Multilingual Turkish Dictionary

BAD

BAD : Azerbaijani English Dictionary

i. arx. wind; bad a vermək to waste [d.], to squander [d.]; var dövləti bad a vermək to run through a fortune, to waste one;s riches

BAD : Az Turkish Farsi

تنور اجاق
گلی که با خاک و موی بز برای ساختن تنور تهیه می کنند
دیوار استخر آبیاری
دیواره ی چاه
باد
کولاک

BAD : Turuz Farsca - Türkce

yel (
tondbad: dalqıran. iti yel.
girdbad: qasırqa. xortum. qortum. fırlanıb, girdələnən yel)

BAD : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] Yel, külek. Mən aşiq, bad apardı; Bad vurdu, bad apardı; Cəfasını mən çəkdim; Səfasın yad apardı. (Bayatı). Bənd edib hər səhər bad əsər, arizi-cananə dəyər; Toxunur sərvə gəhi, gah gülüstanə dəyər. M.V.Vidadi. Cadu qəmzələrin mənlən yağıdır; Bad əsir, zülfünü üzdən dağıdır. M.P.Vaqif. □ Bad(i)-səba şair.
seba yeli, seher esen xefif, serin yel; meh. Nə yanar kimsə bana atəşi-dildən özgə; Nə açar kimsə qapım badi-səbadan qeyri. Füzuli. Ey badi-səba, məndən ol yarə salam eylə. M.V.Vidadi. Pərişanlıq zülfün öz qayda-sıdır; Nə badi-səbadan, nə şanədəndir. M.P.Vaqif. Badi-səba mənim dərdi-dilimi; Ol büti-zibaya dedin, nə dedi? Q.Zakir.
0 Bad(i)-fənaya getmək
bax bada getmək. [Hacı Ferec:] Bunları bir-birinə qısqırram, hər ikisi birdən badi-fənaya gedər. N.Vezirov. Nə qədər təqsirsiz adamlar bunun dilinin və qələminin səbəbinə badi-fənaya gediblər. Ə.Haqverdiyev. Bad(i)-fənaya vermək
bax bada vermək. [Əbdül:] Gülnisənin hiyləsi, Pərinin işvəsi, pulları, havası onun [Behramın] başını elə dumanlandırdı ki, yazıq qızcığazı bad-fənaya verdi. C.Cabbarlı. Bada getmək
heçe çıxmaq, puç olmaq, telef olmaq, mehv olmaq, boşa çıxmaq, zay olmaq, heder getmek. Vaqif sevdi bir iqrarsız bivəfa; Bada getdi tamam çəkdiyi cəfa. M.P.Vaqif. Xain olsaq əgər bu dünyada; Irzü namusumuz gedər bada! M.Ə.Sabir. Onların ömrü də tez gedər bada; Hər kəs əkdiyini biçər dün-yada. S.Vurğun. Bada vermək
puç etmek, yox elemek, mehv etmek, telef etmek. Ey badə verən ömrünü, zünnarə yapışma. Nesimi. Yandırıb hicran odu könlümü verdi badə, gör. Xetayi. [Göyerçin:] Canımı çöl-dən tapmamışam ki, ömrümü, günümü bada verim?! S.Rehimov. Hərçi bada bad
ne olursa olsun, olan olacaq.

BÂD : Turkish Risale

f. "Olsun, ola, olaydı" mânasına gelir ve kelimelerin sonuna getirilir. Meselâ: Aferin bâd $
Aferin olsun. Çok yaşa. Afiyet bâd $
Afiyet olsun

BÂD : Ottoman Turkish

"f. ""Olsun, ola, olaydı"" mânasına gelir ve kelimelerin sonuna getirilir. Meselâ: Aferin bâd $
Aferin olsun. Çok yaşa. Afiyet bâd $
Afiyet olsun."

BÂD : Ottoman Turkish

üzgâr, nefes

BAD : English Azerbaijani Turkish

adj [worse; worst] pis; to go bad \[bæd\] xarab olmaq; to feel bad \[bæd\] özünü pis hiss etmək

BAD : English Azerbaijani Turkish

[worse, worst] 1] pis 2] ziyanlı wine is bad for you şərab sizə ziyandır 3] güclü, bərk [ağrı] 4] kobud [səhv]; feel bad dan. özünü pis hiss etmək

BAD : English Turkish

n. kötü; zarar, yıkım, perişanlık, şanssızlık

BAD : English Turkish

adj. kötü, fena; kokuşmuş, terbiyesiz, küfürlü; berbat, rahatsız, sahte, sert; bozuk, çürük, kokmuş, kem

BAD : English Turkish Redhouse

adbäd sıfat (worse, worst)
kötü, ahlaksız.
kötü, hoş olmayan.
ciddi, vahim.
kötü, niteliksiz; hatalı.
bozuk, bozulmuş (yiyecek).
hasta veya sakat (organ, uzuv).
argo çok iyi, harika

BAD : German Turkish

n l. yikanma, banyo
(türk.) hamam, (volkstüml.:) isi dam
(Heil9, Thermal2) kaplica, ilica
(Strand^) plaj
s. Badeanstalt, ein ~ nehmen banyo (hamam) yapmak; ins ~ reisen kaplicaya gitmek; das Kind mit dem ~ ausschütten käs yapayim derken göz cikannak

BAD : German Turkish

anyo

BAD : German Turkish

"
.er {ba:t} s banyo; hamam; kaplıca, ılıca
"

BAD : German Turkish

anyo; hamam; kaplıca, ılıca