Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani To Azerbaijani

Azerbaijani To Azerbaijani
ZIRNASIZ : Turuz Dictionary

-o səni zırnasız oynadar

ZIRNASIZ : Turuz Dictionary

-aldış atışı, qınasız olmaz, toyla düğün zırnasız. (aldış: alışqanlıq. adət). (qınasız: zəhmətsiz. çorsuz, korluqsuz)

ZIRNIQ : Turuz Dictionary

qırnıq. dırnıq. zərrə. ən kiçik bölük.
bir qırnıq: bir zərrə

ZIRQEFLİ : Turuz Dictionary

zırkefli.qaraməs. qaraəsrik

ZIRQEFLİ : Turuz Dictionary

zır kefli.çıl əsrük. çil əsrük. art aşıq. məsti xərab

ZIRZIR : Turuz Dictionary

sızık. sövüklü göz. yerli yersiz ağlayan. yaşlı göz

ZIVAQ : Turuz Dictionary

zivək. zibək. savıq. sıvaq. çalğay. çalva. çalba. sivir. sever. zirəng. çapıq

ZIVAQ : Turuz Dictionary

sıvaq. zivək. zibək.
kəsgin. çapıq. atıq.
sıyaz, siyəz, duyqun, həssas çəkə, nuqdə.
canlı. yaşa dolu. can dolu.
yasır. hazir. amadə

ZIVIR : Turuz Dictionary

-qıvır zıvır: allaq pullaq

ZIVIŞMAQ : Turuz Dictionary

-(nərsədən) zıvışmaq, qaçışmaq: sürüşmək. sürgəşmək. ara açmaq. salışmaq. alısmaq (alıs: uzaq). (üzüşmək).
onlar birbirindən sürüşürlər.
boşlu boşludan sürüşər

ZİBƏQ : Turuz Dictionary

zibək. zivək. sıvaq. zıvaq.
kəsgin. çapıq. atıq.
sıyaz, siyəz, duyqun, həssas çəkə, nuqdə.
canlı. yaşa dolu. can dolu.
yasır. hazir. amadə

ZİBƏQ : Turuz Dictionary

zibək. zıvaq. zivək. savıq. sıvaq. çalğay. çalva. çalba. sivir. sever. zirəng. çapıq

ZİBİL : Turuz Dictionary

(zibil sözü kitablarda ərəb,ibri yazılır. ama çapul,çəpil, çöpül sözləri ilə köəşlik (kökdaşlıq) göstərir)

ZİBİL : Turuz Dictionary

zibil aşqal < dışqal. dışqı

ZİBİL QABI : Turuz Dictionary

dulağ (< dal: yarı. tək). tullağ. küllük. çöplük. aşqallıq. aşqal qabı

ZİBİLÇİ : Turuz Dictionary

çöpçü. süvürçü. süpügəçi

ZİBRİLİK : Turuz Dictionary

qopalıq. quruluq

ZİL : Turuz Dictionary

< ziğ. altdan su yeridən. olduğu nərsəni buruşdurub gizlən. çətin adam.
zinğ. sinğ. çinğ. iki mis boşqabdan olub, şaxseydə, orkesridə çalınan çalığ..¶-zil, zəng çalmaq: (qulaqda). tınğlamaq. tınlamaq. çınlamaq. çınğlamaq. zınğlamaq. sınğlamaq. (< çınğ. tınğ) (doğal səs). ¶tənin (ərəb). tinnitus. tinnire (latin köklü dillər)..¶-zil bəminə baxmaq: dəngitmək

ZİL : Turuz Dictionary

-çınqıraq, zil, zəng səsi çıxaran ayqıt: çınqartqu

ZİL : Turuz Dictionary

-zil atmaq: çığırmaq. səsin incəsindən tutmaq.
zil at: çığır

ZİLƏ : Turuz Dictionary

-qaldırma zilə: çox dibə gedmə

ZİLİ : Turuz Dictionary

çanı. imi. işarəti.
təhlükə, xətər çanı, zili, imi, işarəti: acır. ajir. didik. titik. tetik. sakın. sakıt. sakıc. sakış. çalan. çalanğ. çorqul. alarm. alert. bəllət. öğrət. örgət. savrat. xəbərdarlıq

ZİLLƏTİLMƏK : Turuz Dictionary

(iticə). izlətilmək. izdətilmək. iztətilmək. izərtilmək

ZİLLƏYİB : Turuz Dictionary

-gözün zilləyib baxmaq: dartaru baxmaq. didrü baxmaq

ZİLLİ : Turuz Dictionary

süslü. havalı. yelli