sığal. sığa. sındal. qapsam. qabiliyyət.
yaşamda bay

BACARIQ : Turuz Dictionary

edin. ərdəm. çıxar.
edin qazan keçir yaş, bu gün yarın axar baş. ərdəm qazan yaş keçmədən, baş axıb ölmədən)

BACARIQ : Turuz Dictionary

-əl ilən görülən çəpərlik, bacarıq: qolğat. sənət. sanat

BACARIQ : Turuz Dictionary

ilik. ilmək. tovan. ləyaqət.
ilik gücü, bilikdən. (bilik: bilim. ilim)

BACARIQ : Turuz Dictionary


alqu.
barça ondan alqu bular, öznü aldan ıraq qılar, qara günün sonu çatar, danlar atar yollar açar. (alqu: boya. rəng. güc. tovan. bacarıq). (aldan: hamıdan). (barça: hərnə)
ilik.
mutluq edinməz əldə, dilənçilik edinsə, ilik bilək varınkən armanların edinsən. (bilək: tovan. güc). (armanların: çatınmamış, edinməmiş arzuların).
bacarıq başla gəlir, qocalıq yaşla.
bacarıq, siz görən deyil, siz yaradandır. (görən: qılan). (yaradandır: qayırandır. düzəldəndir).
bacarıq çıxarı: başarmışı. bacarıq qabiliyyəti.
başarmışı qalmamış.
könüldə sevginiz var olmalıdır, seçimlə bacarıq qovuşmalıdır, böylə bir durmuşun yaşanmalıdır. (durmuşun: yaşamın)

BACARIQ : Turuz Dictionary


bacarıq yoxsa çözə bir sorunu, yemə qayğı bırak olsun başına, gücüvü istəyivi yığ başıva

BACARIQ : Turuz Dictionary

acarıq.ilim.-bilim, ilim, ilik: elm, bacarıq, mə'nəviyyat. (elm, bacarıq, mə'nəviyyat). (bilim: elm). (ilim:bacarıq). (ilik. mə'nəviyyat)

BACARIQ : Turuz Dictionary

aşarıq. ilmik.
ilmikdən düşmüş: bacarığın itirmiş.
biliklidə, ilik gücərər: ilimlidə, başarıq budaqlanar.
bilik, yol açar ilikə.
ilik yürüşər, bilik olan yerdə

BACARIQ : Turuz Dictionary

aşarıq.
başarıqlıq. bacarıqlıq. sığım. sığa. sındal. qapsam. yarar. yaral. yarqa. yarqal. fərə. törgən. törgənlik. törəkən. törəkənlik. osmanlıq. ötmənlik. ötəmənlik. qabiliyyət.
qaparat. çıxar. sığal. sığa. sındal. qapsam. qabiliyyət.
yaşamda bay

"BACARIQ" IN Other Languages

BACARIQ : Azerbaijani English Dictionary

i.
ability, skill; know-how; knack; əqli bacarıq mental ability; fiziki bacarıq physical ability; musiqi bacarıqı ability for music; mühazirə demək bacarıqlı skill in lecturing: bir şeyi etmək bacarığına malik olmaq to have* a knack of / for doing smth;
resource, resourcefulness, quick wit

BACARIQ : Az Turkish Farsi

توانایی
قدرت
استعداد
شایستگی
مهارت