Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani To Azerbaijani

Azerbaijani To Azerbaijani
ZÜVÜC : Turuz Dictionary

züvcə. sürücmə. ləğziş.
dil züvücü (zürcəsi) baş üzər

ZÜVÜLTAQ : Turuz Dictionary

-züvüldax gedmək: qayışmaq. qaymaq.
qar yağıb gedək qayışalım

ZÜVÜLTAQ : Turuz Dictionary

-züvüldaq uçmaq: züvüldaq gedmək. (uçmaq: gedmək)

ZÜVÜN : Turuz Dictionary

züvün! züv!. sürən! sürün!

ZÜVÜNMƏK : Turuz Dictionary

züvmək. sürənmək. sürünmək. (> soridən (fars)}. (sürən! sürün!. züvün! züv!)

ZÜVÜŞ : Turuz Dictionary

züvmə.
qayım. qayış. sürüş. sürüşmə.
sürüş. sürüşmə. kət. get. man. qaym. qayış. yanılma. yanılış. bələş. bulaş. bunaş. xəta. qusur

ZÜVÜŞMƏK : Turuz Dictionary

sürüşmək. süvüşmək. sıyılmaq. sıypalmaq

ZÜVÜŞÜB : Turuz Dictionary

-züvüşüb üzüşmək: qaymalaşmaq.
qalıqda (havada) qaymalaşan çən, duman.
birbirinə girib qaynaşmaq.
quşlar havada qaymalaşıdı.
el bir tikə çörək üsdə, birbiri üstünə qaymalaşırdı: birbirinə başına çıxırdır

ZÜY : Turuz Dictionary

züy tutmaq havasın saxlamaq. muşayiət edmək

ZÜYÜLTƏŞMƏK : Turuz Dictionary

züyüldəşmək. züyüldəmək. sırcamaq. sırcaşmaq. sürcəmək. sürcəşmək. yer bə yer olmaq