Multilingual Turkish Dictionary

AC

AC : Arin Turkish Etimology Dictionary

(< > aç).
açıq. boş.
aç qızıl: açıq qırmızı.
fil dişi. qıyaq.
işgə.
qarnı boş. kovsan (> qorosnə (fars) (< kov: kav: boş).
acgöz. acur. azur. azqın. tamahkar. həris.
ac göz: gümüş göz: paradan başqa gözünə bir nə girməyən.
istək. yaxış. xahiş.
yoxsul. fəqir. kasıb. möhtac.
(ək) qac.
qısqac: qasac. qıyqac.
sıxqac: sıxac.
ac bolmaq: acığmaq.
ac qaraqılay: aç qarnına.
ac göz: göz ac:
alçaq ər. qarçınaq. çinis. xəsis.
toymağur. yalmağur. yutuq. utuq. ütük. suqər. soğ. doymaz. boğazçı.
ac gözlənmək: qarçınmaq. çinislənmək. xəsislənmək.
açıqağız, ac qalmaz.
qarnı boş, ac: bağdatı alaq.
ac doyuran: süfrəsi açıq. çörəkli azıqlı.
ac billac: ac, baxımsız.
ac açıq: yeyəcəksiz, barınaqsız.
ac acına: bir nə yemədən. nəştab.
ac kişi, kəndin oda salır.
ac aman bülməz.
ac çıplaq: böyük istələ, iştahla.
ac doymam, tox acmam sanır.
ac qatıq istəməz, tuxu yastıq istəməz.
ac qılıca sarılır: ax qalan üsyan edər.
ac köpək, qazan yıxar.
ac qurd aslana saldırı.
ac, yanından qaç.
acın gözü, çörək təknəsindədir.
acın yuxusu gəlmək.
aca yemək, xəstiyə yataq sorulmaz: görünən kəndə bələdəçi nə gərək.
ac kişini qurd yeməz.
ac nə olsa yiyər, acıyan nə olsa deyər.
ac, qurda oxşar, çılpaq, cinə.
acın imanı, toxun amanı olmaz. (acın imanı, toxun amanı yox).
acın qarnı doyar, gözü doymaz.
acınan toxun, arası bir çörək.
sevgi ağına bozuna baxmaz, ac olan, dadına duzuna.
aca, türmə gərəkməz.
ac qarın əsnəməz.
acın başı qarnında olur.
acından it götü yalır.
mən gedirəm, yol gedsin, çılpaq gəlib boş gedsin. nə əkən var nə biçən, toxda gəlsə, ac gedsin.
ac doyurmaq.
ac göz: taya cocuğu.
ac göz: ac qılıq, xəsiyət: azıq. xəsis.
azıqlığı burax qıl.
gözü aclılıq: soğumsızlıq. doymazlıq. tamahkarlıq. təmə;

: Arin Turkish Etimology Dictionary

( ac. aj ). az. ac.
açlıq: azlıq.
aç göz: acqara. doymaz. opqur. tamahkar.
araç. açığlıq. ayıqlıq.
açı. quşə. kövşə. kövünc. künc ( < köv: kov: kav: oyuq. açı. göz). zaviyə.
çağırma, ündə, ünləm ilgəci.
aç aç: gözlə gözlə. aç gəlmə: gözlə, gəlmə ha.
aç sevilsən, sevgidən qalma.
aç !: yarubla !. ışıqlat !.
açbağ: həll o fəsl. rətq o fətq. həll o əqd.
aç saç: açar saçarlıq. çöküt qoşut. düşür püsür. düşür töküş. düşür töşür. həşir pəşir. kəsər tökər. saç savur. sav sov. sava sova. savır sovur. saça biçə. saça biçəlik. saçaç. saçıb savurma. səp süpürt. soy soput. sal süpüt. sal töküş. söküt töküt. tök dağıt. töh töküş. tör töküş. tükət biçət. dağıt töküş. ərit dağıt. dağıtma. korlama. sovurqanlıq. savurqanlıq. yayçalıq. qırqıt. velxərclik. israf

AC : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif.
Aclıq hiss eden, yemeye ehti-yacı olan (tox ziddi). Ac pişik. Ac (z.) qal¬maq.
Ac qurd balasını yeyər. (Ata. sözü). çığırma, yat, ay ac toyuq, yuxunda çoxca darı gör! M.Ə.Sabir. □ Ac qarın
1) ac, heç şey yememiş; 2) məc. lüt, yoxsul, yurdsuz-yuvasız menasında. Ac qoymaq
1) yemek vermemek, yemeksiz-içmeksiz qoymaq; 2) məc. gelir menbeyini kesmek. Ac qurd məc.
son derece ac, doymaq bil-meyen, acgöz, qarınqulu. Ac saxlamaq
pis saxlamaq, lazımınca (doyunca) yemek ver-memek. Acından öldürmək
tamamile ac saxlamaq, heç yemek vermemek. Acından ölmək
1) son derece yoxsulluq çekmek, çox aclıq çekmek neticesinde ölmek; 2) məc. fövqelade aclıq hiss etmek, yemek istemek. // İs. menasında. Acları yedirtmək. // Aclıq ifade eden. Ac gözləri ilə ona baxdı.
məc. Son derece yoxsul, kasıb, fağır,
möhtac. Ac ölkə. Kəndlilərin çoxu ac idi.
məc. Tamahkar, heris, gözüdoymaz.
Quraqlıqdan susamış. Ac torpaq.

AC : Turuz Dictionary

-ac qoyursun hırsız, çox deyərsin arsız olur. (hırsız: oğru).
ağızdan ön qulaq aç

AC : Turuz Dictionary


xan evinin ac pişiyi. (qıtmır)
yaş çürüdən arzular, gözü yolda, qarnı belə ac qoyar. (yaş: gənc)
itlərisə ac eldə, bolluq saçaqda durmaz, qıtlıq yurtdan azalmaz. (saçaqda: süfrədə)

AC : Turuz Dictionary

-görməz yarın, baş işləməz ac qarın. (başı işləməz ac qarının, yarını açmaz). ¶-ac olub sürünən, bayram günü ac qalır. ¶-ac olub sürünən, bayram günü ac qalır. ¶-ac izini tox tutmaz, tox izini ac tutar. ¶-yatan öküz ac qaldı

AC : Turuz Dictionary

əşi.
ac bura gəl.
pis. (bəd).
acöz: bağırqurd. nəfsi əmmarə.
tanrım acözdən, acüzdən qoru: tanrım nəfsi əmmarədən, pis üzdən saxla..
arıq.-arıq saxla, yağu olmasun. (ac saxla qudurmasın).¶-tox deyib tülküyə barmaqdansa, ac deyib qurda var. (tox olan tülküyə barmaqdansa, ac olan qurda var). (kişilikdə tülkülük, yırtıcılıqdan qat qat yamandır).¶-ac çapılar, bay tapılar. (parasız dağlı, paralı yağlı).¶-çalışqan əl boş qalmaz, qanığan könül ac qalmaz. (qanığan: çox göydən gedməyən. alçaq könül. qane' olan).¶-tox, ac bağırın duymaz. (bağırın: bağırtısın. çığırtısın. fəryadın).¶-ağzı açıq ac qalmaz.¶-ağzı açıq ac ölməz. (acında ölməz).¶-ac ağız gəm götürməz. (gəm: noxda. cilov).¶-ac bıraxma tox gəzdir, az söyləyib, köp yazdır. (eli yazıb oxumağa yönət. bil qurtul!).¶-tox çalxanmaz, ac doymaz. (tox: dolu).¶-ac əsnəyər, tox gəğirər..¶-ac çolaq, tox dolaq. (dolaq: üzlü. qudurqan)..¶-ac ivək (iti. yeyin), tox tölək (üzü yola). (tölək: asudə. aram. mütməin)..¶-yarı ac: alac. ala qarın. çala qarın..¶-ac səfil: ac yalanğac ac lüt. ac çılpaq. qarnı ac. üstü yalın..¶-ac yalanğac: ac lüt. ac çılpaq. qarnı ac. üstü yalın. ac səfil.
ac quş yiyəsin alar(yer /yeyər).¶-ac evində qatıq uyumaz (tutmaz)..¶-ac toxunan oynamaz..¶-ac əlini közə soxar..¶-toprağın aldıran (itirən) ac qalar..¶-bağlı ağız ac qalar..¶-sığırlı el ac qalmaz..¶-ac toxdan nə gözləməz, tox toxdan nə söyləməz.(söyləməz: tə'rifləməz)..¶-acla ac dalaşar, toxla tox yalaşar..¶-ac aca gün verməz, gönü gönüyə nə verməz.(gönü: məhbub)..¶-ac acı dalayar, tox toxu yalayar..¶-ac it, ocaq sökər. (ac it fırın yıxar)..¶-acla ac dalaşar, ortada dilənçi doğar, toxla tox yalaşar, ortada yalançı doğar. (yalançı: yaltaq)..¶-acla ac poxlu, toxla tox toxlu..¶-gözü ac, qarnısa tox, xan belə yoxsulluq edər..¶-olmasaydı sarsaqlar, ac qalardı, yaltaqlar!. ¶-acı görüş: qınıclı görüş. ¶-yaşam güdə, sayılmaz kaçı, günlərivə, qatma acı!. (kaçı: neçəsi)..¶-ac qalıb alçalmayan (bu söz kişini könül yelinə verərək, başın alçaqlıqa soxmaqdan oyatı (oyarı) verir..¶-qarnı ac gözü acdan tez doyar.¶-lüt içrə, ac dışra. (ac dışra qaçar doymağa, lüt içrə qaçar qızmağa)..¶-ac qalanın, çörək açar dilini..¶-ac, arrıq itin götün yalar..¶-bayramda ac ölənlər..¶-əl tox olar, göz ac

AC : Turuz Dictionary

-abağudan qorxan quş ac qalar. (abağudan: quyğundan. mətərsək).¶-ac ilə toxun işi tutmaz.¶-ac toxu anmış, tox acı anmamış.(anmaq: yada salmaq).¶-ac uşaq tox uşaqla oynamaz, tox uşaq ac uşağı oylamaz. (oylamaz: düşünməz).¶-işin bilən ac qalmaz, yolun bilən gec qalmaz.¶-tox qalmasın poxu deyər, ac qalmasın poxu yeyər.¶-ac sığıra baxarsın, ağzın dolu dad olur, azqın birin doyğursun, baş çanağın qan olur. {ağzın dolu dad olur. (yaxud) mal davarın bol olur}.¶-ağigidin gözü tox, könlü ac olur, eyilik etdikcə, könül ona yar olur. (ağigid: covmərd. centilmən)

AC : Turuz Dictionary


tox evin ac pişiyi. (ac göz)
bir günün dinc alan yazın. , on günün ac qalar qışın. (dinc alan
yatan. işləməyən)
açıq ağız ac qalmaz
ac könüllərin acısı yaman, yanıq toprağın yanqısı yaman.
ac oynasa alaydı, bəy oynasa halaydı. (alaydı: ələ salma. məsxərə). (halaydı: qalaydı. şənlik)
ac oynasa çapılar, bəy oynasa tapılar. (çapılar: döğülər. əzilər). (tapılar: alqış alar)
tox aca, ac toxa inanmamış.
ac kişi it olar.
yatan tülkü ac qalar, yatan ellər gij.
yatmış tülkü, ağız bükü, tökmüş tükü, itmiş kürkü.
açmazdı aşq.
ac qarına aş, nisgil gözə yaş, biri bağrına daş. (açmazdı: müəmmadı)
ac toyuğun avlağı, yuxuda buğda ambarı.
gözü qalan birəvin malında, öz evində ac yatar. (birəvin: birəvnin: birinin. bir kimsənin. özgə birinin).
yatmış tülkü ac qalmış. (tülkü olsan belə , çalışmadan çalamazsın).
özü tox olan, gözü ac qalmaz. (özü
nəfsi).
əli yamanın gözü ac, eli yamanın götü qaç. (yaman dünyanı yaxar, doymaz, bir yaramaz topluluqdan uzaq dur).
ac bay yeyər qoymaz, acgöz yeyər doymaz.
başqasının aşına qaran ac qalar. (başqasının
birəvnin. özgənin). (qaran: baxan. güdən).
ac olan qarın, acıqlı baş diş (dinc) durmaz.
tox edəni ac edənməmiş, tox yıxanı ac yıxanmamış.
ac qarın acı bilmәz.
ac olan: acıq. möhtac.
olan versə, acıq ac qalmaz. (ağnasa dağ, dərələr boş qalmaz). (dağ yıxılmasa dərə dolmaz).
içi ac doymadı, qarnı ac doyub yatdı. (içi ac: gözü ac).
qurdun ağzı doysada, gözü ac ölür.
qıyın gəlir doydurasan acgözü, ac qarını doydurmağa navarki.
işlək başlar, çalar qollar, verən əllər ac qalmaz, güdən gözlər, gözü yolda, qonşu gözlər tox olmaz.
ağzına qoysan belə gətirməzin, tüpürüb qoyar ac, qarnın. (belə: hətta). (gətirməzin: şansısızın. qarabaxdın).
qımıldayan qır aşmış, yatan öküz ac qalmış.
gəzməsə börü, ac qalır qarın. (qurd yemi ayağdan).
tox qarın hər nə deyər, ac olan hər nə yeyər, bağın salan barın yeyər, igit varlı varın verәr

AC : Turuz Dictionary

qac.
qısqac: qasac.
sıxqac: sıxac.
qaldır. biç. ərit. həll ed.
uzuncasına ac, yoxsun gözləmək: kavlamaq. qıyıqlamaq

AC : Turuz Dictionary

qursağı boş. boş qursağ.
ac yırtıcıya ət tapşırmaq, əmanət vermək: pişiyə ciyər ısmarlamaq.
ac yalavac: qıyıq. qıtıq. yoxsun. kələtə. kəltə. kəvətə. kəvtə

: Turuz Dictionary

-ağızdan ön qulaq aç

: Turuz Dictionary

(aç: pay. böl). (# yap: qapa)
(yapda: qapad) (# payda:).
(yapın: yığıl) (# payın: açın. bölün)..¶-yalnız qalmaq heçin yaxşı deyir. başıvı topla, könlüvü aç, dosduvu tap!. (heçin: əslən).¶-sevəndə, cibin, gözlərin qapat, qulaqların aç!. ¶-sırrın aç!: içgəsin dışar!.
şəfa..¶-ağzun açmadan, gözün aç..¶-ağzuvu uğra aç: ağzuvu xeyrə aç.¶
ağız aç gülə, uğur gülə. (aç ağız gülə, uğur gülə). (ağzın xeyrə aç) (ağzın uğra aç).¶-gözün yumub ağız açma, qulağ aç!. (qulağ aç: qulağ as) (gözün yumub açma ağız, aç qulağ).¶-ağuz açıb duşunmə, ilkin düşün, aç ağuz

: Turuz Dictionary

-göz, durmadan baxsan, koralar, yum birdə aç. kəndivə gəl, kəndivə güvən

: Turuz Dictionary


düşünməki sən yapdığın kiçikdir, aç gözünü görki yapanlar kimdir. (düşünməki: sanışmaki. təsəvvür edməki)
ağzı uğra aç. (verən əllər boş qalmaz). (bolluq dilə, bol olsun, korluq dilə, kor olsun).
kəndivi nərsələrin yoxluğuyla sıxışdırma, gözlərini bacardıqca yekə aç, yiyəliklərivi iyi görəsən. (yiyəliklərivi: malik olduqlarıvı)
yaşamında keçənlərə yer vermə, gələnlərin yerin salıb yolun aç.
yerdən tapdın sanab al, qapın çaldı, tanab aç

: Turuz Dictionary


zəng aç: qonğura.
keçmişin yansısı girməsin uykuva, yumma aç qapaq, dan atır gözüm.
çəkir varlığımı dara gözlərin, aparır tinimi hara gözlərin, qara bir türmə qara gözlərin, aç gözüvü dustağım sənin (dustağun mənin).
uğra yol aç, uğurlu ol. (uğra: xeyrə). (uğurlu: xeyirli).
yalanı qoğ, dazağı aç, kələyi poz, yaramaz sevgi düşə yad əllərə, güllər qala küllüklərə

: Turuz Dictionary

-qanat aç, kəndivi yığ, öz oyansın. (kəndivi: nəfsivi). (öz: iç özün)

AC : Turuz Dictionary

-ac qoyursun hırsız, çox deyərsin arsız olur. (hırsız: oğru).
ağızdan ön qulaq aç

AC : Turuz Dictionary


xan evinin ac pişiyi. (qıtmır)
yaş çürüdən arzular, gözü yolda, qarnı belə ac qoyar. (yaş: gənc)
itlərisə ac eldə, bolluq saçaqda durmaz, qıtlıq yurtdan azalmaz. (saçaqda: süfrədə)

AC : Turuz Dictionary

-görməz yarın, baş işləməz ac qarın. (başı işləməz ac qarının, yarını açmaz). ¶-ac olub sürünən, bayram günü ac qalır. ¶-ac olub sürünən, bayram günü ac qalır. ¶-ac izini tox tutmaz, tox izini ac tutar. ¶-yatan öküz ac qaldı

AC : Turuz Dictionary

əşi.
ac bura gəl.
pis. (bəd).
acöz: bağırqurd. nəfsi əmmarə.
tanrım acözdən, acüzdən qoru: tanrım nəfsi əmmarədən, pis üzdən saxla..
arıq.-arıq saxla, yağu olmasun. (ac saxla qudurmasın).¶-tox deyib tülküyə barmaqdansa, ac deyib qurda var. (tox olan tülküyə barmaqdansa, ac olan qurda var). (kişilikdə tülkülük, yırtıcılıqdan qat qat yamandır).¶-ac çapılar, bay tapılar. (parasız dağlı, paralı yağlı).¶-çalışqan əl boş qalmaz, qanığan könül ac qalmaz. (qanığan: çox göydən gedməyən. alçaq könül. qane' olan).¶-tox, ac bağırın duymaz. (bağırın: bağırtısın. çığırtısın. fəryadın).¶-ağzı açıq ac qalmaz.¶-ağzı açıq ac ölməz. (acında ölməz).¶-ac ağız gəm götürməz. (gəm: noxda. cilov).¶-ac bıraxma tox gəzdir, az söyləyib, köp yazdır. (eli yazıb oxumağa yönət. bil qurtul!).¶-tox çalxanmaz, ac doymaz. (tox: dolu).¶-ac əsnəyər, tox gəğirər..¶-ac çolaq, tox dolaq. (dolaq: üzlü. qudurqan)..¶-ac ivək (iti. yeyin), tox tölək (üzü yola). (tölək: asudə. aram. mütməin)..¶-yarı ac: alac. ala qarın. çala qarın..¶-ac səfil: ac yalanğac ac lüt. ac çılpaq. qarnı ac. üstü yalın..¶-ac yalanğac: ac lüt. ac çılpaq. qarnı ac. üstü yalın. ac səfil.
ac quş yiyəsin alar(yer /yeyər).¶-ac evində qatıq uyumaz (tutmaz)..¶-ac toxunan oynamaz..¶-ac əlini közə soxar..¶-toprağın aldıran (itirən) ac qalar..¶-bağlı ağız ac qalar..¶-sığırlı el ac qalmaz..¶-ac toxdan nə gözləməz, tox toxdan nə söyləməz.(söyləməz: tə'rifləməz)..¶-acla ac dalaşar, toxla tox yalaşar..¶-ac aca gün verməz, gönü gönüyə nə verməz.(gönü: məhbub)..¶-ac acı dalayar, tox toxu yalayar..¶-ac it, ocaq sökər. (ac it fırın yıxar)..¶-acla ac dalaşar, ortada dilənçi doğar, toxla tox yalaşar, ortada yalançı doğar. (yalançı: yaltaq)..¶-acla ac poxlu, toxla tox toxlu..¶-gözü ac, qarnısa tox, xan belə yoxsulluq edər..¶-olmasaydı sarsaqlar, ac qalardı, yaltaqlar!. ¶-acı görüş: qınıclı görüş. ¶-yaşam güdə, sayılmaz kaçı, günlərivə, qatma acı!. (kaçı: neçəsi)..¶-ac qalıb alçalmayan (bu söz kişini könül yelinə verərək, başın alçaqlıqa soxmaqdan oyatı (oyarı) verir..¶-qarnı ac gözü acdan tez doyar.¶-lüt içrə, ac dışra. (ac dışra qaçar doymağa, lüt içrə qaçar qızmağa)..¶-ac qalanın, çörək açar dilini..¶-ac, arrıq itin götün yalar..¶-bayramda ac ölənlər..¶-əl tox olar, göz ac

AC : Turuz Dictionary

-abağudan qorxan quş ac qalar. (abağudan: quyğundan. mətərsək).¶-ac ilə toxun işi tutmaz.¶-ac toxu anmış, tox acı anmamış.(anmaq: yada salmaq).¶-ac uşaq tox uşaqla oynamaz, tox uşaq ac uşağı oylamaz. (oylamaz: düşünməz).¶-işin bilən ac qalmaz, yolun bilən gec qalmaz.¶-tox qalmasın poxu deyər, ac qalmasın poxu yeyər.¶-ac sığıra baxarsın, ağzın dolu dad olur, azqın birin doyğursun, baş çanağın qan olur. {ağzın dolu dad olur. (yaxud) mal davarın bol olur}.¶-ağigidin gözü tox, könlü ac olur, eyilik etdikcə, könül ona yar olur. (ağigid: covmərd. centilmən)

AC : Turuz Dictionary


tox evin ac pişiyi. (ac göz)
bir günün dinc alan yazın. , on günün ac qalar qışın. (dinc alan
yatan. işləməyən)
açıq ağız ac qalmaz
ac könüllərin acısı yaman, yanıq toprağın yanqısı yaman.
ac oynasa alaydı, bəy oynasa halaydı. (alaydı: ələ salma. məsxərə). (halaydı: qalaydı. şənlik)
ac oynasa çapılar, bəy oynasa tapılar. (çapılar: döğülər. əzilər). (tapılar: alqış alar)
tox aca, ac toxa inanmamış.
ac kişi it olar.
yatan tülkü ac qalar, yatan ellər gij.
yatmış tülkü, ağız bükü, tökmüş tükü, itmiş kürkü.
açmazdı aşq.
ac qarına aş, nisgil gözə yaş, biri bağrına daş. (açmazdı: müəmmadı)
ac toyuğun avlağı, yuxuda buğda ambarı.
gözü qalan birəvin malında, öz evində ac yatar. (birəvin: birəvnin: birinin. bir kimsənin. özgə birinin).
yatmış tülkü ac qalmış. (tülkü olsan belə , çalışmadan çalamazsın).
özü tox olan, gözü ac qalmaz. (özü
nəfsi).
əli yamanın gözü ac, eli yamanın götü qaç. (yaman dünyanı yaxar, doymaz, bir yaramaz topluluqdan uzaq dur).
ac bay yeyər qoymaz, acgöz yeyər doymaz.
başqasının aşına qaran ac qalar. (başqasının
birəvnin. özgənin). (qaran: baxan. güdən).
ac olan qarın, acıqlı baş diş (dinc) durmaz.
tox edəni ac edənməmiş, tox yıxanı ac yıxanmamış.
ac qarın acı bilmәz.
ac olan: acıq. möhtac.
olan versə, acıq ac qalmaz. (ağnasa dağ, dərələr boş qalmaz). (dağ yıxılmasa dərə dolmaz).
içi ac doymadı, qarnı ac doyub yatdı. (içi ac: gözü ac).
qurdun ağzı doysada, gözü ac ölür.
qıyın gəlir doydurasan acgözü, ac qarını doydurmağa navarki.
işlək başlar, çalar qollar, verən əllər ac qalmaz, güdən gözlər, gözü yolda, qonşu gözlər tox olmaz.
ağzına qoysan belə gətirməzin, tüpürüb qoyar ac, qarnın. (belə: hətta). (gətirməzin: şansısızın. qarabaxdın).
qımıldayan qır aşmış, yatan öküz ac qalmış.
gəzməsə börü, ac qalır qarın. (qurd yemi ayağdan).
tox qarın hər nə deyər, ac olan hər nə yeyər, bağın salan barın yeyər, igit varlı varın verәr

AC : Turuz Dictionary

qac.
qısqac: qasac.
sıxqac: sıxac.
qaldır. biç. ərit. həll ed.
uzuncasına ac, yoxsun gözləmək: kavlamaq. qıyıqlamaq

AC : Turuz Dictionary

qursağı boş. boş qursağ.
ac yırtıcıya ət tapşırmaq, əmanət vermək: pişiyə ciyər ısmarlamaq.
ac yalavac: qıyıq. qıtıq. yoxsun. kələtə. kəltə. kəvətə. kəvtə

: Turuz Dictionary

-ağızdan ön qulaq aç

: Turuz Dictionary

(aç: pay. böl). (# yap: qapa)
(yapda: qapad) (# payda:).
(yapın: yığıl) (# payın: açın. bölün)..¶-yalnız qalmaq heçin yaxşı deyir. başıvı topla, könlüvü aç, dosduvu tap!. (heçin: əslən).¶-sevəndə, cibin, gözlərin qapat, qulaqların aç!. ¶-sırrın aç!: içgəsin dışar!.
şəfa..¶-ağzun açmadan, gözün aç..¶-ağzuvu uğra aç: ağzuvu xeyrə aç.¶
ağız aç gülə, uğur gülə. (aç ağız gülə, uğur gülə). (ağzın xeyrə aç) (ağzın uğra aç).¶-gözün yumub ağız açma, qulağ aç!. (qulağ aç: qulağ as) (gözün yumub açma ağız, aç qulağ).¶-ağuz açıb duşunmə, ilkin düşün, aç ağuz

: Turuz Dictionary

-göz, durmadan baxsan, koralar, yum birdə aç. kəndivə gəl, kəndivə güvən

: Turuz Dictionary


düşünməki sən yapdığın kiçikdir, aç gözünü görki yapanlar kimdir. (düşünməki: sanışmaki. təsəvvür edməki)
ağzı uğra aç. (verən əllər boş qalmaz). (bolluq dilə, bol olsun, korluq dilə, kor olsun).
kəndivi nərsələrin yoxluğuyla sıxışdırma, gözlərini bacardıqca yekə aç, yiyəliklərivi iyi görəsən. (yiyəliklərivi: malik olduqlarıvı)
yaşamında keçənlərə yer vermə, gələnlərin yerin salıb yolun aç.
yerdən tapdın sanab al, qapın çaldı, tanab aç

: Turuz Dictionary


zəng aç: qonğura.
keçmişin yansısı girməsin uykuva, yumma aç qapaq, dan atır gözüm.
çəkir varlığımı dara gözlərin, aparır tinimi hara gözlərin, qara bir türmə qara gözlərin, aç gözüvü dustağım sənin (dustağun mənin).
uğra yol aç, uğurlu ol. (uğra: xeyrə). (uğurlu: xeyirli).
yalanı qoğ, dazağı aç, kələyi poz, yaramaz sevgi düşə yad əllərə, güllər qala küllüklərə

: Turuz Dictionary

-qanat aç, kəndivi yığ, öz oyansın. (kəndivi: nəfsivi). (öz: iç özün)

AC : Azerbaijani English Dictionary

I. i. hungry man*; aclar the hungry, the poor II. s. hungry; starving; ac qarın, hungry stomach; ac uşaqlar uşaqlar hungry children III. z. hungrily; ac olmaq to be* hungry; ac gəzmək/dolaşmaq to go* about hungry; acından ölmək 1] to starve to death, to die of starvation; 2] d.d. to be* very hungry; canavar kimi ac olmaq
- to be* as hungry as a hunter / as a wolf

: Az Turkish Farsi

ا.گیانیله. حشیشه الطحال. گیاهی درمانی که در علفزارهای انبوه می‎روید. یوشان تلخ. دالاق اوتو نیز می‎گویند. Artemisia absinthium

AC : Turkish Turkish

aktinyum'un simgesi

AC : Turkish Risale

Fildişi. * Dolu kap

AC : Ottoman Turkish

Fildişi. * Dolu kap

: Turkish English

adj. hungry, needing to eat, ravenous, famished, covetous; greedy, esurient, greedy for, hollow

: Turkish German

hungrig; gierig, unersättlich

AC : English Turkish

"ante Christum (İsa’dan önce)"; İ.Ö., İsa’dan Önce (Latince)

AC : English Turkish

"Army Corps (Ordu Birlikleri)"; örgütlü askerî birim

AC : English Turkish

"air conditioning (hava düzenleyici)"; havanın nem ve sıcaklık düzenlemesi (örneğin bir bina içinde)

AC : English Turkish

n. "actinium (aktinyum)"; radyoaktif metal element (Kimya)

AC : English Turkish Computer & Electronic

almasik akim, AA

AC : English Turkish Biologic

aktinyum asetat

AC : English Turkish Engineering

ALTERNATİF AKIM

AC : English Turkish Haberlesmesi

Alternating Current (Alternatif Akım)
Zamana göre, belirli değerler arasıda periyodik olarak değişen elektrik akımı