Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani To Azerbaijani

Azerbaijani To Azerbaijani
ZÜQÜRTMƏK : Turuz Dictionary

züğürtmək. sürürtmək. süğürtmək. sovurtmaq. yenitmək. batırmaq. yıxmaq. iflas edmək. batqıtmaq. məfluc edmək. üzütmək. üzgütmək. xərab, təxrib edmək

ZÜQÜRTÜ : Turuz Dictionary

züğürtü. sürürtü. süğürtü. sovurtU. iflas

ZÜQÜŞ : Turuz Dictionary

züğüş. qumrahlıq.
züğüş qayış: sürüş qayış: iştibah o xəta

ZÜRÜLƏTMƏK : Turuz Dictionary

sürülətmək. sırıtmaq. sırılatmaq. axıtmaq

ZÜRÜLMƏK : Turuz Dictionary

sürülmək. sırılmaq. qayılışmaq. qaymaq

ZÜRÜLÜŞ : Turuz Dictionary

sürülüş. sırğalış. sırılış. qayılış

ZÜRÜQ : Turuz Dictionary

zürük (çürük). zayıf. {# kürük. güclu. odlu. şəhvətli}

ZÜRÜŞ : Turuz Dictionary

sürüş. sırğaş. sırış. qayış. qayma. sırğalış. (sırılış. sürülüş. zürülüş. qayılış)

ZÜRÜŞMƏK : Turuz Dictionary

sürüşmək. sırğaşmaq. sırışmaq. qayışmaq. qaymaq

ZÜRÜTMƏK : Turuz Dictionary

sürütmək. sırıtmaq. qayrıtmaq. qayıtmaq. qayratmaq. qaylatmaq

ZÜV : Turuz Dictionary

züv!. züvün! sürən! sürün!

ZÜVAL : Turuz Dictionary

zival. züvgən. zivgən. sürüşgən

ZÜVCƏ : Turuz Dictionary

züvüc. sürücmə. ləğziş.
dil züvücü (zürcəsi) baş üzər

ZÜVMƏ : Turuz Dictionary

züvüş.
qayım. qayış. sürüş. sürüşmə.
sürüş. sürüşmə. kət. get. man. qaym. qayış. yanılma. yanılış. bələş. bulaş. bunaş. xəta. qusur

ZÜVMƏK : Turuz Dictionary

süvmək. süyrülmək. sürülmək. (ləğzidən).
ayağım süydü.
züvünmək. sürənmək. sürünmək. (> soridən (fars)}. (sürən! sürün!. züvün! züv!).
özəl başmaqlarla züvmək üçün qurulan buz alan: sırpancıq. sıpancıq. sırpıncağ. sıpıncağ. sürpüncək. süpüncək. (sığancıq. sığaq) patinaj.
sıpancıq atmaq: sıpaşlamaq. patinaj edmək

ZÜVMƏK : Turuz Dictionary

yazmaq. sıpmaq. sıypmaq.
əlimdən yazıb düşdü.
ayağı sıyıb düşdü

ZÜVQƏN : Turuz Dictionary

-qayğan, qayırğan, süvgən züvgən, saf üz: qayarlı. qayra. qayrağ. qayrat. qayratı.
qayrağ kağız

ZÜVQƏN : Turuz Dictionary

züvgən. qayıq.
qayıq bolan axrışur

ZÜVQƏN : Turuz Dictionary

züvgən.
qayqan. qaycu.
zivgən. züval. zival. sürüşgən

ZÜVQƏN : Turuz Dictionary

züvgən. sılığ

ZÜVQƏN : Turuz Dictionary

züvgən. sürüşcək. sürüşgən. oynaq. qayan topraq. qayqın

ZÜVQƏNLƏŞMƏK : Turuz Dictionary

-ıslanmaqdan qayqanlaşmaq, züvgənləşmək: qaypaçlanmaq

ZÜVŞAQ : Turuz Dictionary

zovşaq. züvcan. ləzic

ZÜVTÜ : Turuz Dictionary

-əlimdən süzüldi, züvdü: əlimdən sürməldi. (süzülmək: sürməlmək)

ZÜVTÜRMƏK : Turuz Dictionary

züvdürmək. qayırmaq. (sıyırmaq. sıvırmaq. sivirmək. siyirmək)