Multilingual Turkish Dictionary

TALE

TALE : Azerbaijani English Dictionary

i. fate, fortune; destiny; xalqların taleyi the destiny / fortune of nations; sülhün taleyini həll etmək to decide the fate of peace; öz taleyini özü həll etmək to take* one;s destiny into one;s hands, to be* the arbiter of one;s own destiny; taleyin əlində oyuncaq olmaq to be* a plaything of destiny; taleyi olmamaq to have* no luck, to be* not fated; müxtəlif talelər various fates

TALE : Turuz Farsca - Türkce

BAX >tale

TALE : Turuz Farsca - Türkce

alın yazısı alınyazısı

TALE : Turuz Farsca - Türkce

axt

TALE : Turuz Farsca - Türkce

əxt

TALE : Turuz Farsca - Türkce

olcay

TALE : Turuz Farsca - Türkce

olcum

TALE : Turuz Farsca - Türkce

ulcay

TALE : Turuz Farsca - Türkce

dəğir (dəğib dəğirən, toxunan). qədər.
dəgiri gücləmə, başına ötür, dünəni dündə bıraq, varını gör, yarına bak

TALE : Turuz Farsca - Türkce

doğur

TALE : Turuz Farsca - Türkce

düş

TALE : Turuz Farsca - Türkce

düş şans. iqbal. səadət. baxt. bəxt. taleh. dövlət. qədər. tale.
başının qadasına baxmaq. başının qatına baxmaq: başının çarəsinə, yazısına baxmaq.
hər kim öz qadasına baxır

TALE : Turuz Farsca - Türkce

düşə

TALE : Turuz Farsca - Türkce

düşər

TALE : Turuz Farsca - Türkce

düşmə

TALE : Turuz Farsca - Türkce

düşü

TALE : Turuz Farsca - Türkce

düşük

TALE : Turuz Farsca - Türkce

göz

TALE : Turuz Farsca - Türkce

günard

TALE : Turuz Farsca - Türkce

günarıt

TALE : Turuz Farsca - Türkce

xoşi

TALE : Turuz Farsca - Türkce

kəsit qismət

TALE : Turuz Farsca - Türkce

kəstə

TALE : Turuz Farsca - Türkce

kəsti

TALE : Turuz Farsca - Türkce

qada

TALE : Turuz Farsca - Türkce

qaramat

TALE : Turuz Farsca - Türkce

qaramıt

TALE : Turuz Farsca - Türkce

qat

TALE : Turuz Farsca - Türkce

qata

TALE : Turuz Farsca - Türkce

qısıt

TALE : Turuz Farsca - Türkce

qıst

TALE : Turuz Farsca - Türkce

qısta

TALE : Turuz Farsca - Türkce

qıstı

TALE : Turuz Farsca - Türkce

qıv

TALE : Turuz Farsca - Türkce

qıy

TALE : Turuz Farsca - Türkce

qıyıc

TALE : Turuz Farsca - Türkce

qıyın

TALE : Turuz Farsca - Türkce

qıyınc

TALE : Turuz Farsca - Türkce

qıyqı

TALE : Turuz Farsca - Türkce

qut

TALE : Turuz Farsca - Türkce

oğur

TALE : Turuz Farsca - Türkce

olcay

TALE : Turuz Farsca - Türkce

olcum

TALE : Turuz Farsca - Türkce

oran təqdir

TALE : Turuz Farsca - Türkce

ölçüm

TALE : Turuz Farsca - Türkce

pay

TALE : Turuz Farsca - Türkce

salım

TALE : Turuz Farsca - Türkce

tutu

TALE : Turuz Farsca - Türkce

uğur

TALE : Turuz Farsca - Türkce

uğur

TALE : Turuz Farsca - Türkce

ulcay

TALE : Turuz Farsca - Türkce

ulduz

TALE : Turuz Farsca - Türkce

umat umət. (< ummaq). şans

TALE : Turuz Farsca - Türkce

umay bax. iqbal.
uca umay: uca bax. uca tale.
umaynız gəlişik: baxtız müsaid.
umay yardımın olsun: bax köməyin olsun.
umayı çönmüş: baxtı çönmüş.
umayı başına qonmuş. (bax quşu başına qonmuş)

TALE : Turuz Farsca - Türkce

yarduz

TALE : Turuz Farsca - Türkce

yası

TALE : Turuz Farsca - Türkce

yatı

TALE : Turuz Farsca - Türkce

yazğıt

TALE : Turuz Farsca - Türkce

yazı

TALE : Turuz Farsca - Türkce

yazı
səndən öndə yox yazı, öz əlindi yol yazı. (yazı:
tale.
yazır. açır)

TALE : Turuz Farsca - Türkce

yazqı

TALE : Turuz Farsca - Türkce

yoğur

TALE : Turuz Farsca - Türkce

yuğur

TALE : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Bext, qismet. [Nazlı:] Heç böylə padşah sarayında yaşayan bir xanım da taleyindən şikayət edərmi? H.Cavid. [Ki-çikbeyimin] taleyə boyun əyməkdən başqa çarəsi yox idi. çemenzeminli.
Müqedderat, gelecek, iqbal. Biçarə ana ölümünü deyil, əziz.. balalarının taleyinin necə olacağını fikir edib ağlayırdı. C.Cabbarlı.
0 Tale ulduzu
bax bəxt ulduzu ("bəxt"de). Tale (taleyi) üz çevirmək
uğur-suzluğa uğramaq, işi bed getirmek, heyatın-da çetin ve ağır dövr başlanmaq. Yoxsa tale Salatından üz çevirmişdi? Ə.Memmedxanlı.
Taleyi gətirmək (açılmaq)
bexti getir-mek. [Əhmed:] Qardaş, hər nə deyirsən de, bu almada bizim bəxtimiz var. Daha taleyimiz bu almaynan açılacaq. (Nağıl). Taleyi gül-mək (gülümsəmək, üzünə gülmək)
bexti getirmek, işi düz getirmek. Rəsmi bir yığın-caqda Tükəzban xalanın taleyi üzünə güldü və bir səslə birinci qadınlar qurultayına nüma-yəndə seçildi. B.Talıblı. Demək, [Aslanın] taleyi gülməyəcəkmiş! Aslan xoşbəxt deyilmiş! S.Veliyev. Taleyindən (taleyə) küsmək
öz bextinden küsmek, teqsir özünde olmaq. Taleyini... bağlamaq
geleceyini, müqed-deratını birine, ya bir şeye, hadiseye bağla-maq, özünü bir şeye hesr etmek. Taleyini kor qoymaq
teqsir özünde olmaq, öz teqsiri üzünden müveffeqiyyetsizliye uğramaq. [Ayaz:] Sən öz taleyini kor qoydun, ona mən neyləyim,
deyə, cavab verdi. A.Şaiq.

TALE : Turkish Risale

(Tavl. dan) "Uzun olsun" mânâsındadır

TALE : Ottoman Turkish

"(Tavl. dan) ""Uzun olsun"" mânâsındadır."

TALE : English Azerbaijani Turkish

1] hekayə; nağıl, əhvalat 2] uydurma, qondarma; tell tales а] çuğulluq etmək, şeytanlıq etmək б] qeybət eləmək, daldalada danışmaq

TALE : English Turkish

n. öykü, hikâye, kıssa, masal, rivayet, efsane, yalan, dedikodu

TALE : English Turkish Redhouse

taleteyl isim
masal; hikâye.
yalan