Multilingual Turkish Dictionary

BAB

BAB : Arin Turkish Etimology Dictionary

babı babına: dəngi dənginə. hər kimə dəngiylə

BAB : Turuz Farsca - Türkce

qab (kitab).fəsl.
iki qablı biçik

BAB : Turuz Farsca - Türkce

qapı qapa. bölüm

BAB : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] köhn.
Bir kitab metninin bölündüyü hisselerinden her biri (çox vaxt her bab bir neçe fesle bölünür). Gülüstani-səri-kuyin kitabın bab-bab, ey gül; Xətti-reyhan ilə cədvəl çəkib, gülzarə yazmışlar. Füzuli.
tənt. Qapı, girecek; böyük qapı. Məktəb
nə demək? Ummətə bir babi-səadət. M.Hadi.
Yerlik halında:
..babda (...babında)
köhn.
..barede,
..xüsusunda,
..cehetden. Gəl Nəbatinin sidqi-kizbini; Sən bu babdə eylə imtahan. Nebati. Vəzir, indi görərsən ki, sənin xanın da bu babda xüləfalardan və Sultan Mahmud Qəznəvidən əskik deyil. M.F.Axundzade.

BAB : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] Tay, cur, beraber. Məx-mərin abı gərək; Yar yarın babı gərək. (Bayatı).
.Məndən əfzəldi qüvvədə qəssab; Qızını ver ona, odur sənə bab. S.Ə.Şirvani. Heç kəs bu toya bir söz deyə bilmədi, çünki hər iki cavan tamamilə bir-birinin babı idi. S.Rehimov. // Uyğun, münasib, müvafiq, yaraşan. Hər işini bab elə, görən desin, ha belə. (Ata. sözü).

BAB : Azerbaijani Explanatory Dictionary

ax babi. [Seyidsedulla:] Siz bab və bəhailik aləmi barəsində uzun və uzadı mütaliə etməlisiniz. M.S.Ordubadi.

BAB : Turuz Dictionary

-birbiriylə uyar, bab
birbirinə yaxcı tutan. öğür. oyur. alışmış. sınaşıq. örgənçi. öğgənçi. tutaşıq. tutaşı. tuşatıq. adət kərdə. alışılımış. (öğürlənmək: öğür olmaq: birlikdə çox qalmaqdan birbirinə öğrəşmək)

BAB : Turuz Dictionary

tayşıt.
tayşıtın: babın. müsaidin

BAB : Turuz Dictionary

taytuş. tatuş. tuğtuş. tutuş

BAB : Turuz Dictionary

-birbiriylə uyar, bab
birbirinə yaxcı tutan. öğür. oyur. alışmış. sınaşıq. örgənçi. öğgənçi. tutaşıq. tutaşı. tuşatıq. adət kərdə. alışılımış. (öğürlənmək: öğür olmaq: birlikdə çox qalmaqdan birbirinə öğrəşmək)

BAB : Turuz Dictionary

tayşıt.
tayşıtın: babın. müsaidin

BAB : Turuz Dictionary

taytuş. tatuş. tuğtuş. tutuş

BAB : Azerbaijani English Dictionary

i. equal; bab olmaq / gəlmək to be* equal [to]; sənə bab ola bilməz He is not your egual

BAB : Az Turkish Farsi

ا.[عر] در. دروازه. معبر. تنگه. فصل یا بخش کتاب. در خور. شایسته. برازنده. همتا. حریف. برابر. همتراز. واحد شمارش منزل. دربارة

BÂB : Turkish Risale

f. Lâyık, uygun, münasib, elverişli. * Hayır, uğur

BÂB : Ottoman Turkish

f. Lâyık, uygun, münasib, elverişli. * Hayır, uğur

BÂB : Ottoman Turkish

kapı, bölüm

BAB : Turkish Turkish Hukuk

Yasalarda bulunan kısımlardan biri; bölüm; kapı

BAB : English Turkish

n. (Arapça) kapı, geçit, giriş (daha çok yer adlarının bir parçası olarak kullanılır, örneğin "Bab el Mandeb")

BAB : German Turkish

(m) (Lehre vom —) rel. BaMlik