Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani To Azerbaijani

Azerbaijani To Azerbaijani
ACIL : Arin Turkish Etimology Dictionary

(< acı). acla. alca. tizək. tələsən. (> acel (ərəb))

ACIL : Arin Turkish Etimology Dictionary

(acel). acı. aşı. iti. tüt davranan. yeyin. qıvraq. tələsən

ACİL : Arin Turkish Etimology Dictionary

(< acı: iti). çalt. çalıt. çabuq. sapuq. iti. çalaq. çaldı.
< aşıl. aşılanmış, qarma qarışıq yemişlərdən oluşan yemək. xırım xırda qarışıq quru yemiş. çərəz. dənə. qanız. qanzı. qınzı. qınız. məzə. tənəqqülat

ACIL : Arin Turkish Etimology Dictionary

iti. səriüsseyr.
acıl qayıq: çabuq devriləbilən incə, uzun qayıq

ACILANMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

üzüntülü. mükəddər

ACILANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acılaşmaq.
( c z ) azılanmaq.
qussələnmək. darılmaq. darıxmaq.
aşılanmaq. acığlanmaq. hislənmək.
söyüşmaq. söyüşmaq. uca iti səslə söyləmək.
acıqlaşmaq. acıldamaq. söyüşmək. söküşmək

ACILAŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > acılanmaq

ACILI : Arin Turkish Etimology Dictionary

< > azılı.
acın. ağrılı. sancan. incikli.
azıqlıq.
azqın. iti. şiddətli. təhlikəli. gözü dönmüş. qızqın. darqın. sınırlı. xaşlaq.
domuz. doğuz.
qussəli. kədərli.
yaslı.
didərgin. dedirgin. qarşıq. qatıq. toxat. gərgin. sıxıntılı. toxalı. gücənli. qolaysız. tasıq. tasalı. müztərib. acılı. qorxulu. qayğılı. düşüncəli.
incik. incili. dığlı. dağlı. dərdli. qəmli. qayğılı. tasalı. qussəli. tozalı. quşqulu. işgilli. üzgülü. üzüntülü. hüzünlü. məhzun. çalız. çalaz. ağrıq. ağrılı. mükəddər.
göynək. göynüq.
göynək yemək.
yaslı. üzüntülü.
sızılı. dərdli. ağrılı.
üzüntülü. ürəyi qanlı.
qaban. yaban domuzu.
qayğılı. qayğaşalı. anğaşalı. anğaşlı. endüşünlü. endüşüncəli. endüşlü. endişinli. endişəli. düşüncəli. üzüntülü. qussəli. qəmli. tasalı.
acınaq. ağrılı. üzgülü. sıxıntılı. iztirablı.
qapışlı. sıxıntılı. ürküşlü. ürkünclü.
mayalı.
acılı (mayalı) xəmir: qabayoğur.
çox üzücü, acı ağlama: qanlı yaş.
üzgün, acılı səsləndirmək: inlətmək. sızlatmaq. sızıldatmaq. zarıldatmaq. fəğanə gətirtmək.
üzüntülü, acılı yaşamlı olan: qara bağır. qara çiləli. dərtli könül.
üzgün, acılı səs çıxarmaq: sızlamaq. sızlanmaq. sızıldamaq. zarıldamaq. fəğan edmək. inləmək. inrəmək- çox acılı: nə yazıq. çox yazıq. əfsus. acınış. çox üzücü. üzülüş. üzlüş. heyhat.
acışan yaram olsun, acılan kimsəm yox.
bu görüş son görşümüş, çox üzücü.
üzülüşdən nə çıxar.
çox yazıqlayan, yazığa qadar.
olmasın acılı olay oldu.
bu sözün hara, üzülüş hara.
sən mənə nə üzül, nə süzül (qırcan)

ACILIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

açığlıq.
öd. öt. öd kisəsi.
sıx tikanlı bitgi.
kəkrəlik. dil burma. sərtlik. əkşilik.
qussə. kədər. mərarət.
acılığı içindədir.
acığlıq. sərtlik. düşmanlıq. qızıqlıq.
aşılıq. acımalıq. aşımalıq. aşıcalıq. qabartlıq. mayalıq. damızlıq. damıclıq.
açan olsa, dövülü qapı açılır. dövülü (döğülmuş).
açılır qapanır köprü: çəkməcə.
döğülən qapı, içərdən açılır

ACILLAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acığaq.
iti.
ciddi

ACIM : Arin Turkish Etimology Dictionary

acıq. aşıq. aşıc. aşım. xəşim (> xəşm). qıcım. qışım. qızın. qızım. qızlıq. qızqınlıq. qəzəb. higgə. hiddət. öfgə. öpgə. qabart. maya. damıc. damız. nərsənin kökü, özəyi, təməl öğəsi, ünsürü.
qars. qırs. peşmanlıq. əsəf. təəssüf. nədamət.
acım edmək: əsəf duymaq. olan bir nərsəyə üzülmək

ACIMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

acıq.
əsirgəmə. qıymama. mərhəmət. iyilik. bağış. oxşaq. lütf.
sevgi. itufət. vergi. yarlıq. yarlım. yardım. iyilik. yasbal. yasbaltı. ehsan.
dərd.
riqqət. mərhəmət.
üzük. üzüt. üzülmə. üzlüş. kölgə. təəssüf.
üzülmə. qaralıq. uğsuzluq. yazıqlıq. sıxılma. əsirgəlik. əsrəlik. əsəf.
yarlıqama. bağışlama. məğfirət edmə. əsirgəmə. rəhmət oxuma.
ərməğan < yarmağan. yarlıq. yuxa. bağış. bağşıt. sevgi. savqı. vergi. veriş. iydəlik. xeyrat. itufət. yarlıq. yarlım. yardım. iyilik. yasbal. yasbaltı. ehsan.
dağ. yanış. yanma. yaxma. yaxış. göymə. göyüq. küymə. küyün. qovurma. qovruq. qavırma. qavrıq. qavrış. zülm. cəfa.
didik. dərd. acı. yara. ağrı.
acınma. acırma. azınma. azırma (> azordəgi (fars)). acı. acıq. azıq. azar. acar. bəla. bulac. incik. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza.
acınma. qırılma. qısılma. üzülmə. yaxınma. yaxınış. içərləmə. gücənmə. mütəəssir olma.
mərhəmət.
sevgi dolayı öcüntü, acıma ürək ağrısı.
kisəməyə, acımağa, qoxumağa, pozulmağa üz tutmuş nərsə: kağsıq. kavsıq

ACIMADAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

yazıqsınmadan. soyuqluqla. qatılıqla. qat könüllüklə

ACIMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

(acınmaq. acırğanmaq. acırğanamaq).
acırdamaq. incimək.
rəhm edmək. insaf edmək.
rəhm edmək.
əsirgəmək. gözləmək. qorumaq.
ağrımaq. sızlamaq.
qıymamaq. əsirgəmək.
əziklənmək. yazıqlanmaq. təəssüf edmək.
küyünmək. göyünmək. sızlamaq. şikayələtlənmək.
ağrımaq.
acırdamaq. incimək.
ağrımaq. sızlamaq.
pıqramaq fıqramaq. pıqqırmaq. əkşimək. yoğurmaq. qabarmaq. turşamaq. mayalanmaq. təxmir edmək.
əsirgəmək. qıymamaq. yarlığamaq. yağışlamaq. çağışlamaq. bağışlamaq. rəhm, mərhəmət edmək. əff edmək.
yarlıqamaq. əsirgəmək.
əkşimək.
(yara. gövdə) acımaq. incimək.
acınmaq. əsirgəmək. əsəflənmək.
yanılmaq: yanığmaq. yanğmaq. yanmaq. heyiflənmək. təəssüflənmək.
kəkrəmək. dil burarcak əkşimək. əkşiyib qabarmaq. təxmir olmaq.
acırqanmaq. rəhm edmək.
təəsüflənmək. rəhmə gəlmək.
ayavmaq. ayavlamaq. əsirgəməmək. rəhm edmək. yazıqsınmaq. yazıqsınmaq.
yandavur bolmaq. üzülmək. çetnəmək. ağrımaq. sızlamaq. içi qararmaq. iç sıxıntısı çəkmək. kapris yapmaq.
zərər görmək.
ayanmaq. əsirgəmək. { şəmsəddin sami yazır: ağrımaq ilə acımağın ayrımı buki: ağrı, dərin olur. acıma, üzdən olur. sızımaq, sınırlarda, gah gah tutan ağrıdır}- onun yoxluğuna içdən yanıldıq.
acımıyaraq qoymaq, vermək, edmək: bağışlamaq. bəzl, fəda edmək. əsirgəməmək. qıymaq.
parasın qıyamır.
parasına qıyıb bu kitabı almadı.
içi acımaq: könülü yanmaq.
içi acımaq. içi yanmaq

ACIMALIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

aşımalıq. aşıcalıq. acılıq. aşılıq. qabartlıq. mayalıq. damızlıq. damıclıq

ACIMASIZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

amansız. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. zalim. insafsız. atifəsiz

ACIMAZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsrəməz. qıyıq. qıyan. yarcamaz. sərt. qabır. qapır. çapan. çapır. çapqır. çapqar. cəbbar. qapız. qaplız. qalbız. qaqız. qaqlız. ürəksiz. daşbağır. bağırdaş. qaxbaş. qaragüc. qasmaçı. qırmaçı. qasmac. qırmac. qıtmac. qansız. yansız. yanmaz. yanmayan. əsrəməz. əsirgəməz. qıyan. qatırıq. qayırmaz. əsirgəməz. əsriksiz. əsiksiz. yassız. yasız. daş ürək. köşəqılıç. çözəqılıç. əğriqılıc. əğripiçaq. qatı. qata. qat. qıyıcı. qıycı. qıylı. qıyaq. qıylı. qıyası. qıyım. qıyımlı. gücməçi. gücəmçi. gücəyən. qurut. ququt. qaqut. quru. yaxımsız. yaxışsız. ayavsız. başqara. dikdator. adil olmayan. insafsız. rəhmsiz. mərhəmətsiz. zalim. mərhəmətsiz. zalim. ədalətsiz. insafsız. mərhəmətsiz.
acımaz, rəhmsiz kimsə: qatı kişi

ACIMAZLIĞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qamçılıq. qəddarlıq. qaddarliq. amansızlıq. zalimlik. insafsızlıq

ACIMLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

tırajik. acı. acığlı. tırajik. acı. acığlı.
acımlı bolmaq: acı duruma düşmək. acığlı durumda olmaq.
acımlı ölmək: qəza sonucu ölmək. əcəli gəlmədən ölmək.
acımlı ölgən iki ölür: ölən iki kərə ölür

ACIMSI : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > qaq. kək. kəkə. kəkəs. kəks. kal. çal. çalı. çalınmış.
acımtıraq. ağ acı. kəkrəs. kəkrəsi. kəkrəmsi. dil buransı. gəssi.
qaqsı. dadımış.
yav qaqsı bolğandı: yağ acımış.
acımsı, acımtıraq, əkşimiş, buruq dad: kəkrə. kəkrəş. dil buran. gəs

ACIMSINMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

üzülmək. əsəf duymaq. qayğılanmaq

ACIMTIRAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

acıca. acımsı. ağ acı.
əkşit. kəkrə. gəs.
əkti yemiş.
acımtıraq əkşi: kəkrə. dil burar.
acımsı, acımtıraq, əkşimiş, buruq dad: kəkrə. kəkrəş. dil buran. gəs

ACIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

dadı çönmüş nərsə.
acın çörək: küflənmiş çörək.
məcnun. dəli. pisik xəstə.
acı. yanığ. yanğı. yanı. təəssüf.
yanığ ki çatmadı başa yaşamı, xoş günlər ilə.
min yanığla bildirməliyəm ki.
bu işlərə yanığ yox.
indi yanığdan kar çıxmaz.
acılı. ağrılı. sancan. incikli.
dəğirman daşının dişlərin açıb, ititmək üçün çəkiş.
acın!: düşün bir!. insaf et!