Multilingual Turkish Dictionary

A

A : Arin Turkish Etimology Dictionary

yoğun, qalın, düz səs.
ya;,
isə; anlamında bir sözcük. ünlü ilə bitən sözlərdən sonra
va; şəklində gəlir.
sən a nöç gəlməy: ya sən niyə gəlmirsin.
anı ya çırtda görməğənmə. onu isə heç görmədim.
mən toxda deyirəm. sən a çallab barasa: mən dur diyirəm. sən isə sıvışıb gedirsin.
mən qadalıb işləymə. sən a?. mən harıl harıl çalışıram. ya sən ?
hay.
sevgi ilə çağıma səslərindəndir.
a mənim sevgilim.
a gözümün bəbəyi.
hirslə, qəzəblə çağırma səslərindən.
a! canım, böylədə iş olar.
şaşmana səslərindən.
a bu nə gözəl.
a bu nədir.
bıqmağı, doymağı bəlirtən səs.
a bu çox oldu.
da. yükləmə, tə;kidi göstərir.
verərər a, öz malıdı: verərər da, öz malıdı.
satar a, nədən satmasın.
da. ititməyi, tələsməyi, istəyi vurqulayan, göstərən səs.
gəl a !. gəl da !.
yazsanız a: yazsanız da.
şaşalamayı anlatan bir ədat.
ək. mümkün mü?. olur mu?.
dilək bildirir.
aytsanq a: söyləsənə.
bersəng a: versənə.
barmay a. barmay amalıbız yoxdu: gedməmək olur mu. çarəsiz gidəcəğiz. •.
a;dan zıya: başdan başa. yönəli. hər yönlü.
ha!. həndə. öcürdü

A : Azerbaijani Explanatory Dictionary

Azerbaycan elifbasınm birinci herfi. Həmin "a" sövtü millətlərin bəzisinin äilin-də çox işlənir, bəzisinin äilinäə az işlənir. C.Memmedquluzade.

A : Azerbaijani Explanatory Dictionary

nida.
Sözlere qoşularaq çağrnş, xitab, müraciet bildirir. A dostlar! A başına dönüm! A balam!
[Murov:] A kişi, mən səni üç gecə-dir axtarıram. M.F.Axundzade. A quşlarım, getməyin; Məni qəmgin etməyin! A.Sehhet. [Ağabacı:] Nə eləyim, a Məşədi Püstə bacı! Kişi qocalıb yavaş-yavaş əldən düşür. H.Sarabski. // Eyni menada bezen cümlenin ortasında işlenir. Baxsanız a, beli çökmüş ya-maca; Sinəsində şən quzular səslənir. A.Şaiq. // Bezen cümlenin axırında tekid bildiren edat kimi işlenir. Aparsan a!
[İbrahim bey:] A kişi, çəkilkənara, görüm a! Ə.Haqverdiyev.
İntonasiyadan asılı olaraq memnunluq, hiddet, istehza, narazılıq, teeccüb ve s. hiss-leri ifade edir. A! Sənə nə oldu? A, nə gözəl şeydir!
[Ağa Merdan:] A, bu dabanıkəsik Heydərqulunun oğlu imiş! M.F.Axundzade. [Rübabe:] A Böyükxanım, niyə gülməli söz danışırsan?! Mir Celal.
Heyecan, dehşet, qorxu, peşmanlıq ve s. hissleri ifade eden ses (uzadılaraq xüsusi intonasiya ile ve bezen tekrar şeklinde iş-lenir). Aaa, mən nə etdim! Aaa, bu necə adamdır! Aaa, nə böyük ilandır!
Yenə bir başqa xəbər varmı?
Bizim qonşu Kərim.
A... A... A? Bəli, hə, hə.
O nə qayırıb, de görüm. M.Ə.Sabir.
Bezen cümlenin axırında ve ya sözden sonra gelerek, teeccüb bildirir, yaxud danı-şılan söze diqqeti celb ederek, onun haq-qında düşündürmek üçün işlenir. Bu paltoya yüz manat vermişəm; yüz manat a!

A : Azerbaijani Explanatory Dictionary

kişi, sən onların evini yıxırsan. öyrəncək olurlar. M.Hüseyn.

A : Turuz Dictionary


a. kimi.
a bənzər: adama bənzər: insannəma

A : Turuz Dictionary

o.
alar: anlar: olar. onlar

A : Turuz Dictionary

a dan z eyə dək: sapdan hörüyə. sapdan örə dək

A : Turuz Dictionary


a. kimi.
a bənzər: adama bənzər: insannəma

A : Turuz Dictionary

o.
alar: anlar: olar. onlar

A : Turuz Dictionary

a dan z eyə dək: sapdan hörüyə. sapdan örə dək

A : Azerbaijani English Dictionary

nid. [Cümlənin əvvəlində işlənərək müraciət bildirir] Hey! Hi!
A yoldaş! Hey! Comrade!

A : Az Turkish Farsi

ح.الف ممدود. الف مددار. حرفی که در نارضایتی، استهزاء، تعجب. شدت، هیجان، و‌‌حشت، ترس، پشیمانی استفاده می‎شود. اگر به صورت کشیده ادا شود، حالت تعجب را می‎رساند. اگر به صورت کوتاه ادا شود، حرفی برای اخطار، عتاب و موأخذه است. اگر پس از فعل بیاید، علامت تصدیق و تأکید می‎باشد. مخفّف آی. حرف ندا. در گویش قاراچای به معنای «نیز» و «ممکن است؟» استفاده می‎شود

A : Turkish Turkish

şaşma, anımsama, sevinme, acıma, üzülme, kızma gibi duyguları güçlendirir, tümcenin başında ya da sonunda kullanılır

A : Turkish Turkish

adlardan ya da kişiyi gösteren sözcükten önce kullanılarak seslenme bildirir

A : Turkish Turkish

ıkinci kişi çekimli eylemlerin sonuna gelir ve sözcüğe bitişik yazılır

A : Turkish Risale

1928 senesinde alınan Türk alfabesinin "a" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir

A : Ottoman Turkish

"1928 senesinde alınan Türk alfabesinin ""a"" harfi, Osmanlıcadaki elif ve ayın harflerine yakın bir ses verir."

A : English Azerbaijani Turkish

art samit səslə başlanan sayılan tək isimlərin qarşısında işlənən qeyri-müəyyən artikl

A : English Azerbaijani Turkish

art samit səslə başlanan sayılan tək isimlərin qarşısında işlənən qeyri-müəyyən artikl

A : English Turkish

n. lâ [müz.], pek iyi

A : English Turkish Anatomi

(öntakı)
....sız

A : English Turkish military

AMOUNT OF CLOUDS, IN EIGHTS::Bulutluluk oranı (sekizin kesirleri olarak belirtilir)

A : English Turkish Nuclear Science

optik yoğunluk, absorbans, A

A : English Turkish Redhouse

aı, ey sıfat (ünsüzlerden önce) bir, herhangi bir: a sunny day güneşli bir gün. There's a cat in the yard. Bahçede (bir) kedi var. twice a year yılda iki kez. $
88 a kilo kilosu beş dolar

A : German Turkish

A [a:] n l. Alman alfabesinin ilk harfi
fig. Başlangıç
mus. la notası; Das A und das O bsin en mühim kısımlan; von A bis Z basımdan sonuna; bastan basa; Wer A sagt, muß auch B sagen. Gülii seven dikenine katlanır. Hamama giren terler. Pilavdan dönenin kasığı kirilsin! Was er sagt, ist von A bis Z erlogen. Söyledikleri sırf yalandır

À : German Turkish

eheri-tanesi

A : German Turkish

[das] A