Multilingual Turkish Dictionary

RADİO

RADİO : Azerbaijani English Dictionary

I. i. radio, wireless; radio çəkmək to install a radio; radio ilə by radio; over the air; radio ilə vermək to broadcast [brɔd-] [d.]; radioya qulaq asmaq to listen to the radio; radio ilə xalqa müraciət etmək to broadcast* to the nation / country; radio ilə çıxış etmək to speak* / to broadcast* over the radio; radio ilə məlumət vermək to send* a message by radio; radionu qurmaq to switch on the radio II. s. radio; radio qovşağı broadcasting / radio centre, radio relay centre; radio mərkəzi wireless / radio centre; broadcasting centre; radio həvəskarı wireless enthusiast; d.d. wireless / radio fan; radio mayakı radio [-range] beacon; radio avadanlığı wireless / radio equipment; radio rabitəsi wireless / radio communication; radio siqnalı wireless signal; radio dinləyicisi radio listener; radio stansiya wireless / radio station; radio teleqram radio telegraphy, wireless telegraphy; continuous wave radio; radio konserti radio concert; radio şərhçisi radio-commentator; radio mühəndisi wireless engineer; radio dalğaları radiowave; radio tamaşası radio show; radio diktoru radio announcer; radio aparatı radio set

RÄDIO : Azerbaijani Explanatory Dictionary

[lat. radio
şüalandrrıram]
Elek-trik enerjisinin rabite, radioverilişi, televiziya, radioteleqrafiya, radiolokasiya ve s. meq-sedle meftilsiz olaraq elektromaqnit dalğa-ları şeklinde uzaq ve yaxın mesafelere ve-rilmesi ve qebulu.
Bu dalğalar vasitesile verilen siqnallar, sesler, radio ve televiziya verilişi proqram-ları ve s. Radioya qulaq asmaq.
Radioqram. Moskvadan indicə radio alınmışdır. Paroxoddan hava haqqında ra-dio alındı.
dan. Radiostudiya. Radioda işləmək.
dan. Radioqebuledici, reproduktor.
Yeni markalı radio.
radio... [lat. radiare
şüalanmaq, şüa bu-raxmaq, radius
şüa] Mürekkeb sözlerin birinci hissesi olub aşağıdakı menalarda işlenir: 1) radioya aid olan, radio ile bağlı olan; mes.: radioklub, radioteleqram; 2) ra-diuma, radioaktivliye, radiasiyaya aid olan; mes.: radioelement, radioizotoplar ve s.

RADIO : English Turkish Redhouse

a.di.orey'diyo isim
radyo.
telsiz. fiil telsizle göndermek/duyurmak: We radioed for help. Telsizle imdat istedik