Multilingual Turkish Dictionary

TA

TA : Arin Turkish Etimology Dictionary

da.
da. də. daxi. belə.
yer əki.
da de. çoxaldıcı ək. onuda bunuda.
dəgin. ila.
danertə dəqin.
ora dəqin.
şimdi ki. indi ki. öyləysə. çox gözəl.
da, berməy esəqiz mən da qetəmə: çox gözəl, vermirsınız mən də gedirəm.- qoylanın ullusun da qıtcasın da qəltirigiz: qoyunların böyüğünü də kücüğünü də gətirin.
tikin. təkin. dəğin. təkrü. dəğrü. kip. ğayət.
ta ki: daxi. kəza.- qoçəli söləsgən uqay, əsəğ da bermədi: qoçəli qonuşmaq söylə dursun, səlam daha vermədi.
yada: yatuq > yaxud. {quşqunu, şəggi çatdıran imgəli söz}. olsun ki. ya bu ki.- sən yatuq mən.
bu gün yakut o

TA : Arin Turkish Etimology Dictionary

da.
hətta. üstəlik. ayrıca. bilə. daha. dahı. dəğil. dəyil. deyir. (yalnız. sadə. bənzəri).
değil bunu, onu da öğrəndi.
yedi yedi, değil doymadı, ac belə yatdı.
dək. cağ. (uzaqlığı göstərən sözcüqlər)

TA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

əd.
Bir şeyin başlandığı nöqteni bil-dirir; lap (ondan sonrakı isim çıxışlıq halda olur).
.Dənizin ta göbəyindən qopub gələn dalğalar
. gəmini bir top kimi atıb-tuturdu. A.Şaiq. [Tahir] bəlkə də sərnişinlərin hamı-sından əvvəlpəncərəyə yanaşıb, ta uzaqlar-dan şəhərə baxırdı. M.Hüseyn. Inad və qə-tiyyət ta uşaqlıqdan [Əreblinskinin] qəlbinə hakim olmuşdu. S.Rehman.
Bir işin heddini, qurtaracağım, sonunu bildirir (ondan sonrakı isim yönlük halda olur). Onu ta saat üçə qədər gözlədik. Küçənin ta axırına qədər yüyürdüm.
[Melik Memmed] ta sübhə kimi barmağının ağrısından yata bilmədi. çemenzeminli. Məktəbin gen, hündür qapısından ta darvazaya qədər olan bir-iki yüz addımlıq ensiz xiyaban bir az kölgəlikdi. Ə.Əbülhesen. Qayanın altındakı uçurum-dan çınqıl süzərək ta dərəyə qədər gedirdi. B.Bayramov.
Meqsed bildirir
ta ki, madam ki. Baha-dır istədi ki, gizlənsin, ta qız onu görməyə. N.Nerimanov. □ Ta ki
bax ta (
cü me-nada). Ta ki mənzurun olubdur, Qövsi, ol qa-mət sənin; Yey gəlir min sərvdən bir misrəi-mövzun sənə. Q.Tebrizi.
Daha, bir de, artıq, bundan bele. [Niya-zalı:] Məni öldürmə, ta heç kəsnən işim olmaz. "Qaçaq Nebi". // Daha. [Meşedi Ağakişi:] A balam, getmirsən getmə, ta yalan niyə de-yirsən? C.Memmedquluzade. [Hacı Mehdi:] Indi ta mən bir zad bilmirəm. Ə.Haqverdiyev.

TA : Turuz Dictionary

-da. ox.
vermə ox: vermə da

TA : Turuz Dictionary

(da. də: ın. in. un. ün).
güzün: güzdə.
qışın: qışda. yazın: yazda. yayın: yayda.
keçən çağın: keçən çağda.
o çağın: o çağda.
sonun: sonda.
çatı. liğayət. ila.
beşdən çatı altiyə.
da. ak.
gəl da: gəl ak.
ye ak: ye da.
gəlmir ak: gəlmir da

TA : Turuz Dictionary

da. və.
göyə baxarda deyər: göyə baxar və deyər.
baxıbda mənə de: baxıb və mənə de

TA : Turuz Dictionary

oq. ox. kimi. eləki.
ox gəlib ox getdi. (elə gəlib getdi. gələn kimi getdi).-yeyib ox qusdu: yeyən kimi qusdu.
durdu oq işə keçdi.
durdu oq işə keçdi.
baxdı ox gizləndi.
çağırdı oq gıldir

TA : Turuz Dictionary

-da. ox.
vermə ox: vermə da

TA : Turuz Dictionary

(da. də: ın. in. un. ün).
güzün: güzdə.
qışın: qışda. yazın: yazda. yayın: yayda.
keçən çağın: keçən çağda.
o çağın: o çağda.
sonun: sonda.
çatı. liğayət. ila.
beşdən çatı altiyə.
da. ak.
gəl da: gəl ak.
ye ak: ye da.
gəlmir ak: gəlmir da

TA : Turuz Dictionary

da. və.
göyə baxarda deyər: göyə baxar və deyər.
baxıbda mənə de: baxıb və mənə de

TA : Turuz Dictionary

oq. ox. kimi. eləki.
ox gəlib ox getdi. (elə gəlib getdi. gələn kimi getdi).-yeyib ox qusdu: yeyən kimi qusdu.
durdu oq işə keçdi.
durdu oq işə keçdi.
baxdı ox gizləndi.
çağırdı oq gıldir

TA : Azerbaijani English Dictionary

I. z. any more, no more, any longer, again, from now on, no longer; Ta danışma! Don;t speak any more; Ta etməyəcəm! I won;t do it any more / again; Biz ta görüşmədik We did not meet again / any more; O ta orada işləmir He doesn;t work there any longer, He works there no longer II. əd. [a particle used with postpositions to emphasize the meaning of the word it refers to]: ta... kimi / qədər, ta... dək /
cən [-can] till, until; Ta o gələnə qədər / kimi gözləyin Wait till he comes; Mən ta
əcən işlədim I worked until five o;clock

TA : Az Turkish Farsi

(1)
از حروف ربط به معني تا، الي (فاصلة زمان يا مكان) تا به حال.
براي، براي اين كه

TA : Turkish Turkish

dek, değin, kadar ya da beri gibi ilgeçlerle birlikte kullanılarak, bir eylemin, bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı ya da sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık bakımından abartmalı bir biçimde anlatır

TA : Turkish Turkish

tantal'ın simgesi

TA : Turkish Risale

Kur'anın alfabesinde üçüncü harfin adıdır. Ebcedî değeri 400'dür

TA : Ottoman Turkish

Kur'anın alfabesinde üçüncü harfin adıdır. Ebcedî değeri 400'dür

TA : Turkish German

schon seit alter Zeit

TA : English Turkish

tekrar teşekürler, bir kez daha teşekkür ederim (İnternet argosu)

TA : English Turkish

n. tantalyum, nadir bulunan metalik element (Kimya)

TA : English Turkish

interj. teşekkürler! [brit.]

TA : English Turkish Redhouse

Tata ünlem, İngiliz İngilizcesi, konuşma dili Sağ ol!

TA : English Turkish Haberlesmesi

Terminal Adapter (Uçbirim Bağdaştırıcısı, ISDN-BRI)