Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani To Azerbaijani

Azerbaijani To Azerbaijani
ZORLAMAQ : Turuz Dictionary

girətmək. gücləmək

ZORLAMAQ : Turuz Dictionary

soxlamaq. gürütmək. məcbur edmək.
siz bu işə gürütən. yoxddur

ZORLANMAQ : Turuz Dictionary

çıpırlanmaq. çırplanmaq. çıplanmaq. çırplanmaq. çapırlanmaq. çaplanmaq. güclənmək. basqalanmaq. basaqlanmaq. soxutunmaq. soxurtulmaq. döğlənmək. dövlənmək. məcbur edinmək. zora, fişara qoyulmaq

ZORLANMAQ : Turuz Dictionary

gücünmək. güclənmək.
basdanmaq

ZORLANMAZ : Turuz Dictionary

itilməz.
it güdməyə itilməz. (güc ilə it sürüyə gedməz)

ZORLANMIŞ : Turuz Dictionary

mindiri. təhmili nərsə

ZORLAŞDIRMAQ : Turuz Dictionary

astalatmaq

ZORLAŞMAQ : Turuz Dictionary

astılmaq

ZORLAŞMAQ : Turuz Dictionary

qınlaşmaq.
gəzərən qınlaşdı: yaşayış zorlaşdı

ZORLAŞMAQ : Turuz Dictionary

qınalmaq. qınalışmaq. qınlaşmaq. qın olmaq. daralmaq. sıxılmaq. çətinləşmək. müşgülləşmək. ağırlaşmaq. gücləşmək.
keçidlər artıq. qınalmış.
işlər qınalır.
qabağa görə çox qınalmış

ZORLATMAQ : Turuz Dictionary

çapdatmaq. çaldatmaq. saldatmaq

ZORLU : Turuz Dictionary

zəlim.
zəlim yaş
güclü. zorlu dəliqanlı

ZORLU : Turuz Dictionary

güclü. irkəli. irəkli. qudrətli.
tovlu. tovğuc. tovuc

ZORLU : Turuz Dictionary

girli. güclü

ZORLUQ : Turuz Dictionary


qanmaz nə bilir qanmamağın dərdinə düşmüş, zorluq varisə çevrəkidən sor

ZORLUQ : Turuz Dictionary

qınçılıq. güc durum. çətinlik. müşgüllük.
iş qınçılığları.
bu qınçılığın sonu haradır.
qınçılığ çəkmək.
qınçılığları yenib keçmək: üstəsindən gəlmək

ZORLUQ : Turuz Dictionary

qınlıq ağırlıq. güclük.
qınlıq ilən: qınlıq bilən. güclüklə.
sorağın qınlığı: sorunun çətinliyi.
qınlıq nədədir.
qınlıq var?

ZORLUQ : Turuz Dictionary

güclük. qısqı. girtuk. sıxıntı. qısı. acı. qayqı. qatqı. qayqu. qatqu. qızqı

ZORLUQ : Turuz Dictionary

-zorluq çəkmək: korluq çəkmək. qatığlanmaq. qatığ, qatığlıq, qatılıq görmək. sinsinmək. gücənmək.
kiçiklikdə qatığlan, ululuğda yarığlan: cəvan kən çalış, yaşlılıqda alış, faydalan

ZORLUQA : Turuz Dictionary

-zorluğa soxmaq: qınamaq. qınatmaq. darağlamaq. qısnamaq. sıxışdırmaq

ZORQA : Turuz Dictionary

zorğa. zorla. güclə. gücmə. çətinik

ZORQULMAZ : Turuz Dictionary


susduq kişi sorqulmaz, yanıtmağa zorqulmaz

ZORQUNLUQ : Turuz Dictionary

zorğunluq. tıxınçılıq. sarğınlığ. darıqınlıq. (təngi. səxti)

ZORU : Turuz Dictionary

gücü.
dizlərimin gücü yox

ZORUN : Turuz Dictionary

-qıyın, gücün, zorun, çapın, çəpin, çətinliklə, çikinərək (istəmiyərək) yapmaq: qıcırımşımaq. qıycırımşımaq. qıcrımşımaq. qıyırımşımaq. qıyrımşımaq. gücümşimək. gücümşümək. gücünə gedmək. çətinşimək. çikinşimək. qıcırı, qıycırı, qıyırı bükmək. qıcırın, qıycırın, qıyırın bükmək. qıcır, qıycır, qıyır bükmək. qıcırım, qıycırım, qıyırım bükmək, boğmaq