Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani To Azerbaijani

Azerbaijani To Azerbaijani
ZİLQARA : Turuz Dictionary

qapqara. gecqara. itiqara. itqara

ZİLQARANLIQ : Turuz Dictionary

tutal qaranlıq. qapqaranlıq. (tutal: total. tam. əksiksiz. küllən. kompilet)

ZİN YARAQLAMAQ : Turuz Dictionary

atrımlamaq. aşrımlamaq. yəhərləmək

ZİNCİR : Turuz Dictionary

qılav. çalbağ

ZİNCİR : Turuz Dictionary

oğac. (> bocağu)

ZİNDAN : Turuz Dictionary

türmə. dəmir ağ. dəmir tor.
quyçal. quçal. (yeraltı türmə).
avaq. abaq (< av). qamaq. türmə

ZİNƏ : Turuz Dictionary

-zinə sular, çay olar

ZİNTAN : Turuz Dictionary

zindan. sindan. kavas. kovas. kotas. kodas. kitəs. dustaq. türmə. tünək. qazamat. qutuqluq. qoruluq. tutuqluq. məhbəs. bazdaştqah

ZİNTAN : Turuz Dictionary

zindan. sindan. örsan. örsən. üstün döğülən ağır batman kündə dəmir.
töğülən dəmir sınmasa, sindan olur. (sindan: zindan: örsan. örsən. üstün döğülən ağır batman kündə dəmir).
dustaq. türmə. kitəs. kovas. kotas. kodas. qazamat. qutuqluq. qoruluq. tutuqluq. bazdaştqah.
zindan. sindan. tomrum. kündə

ZİNTAN : Turuz Dictionary

zindan. sindan. örs. töş.
köğüküm, töşüm, çöğücüm: körüyüm, örsüm, güpüc

ZİNTAN : Turuz Dictionary

zindan.türmə. qamıq
qamıq görməmiş gənc

ZİNTAN : Turuz Dictionary

zindan. sindan.
örs. ağrın. kütük.
dam. türmə. dörd duvar

ZİNTANİ : Turuz Dictionary

zindani. tutğun

ZİQ : Turuz Dictionary

ziğ > zil. altdan su yeridən. olduğu nərsəni buruşdurub gizlən. çətin adam

ZİQ (ƏRƏB) : Turuz Dictionary

ziyq(ərəb). sıx. dar

ZİQİL : Turuz Dictionary

zigil. ziyil. soğal. soğul

ZİRƏNQ : Turuz Dictionary

zirəng. zirək.
qazır. qatır. qasır. qaqan. qırdıma. qırdırma. qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. cəld. çalıt. qurnaz. qura. iti. hızlı. qılav. qılac. ötüqüc. öttüc. ötrüc. çapıq. çapım. çevik. ötəbas. öcəbas.
ötəbas gələn ötəbas gedər.
ötəbas gəl: tez ol. irik ol.
qayqın. qayqun. çox. saçığ. bol. bolaq. gülgülü. kovalı. qırdıma. qırdırma. qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. cəld. çalıt. qurnaz. qura. iti. qılav. qılac. hızlı.
bu qayqun şimşəkdən qurtulmaq güc olacaq.
yazın qayqun yağmur çağında

ZİRƏNQ : Turuz Dictionary

zirəng. açığgöz. uçuş. uçma. oyanıq. çapıq

ZİRƏNQ : Turuz Dictionary

zirəng. zirək. iti. qılav. qılac. qızı. çalıq. qızqın. qırsız. qızaq. qızat. qızan. hiz tiz tez. qız (qızmaq). haşarı. həşəri. daşarı. qırdıma. qırdırma. qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. cəld. çalıt. qurnaz. qura. çıpacan. çipəcən (< çırpmaq). körüklü. közüklü. körsüklü. körsük. körsək. qorsaq. sınırlı. qopurlu. qopuqlu. köpürlü. köpüklü. xaşlaq. şiddət. sürət. qırtıl. keçimsiz. geçimsiz. koraza. qoraza. köndələn. çöndələn. döndələn. yöndələn. yandalan. bədəxlaq. çabuqluq. əcələ

ZİRƏNQ : Turuz Dictionary

zirəng. sivir. sever. çalğay. çalva. çalba. çapıq. savıq. sıvaq. zıvaq. zivək. zibək

ZİRƏNQ : Turuz Dictionary

-çox bilmiş qırıq, zirəng: qopuq cuvalaq. cüvallahı

ZİRƏNQ : Turuz Dictionary

zirəng. zirək. qat. qata. qatı. artaq. artıq. çox. aşırı. qırdıma. qırdırma. qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. ütəlgi. ütük. cəld. çalıt. qurnaz. qura. iti. qılav. qılac. qızqın. qızqan. qızışıq. körüklü. közüklü. körsüklü. körsük. körsək. qorsaq. g

ZİRƏNQƏ : Turuz Dictionary

zirəngə. çevik. yevriyə. yüvrüyə. yürügə.
yevriyə alan dar gəlməz, utsuza yalan man gəlməz. (utsuza: hayasıza) (man: ar)

ZİRƏQ : Turuz Dictionary

zirək. zirəng.
qayqın. qayqun. çox. saçığ. bol. bolaq. gülgülü. kovalı. qırdıma. qırdırma. qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. cəld. çalıt. qurnaz. qura. iti. qılav. qılac. hızlı.
bu qayqun şimşəkdən qurtulmaq güc olacaq.
yazın qayqun yağmur çağında.
qazır. qatır. qasır. qaqan. qırdıma. qırdırma. qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. cəld. çalıt. qurnaz. qura. iti. hızlı. qılav. qılac. ötüqüc. öttüc. ötrüc. çapıq. çapım. çevik. ötəbas. öcəbas.
ötəbas gələn ötəbas gedər.
ötəbas gəl: tez ol. irik ol

ZİRƏQ : Turuz Dictionary

zirək.
tetik. tezik. tizək. didək. (deşik. açıq. oyuq) huşlu.
sıyğaq. sırğaq. sərgək. ayğaq. ayın. aylın. usqar. huşyar.
tüzlu dadlı, ətli atlı, sivri zirək bir xanım. (deyim)