Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani To Azerbaijani

Azerbaijani To Azerbaijani
ZOR : Turuz Dictionary

kavat. qabat. qıtır. gürüt. gurut. gürüc. guruc. güc. güv. guv. basınc. quvvət

ZOR : Turuz Dictionary

təpgi. təpgü. güc. gərəyit. icbar.
yoğun. güc.
biləyi yoğun birin yıxmış, biligisi yoğun minin. (yoğun: zor. güc).
zor qapıdan girince yasa bacadan çıxar.
zor demək: təpmək. zülm edmək.
zor deməz: təpməz. zülm edməz.
zor demə: təpiş. zülm edmə

ZOR : Turuz Dictionary


albac.albas. (albadal). basınc. güc. fişar. icbar. təzyiq.
alba alba iş olmaz, dama dama göl olmaz.
qın.
yaratmaq sağatmaqdan qın. (yaratmaq onarmaqdan qın).
qın. qıyın. çətin.
öğrəşmək öğrətməkdən çox qın.
albac. albas. (albadal). basınc. güc. fişar. təzyiq.
alba alba iş olmaz, dama dama göl olmaz.
qulaqsıza gözsüzə, söz utdurmaq zor olar, qoduq gəlib eşşək gedən çox olar. (utdurmaq
qavratmaq. qandırmaq)
özün dəğişmə , dünyanı dəğişmədən çox zor.
qulaqsıza gözsüzə, söz utdurmaq zor olar, qoduq gəlib eşşək gedən çox olar. (utdurmaq: qavratmaq. qandırmaq).
barçanı könətmək güc. (hamını razı salmaq zor).
gecə boylu dan doğar, gecin qalxan zor bular

ZOR : Turuz Dictionary

qıyın.
yaranmağın köpçülügə çox qıyın. (köpə yaranmaq qıyın).
zor altında yaşanar, qorxu altda yaşanmaz
yer qatı batmaq zor, göy uzaq çatmaq zor. (yerlə göy arasında qalmaq)

ZOR : Turuz Dictionary

dikdə
dikdə altında yazιlanlar.
gir. güc

ZOR : Turuz Dictionary

güc. ağırlıq.
işdən gücdən qaçmaq.
qın.
zor keçməsin: qın keçməsin. ¶-zor gəlməsin: qın gəlməsin. ¶-zor gördü: qın gördü

ZOR : Turuz Dictionary

güc. cıdal. çatal. güc.
yük. güc.
sənin yoxluğun çox yük.
bu yükə dözmək.
sıxıt. ¶zorda qalmaq: bastınmaq

ZOR : Turuz Dictionary

tov. güc.
tov qıyır: güc qıyır: zor qılır, rəva bilir. ¶-zor demək: qıynamaq. (qıyınçılıq edmək)

ZOR : Turuz Dictionary

(çağlamaq gücü). güc. çağ.
çağım qalmadı: çağım çıxdı.
çağsız: gücsüz. zayıf.¶-güc, zor göstərmək:basınmaq.
hər gələylə danışma, əlsizlərə basınma. (əlsizlərə: acizlərə).¶-kişi qılğı zor düşər, açmasa söz ağızdan. (düşər: düşünülər. açılar). (qılğı: qılığı: əməli)

ZOR : Turuz Dictionary

qatı. qatu. sərt. bərk. ağır. qıtır. güc. güv. guv. salmıq. basınc

ZORA : Turuz Dictionary


zora salama: gürcəmə. gücləmə.
çoxda sevməyə sevilməyə gürcəmə kəndin, ərdəmə yordam gərək. (ərdəmə yordam gərək: bacarığa çıxar, düşər gərək)

ZORA : Turuz Dictionary

-özünü gücə, zora, fişara salmaq: oyulmaq. oyunmaq. fikrə gedmək. fikirləşmək. sıxılmaq. fişar çəkmək. gücənmək

ZORAKİ : Turuz Dictionary

astalı

ZORAQILIĞA : Turuz Dictionary

zorakılığa. bastağa.şiddətə.
bastağa son

ZORAVANLIQ : Turuz Dictionary

gücəvanlıq

ZORBA : Turuz Dictionary

astac

ZORÇULAR : Turuz Dictionary

güjçülər. buynuzçular. boynuzçular. mözçülər. çomaqçılar.
sözçülər acından ölür, mözçülər yeyib gəbərir

ZORLA : Turuz Dictionary

güclə. gücən. qısıqla. qısıqıtla. qısdırla. kəsbilənərək. istəmiyərək.
bu işi kəsbilənərək yapacaqsın.
kəsbilənərək dərs olmaz, ölçüb kəssən dar olmaz

ZORLA : Turuz Dictionary

albala. albalı. alba birlə. albanıl. güclə. məcburi

ZORLA : Turuz Dictionary

asda

ZORLA : Turuz Dictionary

zorğa. güclə. gücmə. çətinik

ZORLAMAQ : Turuz Dictionary

dartmaq. sıxmaq.
uşağı niyə belə dartırsın.
sıxmaq. sıxqamaq. acı vermək. çimrilik edmək. basqılamaq. əzmək. bunaltmaq. üzmək. qısmaq. qısıtmaq. qısqıtmaq. pısmıtmaq. darıtmaq. (əfsürdə, diltəng edmək) darıxdırmaq. basmaq. bezdirmək. gücləmək. dürtmək. dürtdəmək. büzmək.
təpgitmək ( < təpmək: itmək). gücətmək. gəritmək. darıtmaq. dürtmək. dürtdəmək. icbar edmək.
məni bu yola təpgidən yoxudu.
toxunmaq. oxunmaq. gücləmək. təpmək. saldırmaq. basqılamaq. basqıtmaq. basıqlamaq. soxmaq. soxdamaq. çapdamaq. qoturmaq. qotarmaq. dürtmək. dürtdəmək. təcavüz edmək

ZORLAMAQ : Turuz Dictionary


albaslamaq.albaclamaq. albadağlamaq. albatlamaq. albadaqamaq. albasaqlamaq. albasa qılmaq. albasa qoymaq. basqatmaq. gücləmək. dürtütmək. məcbur edmək. vadar edmək. təzyiqdə qoymaq (albasa düşürmək). təhmil edmək. müti' edmək. ram edmək. fərmanbürdar edmək. (constrain).
çıpırlamaq. çırplamaq. çıplamaq. çırplamaq. çapırlamaq. çaplamaq. gücləmək. basqalamaq. basaqlamaq. soxutmaq. soxdurtmaq. sıxıqlamaq. sıxqalamaq. sıqqalamaq. sıxığa qoymaq. dürtmək. dürtdəmək. döğətmək. məcbur edmək. zora, fişara qoymaq

ZORLAMAQ : Turuz Dictionary

asğınmaq. basınmaq. güc görsətmək. yügürmək.
o harda dilsiz əlsiz görsə basınar.
özündən düşgünə (acizə. zəifə) basınma

ZORLAMAQ : Turuz Dictionary

çalağatmaq