Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani To Azerbaijani

Azerbaijani To Azerbaijani
ZORUN : Turuz Dictionary

-zorun zorun: gücün gücün. gücə gücə. çətin çətin.
yorqun yorqun, gücün gücün

ZORUNDA : Turuz Dictionary

astında

ZORUQLUQ : Turuz Dictionary

zoruğluq. basavlıq. təzyiq

ZOVŞAQ : Turuz Dictionary

züvşaq. züvcan. ləzic

ZUBİN : Turuz Dictionary

çıpın. cıda. dalum. dirgən. dirən. soxun. neyzə

ZUMAR : Turuz Dictionary

yerazıq

ZUMAR : Turuz Dictionary


ürün umar əkin əkən əkindən, bərə görsün zumar yığsın işindən

ZUMAR : Turuz Dictionary

-ömrü uzsun, zumar bulsun. (yarqış sözü)

ZUMARI : Turuz Dictionary

-qış boğazı, zumarı: keş. çek. çək. qışam.
qış boğazı, zumarı: qayıt. qışlıq

ZUMARI : Turuz Dictionary

-qış zumarı: sovum. savım

ZUMARIN : Turuz Dictionary


çıx dışarı gedər aclığın, yol üstədir sənin zumarın

ZUMARIN : Turuz Dictionary

umurqanın. azığın. hasılın. rizqin.
allahım aşdır daşdır , umurqanın bol olsun, doğurduğun ərəndən, düşman qaytan ər olsun (qaytan: qaytaran). (yeni doğan uşağa sılağ vermə qutluğu)

ZUMBATA : Turuz Dictionary

qayaqan. dişli, dəndən olan sürtmə ayqıtı

ZUMBATA : Turuz Dictionary

qayraç. qayırac. ititmə, safatma aracı

ZUQ : Turuz Dictionary

zuğ. tirkə.şüv. incə çubuq

ZUQLANMA : Turuz Dictionary

-yaz çağı ağacların, bitlərin cücərmə, zuğlanma çağı: dalçavğan. dalçağan

ZUQTAN : Turuz Dictionary

-zuğdan, pürçükdən (sıyrıntılardan) arıtlanmış göy gövərənti: sıyırma. sıyırtma. sıyırt. sıyrıt. sırıt

ZURƏQ : Turuz Dictionary

< züvgək. kərəçi. qayıq. kiçik gəmi. böləm. bələm (< bölmək
ayırmaq). lotqa. tolqa

ZUTLUQ : Turuz Dictionary

zudluq.
zudluq bilən: tezlik bilən. {zud < # > döz). zudluq bilən: tezlik bilən)}

ZÜLÜC : Turuz Dictionary

sülüc. > ləzic. yələz. yalaz

ZÜQAM : Turuz Dictionary

zükam. suzam. sucam. burun suyu dayanmada axan soyuğdəğmə kəsəli

ZÜQQAY : Turuz Dictionary

züğ qay > züğqə. sürcüş. qayış. züğüş. iştibah. xəta

ZÜQQƏ : Turuz Dictionary

züğqə < züğ qay. sürcüş. qayış. züğüş. iştibah. xəta

ZÜQTÜRMƏK : Turuz Dictionary

züğdürmək. süğdürmək. üzdürmək. suyun, nərsənin üzərində qaydırmaq