Multilingual Turkish Dictionary

ACAR

ACAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

haçar. (açar). (acarrı. bax > (< axar).
{(c z ) (< acırtmaq)}. açar. ahar. axar. ağlıq. düzgün. sılağ. sığal. cıla. pərdax.
saf. şumal. züvgan axarlı olmaq üçün kağıza parçaya sürülən maddə (yumurta aği vəya başqası kimi). bu işə
;axarlamaq: acarlamaq;; deyilir.
ahar. taza. yeni. çil. asrı. çiğ. şüləli. şumal. aşıyan. cavan. çağa. gözəl üz.
acarı soyuq: çirkin. suratsız.
qeyrətli. qıvraq. hərəkətli.
gözübək. yırtıcı.
çox tünd, kəsgin, iti.
azar. acı. acıq. azıq. incik. bəla. bulac. bükəc. boğac. tutac. düşəc. qapız. qapaz. qapsıq. giriftarlıq. güclük. zorluq. çətinlik. çalız. çalaz. qəza.
açqı. açqıc.
çaşnı.
açacaq. kilid.
midadqətdiyən.
iştah gətirən. aperitiv.
haçar. dil. açqı. açqıç. açıcı. açqı. haçar. anahtar.
aşar. görər.
sınavlı, bilgili (aqah) kimsə, işini tək başına görər, aşar, açar: yol bilən, kərvana qatılmaz.
ası. yarar. özgülük. etgi. olca. fayda. tə;sir.
mənlik (qurralıq) azarı sənin başıva girib.
açar uydurmaq:
kilidi başqa açarla açmaq.
duzaq qurmaq.
haçar gözü: deşi. dişi.
keçmişinin yolun görən, gəlcəyinə yol açar.
açar saçar: yayça. yürüt çürüt. kəsir tökür. kəsər tökər. müsrif.
açar saçarlıq: aç saç. çöküt qoşut. düşür püsür. düşür töküş. düşür töşür. həşir pəşir. kəsər tökər. saç savur. sav sov. sava sova. savır sovur. saça biçə. saça biçəlik. saçaç. saçıb savurma. səp süpürt. soy soput. sal süpüt. sal töküş. söküt töküt. tök dağıt. töh töküş. tör töküş. tükət biçət. dağıt töküş. ərit dağıt. dağıtma. korlama. sovurqanlıq. savurqanlıq. yayçalıq. qırqıt. velxərclik. israf.
ağzın açar qarqa kimi qarıldar, ağzın qapar, ilan kimi fısıldar.
ışıq saçar, sözü açar: dan atınca, könül sökülər. günəş açar, qaranlıq qaçar.
qarın açar: açar. turşu. iştahladan. meyilləndirən

AÇAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

(açğıç. aşqıç).
açan. nəştər.
aşar. amil.
ücrət. müzd.
yetik. yetim. yetməyə, qurmağa, açmağa yararlı nə, kimsə. zirək. qabil.
turşu.
acar. sılağ. sığal. cıla. pərdax.
acar. iştahı açan nərsə. turşi.
iştah verici.
turşu. turşi. taqır. turş. əkşi. turşda, əkşidə saxlanılmış göy yemiş.
qutluluq, səadət himi, rəmzi, haçarı: qurqut. qorqut

ACAR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Cenubi Qafqazda yaşayan xalqlardan birinin adı, hemin xalqa mensub olan adam. Acar ədəbiyyatı.

AÇAR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Qıfılı açmaq ve ya bağlamaq aleti. Qapı açarı. Stolun açarı. Şkaf açarı.
Sən də açılmamış bir dəfinəsən; Açarı qeyb olan bir xəzinəsən. M.Müşfiq. // Mec. menada. Beş dənizin açarı indi əlimizdədir.
Ə.Cemil.
Canlı dilde bezen "qıfıl" menasında da işlenir. Açarın dili sınıbdır. Qapının aça-rını aç.
çilingerlikde işledilen müxtelif ölçülü aletler. // Elektrik cereyanını açıb bağlamaq üçün alet. Elektrik açarı. // Saat ve s. mexa-nizmleri qurmaq üçün alet.
xüs. Şifrle yazılmış bir metni oxumaq üçün xüsusi şekilde düzeldilmiş herfler sis-temi. Şifrin açarını tapmaq. // məc. çeşidli problem ve meselelerin helli yolu. Məsələ-nin açarını tapmaq.
Bilik xəzinəsinə kitab-dır qızıl açar. M.Seyidzade.
fiilol. çetin bir metni yaxşı başa düş-mek, üçün sade şekilde şerh edilmiş yazı.
Nizami əsərlərinin açarı. Firuzabadi qamu-sunun açarı.
mus. Not setirlerinin evvelinde not-ların menasını müeyyen eden işare. Skripka açarı.
0 Açar salmaq
1) oğurluq meqsedi ile özgenin qapısını açmaq; 2) məc. birinin qel-bini, ürek sirrini bilmek üçün onu sınamaq; yoxlamaq.

ACAR : Turuz Dictionary

-acar köhnə: yenik gerik. ( yenik: taza). taza yava (bayağı)

ACAR : Turuz Dictionary

çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. quvvətli. qopar. qopat. qubat. qopur. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qolbastı. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjtüc. kökcək. köksək. köksük. kəsgin. qoydraqlı. qoydraqıl. qoyduraqlı. qoyduraqıl. qoyaq. qoyuq. qoytan. qoyqul. qoyqun. etgili. yarac. sərt. ötüşlü. ötümlü. sınab. sinəb. müəssir. şədit. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. qurt. gürt. sağlam.
dağlar aşdıq, meşələr keçdik, kəsgin yellərə düşdük, dönmə yolun unutduq, gedmə yolun seçindik.
kəsgin ayaz, parlaq sabah.
acar olmayan: nimdaş. ikinci əl olan, köhnə nərsə, mal

ACAR : Turuz Dictionary

deşən.
çözən.
gəlişdirən.
canlı. qımıldaq. iti.
acar batur: acar alp: acar alpər: çox iti, başarıqlı iğid.
orijinal.
acar yol.
acar iş.
acar yaratış.
acar sözlər.
qıtlıqda olamalıq. fəqir. yoxa. misgin. müstəmənd.
(< açar). taza. bədii.
acar ruman.
atılqan. yılmaz. əsəbi. iti.
əsəbi.
önəl. taza.
aca. işlənməmiş, aşınmamımış (solmamış), yeni, iti, güclü..¶-acar aşar: taza köhnə. yeni əsgi. yeni yeyik.¶-kişi dilin dansa, su çox yatsa acar. (acar: küflənər)

ACAR : Turuz Dictionary

çağal. çağqal. osman.
qaparatlı. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. qurt. gürt. sağlam. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjtüc. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopur. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağ

ACAR : Turuz Dictionary


kəvək. gəvək. dişlik. dişə. yeyəcək. yemək. ağızlıq. ağız. azıq. azuqə. rizq.
gərənğ. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjtüc. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qolbastı. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. quvvətli.
gərən bəylik: güclü dövlət.
gərən topraq.
gərimli. girgin. girgün. güclü. güctük. güjtük. güjtüc. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. qolbastı. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. quvvətli.
qızıq. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. gəriv. qəvi. qıvraq. dayanıqlı. durnaqlı. durnuqlı. qıyınqır. qınqır. sağlam. qurt. gürt. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjtüc. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur.
qılman. qılaq. ürəkli. qurcaq. qucaq. qoçağ. qoç. qıyqaç. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. salqa. sağlam. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjtüc. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. qızıq. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. qolbastı. qonur. quvvətli. aldırqan. qeyrətli

AÇAR : Turuz Dictionary

-yaxşı kişi yaxşı söz, könül açar qəm yuvar.
tanğ açar, qaranğ qaçar. (tanğ: sübh. səhər). (qaranğ
qaranlıq. gecə)-istəyişlər yol açar, olsa içindən bəri, heç bir istək olunmur, yoxsa istək içindən.
borc almaq, dilənməyə yol açar

AÇAR : Turuz Dictionary


eyitən açar yolu, yürüyən sənsən özün. (eyitən: əkitən. məəllim)
bulutla gün barışsa,yazın gülər gül açar, bulutla gün qarışsa,yazın ağlar gül qaçar.
evrən dönər oda ötər içizdən, ölüm gəlib ağzın açar, incə belin topraq qucar, gülər gələn ağlar qaçar, qıyar axsın göz yaşınız içizdən.
gül çağından tez açar, gün çağından tez çıxar, gözəlimsin gözləmə, gözlək gözdə ot çıxar. (ot çıxar: kor olar)
tüm barışa yollar açar iş çalış. (barışa. çatağa. ərişə. nailiyyətə).
xoşgörüşlük qapıq yolları açar, korgörüşlük açıq yolları qapar. (xoşgörüşlük: optimislik). (korgörüşlük: pesimislik)
olumsuzlar gedirsə, olumluqlar baş açar. (olumsuz: mənfi). (olumluq: müsbətlik)
baxla ölüm tay çalmaz qapını açar. (çalmaz: çalmadan).
umutçuluq yol açar, umutsuzluq yol qapar
dilək doğru yönəlsə, amac kolu gül açar.
bir könül üç açar.
sevmək sevinmək sevilmək

AÇAR : Turuz Dictionary


dadlı sözün bircəsi, sandığından artıq açar bir ürək. (sandığından
düşündüyündən. fikr elədiyindən)
iç gizlərim açar dil, könül nisgilim tökər dil
yol colanı bilməzlik, azaşmağa yol açar.
günü sərçə açar, qarqa qapar.
könül başa iş açar. {-könül dilər baş dələr. (könül
həvəs)}.
çağı buraxsan çağa, açılmaz düğünlər açar.
solan güldən tomurcuq, qalar açar yazların.
sevən könül üz açar, gülər üzlü könül.
gülər qonşu ürək açar, qonşu ağlar könül tutar. (tutar: bükdər. qussələdər).
bitgi ösər çiçək açar bar verər, eyku işlər könül açar sağ verər. (eyku
iyi). (sağ: güvən. itminan).
bilginlik qayğunu açar, budalıq qayğuya çapar. (qayğu: çapraşıq). (budalıq
hovanlıq. axmaqlıq).
dedilər sıxıntılar keçədir, yarın gəlir, ömür bitdi keçən yoxdur, gələn yoxdur. təkcə açar, qapılar açar-kəndivə güvən.
keçsə gecə atsa dan, gizli yönlər açar yan.
hər nəyə gülmək kişi başına qalmasın açar.
kəndi başın dil açar, iki başa dil haçar. (başın
ağlın).
''niyə'' bilmək baş açar, ''nəyi'' bilmək yol açar. (baş açar: ağlı işlədər).
duvar keçən aşar keçər, açar keçər. (işi görən vurar daşa çıxar başa).
könül yarınsa gedən yolda, gül çiçək açar tikən kolda.
bilgəlik yorqalıq açar, bilgidən korğalıq qaçar. (yorqalıq
qabilliyyət). (korğalıq. qaybaxlıq. bədbaxlıq).
göz görəni dil desə, baş açar. (gördüklərindən danış, bilməyən bilsin, önə çıxan ey kötü baş uyar düşsün) (ey kötü
iyi kötünü). (baş uyar duşsün: kişi aqah olsun).
yapraqlıdır ağac deyil , tikilidir köynək deyil , kişi ilə dartışar, yeri gəlsə dərd açar. (tapmaca). (pitik).
sevməyini bacarmıyan, boş başına iş açar.
açıq könül səggiz uçmaq eşigin açar. (vardı könül kömür qarası, vardı könül könül alası).
başarıq qapılar açar.
iki sevgi qovuşursa, açar güllər, iki sevgi qopuşursa, solar qalmaz.
yaramaz aldış, azğışlığa yol açar. (aldış: adət).
bərk qapını verim açar, dərd qapısın, dözüm açar, özgəyə bel bağlayan, şamsız qalıb, əlin açar.
söz könül açar, bilgi beyin. {uçsa ışıq, ışıqlı göz kor qalır. (uçsa: sönsə). (lap iti görən göz qaranlıqda kor kimidir)}.
bərk qapını verim açar. (verim: para. hər ad ilə olur olsun).
doğru qapı doğru haçar , bəllidir açar.
qoynun açar tənin qucar toprağın, qaraqumdan dolar ala gözlərin, keçər günün, batar günün dünya yalan əylənməz.
baxt açar: qutan. onqun. şans gətirən. yümnlü.
necəlik varki nəçəlik basar, gözü işlətsən, beynivi açar. (keyfyyət kəmmiyyəti , bilik, biləyi basar).
barça ondan alqu bular, öznü aldan ıraq qılar, qara günün sonu çatar, danlar atar yollar açar. (alqu: boya. rəng. güc. tovan. bacarıq). (aldan: hamıdan). (barça: hərnə).
tutqunluğun tükitən, uçqunluğa yol açar

AÇAR : Turuz Dictionary

açan. açurğan. iştah, meyl gətirən.
leysan.
ağız açar: ifdar çağı.
biləyən. itidən.
açqı. açıcı. miftah.
qılavuz. (rahnəma).
qılavuz. arac. əbzar. əfzar. alət. vəsilə. vasitə.
rəmz. simgə. simbol. imək. işarət. nişan. bəlirti. iz.
məzə.
acıdan. acığdıran. yeyidən. yedirən. iştah açan.
piş ğəza.
nəmad.
önüt. öndə. başlığ. ərəfə. nərsənin açılşına, başlamasına yaxın çağ, yaxud başlamasının ilkin atdımları.
girintili çıxıntılı yer.
çatal. iştah gətirən.
çaşni. müxəlləfat.
dadlıq. əduvacat.
dövədən. döğəci. təhrik edən.
qələm. həkkaklıq, hər çeşit oyma, yazma, cızma açarı, aracı, sümbəsi, qələmi.
açaq. yeni. yeni açılmış. işlənməmiş. taza.
açaq. körpə. biçindən son bitən göy. çağacıq.
naşı. yontuq. yonluğ.
şayırd. uşaq. çırağ.
rəmz. simgə. simbol. imək. işarət. nişan. bəlirti. iz.
açval. arac. əbzar. tools.
çıraq. düğün, çətinlik, zorunluqdan çıxma araçı, yolu.
gənəlliklə hər çeşit tutuq, bükülü (bağlı. kirli) nərsəni açan, qaba, tünd, iti nərsəni yumuşadan araclara verilən ad. əbzar.
pinc, lülə kimi xırlı (ivli) nərsəni açan arac. (pinc + açar)
qulpuq (qoluqlanmış. kilitli) nərsəni açma ayqıtı.
tədbir.
açquc. açqı.
gülər üz. şux.
turşu.
duzda qoyulan açar, turşu: şorağ. (< çorağ).
rüşvət.
məzə..¶-yardım açar: yardac. əl tutan. qol tutan. xeyrxah..¶-söz söz açar, söz göz açar..¶-tək kişi yerisə, iz açar, iki olsa yol..¶-açar açmaz: açaan kimi.¶-açar fəransə: ingilis haçarı. çöğüç. (< çöğ. döv.çev)..¶-bərk qapını berim açar. (berim: verim)
.¶-gül açar, bülbül sayrır..¶-mən gedəli, güllər qalar, yazda açar, qışda solar, pisdən qalar izlər, eydən bir iz qalar. (eydən: eyidən. iyidən. yaxşıdan)..¶-altun haçar, qapılar açar..¶-ac qalanın, çörək açar dilini..¶-yol açar, dərd qaldırar düşünən, yollar qaqıb, dərd artırar üşünən. (yol yapar, dərdə açar bulur düşünən, yolları bağlar, dərdi çoxaldar qorxağan).¶-altun haçar, açmaz açar..¶-ulu qayğı keçərsə, kiçiklərə yol açar.¶-bilik, yol açar ilikə. (bilim, ilim başarcağa yol açar)..¶-ağıl xəznə, könül yozaq, dil açar. (açar: açqıç) (akıl hazine, gönül kilit, dil açar)..¶-aşırtçılıq sapıqlığa yol açar. (aşırtçılıq
ifratkarlıq. panlıq. artıq gedmə)..¶-umud, yarınlar açar. (hər günün sonu var, günlərin sürümü).¶-qınçıların əlləri, yerə döğər belləri. qara topraq gül açar, uğur bular elləri. (qınçıların: zəhmətkeşlərin). ¶-osduraq göt açar, ösgürək göğüs. ¶
kişi için, söz açar. (için:
içində olanı.
ruhun). (kişi kimliyin söz açar). {söz kişinin baylığı. (baylığı: varı yoxu. devləti)}.¶-açar (turşu) boğaz qızıdar. (açar: turşu) (boğaz qızıdar: iştah açar).¶-yol açar, dərd qaldırır düşünən, yollar qapıp, dərdə salar üşünən

AÇAR : Turuz Dictionary

teylər. (teyləmək: tiyələmək. qələmləmək. çalmaq. yontmaq).
bağrım başı təklik teylər. (bağrım başı
könül yaramı).
açğa.
ağça demə açğa de

AÇAR : Turuz Dictionary

-yolaçar: yolgər

AÇAR : Turuz Dictionary

açaz. qılıt. kilid. qılcıt. qılcıq. kilcit. kilcik. kitcik. püf. çəm. xəm.
yazar.
çimlər toprağa göy saçaq yazar. (çimlər: çəmənlər). (saçaq yazar: süfrə açar).¶-qunçə, gülə açar, söz könuldən qaçar, çaxır küpdən uçar.¶-söz yayıldıqca cığır salar, danyırlara yollar açar.¶-izaçar:
şifrə.
izah. təşrih.¶-altın qılıc dəmir açar, çəlik yarar. (qılıc: yaraq) (çəlik: polad).¶-yoldu açar kişi içinin. (yol kişinin için dışarı tökər).¶-tün qapısın tınq açar. (tınq: tınqa: danqa. qara pul)

AÇAR : Turuz Dictionary

-yanu qapısın açar davar. (tamu. yanu).
könül dilək, başla ayaq bir yoldasa, qutaylığa yol açar. (qutaylığa: xoşbəxlik).
söz, yol açar, iş açmaz. (açmaz: çözməz)

AÇAR : Turuz Dictionary

açaz. püf. çəm. xəm. qılıt. kilid. qılcıt. qılcıq. kilcit. kilcik. kitcik. kiti

ACAR : Turuz Dictionary

-acar köhnə: yenik gerik. ( yenik: taza). taza yava (bayağı)

ACAR : Turuz Dictionary

çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. quvvətli. qopar. qopat. qubat. qopur. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qolbastı. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjtüc. kökcək. köksək. köksük. kəsgin. qoydraqlı. qoydraqıl. qoyduraqlı. qoyduraqıl. qoyaq. qoyuq. qoytan. qoyqul. qoyqun. etgili. yarac. sərt. ötüşlü. ötümlü. sınab. sinəb. müəssir. şədit. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. qurt. gürt. sağlam.
dağlar aşdıq, meşələr keçdik, kəsgin yellərə düşdük, dönmə yolun unutduq, gedmə yolun seçindik.
kəsgin ayaz, parlaq sabah.
acar olmayan: nimdaş. ikinci əl olan, köhnə nərsə, mal

ACAR : Turuz Dictionary

deşən.
çözən.
gəlişdirən.
canlı. qımıldaq. iti.
acar batur: acar alp: acar alpər: çox iti, başarıqlı iğid.
orijinal.
acar yol.
acar iş.
acar yaratış.
acar sözlər.
qıtlıqda olamalıq. fəqir. yoxa. misgin. müstəmənd.
(< açar). taza. bədii.
acar ruman.
atılqan. yılmaz. əsəbi. iti.
əsəbi.
önəl. taza.
aca. işlənməmiş, aşınmamımış (solmamış), yeni, iti, güclü..¶-acar aşar: taza köhnə. yeni əsgi. yeni yeyik.¶-kişi dilin dansa, su çox yatsa acar. (acar: küflənər)

ACAR : Turuz Dictionary

çağal. çağqal. osman.
qaparatlı. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. qurt. gürt. sağlam. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjtüc. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopur. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağ

ACAR : Turuz Dictionary


kəvək. gəvək. dişlik. dişə. yeyəcək. yemək. ağızlıq. ağız. azıq. azuqə. rizq.
gərənğ. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. sağlam. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjtüc. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. qızıq. qolbastı. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. quvvətli.
gərən bəylik: güclü dövlət.
gərən topraq.
gərimli. girgin. girgün. güclü. güctük. güjtük. güjtüc. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. qolbastı. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. quvvətli.
qızıq. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. gəriv. qəvi. qıvraq. dayanıqlı. durnaqlı. durnuqlı. qıyınqır. qınqır. sağlam. qurt. gürt. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjtüc. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur.
qılman. qılaq. ürəkli. qurcaq. qucaq. qoçağ. qoç. qıyqaç. qızıl. kötəl. kötəlli. canlı. salqa. sağlam. qurt. gürt. qapla. qaplu. güclü. güctük. güjtük. güjtüc. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. kökcək. köksək. köksük. qopar. qopat. qubat. qopur. qızıq. çağal. çağqal. sağlı. sağal. sağqal. qolbastı. qonur. quvvətli. aldırqan. qeyrətli

AÇAR : Turuz Dictionary

-yaxşı kişi yaxşı söz, könül açar qəm yuvar.
tanğ açar, qaranğ qaçar. (tanğ: sübh. səhər). (qaranğ
qaranlıq. gecə)-istəyişlər yol açar, olsa içindən bəri, heç bir istək olunmur, yoxsa istək içindən.
borc almaq, dilənməyə yol açar

AÇAR : Turuz Dictionary


eyitən açar yolu, yürüyən sənsən özün. (eyitən: əkitən. məəllim)
bulutla gün barışsa,yazın gülər gül açar, bulutla gün qarışsa,yazın ağlar gül qaçar.
evrən dönər oda ötər içizdən, ölüm gəlib ağzın açar, incə belin topraq qucar, gülər gələn ağlar qaçar, qıyar axsın göz yaşınız içizdən.
gül çağından tez açar, gün çağından tez çıxar, gözəlimsin gözləmə, gözlək gözdə ot çıxar. (ot çıxar: kor olar)
tüm barışa yollar açar iş çalış. (barışa. çatağa. ərişə. nailiyyətə).
xoşgörüşlük qapıq yolları açar, korgörüşlük açıq yolları qapar. (xoşgörüşlük: optimislik). (korgörüşlük: pesimislik)
olumsuzlar gedirsə, olumluqlar baş açar. (olumsuz: mənfi). (olumluq: müsbətlik)
baxla ölüm tay çalmaz qapını açar. (çalmaz: çalmadan).
umutçuluq yol açar, umutsuzluq yol qapar
dilək doğru yönəlsə, amac kolu gül açar.
bir könül üç açar.
sevmək sevinmək sevilmək

AÇAR : Turuz Dictionary


dadlı sözün bircəsi, sandığından artıq açar bir ürək. (sandığından
düşündüyündən. fikr elədiyindən)
iç gizlərim açar dil, könül nisgilim tökər dil
yol colanı bilməzlik, azaşmağa yol açar.
günü sərçə açar, qarqa qapar.
könül başa iş açar. {-könül dilər baş dələr. (könül
həvəs)}.
çağı buraxsan çağa, açılmaz düğünlər açar.
solan güldən tomurcuq, qalar açar yazların.
sevən könül üz açar, gülər üzlü könül.
gülər qonşu ürək açar, qonşu ağlar könül tutar. (tutar: bükdər. qussələdər).
bitgi ösər çiçək açar bar verər, eyku işlər könül açar sağ verər. (eyku
iyi). (sağ: güvən. itminan).
bilginlik qayğunu açar, budalıq qayğuya çapar. (qayğu: çapraşıq). (budalıq
hovanlıq. axmaqlıq).
dedilər sıxıntılar keçədir, yarın gəlir, ömür bitdi keçən yoxdur, gələn yoxdur. təkcə açar, qapılar açar-kəndivə güvən.
keçsə gecə atsa dan, gizli yönlər açar yan.
hər nəyə gülmək kişi başına qalmasın açar.
kəndi başın dil açar, iki başa dil haçar. (başın
ağlın).
''niyə'' bilmək baş açar, ''nəyi'' bilmək yol açar. (baş açar: ağlı işlədər).
duvar keçən aşar keçər, açar keçər. (işi görən vurar daşa çıxar başa).
könül yarınsa gedən yolda, gül çiçək açar tikən kolda.
bilgəlik yorqalıq açar, bilgidən korğalıq qaçar. (yorqalıq
qabilliyyət). (korğalıq. qaybaxlıq. bədbaxlıq).
göz görəni dil desə, baş açar. (gördüklərindən danış, bilməyən bilsin, önə çıxan ey kötü baş uyar düşsün) (ey kötü
iyi kötünü). (baş uyar duşsün: kişi aqah olsun).
yapraqlıdır ağac deyil , tikilidir köynək deyil , kişi ilə dartışar, yeri gəlsə dərd açar. (tapmaca). (pitik).
sevməyini bacarmıyan, boş başına iş açar.
açıq könül səggiz uçmaq eşigin açar. (vardı könül kömür qarası, vardı könül könül alası).
başarıq qapılar açar.
iki sevgi qovuşursa, açar güllər, iki sevgi qopuşursa, solar qalmaz.
yaramaz aldış, azğışlığa yol açar. (aldış: adət).
bərk qapını verim açar, dərd qapısın, dözüm açar, özgəyə bel bağlayan, şamsız qalıb, əlin açar.
söz könül açar, bilgi beyin. {uçsa ışıq, ışıqlı göz kor qalır. (uçsa: sönsə). (lap iti görən göz qaranlıqda kor kimidir)}.
bərk qapını verim açar. (verim: para. hər ad ilə olur olsun).
doğru qapı doğru haçar , bəllidir açar.
qoynun açar tənin qucar toprağın, qaraqumdan dolar ala gözlərin, keçər günün, batar günün dünya yalan əylənməz.
baxt açar: qutan. onqun. şans gətirən. yümnlü.
necəlik varki nəçəlik basar, gözü işlətsən, beynivi açar. (keyfyyət kəmmiyyəti , bilik, biləyi basar).
barça ondan alqu bular, öznü aldan ıraq qılar, qara günün sonu çatar, danlar atar yollar açar. (alqu: boya. rəng. güc. tovan. bacarıq). (aldan: hamıdan). (barça: hərnə).
tutqunluğun tükitən, uçqunluğa yol açar

AÇAR : Turuz Dictionary

açan. açurğan. iştah, meyl gətirən.
leysan.
ağız açar: ifdar çağı.
biləyən. itidən.
açqı. açıcı. miftah.
qılavuz. (rahnəma).
qılavuz. arac. əbzar. əfzar. alət. vəsilə. vasitə.
rəmz. simgə. simbol. imək. işarət. nişan. bəlirti. iz.
məzə.
acıdan. acığdıran. yeyidən. yedirən. iştah açan.
piş ğəza.
nəmad.
önüt. öndə. başlığ. ərəfə. nərsənin açılşına, başlamasına yaxın çağ, yaxud başlamasının ilkin atdımları.
girintili çıxıntılı yer.
çatal. iştah gətirən.
çaşni. müxəlləfat.
dadlıq. əduvacat.
dövədən. döğəci. təhrik edən.
qələm. həkkaklıq, hər çeşit oyma, yazma, cızma açarı, aracı, sümbəsi, qələmi.
açaq. yeni. yeni açılmış. işlənməmiş. taza.
açaq. körpə. biçindən son bitən göy. çağacıq.
naşı. yontuq. yonluğ.
şayırd. uşaq. çırağ.
rəmz. simgə. simbol. imək. işarət. nişan. bəlirti. iz.
açval. arac. əbzar. tools.
çıraq. düğün, çətinlik, zorunluqdan çıxma araçı, yolu.
gənəlliklə hər çeşit tutuq, bükülü (bağlı. kirli) nərsəni açan, qaba, tünd, iti nərsəni yumuşadan araclara verilən ad. əbzar.
pinc, lülə kimi xırlı (ivli) nərsəni açan arac. (pinc + açar)
qulpuq (qoluqlanmış. kilitli) nərsəni açma ayqıtı.
tədbir.
açquc. açqı.
gülər üz. şux.
turşu.
duzda qoyulan açar, turşu: şorağ. (< çorağ).
rüşvət.
məzə..¶-yardım açar: yardac. əl tutan. qol tutan. xeyrxah..¶-söz söz açar, söz göz açar..¶-tək kişi yerisə, iz açar, iki olsa yol..¶-açar açmaz: açaan kimi.¶-açar fəransə: ingilis haçarı. çöğüç. (< çöğ. döv.çev)..¶-bərk qapını berim açar. (berim: verim)
.¶-gül açar, bülbül sayrır..¶-mən gedəli, güllər qalar, yazda açar, qışda solar, pisdən qalar izlər, eydən bir iz qalar. (eydən: eyidən. iyidən. yaxşıdan)..¶-altun haçar, qapılar açar..¶-ac qalanın, çörək açar dilini..¶-yol açar, dərd qaldırar düşünən, yollar qaqıb, dərd artırar üşünən. (yol yapar, dərdə açar bulur düşünən, yolları bağlar, dərdi çoxaldar qorxağan).¶-altun haçar, açmaz açar..¶-ulu qayğı keçərsə, kiçiklərə yol açar.¶-bilik, yol açar ilikə. (bilim, ilim başarcağa yol açar)..¶-ağıl xəznə, könül yozaq, dil açar. (açar: açqıç) (akıl hazine, gönül kilit, dil açar)..¶-aşırtçılıq sapıqlığa yol açar. (aşırtçılıq
ifratkarlıq. panlıq. artıq gedmə)..¶-umud, yarınlar açar. (hər günün sonu var, günlərin sürümü).¶-qınçıların əlləri, yerə döğər belləri. qara topraq gül açar, uğur bular elləri. (qınçıların: zəhmətkeşlərin). ¶-osduraq göt açar, ösgürək göğüs. ¶
kişi için, söz açar. (için:
içində olanı.
ruhun). (kişi kimliyin söz açar). {söz kişinin baylığı. (baylığı: varı yoxu. devləti)}.¶-açar (turşu) boğaz qızıdar. (açar: turşu) (boğaz qızıdar: iştah açar).¶-yol açar, dərd qaldırır düşünən, yollar qapıp, dərdə salar üşünən

AÇAR : Turuz Dictionary

teylər. (teyləmək: tiyələmək. qələmləmək. çalmaq. yontmaq).
bağrım başı təklik teylər. (bağrım başı
könül yaramı).
açğa.
ağça demə açğa de

AÇAR : Turuz Dictionary

-yolaçar: yolgər

AÇAR : Turuz Dictionary

açaz. qılıt. kilid. qılcıt. qılcıq. kilcit. kilcik. kitcik. püf. çəm. xəm.
yazar.
çimlər toprağa göy saçaq yazar. (çimlər: çəmənlər). (saçaq yazar: süfrə açar).¶-qunçə, gülə açar, söz könuldən qaçar, çaxır küpdən uçar.¶-söz yayıldıqca cığır salar, danyırlara yollar açar.¶-izaçar:
şifrə.
izah. təşrih.¶-altın qılıc dəmir açar, çəlik yarar. (qılıc: yaraq) (çəlik: polad).¶-yoldu açar kişi içinin. (yol kişinin için dışarı tökər).¶-tün qapısın tınq açar. (tınq: tınqa: danqa. qara pul)

AÇAR : Turuz Dictionary

-yanu qapısın açar davar. (tamu. yanu).
könül dilək, başla ayaq bir yoldasa, qutaylığa yol açar. (qutaylığa: xoşbəxlik).
söz, yol açar, iş açmaz. (açmaz: çözməz)

AÇAR : Turuz Dictionary

açaz. püf. çəm. xəm. qılıt. kilid. qılcıt. qılcıq. kilcit. kilcik. kitcik. kiti

AÇAR : Azerbaijani English Dictionary

I. i.
[həm müst. həm də məc.] key
məc. clue
tapmacanın açarı clue to a puzzle; qapının açarı the key of the door; seyf açarı safe key; saatın açarı key of clock; sirrin açarı key to a mistery; siyasi vəziyyətin açarı key to a political situation qayka açarı; amer. wrench 1] ucu açıq açar open-ended spanner; 2] yaylı açar [yə`ni həcmi dəyişdirilə bilən] adjustable spanner; 3] sonu girdə açar ring spanner; açar salmaq to try a key to open a door with another key; problemin həlli üçün açar a key to the problem II. s. key; açar yeri keyhole; açar qabı key-case; key-ring

AÇAR : Az Turkish Farsi

باز کننده.فصل بهار.کلید.ابزار فلزی که با آن پیچها و مهره ها را باز و بسته می کنند.دست افزار.قفل.حروف رمز.شرح لغات.اشاره به معنای نتهای موسیقی اول سطر.با همین تلفظ به معنای کلید به زبان فارسی راه یافته است

ACAR : Turkish Turkish

atılgan, gözü pek, yılmaz, kabına sığmaz

ACAR : Turkish Turkish

güçlü, becerikli

ACAR : Turkish Turkish

yeni

ACAR : Turkish Turkish

kuzeybatı kafkasya'da yaşayan gürcü soyundan halk

AÇAR : Turkish Turkish

anahtar

AÇAR : Turkish Turkish

ıştah açmak için yemekten önce içilen genellikle alkollü içki, °aperitif

ACAR : Turkish Risale

(Ecr. C.) Sevaplar, ücretler, mükâfatlar. * Kiralar

AÇAR : Turkish Risale

f. İştah açmaya yarayan turşu v.s. * İnişli yokuşlu yer. * Karıştırılmış, birleştirilmiş

ACAR : Ottoman Turkish

(Ecr. C.) Sevaplar, ücretler, mükâfatlar. * Kiralar

AÇAR : Ottoman Turkish

f. İştah açmaya yarayan turşu v.s. * İnişli yokuşlu yer. * Karıştırılmış, birleştirilmiş

ACAR : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: TürkçeCinsiyeti: ErkekAnlamı: Becerikli. Atılgan, ele avuca sığmaz. Halk

ACAR : Turkish Turkish Ansiklopedik

(tür.).
becerikli.
atılgan, ele avuca sığmaz.
halk.
yeni, taze
erkek ve kadın adı olarak kullanılır (örfte). acar, sırrı: 1967 dünya güreş şampiyonu türk

ACAR : Turkish English

adj. bold, brave, courageous; clever

ACAR : Turkish German

energisch, draufgängerisch; geschickt, pfiffig; stark, kräffig