Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani To Azerbaijani

Azerbaijani To Azerbaijani
ZİRƏQ : Turuz Dictionary


etik. faal. çalımlı.
bilgili ol gəpməyə, uqublu ol duymağa, çəkimli ol dözməyə, çalımlı ol almağa, tutumlu ol qılımağa. (gəpməyə: danışmağa). (uqublu: çalımlı: bacarıqlı). ( tutumlu: zərfiyyətli)
sivək. çevik. attım.atlım

ZİRƏQ : Turuz Dictionary

zirək. zirəng. iti. qılav. qılac. qızı. çalıq. qızqın. qırsız. qızaq. qızat. qızan. hiz tiz tez. qız (qızmaq). haşarı. həşəri. daşarı. qırdıma. qırdırma. qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. cəld. çalıt. qurnaz. qura. çıpacan. çipəcən (< çırpmaq). körüklü. közüklü. körsüklü. körsük. körsək. qorsaq. sınırlı. qopurlu. qopuqlu. köpürlü. köpüklü. xaşlaq. şiddət. sürət. qırtıl. keçimsiz. geçimsiz. koraza. qoraza. köndələn. çöndələn. döndələn. yöndələn. yandalan. bədəxlaq. çabuqluq. əcələ

ZİRƏQ : Turuz Dictionary


zirək kişi bir sorunu qaldırar, bilgə kişi bu sorudan qaçınar

ZİRƏQ : Turuz Dictionary

zirək.
çalasin. qıvraq. iti.
çalasın qılış: iti rəfdar.
çalasın uşaq: zirək uşaq.
qıvraq. çalasın.
dışından çalasın uşaqdı

ZİRƏQ : Turuz Dictionary

zirək.qırıq. kəsik..¶-çox iti, zirək: suvart. zivit. zivirt

ZİRƏQ : Turuz Dictionary

zirək. sivik. çağqan

ZİRƏQ : Turuz Dictionary

zirək. zirəng. qat. qata. qatı. artaq. artıq. çox. aşırı. qırdıma. qırdırma. qıvcıv. qırval. qırvac. qıvral. qıvrac. ütəlgi. ütük. cəld. çalıt. qurnaz. qura. iti. qılav. qılac. qızqın. qızqan. qızışıq. körüklü. közüklü. körsüklü. körsük. körsək. qorsaq. g

ZİRƏQLİQ : Turuz Dictionary

zirəklik.
usqarlıq. huşyarlıq. sıyqaqlıq. sıyğaqlıq. sırğaqlıq. sərgəklik. ayğaqlıq. ayınlıq.
tavlıq. tovlıq.
bu hardan tovlığı öğrəşdin

ZİRƏQLİQ : Turuz Dictionary

zirəklik. türgəlik

ZİRƏQLİQLƏ : Turuz Dictionary

zirəkliklə. cıvıldızlıqla.
çox cıvıldızlıqla, bildirmədən olmasın işlər görmək

ZİRİŞGİ : Turuz Dictionary

alaqoy. alağuy. alğavani

ZİRİŞQİ : Turuz Dictionary

zirişgi. turuğ > doruğ. dur. qarıya çalan qızıl boya. alğavan

ZİRVƏ : Turuz Dictionary

gərtlək. qırtlaq. yoxuş başı

ZİRVƏ : Turuz Dictionary

ucğur. ucur. doruq. üstüc. qullə

ZİRVƏ : Turuz Dictionary

cuqqa. coqa. tuqat. (< cuq: tuq: düğün). nərsənin ən son düğünü, nuxdəsi. ucqa. darağ. doruq. qullə.
dağ cuqqası

ZİRVƏ : Turuz Dictionary

çatra. ucat. doruq. qullə.
tiriz. atırqal. atqal. qullə. amac.
amaca çatmaq üçün, yamac keçməli

ZİRVƏLƏR : Turuz Dictionary

uclar.
günəşə ən yaxın uclar , qarlı qalar buz bağlar

ZİV : Turuz Dictionary

şərit.
yaşları zivə sal qurusun

ZİVAL : Turuz Dictionary

züval. züvgən. zivgən. sürüşgən

ZİVƏQ : Turuz Dictionary

zivək. zibək. sıvaq. zıvaq.
kəsgin. çapıq. atıq.
sıyaz, siyəz, duyqun, həssas çəkə, nuqdə.
canlı. yaşa dolu. can dolu.
yasır. hazir. amadə

ZİVƏQ : Turuz Dictionary

zivək. neçə qollu şərit.
zivəyi çək qoy günə, yaşlar tez qurusun

ZİVƏQ : Turuz Dictionary

zivək. zıvaq. zibək. savıq. sıvaq. çalğay. çalva. çalba. sivir. sever. zirəng. çapıq

ZİVİRMƏK : Turuz Dictionary

siyirmək.
süzürmək. axıtmaq.
süpürmək. silmək. bitirmək

ZİVİRT : Turuz Dictionary

zivit. çox iti, zirək. suvart

ZİVİRTMƏK : Turuz Dictionary

zivritmək. siyritmək. siyirtmək.
süzütmək. axıtmaq. axdırmaq. tökdürmək.
süprütmək. silitmək. bitritmək