Multilingual Turkish Dictionary

NAZ

NAZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

kirişmə. qırışma < gərişmə. göz qaş oynadış, gərmə. işvə. qırışma. qırcışma. qılışma. qır. qırışma. qırıtma. işvə. qırışma. qırcışma. qılışma. qəmzə. qırşma (> kereşmə (fars)). qıras. qəmzə. yufa qarayış. işvə. göz qaş gərmə.
günəc. günüc. qır. qırıc. qırcanma. qırma. əda. duraq. durmaq, qılınmaq yolu, sayağı.
qıras qıras yerimək: nazla, xuraman yerimək.
nazla çalımla, sallana sallana, calana calana, çalğana çalğana, xuraman yerimək: çalaman, salaman yerimək.
eşşək qırması: qabaca qırıtma.
girişmə < qırışma. qır vermə. işvə. qırışma. qırcışma. qılışma. çaldış. qandış. cilvə. qəmzə.
çox naz aşıq usandırır deyillər.
naz çəkmək: qarnı götürmək. qırcanmaq.
sallana sallana, qıra qıra, qırcana qırcana, nazla dolu yerimək: qıraman > xoraman. qıram qıram > xoram xoram.
naz: sın.
qaqnaz qaqanaz: qaqsın. qocaqarı

NAZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalıq. dalıq. qır. qırçal (qırcan). əda. qırıtma. qırılıb tökülmə. qılın. işvə. qıvırma

NAZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

girişmə. qırışma. qır vermə ( < qırılmaq. burulmaq). buruqma. işvə. qəmzə. qaş göz ilə oynanma. qılıncka. qılın

NAZ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qoşaq. cilvə

NAZ : Turuz Farsca - Türkce

çalıq

NAZ : Turuz Farsca - Türkce

qıvırma

NAZ : Turuz Farsca - Türkce

yaz

NAZ : Turuz Farsca - Türkce

günəc günüc

NAZ : Turuz Farsca - Türkce

ərkə işvə

NAZ : Turuz Farsca - Türkce

qır işvə

NAZ : Turuz Farsca - Türkce

qırıtma işvə

NAZ : Turuz Farsca - Türkce

avağ qır

NAZ : Turuz Farsca - Türkce

qırıc qır. qırcanma. əda

NAZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.]
özünü beyendirmek, istetmek meqsedi ile edilen saxta, süni here-ket; şive, işve, qemze. Belə işvə, belə qəmzə, belə naz; Belə qamət, belə gərdən olurmu? Q.Zakir. [Mirqasım:] Matanda naz və şivə əsla yox idi. çemenzeminli. □ Naz eləmək (qılmaq, satmaq, göstərmək)
nazlanmaq, ezilib-büzülmek, naz ve işve etmek. Bir belə cavanın ağlı kəm olsa; Baxasan ki, sevgisinə naz eylər. M.P.Vaqif. Hərçənd xublərdə bu adətdi, naz olur; Sən tək və leyk naz qılan yar az olur. S.Ə.Şirvani. Qızlardan birisi naz sata-sata həkimə bir şey anlatmağa başladı.
Mir Celal.
B a x naz-nemət. [Nesir] istəyəcəkdi ki, qardaşı kimi naz və nemət içində yaşasın. S.Hüseyn. Ata-ana nazı ilə böyümüş Budaq indi çox şeyə tamarzı qalırdı. Ə.Veliyev.
məc. Nazenin, nazlı qız menasında. Qızdı, nazdı, min tümən azdı. (Mesel). [Nigar xanım:] Düşər daşın, qalar leşin; Dağlar, üç nazı neylədiz?! "Koroğlu".
özünü beyenmeyen kimi gösterme, bir şeyi qebul etmek üçün özüne yalvarmağa, xahiş etmeye mecbur etme (adeten "ele-mek" feli ile). Naz eləyir, alacaq.
[Sultan bey:] Yaxşı, yaxşı, naz eləmə, bilirəm ki, ürə-yində sevinirsən. ü.Hacıbeyov.
Şıltaq, erköyünlük. □
..nazı ilə oyna-maq
..dediyini elemek,
..isteyine emel etmeye, her telebini, şıltağını yerine yetir-meye çalışmaq. Uşağın nazı ilə oynamaq.
[Selime:] Mən sənə ana olmuşam, bacı ol-muşam, həmişə sənin nazınla oynamışam. Ə.Haqverdiyev. [Vahidov:] Şöhrət də övlad kimidir, Fizzə, olmayanda qüssəsini çəkirsən, olanda gərək nazıyla oynayasan. Ə.Memmed-xanlı. Nazını çəkmək
çox ezizlemek, her eziyyetine dözmek, her isteyine emel etmek. Gözün gər içsə qanım nazını çəkmək müna-sibdir. S.Ə.Şirvani. [Atabala Arazın] hər na-zını çəkir, hər şıltağına dözür. A.Şaiq.
Nazla şeklinde zərf
ezile-ezile, naz eleyerek, naz ve qemze ile, nazlı-nazlı. Nazla danışmaq. Nazla yerimək.
Qərq olsun ya-şıla, ala sərasər; Naz ilə sallana-sallana gəlsin. Q.Zakir.
0 Ozünü naza qoymaq
ezilib-büzülmek, eda göstermek, naz elemek. Qızlar Güldanə-dən oxumasını xahiş etdilər. O, əvvəlcə özünü naza qoydu, razı olmadı. Ə.Veliyev.

NAZ : Turuz Dictionary

qay. qırma. qırışma. qınc. qıncıvır. qıycıvır. sürək. duruğ. durğ. əda. çalım. qurqu. gurgu. gürgü. qurur. qurqu. cilvə.
qınc atmaq: qır vermək. oxşanmaq. qıyrata çəkmək. qıncıvırlanmaq. qıncıvlanmaq. qıncıqınmaq. oynağınmaq. oynaqlanmaq. nazlanmaq

NAZ : Turuz Dictionary

yaz. aya. ¶-naz edmək: nazlanmaq. aynatmaq. qırcanmaq. ¶-qız evi, naz evi, oğlan evi, qoz evi. {qız evi qır verər (qızın istiyəni çox var), oğlan evi şişirər (ay oğlanın nələri var)}

NAZ : Turuz Dictionary

-nazü ne'mət. yağtı su

NAZ : Turuz Dictionary

salıq. salış. səğiş. səkiş. təbəxtür

NAZ : Turuz Dictionary


oyunla saz, qız ilə naz ayrılmaz

NAZ : Turuz Dictionary

duzlu. qırışmal. şirin. umsu. umus. umca. odca. suley. sövey. əzöy. elsöy. sevimli. oğşala. ovşala.
umsu cocuq özün istədər

NAZ : Turuz Dictionary

qay. qırma. qırışma. qınc. qıncıvır. qıycıvır. sürək. duruğ. durğ. əda. çalım. qurqu. gurgu. gürgü. qurur. qurqu. cilvə.
qınc atmaq: qır vermək. oxşanmaq. qıyrata çəkmək. qıncıvırlanmaq. qıncıvlanmaq. qıncıqınmaq. oynağınmaq. oynaqlanmaq. nazlanmaq

NAZ : Turuz Dictionary

yaz. aya. ¶-naz edmək: nazlanmaq. aynatmaq. qırcanmaq. ¶-qız evi, naz evi, oğlan evi, qoz evi. {qız evi qır verər (qızın istiyəni çox var), oğlan evi şişirər (ay oğlanın nələri var)}

NAZ : Turuz Dictionary

-nazü ne'mət. yağtı su

NAZ : Turuz Dictionary

salıq. salış. səğiş. səkiş. təbəxtür

NAZ : Turuz Dictionary


oyunla saz, qız ilə naz ayrılmaz

NAZ : Turuz Dictionary

duzlu. qırışmal. şirin. umsu. umus. umca. odca. suley. sövey. əzöy. elsöy. sevimli. oğşala. ovşala.
umsu cocuq özün istədər

NAZ : Azerbaijani English Dictionary

i.
flirt, coquetry, coyness, whim; airs and graces pl.;
caprice [-is]; naz satmaq to show coyness, to flirt [with]; nazı ilə oynamaq to tend [d.], to cherish [d.]; naz etmək to flirt, to mince; Naz satma! None of your airs and graces! Naz etmə Don;t put on airs

NAZ : Az Turkish Farsi

:
نام بوته‌اي كه از آن در رنگرزي استفاده كنند.
گل ناز.
ناز، عشوه، ادا و اطوار.
نازنين، زيبا و دل پسند. ناز باليشْت (baz balışt)
ناز بالش، متّكاي نرم. ناز گولو (naz gülü)
گل ناز.
نامي براي دختران. نازلاماق (nazlamaq)
ناز كشيدن، نوازش كردن. نازلانماق (nazlanmaq)
عشوه گري و ناز كردن، ادا و اطوار در آوردن. نازلى (nazlı)
نازدار، آنكه ناز و ادا دارد.
نازنين، زيبا.
نامي براي دختران. نازماق (nazmaq)
ناز كردن. ناز-نازی (naz-nazı)
نازك نارنجي، داراي ناز، نازنين. ناز-و-توْز (naz-o-toz)
ناز و غمزه، عشوه و ناز. نازی (nazı)
نازنين، زيبا. نازيك (nazık)
نازك، ظريف و بي ضخامت.
نازنين، ناز پرورده. نازيكجه (nazıkcә)
نسبتاً نازك. نازيكلاشماق (nazıklaşmaq)
نازك تر شدن. نازيكليق (nazıklıq)
نازكي، نازك بودن. نازيك-نشمي (nazık-nәşmi)
نازك نارنجي، ناز پرورده. نازيك يئر (nazık yer)
موضع نازك بدن، شرمگاه آدمي. نازيلى (nazılı)
نازك نارنجي، نازك دل، زود رنج. نازيم (nazım)
نام نقشي بسيار قديمي در قالي. (انتصاب اين نقش به نقوش درب خانة ناظم‌الدّوله درست نيست.) نازيم آلا تومّان (nazım ala tumman)
نام آهنگي در موسيقي

NAZ : Turkish Turkish

kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, °cilve

NAZ : Turkish Turkish

ısteksiz gibi görünerek yalvartmak amacıyla yapılan davranış

NAZ : Turkish Turkish

şımarıklık

NAZ : Turkish Risale

f. Bir şeyi beğenmeyiş, şımarıklık. * Beğendirmek maksadiyle kendini ağır satmak. * Celb-i muhabbet için edilen nezâket, letâfet ve zarafet. * Yalvarma, rica.(İşte ubudiyetin esası olan, acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergâh-ı Uluhiyete karşı secde etmeğe bedel, naz ve fahr suretinde gidenler; zerrecik kalbini arşa müsavi tutar, katre gibi makamını deniz gibi evliyanın makamatı ile iltibas eder; kendini o büyük makamata yakıştırmak ve o makamda kendini muhafaza etmek için tasannuata, tekellüfata, mânâsız hodfüruşluğa ve birçok müşkülâta düşer. L.)

NAZ : Ottoman Turkish

"f. Bir şeyi beğenmeyiş, şımarıklık. * Beğendirmek maksadiyle kendini ağır satmak. * Celb-i muhabbet için edilen nezâket, letâfet ve zarafet. * Yalvarma, rica.(İşte ubudiyetin esası olan, acz ve fakr ve kusur ve naksını bilmek ve niyaz ile dergâh-ı Uluhiyete karşı secde etmeğe bedel, naz ve fahr suretinde gidenler; zerrecik kalbini arşa müsavi tutar, katre gibi makamını deniz gibi evliyanın makamatı ile iltibas eder; kendini o büyük makamata yakıştırmak ve o makamda kendini muhafaza etmek için tasannuata, tekellüfata, mânâsız hodfüruşluğa ve birçok müşkülâta düşer. L.)"

NÂZ : Ottoman Turkish

kendini ağıra satma

NAZ : Turkish Turkish Encyclopedic

Kökeni: FarsçaCinsiyeti: KızAnlamı: Kendini Beğendirmek İçin Takınılan Yapmacık Cilve, İşve. Bir Şeyi Beğenmiyormuş Gibi Gözükme. Şımarıklık

NAZ : Turkish Turkish Ansiklopedik

(far.) ka.
kendini beğendirmek için takınılan yapmacık cilve, işve.
bir şeyi beğenmiyormuş gibi gözükme. şımarıklık.
yalvarma, rica

NAZ : Turkish English

n. coquetry, coyness, affectation, coquettishness