Multilingual Turkish Dictionary

MAL

MAL : Arin Turkish Etimology Dictionary

mal. zənginlik. varlıq. sərvət. varlıq. varqı. varım. qalın.
mal yiyəsi: dağarçı. ağçalı. zəngin.
kəndinə mal edmək: qımmaq. aşırmaq. atlanmaq. çalmaq.
mal edmək: qımsınmaq. qapsamaq. almaq. yağmalamaq. sahiplənmək

MAL : Arin Turkish Etimology Dictionary

sığır. qarabacaq. öküz. qaramal. qapsalaq. kavsalaq. çavsalaq. qapsa. qanmaz. qıtqafa. qıt başlı. qıt ağıllı. qıtanlaq. qıtan. qanqıra. qandıra. qaqlaq. kal. anlamaz.
anamal: başmal. başmaya. anapara. sərmaya. kapital.
başmal: başmaya. anamal. anapara. sərmaya. kapital.
qaçax mal: çapanaq.
kötü malı irinə başmaq, satmaq, sırıqlamaq: qaqalamaq.
mal qara bəsləyib satan: çovdar. çodar. bəsici.
mal qara bəsləyib satıçılıq: çodarlıq. çovdarlıq. bəsicilik.
ara mal: ortam mal. ana maldan ayrı olan mal.
çox mal, qanmaz: qara baş. qara yapıldaq. qara qanmaz: vurdumduymaz.
qara mal:
sığır.
yekə baş malqara.
qara mal: qara var: tapılı, sənədli var, dövlət.
saman təpilmiş mal, heyvan dərisi: qara tökü.
kasat mal: qaralı. qaratı. bol olubda, satışı, istiyəni az olan mal. rivacsız mal.
içsiz, dəğərsiz, düşük, keyfiyyətsiz mal: çapalat. kəmələt. qamalat. yavalat.
pozuq, dəğəri düşük mal: çanat. çanaq.
mal qaranı otlatıb sürmək: güdmək.
mal qaranın bağlı olduğu ipə dolanaraq boğulması: qabadüşmək. qapadüşmək.
qoyunu qıssa bağla, qabadüşər.- para verib mal alın, oğul verib qız alın. (oğul: bəsili, ərdəmli oğlan).
para verdik mal aldıq, oğul verdik qız aldıq.
paya, mala qarşı verilən pay, mal: cins qarşıtı cins vermə. cinsi dadi sitəd. payapay (paya pay). pulsuz alışveriş.- pozuq, pis mal satmaq, soxmaq, utdurmaq, basmaq, itmək, təpmək: qaqalamaq. qaqıclamaq. qaqılamaq. qaqırlamaq. qaqışlamaq. qaqıtlamaq. aldatmaq. qazıqlamaq.
yasa dışı bir yerə mal soxub, çıxaran: qaçaqçı

MAL : Turuz Farsca - Türkce

əylik sərvət. dövlət

MAL : Turuz Farsca - Türkce

çarba
birikmə çarba: kollektif iğəlik, yiyəlik, mal, mülk

MAL : Turuz Farsca - Türkce

çarba
birikmə çarba: kollektif iğəlik, yiyəlik, mal, mülk

MAL : Turuz Farsca - Türkce

davar darayi. dövlət

MAL : Turuz Farsca - Türkce

gömü

MAL : Turuz Farsca - Türkce

iğəlik

MAL : Turuz Farsca - Türkce

var
qaçax mal: çapanaq

MAL : Turuz Farsca - Türkce

yapanlı

MAL : Turuz Farsca - Türkce

yiyəlik

MAL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
Iribuynuzlu ev heyvanı; mal-qara, qaramal (inek, öküz, camış ve b.). Malı naxıra qatmaq. Mal damı.
[Derviş:] Mal-ların köyşəyi, atların nəriltisi, gah-gah da it-lərin mırıltısı qulağıma gəlirdi. A.Divan-beyoğlu. □ Mal həkimi
baytar hekimi. // top. Iribuynuzlu heyvan sürüsü. Mal qapıya gələndə axşam, səhər; Qoyun mələr, quzu mələr, mal mələr. A.Şaiq.
dan. Ferasetsiz, dilsiz, düşüncesiz, key adam haqqında. Malın biridir.
[Qumru:] Bizimki malın, məğmunun biridir, lap düz buyurursan! Mir Celal. [Şair Nağı:] Kənd içində olanda diliniz ötür; çöldə dönürsünüz mala, göyçəli! "Aşıq Əlesger".
◊ Mal kimi gözünü döymək
kütcesine baxmaq, tenbel-tenbel baxmaq. [Rüstem traktorçulara:] Ə-ə, sizinləyəm ey, nə mal kimi gözünüzü döyürsünüz? M.Ibrahimov.

MAL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Qiymeti olan ve cemiy-yetde alğı-satqı yolu ile paylaşdırılan emek mehsulu; ümumiyyetle, alver obyekti olan her şey; emtee. çoxişlənən mallar.
[Xort-dan:] Dükanın içində beş-on manatlıq mal yoxdur. Ə.Haqverdiyev. Məscidin alçaq qa-pısından hamballar motal və başqa baqqal malları çıxarırdılar. çemenzeminli.
Parça, arşınmalı (çit, mahud, ipek ve s.). [Hacı Qara:] Heç kəs malın üzünə baxmır. M.F.Axundzade. Aslan əynindəki qara ma-hud paltonu və eyni maldan tikilmiş şapkanı çıxararaq asılqana taxıb, Rüstəm kişi ilə üz-üzə əyləşdi. M.Ibrahimov.
Var-dövlet, servet; mal-emlak. Dünya-nın malı; Cahü cəlalı; Şövqü vüsalı; Bu ba-lama qurban! (Layla). Əlli yol çapıllam, yüz yol talannam; Bir şey deyil dövlət, mal, inci-mərəm. Aşıq Əlesger. Dəstədə olan adam-ların biri Mir Qasımdır ki, doğma bacısı Səkinənin malını yemək qəsdi ilə saxta kağız düzəltmişdi. C.Memmedquluzade.
məc. vulq. Gözeşirin qadın (qız) haq-qında. [Cahangir ağa:] Heç görürsən, bu Həsən kişinin qızı Gülnisə nə maldır? Ə.Haq-verdiyev. [Qarı Xuramana:] Nə xanların ma-lısan? S.Vurğun.

MAL : Turuz Dictionary

var.
satılası mal varın satıb keçindi.
yası. yasu. qayu. düzəlmi. yasılmış. yapılmış. məsnu.
iyir yas: yaxcı mal (yaxcı yapılmış nərsə).
pozuq, çorman, korman, pis mal satmaq: qaqalamaq. qaqlamaq. aldatmaq. soxmaq, utdurmaq, basmaq, itmək, təpmək, qazıqlamaq.
birinə göndərilən, ayrılan mal, nərsə: süfdə. savda. savat ( < savmaq). sovğat. yarlıq.
güzün mal davar kəsilib, tuluğa, küpə soxulan, qoyulan qoğrulmuş ət: soxum. soxma. qoğurma.
mal davarla, kişi qanı dartılmaz. (kişi canı yarmaqla, altınla, var davarla ölçülməz)

MAL : Turuz Dictionary

-mal qara dərisin arıtlama aracı:. kavalata.
çox süt, yaranc, qazanc verən mal: qaymaq ağacı

MAL : Turuz Dictionary


baxsız bala hər iş görsə gücə düşür, mal bölünsə ona payı gücə düşür
düşmanın oxşayan bəlaya düşər, mal yığmağı düşünən dinclikdən olar. (yağısın qayğıran qaya düşər, barını qayğıran borana). {yağın qayğıran yağa düşər. (yağın: yağısın). (yağısın gözləyən qaynar yağda pişər)}.
qolda edin malı sən, edmədən qul mal səni. (qolda edin: ələ gətir. qazan). (qolda edin malı sən, tutanmadan qulluğuna mal səni).
kişi olub kişi dərkin bilməyən, ondan artıq otlab yürən mal yaxşı. (dərkin
qədrin)
kişilər ölür iş sözü qalır, varlısı ölür mal davar qalır, eşşəyin ölür palanı qalır.
ortaqlığım ay günümə düşürsə, ortaqlığım mal davara düşməsin.
alan çoxsa satan yox, mal tutarı köpərmiş, satan çoxsa alan yox, mal tutarı kəmərmiş.
qan gəzsə damarda huş başında gücü qolda tavan əldə, verməklə dәnәr əldə edinmiş dəğərin mal. (qan damarda gəzmək: qayratlı (qeyrətli) olmaq). (varın işlətməyi bilən sağ başlı olur).
başın olsun mal qoyma, yaxcılıqdan yad qalma.
qolun yuğar kişioğlun qanına, qan içib qanmaz durar bu evrən, mal yığnasan kəsit yoxsa işində, malın bilən yergə utar bu evrən. (kəsit: zəkat). (işlənmiş. maxtumqulu).
nə dəğiş, nə dəğiştir, nə alış, nə alışdır, öyləsinə mal ged, nə olur!.
qaramal, yekə baş mal sürüsü: naxır.
biri naxırda, biri axırda. (biri naxurda, biri axurda). (demək ikisidə bir əki təbiyəni götürüb. poxoğlu dədəsinə çəkər).
eşiksiz qalma, bitli mal alma. (eşiksiz: (< eşmək). məşquliyyətsiz)

MAL : Turuz Dictionary

(moğol). sağın. heyvan.
sağın sağmaq: heyvan sağmaq.
heyvan.
qara mal: at ulağ. yekə baş mal.
qoşqa (< qoşa qoş). canlı dörd əl ayaqlı (heyvan).
qoşqa kimi yügürdü..
bağ. bağıt. bar. kala.
öz bağımın bağıtı.
qoşqa (< qoşa qoş). dörd əl ayaqlı. heyvan¶-mal yolu: yolça. cığır.¶-pişiyə ət, qurda quyruq, itə gəmik, xocaya mal, oğlana qız tapşırılmaz!.¶-satılı mal, atılı ox. (satılmış mal, atılmış ox).¶-susuz yerin otu yiyəsiz, ərsiz yerin malı yiyəsiz.¶-yabun malın, mal sanma. (özgə malı, mal olmaz, bir gün geri alınır).¶
balalı evdə sır yatmaz, oğurluq yerdə, mal qalmaz. (oğurluq yerdə: oğurluq olan yerdə yerdə). ¶
çuval yırtıq mal durmaz. ¶-mal dövlət: axca buxca. var dövlət. ¶-ucuzlu mal dadımaz, bahalısı yadımaz. (yadımaz: yaddan çıxmaz) (ucuz dadımaz). (ucuzun dadı olmaz). ¶
gəncliyi selə vermə, mal davarı yelə vermə. (gəncliyi tutma bərk, dünya malın tutsan ək). (gənclik, qanad çapıp, ayaq çapma çağı. sıxışdırmada!, qudurmada!. ələ gələn, əldə olan parada əkilib, tikilməsə qalargı deyil)...¶-qoşqa kimi yügürdü
.¶-qoyun kimi yaşıyan çobansız, qoşqa kimi yaşıyan çomaqsız olmaz..¶-eşq mal deyir satıla, mallara qatıla, bir ''maldan'' alına, ''öküzə'' satıla.¶
mala, mal kimi baxma!. (mal: var dövlət) (mal: qanmaz) heyvan). (kişioğlu, pula, mala, vara nə qapılsın, nə önsərməsin. parasız, varasız, yer üzündə dirçəlib gəlişmək olamaz.) (qapılsın: çox önəm vermək). (önsərməsin: önəm verməsin). (varasız: imkansız. imkanatsız).¶-koramal: heçnə qanmayan. danabaş. qanmaz

MAL : Turuz Dictionary


ikinci əl olan, köhnə nərsə, mal: acar olmayan. nimdaş

MAL : Turuz Dictionary


qız al, qızıtıq yox. (qız mal al, qızılıq mal alma). (bikr, yeni mal al, bahalısın alma) (qız: bikr. yeni). (qızıtıq: qızılıq: bahalı)
mal davarın qoşğun, qızan çağı: girgin.
qoyun girginə girmiş

MAL : Turuz Dictionary


bəylik. sərvət. dövlət.
gömü. var. sərvət. dövlət. yapanlı. yiyəlik. iğəlik. çarba.
qaçax mal: çapanaq.
mal mata: əğin eşik.
birikmə çarba: kollektif iğəlik, yiyəlik, mal, mülk.
içsiz, dəğərsiz, düşük, keyfiyyətsiz mal: çapalat. kəmələt. qamalat. yavalat.
ilkə mal: ana mal: əkəmal. sərmaya

MAL : Turuz Dictionary

-bilmək istəməm deyən, mal gəlib öküz gedəcək.¶-mal o ne'mət: çağanıt. yoşallıq. yoğşalıq. xoş quzəranlıq. bolluq.¶-mal ölən yerdə quzqunlar tox gəzər. (quzqun: ləşxor)

MAL : Turuz Dictionary

var.
satılası mal varın satıb keçindi.
yası. yasu. qayu. düzəlmi. yasılmış. yapılmış. məsnu.
iyir yas: yaxcı mal (yaxcı yapılmış nərsə).
pozuq, çorman, korman, pis mal satmaq: qaqalamaq. qaqlamaq. aldatmaq. soxmaq, utdurmaq, basmaq, itmək, təpmək, qazıqlamaq.
birinə göndərilən, ayrılan mal, nərsə: süfdə. savda. savat ( < savmaq). sovğat. yarlıq.
güzün mal davar kəsilib, tuluğa, küpə soxulan, qoyulan qoğrulmuş ət: soxum. soxma. qoğurma.
mal davarla, kişi qanı dartılmaz. (kişi canı yarmaqla, altınla, var davarla ölçülməz)

MAL : Turuz Dictionary

-mal qara dərisin arıtlama aracı:. kavalata.
çox süt, yaranc, qazanc verən mal: qaymaq ağacı

MAL : Turuz Dictionary


baxsız bala hər iş görsə gücə düşür, mal bölünsə ona payı gücə düşür
düşmanın oxşayan bəlaya düşər, mal yığmağı düşünən dinclikdən olar. (yağısın qayğıran qaya düşər, barını qayğıran borana). {yağın qayğıran yağa düşər. (yağın: yağısın). (yağısın gözləyən qaynar yağda pişər)}.
qolda edin malı sən, edmədən qul mal səni. (qolda edin: ələ gətir. qazan). (qolda edin malı sən, tutanmadan qulluğuna mal səni).
kişi olub kişi dərkin bilməyən, ondan artıq otlab yürən mal yaxşı. (dərkin
qədrin)
kişilər ölür iş sözü qalır, varlısı ölür mal davar qalır, eşşəyin ölür palanı qalır.
ortaqlığım ay günümə düşürsə, ortaqlığım mal davara düşməsin.
alan çoxsa satan yox, mal tutarı köpərmiş, satan çoxsa alan yox, mal tutarı kəmərmiş.
qan gəzsə damarda huş başında gücü qolda tavan əldə, verməklə dәnәr əldə edinmiş dəğərin mal. (qan damarda gəzmək: qayratlı (qeyrətli) olmaq). (varın işlətməyi bilən sağ başlı olur).
başın olsun mal qoyma, yaxcılıqdan yad qalma.
qolun yuğar kişioğlun qanına, qan içib qanmaz durar bu evrən, mal yığnasan kəsit yoxsa işində, malın bilən yergə utar bu evrən. (kəsit: zəkat). (işlənmiş. maxtumqulu).
nə dəğiş, nə dəğiştir, nə alış, nə alışdır, öyləsinə mal ged, nə olur!.
qaramal, yekə baş mal sürüsü: naxır.
biri naxırda, biri axırda. (biri naxurda, biri axurda). (demək ikisidə bir əki təbiyəni götürüb. poxoğlu dədəsinə çəkər).
eşiksiz qalma, bitli mal alma. (eşiksiz: (< eşmək). məşquliyyətsiz)

MAL : Turuz Dictionary

(moğol). sağın. heyvan.
sağın sağmaq: heyvan sağmaq.
heyvan.
qara mal: at ulağ. yekə baş mal.
qoşqa (< qoşa qoş). canlı dörd əl ayaqlı (heyvan).
qoşqa kimi yügürdü..
bağ. bağıt. bar. kala.
öz bağımın bağıtı.
qoşqa (< qoşa qoş). dörd əl ayaqlı. heyvan¶-mal yolu: yolça. cığır.¶-pişiyə ət, qurda quyruq, itə gəmik, xocaya mal, oğlana qız tapşırılmaz!.¶-satılı mal, atılı ox. (satılmış mal, atılmış ox).¶-susuz yerin otu yiyəsiz, ərsiz yerin malı yiyəsiz.¶-yabun malın, mal sanma. (özgə malı, mal olmaz, bir gün geri alınır).¶
balalı evdə sır yatmaz, oğurluq yerdə, mal qalmaz. (oğurluq yerdə: oğurluq olan yerdə yerdə). ¶
çuval yırtıq mal durmaz. ¶-mal dövlət: axca buxca. var dövlət. ¶-ucuzlu mal dadımaz, bahalısı yadımaz. (yadımaz: yaddan çıxmaz) (ucuz dadımaz). (ucuzun dadı olmaz). ¶
gəncliyi selə vermə, mal davarı yelə vermə. (gəncliyi tutma bərk, dünya malın tutsan ək). (gənclik, qanad çapıp, ayaq çapma çağı. sıxışdırmada!, qudurmada!. ələ gələn, əldə olan parada əkilib, tikilməsə qalargı deyil)...¶-qoşqa kimi yügürdü
.¶-qoyun kimi yaşıyan çobansız, qoşqa kimi yaşıyan çomaqsız olmaz..¶-eşq mal deyir satıla, mallara qatıla, bir ''maldan'' alına, ''öküzə'' satıla.¶
mala, mal kimi baxma!. (mal: var dövlət) (mal: qanmaz) heyvan). (kişioğlu, pula, mala, vara nə qapılsın, nə önsərməsin. parasız, varasız, yer üzündə dirçəlib gəlişmək olamaz.) (qapılsın: çox önəm vermək). (önsərməsin: önəm verməsin). (varasız: imkansız. imkanatsız).¶-koramal: heçnə qanmayan. danabaş. qanmaz

MAL : Turuz Dictionary


ikinci əl olan, köhnə nərsə, mal: acar olmayan. nimdaş

MAL : Turuz Dictionary


qız al, qızıtıq yox. (qız mal al, qızılıq mal alma). (bikr, yeni mal al, bahalısın alma) (qız: bikr. yeni). (qızıtıq: qızılıq: bahalı)
mal davarın qoşğun, qızan çağı: girgin.
qoyun girginə girmiş

MAL : Turuz Dictionary


bəylik. sərvət. dövlət.
gömü. var. sərvət. dövlət. yapanlı. yiyəlik. iğəlik. çarba.
qaçax mal: çapanaq.
mal mata: əğin eşik.
birikmə çarba: kollektif iğəlik, yiyəlik, mal, mülk.
içsiz, dəğərsiz, düşük, keyfiyyətsiz mal: çapalat. kəmələt. qamalat. yavalat.
ilkə mal: ana mal: əkəmal. sərmaya

MAL : Turuz Dictionary

-bilmək istəməm deyən, mal gəlib öküz gedəcək.¶-mal o ne'mət: çağanıt. yoşallıq. yoğşalıq. xoş quzəranlıq. bolluq.¶-mal ölən yerdə quzqunlar tox gəzər. (quzqun: ləşxor)

MAL : Azerbaijani English Dictionary

I. i.
goods [pl.]; wares [pl.]; işə gedən [satıla bilən] mal marketable / salable goods [pl.]; ərzaq malları food-stuffs; sənaye malları manufactured goods;
[xüsusi] mal property; belongings II. i.
cattle, live-stock; ətlik mal beef cattle; cins mal bloodstock, pedigree cattle;
məc. blockhead, brainless person; slow-belly; mal kimi gözünü döymək to look quite lost, to be* completely flummoxed III. s.
beef; mal əti beef; mal piyi beef fat; mal həkimi bax baytar; mal sürüsü bax naxır;
məc. stupid, brainless, foolish, silly, slow [-witted]

MAL : Az Turkish Farsi

ا.[عر]دارایی. ثروت. املاک. کالا. متاع. مواد. زن یا دختر زیبا

MAL : Turkish Turkish

ir kimsenin ya da bir tüzelkişinin iyeliği altında bulunan, taşınır ya da taşınmaz varlıkların tümü

MAL : Turkish Turkish

alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, tüccar malı, °emtia

MAL : Turkish Turkish

irinin iyeliği altında bulunan büyükbaş hayvanların tümü

MAL : Turkish Turkish

ayağı, aşağılık, kötü kimse

MAL : Turkish Turkish

esrar ya da kaçak madde

MAL : Turkish Risale

Fık: Bir kimsenin tasarrufunda bulunan kıymetli, lüzumlu şey. (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi.)

MAL : Ottoman Turkish

"f. ""Süren, sürülen, sarılan, takılan"" anlamlarıyla terkibler yapılmada kullanılır. (Meselâ: Pâymal: Ayak altında çiğnenen)"

MÂL : Ottoman Turkish

ir kimsenin eli altında bulunan değerli şey

MAL : Turkish English Hukuk

goods, property, commodity

MAL : Turkish German

Ware, Gut, Vermögen, Eigentum, Erzeugnis

MAL : Turkish French

ien [le], gros bétail, avoir [le], fourniture [la], marchandise [la], propriéte [la], richesse [la]

MAL : German Turkish

l. F s. einmal
math. carpi, kere; Nun fang schon ^ an! De bakaliml (F). Nun sag ~/ Söyle bakahm! u ^ b math. a carpi b; Zwei ^ fünf ist zehn. Iki kere bes on eder. Mal n l. isaret, marka, nisan, alämet
(Grenze) hudut, sinir
(Ablauf) (Sport) cikis noktasi
(MutterQ) ben, hal; vücut lekesi
(blaues) bere, cimdik
defa, sefer, kere, gez, kez; nur ein einziges ^ bir kerecik; den Ofen zweimal am Tag anzünden (od. anmachen) sobayi günde iki agiz yakmak; (nur) für dieses — bu defalik; ein für alle
~\\jlk ve son defa olarak; mit e-m ^ birdenbire, apansizin^ sappadak, küttedek, zippadak; zum ersten ^ ilk defa olarak; zu verschiedenen
en defalarca

MAL : German Turkish

" e {ma:l} s işaret, marka; kez, kere, defa."

MAL : German Turkish

" [das] işaret, nişan, marka; kere, kez, defa"

MAL : German Turkish

" çarpı; kere, defa"

MAL : German Turkish

işaret, marka; kez, kere, defa

MAL : French Turkish

"kötü, fena; uygunsuz "