Multilingual Turkish Dictionary

Azerbaijani To Azerbaijani

Azerbaijani To Azerbaijani
ABARTMAC : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabartmac. qabartılmış, abartılmış söz. qanırtmac. qanğırmac. qaqırmac. qaqırtmac. qaqrımac. yalan

ABARTMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabaq doğramaq. şişirmək. yalan satmaq.
qabartmaq. qabarıtmaq. aşavlatmaq aşavlamaq. daşırtmaq. daşartmaq. şişirmək. şişiritmək. şişirtmək. yellətmək. böyütmək. göltürtmək. götürtmək. mubaliğə edmək. birə min qatmaq. yoğunlatmaq. qalınlaşdırmaq. qalınlatmaq. qəlizlətmək. qoyulatmaq.
gurrung edmək. gözün bәrәtmək. tə;rifləmək. şişirmək

ABARTMAL : Arin Turkish Etimology Dictionary

qabarmalı. qabartmal. qabartı. abartı. qabarıq. abarıq. qabarma. abarma. qabartma. abartma. mubaliğəli. şişimli. şişrimli. bərcəstəgi. rölyef.
abartmal qabarmalı: rölyef

ABAT : Arin Turkish Etimology Dictionary

(abad. avad. ovad).
abad. ovad. uvad. ova. bayındır. mə;mur. bayındır. bəylik.
hər yanı bayındır, abad: dörd yanı bəylik.
yalqızova: durquzova. durquzabad. bəlli olmayan hara.
durquzabad. durquzova. yalqızabad. yalqızova. bəlli olmayan hara.
düşüt. salıt. qayşaq. girnit. dikləş. dalaş. çapat. çalqıt. çapqıt. çıpqıt. çəmgit. kəmgit. qafa tutma. qarşıq. qarşın. qarşılıq. diyəcək. deyəcək. deyiş. diyləş. deyləş. aytış. aytaş. eytiş. qonut. söylət. sözlət. söz. savat. savlat (< savmaq). dinləniş. dinəliş. dilləş. muxalifət. qəbul edməmə. e;tiraz.
ovlaq. nərsənin yığvasını, bolluğunu, çoxluğu göstərən söz.
uvat. abad. yapad. qabad. yapılmış qorunmuş yer.
yavan. yaran

ABATAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

abadan. obdan. abıdan. (albar).
abdan. ovadan. göstərişli. gözəl. yaxşıqlı. bollu.
(< abamaq). qaçan. gizlədən. saxlayan. örtü. örtən.
ovadan. bolluq. bayındır.
abadan ölkəz olsun.
abadanlıqa düşdülər: bolluqa.
sulu bərli, bərəkətli, bollu avadan ölkə.
abar. albar. abrat. abaran. abran. abartan. şaşıran. hündür. uca. böyük. iri. yaşlı.
abadan tanrım. abar qadın.
atamın aldıdın ötsəniz. obdan olur: atamın salısın alsaz. iyi olur.
abadan oğlum: böyük oğlum.
abadan qala: böyük şəhər.
abadan abadan: yekədən yekəyə.
abadan şəhərlər saldılar.
lap. büsbütün. kamil. tamam.
abıdan yaxşı: çox yaxşı.
abıdan yük: çox uca.
abıdan çətin iş.
böyük. iri. yaşlı.
abadan yaşım üydədi: böyük oğlum evdədir.
qaqqını abadanın sayla: yumurtanın irisini seç.
abadan abadan: iri iri

ABATANLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abadanlıq. abadlıq.
ovadanlıq. uvadanlıq. avadanlıq. bolluq. islik. varavanlıq.
bayınlıq. baynalıq. bayındırlıq. abadlıq. bayınlıq. bəyinlik. baylıq. bəylik. bayındırlıq. mə;murluq. imarət.
irilik. böyüklük.
yaşlı.
yaşlanı ortasında abadanlıqın esqə alıb söyləşdi: gənçlərin ortasında yaşını gözə alaraq qonuştu

ABATARLAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abadarlaq. alpadarlaq. daha gür, güclü, iri, böyük, bol, yekə. daha quvvətli. daha böyük. daha gür

ABATƏPƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abagəbə. hər çeşitdən. bayağı. dəğərsiz

ABATLAMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

abadlama. yurdlandırma

ABATLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abadlamaq.
bayınlamaq. bəyinləmək. baylamaq. bəyləmək. bayındırlamaq. şənləndirmək.
diriltmək. şənləndirmək.
qalxındırmaq. qoğzamaq. ucaltmaq. genişlətmək. açıqlatmaq. gəlişdirmək.
babatlamaq. onarmaq

ABATLANMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

abadlanma. qoğzanış. qoğzanma. qalxış. qalxınma. ucalış. ucalma. genişlənmə. genişləyiş. açıqlanış. açıqlanma. gəlişinmə. osturma. tərəqqi. pişrəft. tosiə. ümran

ABATLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

alpatlı. çapatlı. çalqıtlı. çapqıtlı. çıpqıtlı. çəmgitli. kəmgitli. düşütlü. salıtlı. girnitli. dikli. dalaşlı. qafa tutan. dinəli. dilləti. diyəcəkli. deyəcəkli. deyişli. diyləşli. aytışlı. aytaşlı. eytişli. qonutlu. söyləti. sözləti. sözlü. savatlı. savlatlı (< savmaq). qarşıqlı. qarşınlı. qarşılı. qayşaqlı. muxalif. qəbul edməyən. e;tirazlı. mö;təriz

ABATLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abadlıq. abadanlıq. bayınlıq. bəyinlik. baynalıq. baylıq. bəylik. bayındırlıq. mə;murluq

ABATMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

(qapatmaq. yabatmaq). dayatmaq. dayandırmaq. əsirgəmək. əngəl olmaq

ABAY : Arin Turkish Etimology Dictionary

apay.
eyvay. şaşmaqda çıxarılan səs. eyvay (;abayla;
eyvayın; ortasında
;b;
;v;; səs dəğişməsi var).
ehtiyat.
abayla: gözətlə. ehtiyat et.
abaysız: apansız. bilməzdən. gözləmədən.
bildiri. uyarı. uyarma. ixtar. səkin.
abay göndərin.
on kərə abay aldın, yanıtmadın: aldırmadın, saymadın.
bacı. böyük. ulu. apa. əcə
əcək. əcəkə. ağa əçə.
sav. xəbər.
aydınlıq. aydınlıq verici.
şaşırdıcı, heyrət verici. şamat. mat qaldırıcı nərsə.
xala.
xanım. qadın.
bacı

ABAYLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > obaylamaq. bax > oybalamaq

ABAZA QOYAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

əbə köməçi. göy qurşağı

ABAZA : Arin Turkish Etimology Dictionary

albaza. qafqaz ellərindən abazinlər. abazalar.
abazalı: abaza boyundan qafqasyalı

ABAZAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

abazağ. alpazağ. qız, ərkəklərin qol qola girərək oynadıqları bir oyun.
abazağa barmaq: abazağ oyunını yapmaq.
abezeq dartıv: abazağ oyunun müziği.
abazağ təpsəv: abazağ oyunu

ABAZAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

yabazan. yavazan. cinsi yöndən doyulmamış, azıqmış kişi

ABCIMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

opcımaq. qopcımaq. opmaq. hopmaq. qopmaq. şaşıb çəkinmək. qorxmaq. ürəyi qırılmaq, pozulmaq

ABCIN : Arin Turkish Etimology Dictionary

apsın. öpsün. elti. yengə. bir evdə, gəlinlərə, gəlinlərin birbirinə verilən sevişli ad

ABÇIQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

şaşırmış. sərsəmləşmiş. ürkmüş. bezgin. cəsarətsiz

ABET : Arin Turkish Etimology Dictionary

abed (< abıd).
qıraq. dinc.
tə;til.
pərhiz