Multilingual Turkish Dictionary

AB

AB : Arin Turkish Etimology Dictionary

ab (fars) (?) < ob < ov < sov < sovp > su.
ab !: al!. tut!.
(ap op. ob. yob. yop: çoxluğu göstərən sözlər).
ab. yap. usul. yol. metod.
ab. yap. qolaylıq. əl yatqınlığı.
yapın, yolun tabmaq: işin qolayını bulmaq.
yapına düzəlmək: işi usuluna görə yapmaq.
işinin yapın bilgən armaz: işin yolun bilən yorulmaz

AB : Turuz Farsca - Türkce

su
çeşmehaye abe mədəni: içmələr. araşanlar

AB : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] klas.
Su. □ Abi-bəqa
bax abi-həyat. Abi-heyvan(i)
b a x abi-həyat. Əzib ləli qatıb abi-heyvana; Qənd ilə yoğurub dil-dodaq çəkib. Q.Zakir. Abi-həyat
heyat suyu, dirilik suyu (efsanelere göre, guya zülmetde bir çeşmenin suyu olub, onu içenler heç ölmezlermiş). Külli Qarabağın abi-həyatı; Nərmü nazik baya¬tıdır, bayatı. M.V.Vidadi. Qlümümdür mənim ol ruhi-rəvansız bu gecə; Gər içəm badeyi-gülgün yerinə abi-həyat. S.Ə.Şirvani. Abi-həyatın bir belə zahid ki, vəsf edər; Ləli-ləbin yanında bir əfsanədir mənə. Ə.Vahid. Abi-kövsər
1) dini efsanelere göre, guya cennetde olan Kövser çayının dadlı suyu. Dürlü bulaq abi-kövsər suyudur; Içəndə dad verir dəhanə, dağlar! Aşıq Xeyyam. Pəs onlar [mollalar] nə vaxtadək cənnət, abi-kövsər vədəsi ilə bədbəxt islam camaatının qanını soracaqlar? C.Memmedquluzade; 2) danışıqda ve edebiyyatda çox vaxt şerab hemin suya benzedilir. [Süleyman bey:] Bəh-bəh, nə gözəl sudur! Xalis abi-kövsərdir! Ə.Haqverdiyev. [Mirze Turab:] Sağ ol, Səfər ağa! Bu lap abi-kövsərdi. B.Talıblı. Abi-leysan
b a x abi-niysan. Abi-niysan
bahar yağışı, çox güclü yağış. Əmr olundu, abi-niysan; Cansızlara bəxş edə can; Yenə tazələndi dövran; Nə gözəl ruzigar oldu. Q.Zakir. Abi-niysan kimi məc.
niysan yağışı kimi, sel kimi, çox güclü. Biçarə çiyninə qoyub başını; Abi-niysan kimi tökür yaşını. Q.Zakir. Hacının qədim nökəri Kərbəlayı Qulaməli iranlı qapının ağzında ayaq üstündə gözlərinin yaşını abi-niysan kimi ağ saqqalından axıdırdı. Ə.Haqverdiyev. Abi-zəmzəm (Zemzem
Mekkede olan ve suyu müselmanlar tere-finden müqeddes sayılan quyunun adıdır)
klassik poeziyada şerab menasında işlen-mişdir. Abi-zindəgani
bax abi-həyat.
məc. Göz yaşı. Bu səmavi gözü yağdır-mada ab. M.Hadi.

AB : Turuz Dictionary

av tav:ab tav (avma: tutma). ab. (abmaq: qabmaq: tutmaq.). ¶-av tav: durum tutum. durum qoşum. ¶-av tavası necədir: durum qoşumu nasıldır. ¶-ab tav: yol yöndəm. sap qılığ. uğur. yağday. şərayit. təhər. ¶-av tavın bilmək: nərsənin durumun, işləmək yolun bilmək. ¶-av tavın bilməyən güclük duyar, çəkər

AB : Turuz Dictionary

av tav:ab tav (avma: tutma). ab. (abmaq: qabmaq: tutmaq.). ¶-av tav: durum tutum. durum qoşum. ¶-av tavası necədir: durum qoşumu nasıldır. ¶-ab tav: yol yöndəm. sap qılığ. uğur. yağday. şərayit. təhər. ¶-av tavın bilmək: nərsənin durumun, işləmək yolun bilmək. ¶-av tavın bilməyən güclük duyar, çəkər

AB : Az Turkish Farsi

: (ف) آب. (← اوْو2) آباد (abad)
آباد، مقابل خراب.
چاق، چاق وچلّــه.
ثروتمند، متموّل. آبادان (abadan)
نام شهر آبـادان.
آباد، معمور.
آبادي ، جاي آباد. آبادانليق (abadanlıq)
آبادي، جاي آباد. آبادوشماق (abadlaşmaq)
آباد شدن.
چاق و چلّه شدن. 3– ثروتمنــد شدن، متموّل شدن. آبادليق (abadlıq)
آبادي، آباداني. آبدار (abdar)
آبدار.
مفيد و مؤثّر. آب قوْرا (ab qora)
آب غوره، آب انگور نارس. آبكش (abkәş)
نوعي خورجين كه مشك آب درآن گذارند وآن را از جايي به جايي حمل كنند. آبـی (abı)
آبي، رنگ آبي

AB : Turkish Risale

f. Su. * Mc
Yağmur. * Letâfet, güzellik. * İtibar. * Irz, nâmus. * Vakar. * Cilâ. *Keskinlik

AB : Ottoman Turkish

Kusur, ayıp, noksanlık

ÂB : Ottoman Turkish

su

AB : Turkish Turkish Hukuk

Su

AB : English Turkish

"air base (hava üssü)", Hava Kuvvetleri’nin askerî istasyonu, Hava Kuvvetleri’nin eğitim ve operasyon merkezlerinden biri

AB : English Turkish

n. İbrani takviminin on birinci ayı

AB : English Turkish International

Avrupa Birliği

AB : German Turkish

(Adv.bzw. Präp.) l. (zeitlich)
den,
dan itibaren
(örtlich)
den,
dan uzak; ötede
(unter Abzug von) tarh (tenzil) edilmek üzere
(fehlend) eksik, düşük, kopuk
Th. çıkar, pl. çıkarlar; von acht Uhr ~ saat sekizden itibaren; ~ Bahnhof istasyonda teslim edilmek üzere; ~ Berlin Berlinden (hareket); auf und ~ bir yukan bir aşağı; ~ und zu: ~ und an arasira, bazen, arada bir, kimi vakit; weit ~ cok uzak(-ta); Hut ~! Şapkayı çıkar! Gewehr ~! Tüfek çıkar! von gestern ~ dünden itibaren; von jetzt ~ bundan böyle; badema; F: simden sonra. Ein Knopf ist ~. Bir düğme kopmuş

AB : German Turkish

{ap}
den, dan, (uzak, itibaren)

AB : German Turkish

"
den itibaren;
den uzak; kopuk, kopmuş"

AB : German Turkish

-den, dan, (uzak, itibaren)ab und zu arada sırada, bazen