Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani To Azerbaijani

Azerbaijani To Azerbaijani
ABAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

abanğ. bax > yapanğ.
abın. avan. alvan. bax > alban

ABAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

abanğ. yapanğ.
> palan. çul. yəhər.
əyər. əgər. əyə.
əgər; anlamına şərt ilgəci.
aban gəldin: əgər gəldin.
aban gedsən gedərəm, aban gəlsən gələrəm.
aban aban iş olmaz, bəsləməsən qız olmaz.
gəlsə aban tərxanım: gəlirsə əgər tərxanım.
aban qolsam: istərsəm əgər.
abıtqan. abid. zahid. mürtaz. qıraqlardan uzaq, özlüyünə, öz içinə qapanan adam.
özün oraya salmayan. xuddar.
aban kimsə, yavuz qalmaz.
abın. avan. ulu. yüksək. ali. 1 abağan. gizləyən. örtən: aban tanrım. gizli olan. örtük qalan. sonu bucağı bəlli olmayan allah

ABANAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abalamaq. (birinci səssiz düşərək qapanmaq. yapanmaq).
üstünü örtmək. çullanmaq. üstünə əğilmək. üstünə qalxmaq. qollarını açaraq bütün gövdəsylə dayanmaq.
üstünə sarqmaq. şişmək. qabarmaq.
şaşιlι durmaq. asιlι durmaq.
yüklənmək

ABANQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abanğ. aban. bax > yapanğ

ABANQA : Arin Turkish Etimology Dictionary

abanğa. (qabanğa. yabanğa). zorluq. bədbəxlik. incilirgə. incirlik. yazıqlıq.
abanğa yaşam: zorluq. incilirgə yaşarqa. zor yaşam

ABANLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yapanlamaq.
işləmək. iqdam edmək.
kullamaq. işlətmək.
iri iri addımlamaq. addımlayaraq ölçmək

ABANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

yabanmaq. yapanmaq.
qapanmaq. çullanmaq. çulqanmaq. yüklənmək. çökünmək. üzərinə düşmək. nərsənin üzərinə dayanmaq, əğilmək.
nə mənim üstümə abanmısan.
əğilmək. salqınmaq. sarqınmaq.
potuşqadan abanıb baxdı.
genişləmək. açılmaq.
əba edmək. yatlamaq. yadlamaq. çəkinmək. pərhiz edmək. istikrah edmək.
ubanmaq. gizlənmək.
oğruya tay ubanma, görcək işdə yubanma

ABANSIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

apansız. avansız. ansız. ansızın. birdən

ABANTIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abandırmaq. (yapandırmaq).
barındırmaq. yerləşdirmək. yerlətmək. əyləşdirmək. oturutmaq. otruşutmaq. oturtmaq. əğləşdirmək. əkləşdirmək. sığındırmaq. sığdırtmaq. qabqaştırmaq. yatırtmaq. yergətmək. qorcalatmaq. saxlatmaq. iqamət, sikunət vermək.
aldırmamaq. oralı olmamaq. umursamamaq. qəbul etdirməmək. rədd etdirmək.
dizi üsdə çökürtmək. bir heyanı əlləri üsdə oturtmaq. çökərtmək. ıxlamaq. xıxlamaq

ABAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

albar. avar. alvar (qabar).
göstərişli. heybətli.
başəğməz. dirəncli

ABARA : Arin Turkish Etimology Dictionary

apara.
iri gözlü ələk.
güh. güng. su yolu, ayağı

ABARAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

abartan. abarçı. qabaqçı. şişirən. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağ. qandağçı. qandırıtçı. qanğırıtçı. düzənçi. düznəçi

ABARÇI : Arin Turkish Etimology Dictionary

abartan. abaran. qabaqçı. şişirən. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağ. qandağçı. qandırıtçı. qanğırıtçı. düzənçi. düznəçi

ABARIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabarıq.
köpcik. küpcik. bərcik. bərcəstə.
abartma. qabartma. qaqma. (qaxma. qalxma). mühəddəb.
abartmal. qabartmal. qabartı. abartı. qabarma. abarma. qabartma. abartma. bərcəstəgi. rölyef

ABARLAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > abartan

ABARMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabarma.
abartmal. qabartmal. qabartı. abartı. qabarıq. abarıq. qabartma. abartma. bərcəstəgi. rölyef

ABARMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

aparmaq. şaşmaq. qorxmaq. ülkmək.
qoparmaq. yox edmək. bitirmək. tükətmək.
qoparılmaq: bitmək. tükənmək. yox olmaq.
evdə qırcın qoparılandı. evdə əkmək bitmiş

ABARTAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

abaran. abarçı. qabaqçı. şişirən. pezəvəng. şarlatan. qaldaban. çaldaban. yalançı. qandağ. qandağçı. qandırıtçı. qanğırıtçı. düzənçi. düznəçi

ABARTÇI : Arin Turkish Etimology Dictionary

abartıcı qabartıcı. mubaliğəçi

ABARTI : Arin Turkish Etimology Dictionary

( qabartu < qab: şişik). abartma. qabartma.
böyük. bolluq. mübaliğə. hapır zopur.
qalmaqal. hay huy. şən. şənlik. yavan. yaran. abat.
abaltı. qabartı. abartmal. qabartmal. qabarıq. abarıq. qabarma. abarma. qabartma. bərcəstəgi. rölyef.
abraq. apraq. qabrat. qabartı. abraq. apraq. şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. yükləti. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. mubaliğə. iğraq

ABARTIÇILIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abraqçılıq. apraqçılıq. qabartıcılıq. artırıçılıq. atlatıçılıq. attırıçılıq. aşırıçılıq. şişirtçilik. ötəçilik. ötşürçülük. üklətiçilik. gəbərtçilik. qabartıçılıq. qatmaçılıq. əkməçilik. ullaqçılıq. ullatçılıq. boylatçılıq. böyütüçülük. qozqırtçılıq. qozqalatçılıq. mindiriçilik. mubaliğəçilik. iğraqçılıq

ABARTILI : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabartılı. şişirtli. yekəntili. iri. mubaliğəli.
iri, abartılı gəp: mubaliğəli söz

ABARTILMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabartılmaq. şişirtilmək. böyütülmək. mubaliğə edilmək.
qabartılmış, abartılmış söz: qabartmac. abartmac. qanırtmac. qanğırmac. qaqırmac. qaqırtmac. qaqrımac. yalan

ABARTISIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabartısız. mubaliğəsiz. şişirimsiz. böyütmədən. olduğu kimi

ABARTMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

abartı. qabartma.
göltürtüv. qabrat. qabartı. abraq. apraq. şişirtmə. şişirti. şişərti. böyütmə. böyütü. boylatı. boylatı. ötrəç. ötşürü. gəbrəti. qatma. əkmə. artırıq. attırı. atlatı. yükləti. ullatı. ullatıq. qozqırt. qozqatı. mindiri. mubaliğə. iğraq.
abarıq. qabarıq. qaqma. (qaxma. qalxma). mühəddəb.
şişirtmə. böyütmə. mubaliğə edmə.
qabartma, abartma tozu, otu: acıtma tozu, otu: yoğuru (xəmiri) aşıtan, acıtan, qarbartan öğə, öznə