Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani To Azerbaijani

Azerbaijani To Azerbaijani
ZİVİT : Turuz Dictionary

zivirt. çox iti, zirək. suvart

ZİVMƏK : Turuz Dictionary

sızrınmaq. sızmaq. zivrinmək (sıypmaq. sıyıpmaq. sıypınmaq. sıyrınmaq. sıymaq. qaymaq.
əlim yağlı olduğundan, sıyıb düşdüm).
taymaq. caymaq. qaymaq

ZİVQƏN : Turuz Dictionary

zivgən. züvgən. züval. zival. sürüşgən

ZİVRİNMƏK : Turuz Dictionary

sızrınmaq. sızmaq. zivmək. (sıypmaq. sıyıpmaq. sıypınmaq. sıyrınmaq. sıymaq. qaymaq.
əlim yağlı olduğundan, sıyıb düşdüm)

ZİVRİTMƏK : Turuz Dictionary

zivirtmək. siyritmək. siyirtmək.
süzütmək. axıtmaq. axdırmaq. tökdürmək.
süprütmək. silitmək. bitritmək

ZİVSƏ : Turuz Dictionary

-bir ayaq zivsə, o biri titrər

ZİYİL : Turuz Dictionary

zigil. so ğal. soğul

ZİYİL : Turuz Dictionary

sigil. səgil. qoyuq. qopuq. balu. gövdədə çıxan ağrısız, bərk bez

ZİYQ (ƏRƏB) : Turuz Dictionary

ziq(ərəb). sıx. dar

ZİYRƏK : Turuz Dictionary

türgən. tövür tüvür, kələk, bir işdə yollar bilən. fətçi. fənn bilən. bilici

ZİYRƏKLƏRİN : Turuz Dictionary

severlərin.
iş bilənin kəlləsi, severlərin əlləşi. (əlləşi: çabası)

ZOĞAL(FARS) : Turuz Dictionary

(zarğal. zərğal. {< sorxal. sorğal. (oa) sarxal. sarğal}

ZOL : Turuz Dictionary

fışqırıq.
zol qancarış: fışqırıq qan axma

ZOLAQ : Turuz Dictionary

xət.
qaynar zolağ: qaynar xət. (qaynar: igirmi dörd saatlıq. gecə gündüzlü).
qararaqol qaynar xətti

ZOLAQ : Turuz Dictionary

yolaq.
bulaq. kiçik su axıntısı. kiçik arx.
axdırar gözüm yolağ: göz yaşım bulağ tək axır.
qoğaq. dar, güdə, cürə yol. (> kurə rah).
yolağlı olan. yol yol. rah rah. xət xətli.
yolağ barçın (parça)

ZOLAQ : Turuz Dictionary

zolağ.
nəvar.
qəzzə zolağı.
etgiləniş alanı, meydanı. mədar hitəsi

ZOLAQ : Turuz Dictionary

oyun. şırıq. nəvar

ZOLAQ : Turuz Dictionary

zolağ. sapağ. xətt. kəsim.¶-zolaq zolaq. zol zol. cızmıqlı. çizmikli. yollu. yolaqlı. şüv şüv. yol yol. xət xət.
zol zol yaşılboya ağ örpəkdə.
zolaqlardan tikilmiş köynək tuman.
qızıl zolaqlı geyim

ZOLAQLARI : Turuz Dictionary

zolağları. dilləri.-alov zolağları,

ZOLAŞ : Turuz Dictionary

silsilə. sıra. sırı. sırıq. səğir. kök. şəcərə.
sıradağ: dağ silsiləsi

ZOLZOL : Turuz Dictionary

zol zol.
bir işi, qılışı uzun uzadıb, izin üzmədən təkərləmək, təkrarlamaq. övür övür. qarşı qarşı. qayta qayta. dönə dönə. birsixli.
zol zol bizi güldürdü.
zol zol baxdı: bör bör, bər bər baxdı.
zolaq zolaq. cızmıqlı. çizmikli. yollu. yolaqlı. şüv şüv. yol yol. xət xət.
zol zol yaşılboya ağ örpəkdə.
zolaqlardan tikilmiş köynək tuman.
qızıl zolaqlı geyim

ZOPA : Turuz Dictionary

toyqa. toxqa. toqqa. çomaq. başı şişik, topuzlu dəğənək

ZOQQULDAMAQ : Turuz Dictionary

zoqquranmaq. soqquldamaq. soqquranmaq. soxquranmaq. soqğuldamaq. soxuldamaq > sorğuldamaq (türkmən). zonklamaq. zoq zoq, soxur soxur, sanca sanca, ata ata, kəsik kəsik, ağır ağır sancınmaq, ağrımaq, döğülən, irinli yerin soxub ağrıması, sox sox, tıp tıp döğməsi

ZOQQULTAMAQ : Turuz Dictionary


zoqzoq zoqquldamaq: loqloq loqquldamaq

ZOQZOQ : Turuz Dictionary


zoqzoq zoqquldamaq: loqloq loqquldamaq